Breaking

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Πρόσθετα μέτρα στήριξης ζητάει το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου

Επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς, απέστειλε το ΤΕΕ Πελοποννήσου, ζητώντας τη λήψη πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης και στήριξης των Μηχανικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ζητά:

•Διεύρυνση της λίστας των ΚΑΔ, που αφορούν πληττόμενες από τη πανδημία επιχειρήσεις, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή όλες οι ασκούμενες από τους Μηχανικούς, τις τεχνικές/κατασκευαστικές επιχειρήσεις κάθε μορφής και από όλον τον τεχνικό κόσμο δραστηριότητες χωρίς καμία εξαίρεση,καθώς και της βιομηχανίας,και ένταξη αυτών σε όλες τις ευεργετικές διατάξεις (φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, οικονομικές ενισχύσεις κλπ.) που έχουν θεσπιστεί και θεσπίζονται για άλλες παραγωγικές ομάδες.
•Δυνατότητα παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών (εκτέλεσης κλπ.) δημοσίων έργων και λοιπών συμβάσεων στα πλαίσια του Ν.4412/2016 . Προς τούτο, είναι απαραίτητη η άμεση έκδοση, από όλα τα Υπουργεία της Κυβέρνησης, αποφάσεων, οι οποίες να συμμορφώνονται με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 60 “Ζητήματα Δημοσίων συμβάσεων”), κατ’ αντιστοιχία με την αριθμ.20319/24-3-2020 απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
•Άμεση εξόφληση των οφειλών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες Μηχανικούς και τεχνικές επιχειρήσεις. Η όλη διαδικασία κατάθεσης, ελέγχου και εγκρίσεως λογαριασμών να επιταχυνθεί και να πραγματοποιείται συνολικώς ηλεκτρονικά (χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία αρμοδίου Υπαλλήλου και Μηχανικού/Εκπροσώπου επιχείρησης). Επίσης, όσον αφορά τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με ευέλικτους όρους π.χ. πληρωμή με χρήση προγενέστερων ενημεροτήτων ή πληρωμή και προσκόμιση ενημεροτήτων σε μεταγενέστερο χρόνο.
•Εξάμηνη παράταση καταβολής όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ρυθμισμένων και μη, που λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα χωρίς την απώλεια των ρυθμίσεων. Η αναστολή αυτή να μην αποτελεί εμπόδιο στη λήψη φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας, άνευ παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων για τις επιχειρήσεις που είναι ενήμερες έως τον Ιανουάριο 2020. Με την επάνοδο σε οικονομική κανονικότητα οι υποχρεώσεις που προέκυψαν το χρονικό διάστημα αναστολής πληρωμών να καταβληθούν σε 120 άτοκες δόσεις.
•Επιστροφές φόρων και εισφορών με συνοπτικές (εξπρές) διαδικασίες, π.χ. επιστροφή των οφειλόμενων από τον ΕΦΚΑ προς τους δικαιούχους συναδέλφους Μηχανικούς εισφορών (που έχουν κριθεί βάσει δικαστικών αποφάσεων ως διπλοπληρωμένες και εκκρεμεί να επιστραφούν) κλπ.
•Να δοθεί, ως επίδομα ενίσχυσης στους Μηχανικούς, η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (120ευρώ/έτος), που καταβάλλουν όλοι οι Μηχανικοί από το 2011 μέχρι σήμερα.
•Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης.
•Έκπτωση φόρου εισοδήματος και ακύρωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τα έτη 2019και 2020.
•Να αποσυρθεί η σύνδεση της έκπτωσης κατά 25% του ποσού καταβολής των εισφορών του ΕΦΚΑ, με τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, που προβλέπεται στην σχετική ΠΝΠ. Η μείωση αυτή αποτελεί κίνητρο για τους Μηχανικούς, αλλά και ευκαιρία για το Κράτος, προκειμένου να υπάρξουν έσοδα στο Κρατικό ταμείο και δεν μπορεί να έχει «τιμωριτικό χαρακτήρα».
•Ένταξη των Μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του τεχνικού κόσμου στο μέτρο καταβολής του 60% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.
•Εφαρμογή ετησίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας (ενοίκια, λογαριασμοί ΟΚΩ, μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, συντήρησης ή ανανέωσης εξοπλισμού κ.α.).
•Δυνατότητα χορήγησης από τις τράπεζες άτοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης.
•Καθορισμός περιόδου αναστολής καταβολής από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες όλων των δανειακών υποχρεώσεων προς τις τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των στεγαστικών δανείων.
•Αναστολή της υποχρέωσης για κατάταξη των νέων κτηρίων ως Κ.Σ.Μ.Κ.Ε. μέχρις ότου να ολοκληρωθούν η αναθεώρηση του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και επανακαθορισθούν τα κριτήρια των κτηρίων ως Κ.Σ.Μ.Κ.Ε.
•Παράταση μέχρι 31-12-2020 όλων ανεξαιρέτως των προθεσμιών που αφορούν το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μηχανικών και οι οποίες εκπνέουν το επόμενο χρονικό διάστημα(νόμου αυθαιρέτων,προγράμματος εξοικονομώ, δηλώσεων Κτηματολογίου, δασικών χαρτών, δηλώσεων ΤΑΠ κλπ.).
•Παράταση του χρόνου ισχύος μέχρι 31-12-2021 των οικοδομικών αδειών και αναθεωρήσεών τους, των οποίων είχε παραταθεί η ημερομηνία λήξεώς τους έως 31-12-2020.•Παράταση ισχύος μέχρι 31-12-2020 των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και των αναθεωρήσεων οικοδομικών αδειών, των οποίων οι προθεσμίες λήγουντο διάστημα από 1-3-2020 έως 30-6-2020.
•Εξάμηνη παράταση της προθεσμίας αναθεώρησης των αδειών για τις οποίες έχει υποβληθεί,ή θα υποβληθεί, γνωστοποίηση πρόσθετων εργασιών.
•Παράταση τουλάχιστονμέχρι30-6-2020 όλων των προθεσμιών υποβολής ετήσιων ή περιοδικών στοιχείων λειτουργίας επιχειρήσεων (μητρώο αποβλήτων, ενεργειακών καταναλώσεων και εξοικονόμησης ενέργειας, εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, κατανάλωσης υδάτων κλπ.).
•Παράταση των προγραμμάτων επιδότησης ΕΣΠΑ και LEADER για τις τουριστικές και λοιπές επιδοτούμενες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 2 έτη.
•Ορθή εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας όσο αφορά τους Μηχανικούς και χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό, καθώς η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας περιλαμβάνει και μετακινήσεις μακριά από την έδρα τους και τον τόπο κατοικίας τους.
•Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών έτσι ώστε η λήψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και γνωστοποιήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων να πραγματοποιείται χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας του Μηχανικού ή του ιδιώτη (π.χ.πληρωμή εισφορών στη ΔΟΥ όπως, ΚΗ ψήφισμα, παράβολα κ.α.,έναρξη/μεταβολή οικοδομικού έργου και πληρωμή προκαταβολής στον ΕΦΚΑ, λήψη πρόσφατου πιστοποιητικού ιδιοκτησίας, χορήγηση βεβαίωσης χρήσεων γης κλπ).
•Πλήρης ψηφιακός εκσυγχρονισμός Δημοσίου: Εφαρμογή-επέκταση-θέσπιση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) με χρήση ψηφιακής υπογραφής από όλους, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κλπ. σε όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα.Γενικώς ενίσχυση και διεύρυνση των ηλεκτρονικών (εξ αποστάσεως) υπηρεσιών για διεκπεραιώσεις υποθέσεων/συνεδριάσεις/ έκδοση αποφάσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Επιτροπές και στα Συμβούλια (Πολεοδομίες, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, Δ/νση Ανάπτυξης, Επιτροπές Αυθαιρέτων, ΣΥΠΟΘΑ, ΣΑ κλπ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου