Breaking

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Ό Νοστράδαμος μιλά γιά τόν Έβρο καί κόβει τήν ανάσα! Πρό+φυτεία 46…..

Ό Νοστράδαμος μιλά γιά τόν Έβρο καί κόβει τήν ανάσα! Πρό+φυτεία 46…..
Παρουσιάζοντας τίς προφυτείες τού Νοστράδαμου δέν κρίνουμε από πού τίς έλαβε, αλλά τό θέμα μάς είναι η επεξεργασία καί «υποκλοπή» τής πληροφορίας σέ στρατιωτικοκοινωνικοεπιβιωτικόν πλαίσιον….

Είναι ώς νά λαμβάνουμε έναν άκρως απόρρητον μήνυμα από τό παρελθόν διά τό τώρα μάς….
Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι καί δέν αλλάζουμε. Ό Νοστράδαμος ήταν Καθολικός Χριστιανός…. Χρησιμοποίησε έξ’ όσων λέγοντε έναν Τρίποδα καί έναν μαντικόν βιβλίον από τούς Δελφούς (μετά τά κατάστρεψε) καί έναν βαθύν κύλικα οπού μέσα είχε καθαρόν γάργαρον ύδωρ καί αφού κατ’ άλλους μαστούρωνε χρησμοδοτούσε όπως η Πυθία καί η Συβίλλα…. Λέγεται ότι τόσον η Πυθία όσον καί Συβίλλες προφύτευσαν διά Τόν Χριστόν…. Εμείς απλά αναφέρουμε τίς πληροφορίες διά περισυλλογή άν θέλετε, αλλά ώς Χριστιανοί όσοι είμαστε Χριστιανοί η βάση μάς είναι ή Ορθοδοξία…. Άλλωστε είπαμε ότι ό Νοστράδαμος ήταν Χριστιανός καί διατείνεται φιλικά πρός τά χριστιανικά κράτη έναντι τών μωαμεθανικών, ενώ θεωρεί σέ κάποια προφυτεία τού ότι οί σοφότεροι άνθρωποι (είναι Φιλέλλην) γεννήθηκαν κάποτε είς τήν Αττική, …. Άνθρωποι, αλλά δέν τούς συγκρίνει μέ Τόν Θεάνθρωπον….. Εννοεί άνθρωπους οπού δέν είχαν φυσηθεί από Τό Πνεύμα Τού Χριστού Τό Άγιον καί Άκτιστον….. Ό Θεός μαζύν μάς….
Η προφυτεία από τόν Έκτον Αιώνα τού βιβλίου Νοστράδαμος Μεγάλες Προφητείες υπ’ αριθμόν 46 τής σελίδος 229 τών εκδόσεων Μπάμπης Μπαρμπουνάκης έχει ώς εξής:
«Ένα μεγάλο βασίλειο θά παραμείνει έρημο, κοντά στόν Έβρο θά συγκεντρωθούν σέ ομάδες. Τά Πυρηναία θά τόν παρηγορήσουν όταν τό Μάϊο η γή θά τρέμει».
Ό Νοστράδαμος αναφέρεται είς τήν Ελλάδα πότε ώς Ρόδος, πότε ώς Αιγαίον, πότε ώς Έβρο καί άλλα ενδεχομένως. Δηλαδή αντί νά ειπεί Ελλάδα, αναφέρει έναν μέρος, έναν όνομα τής Ελλάδος, έναν όνομα εντός Ελλάδος…..
Εδώ κατά τήν ταπεινή μάς εκτίμηση ό Νοστράδαμος πρίν όλων προφυτεύει ότι τά σύνορα τής Ελλάδος όταν θά γίνει τό συμβάν καί πρίν τό συμβάν θά είναι είς τόν Έβρον, πράγμα οπού ισχύει τήν σήμερον…..
Ποίον βασίλειον θά μείνει έρημον; Προφανώς ή η Ελλάδα ή η Τουρκία = Οθωμανική Αυτοκρατορία…. Εάν συγκρίνουμε μέ τίς Ορθόδοξες προφυτείες τού Μέγα Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, τό βασίλειον αυτόν ίσως είναι η Τουρκία όταν θά καταστραφεί καί δή η Κωνσταντινούπολη οπού θά κατατροπωθεί από τούς Ρώσσους ενδεχομένως διά τά ιδικά τούς συμφέροντα….
Αυτόν συνάδει μέ τό γεγονός ότι καί οί Ορθόδοξες προφυτείες, ίδε Πατροκοσμάς, Άγιος Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Άγιος Παϊσιος καί άλλοι αναφέρουν συγκέντρωση μεγάλων στραυτευμάτων κοντά είς τήν Κωνσταντινούπολη διά νά πολεμήσουν τήν Ρωσσία η οποία θά ευρίσκεται εντός τής Κωνσταντινούπολης καί θά τήν έχει καταλάβει….
Η Ελλάδα είναι μέλος τού ΝΑΤΟ έχοντας επ’ εδάφι τής πολλά νατοϊκά στρατεύματα ήδη από καιρόν πολύ, ενώ εσχάτως ενισχύοντε ολοένα…. Μάλιστα πολλά από αυτά αποβιβάζοντε πλησίον τού Έβρού ήτοι είς Αλεξανδρούπολη καί γίνοντε διάφορες ασκήσεις καί αναγνωρίσεις από εκεί πρός πάσα εγγύς τουλάχιστον περιοχήν καί απόστασιν…..
Διαθέτουμε Ορθόδοξη προφυτεία ήτις πληροφορεί ότι οί Αμερικανοί καί άλλοι θά εισέλθουν μέσω Ισπανίας η οποία είς τήν αρχήν θά είναι ουδέτερη καί θά οδεύσουν μέχρι τήν βόρρεια Ελλάδα…. Είς αυτήν τήν προφυτεία προστίθεται αυτή τού Πατροκοσμά ότι τά ξένα στρατεύματα κατά τής Ρωσσίας είς Κωνσταντινούπολη θά εισέλθουν από τρία μπουγάζια τής κατεχόμενης Βορρείου Ηπείρου ήτοι Κρά, Κράμψη καί Μουζίνα… καί θά εισέλθουν έν Ελλάδι, εκεί ενημερώνει νά μήν τούς λέμε ότι είναι μακρυά η Πόλις διά νά μήν μάς κακομεταχειρισθούν μέχρι εσχάτων…. Εδώ φαίνεται ότι οί στρατιώτες αυτοί θά είναι μισθοφόροι ή εξαναγκασμένοι τής εσχάτης στιγμής καί θά είναι αδαείς από γεωγραφία. Πιθανότητα μιγάδες καί μιγάδες πνευματικώς τών Η.Π.Α…..
Άλλη προφυτεία μάς λέγει ότι η Μεσόγειος θά γίνει ναυτική ρωσσική λίμνη καί θά αποκλειστεί πάς άλλος στόλος…. Ίσως οί νατοϊκοί εισέλθουν έξ’ Ατλαντικού από τήν βόρρειον Ισπανία καί δή τά Πυρηναία είς Ιταλία καί ύστερα μέ βάρκες πρός τήν κατεχόμενη Βόρρειο Ήπειρο, δηλαδή δέν θά ελέγχοντε τά εκεί θαλλάσια ύδατα από τούς Ρώσσους ώς εξαίρεση ενός μικρού ποσοστού τής Μεσογείου….
Ποίον θά παρηγορήσουν; Προφανώς τόν Έβρο ή ίσως τό έρημο βασίλειο καί ένεκα τών άρθρων τής γλώσσας μάς δέν γίνεται «σωστή» μετάφραση…. Πάντως εξεκάθαρα θά εκστρατεύσουν από τά Πυρηναία είς τόν Έβρον! Τί νά γυρεύουν εκεί διά νά είναι μία τόσον σημαντική καί διακυνδινευτική εκστρατεία;… Τήν Κωνσταντινούπολη, τά Δαρδανέλια, τόν Ελλήσποντον, τόν Βόσπορον (Βοόσπορον = βοός πορεία όταν κατέβαινε πρίν χιλιάδες έτη η στάθμη τού νερού κάποιες φορές τού έτους καί μετανάστευαν οί βούες = βουβάλια, εξού καί διατηρήθηκαν είς τήν Καππαδοκία καί μεταφέρθηκαν είς τήν Κιρκίνη τό τραγικόν έτος 1922) επάνω πρός τόν Εύξεινον Πόντον, γενικώς τά Στενά ή Άνω καί Κάτω Στενά τού Ελλήσποντου….
Η γή θά τρέμει τόν Μάϊο….
Δηλαδή τόν Μάϊο η εκστρατεία τής Ρωσσίας θά έχει τελειώσει ή θά είναι πρός τό τέλος τής ή θά είναι μερικούς μήνες μετά τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολις από τούς Ρώσσους….
Εκτός καί άν προϊδεάζει έφοδον τών Τούρκων από τόν Έβρον όταν θά έχουν καταηττηθεί είς τόν αέρα καί τήν θάλασσα τού Αιγαίου… Διά νά φθάσουν ώς τήν Μεσσηνία, ώ μή γένοιτο….
Αξιοποιούμε τήν άκρως σημαντική καί απόρρητη ή «απόρρητη» πλέον αφού έχει διαδοθεί, Πληροφορία καί προχωράμε, θά παραχωρήσουμε καί άλλες….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου