Breaking

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Ξεκλειδώσαμε τά 72 Κλειδιών/σφραγίδων δήθεν Σολομώντος, τά 23 τελώνεια, η Πεντάλφα, ό κύβος, οί 960 ώρες παννηστείας Χριστού…..Ανωτέρω η Πεντάλφα εντός Πεντάγωνου ή προκύπτουσα από Πεντάγωνον καί τά 72 σύμβολα συνδοιασμών αμιγών ενεργειών οπού σφετεριζόταν πρός χρήσιν ό Σολομώντας καί άλλοι πρίν από αυτόν μέ πρωτοσφετεριστές τούς δαίμονες….

Ξεκλειδώσαμε τά 72 Κλειδιών/σφραγίδων δήθεν Σολομώντος, τά 23 τελώνεια, η Πεντάλφα, ό κύβος, οί 960 ώρες παννηστείας Χριστού…..
Ό κύβος τής Τετραπιθανότητος 24 κινήσεις/βλέψεις εμπρός…..
Είς τό προηγούμενον άρθρον αναδείξαμε 16 έως 20 κινήσεις καί βλέψεις εμπρός…. Συνέχεια από τό άρθρον
καί
εδώ (υπάρχουν καί άλλα σχετικά άρθρα στόν τοίχο μού στά Κατοχικά)
Εντούτοις, έναν τετράγωνον είναι η «μονοδιάστατη» εκφορά τού κύβου καί δέν γίνεται νά μήν ανταποκρίνεται η Τετραπιθανότητα είς τόν κύβον, κάτι θά πηγαίνει λάθος….
Επαναλαμβάνουμε τό παράδειγμα μέ τό καλόν καί τό κακόν!….
Σκεπτόμαστε ή σχηματίζουμε σέ χαρτί έναν τετράγωνον όπου κάθε αιχμή τού ανταποκρίνεται σέ μία από τίς εξής 4 Πιθανότητες: α) καλόν β) κακόν γ) ουδέτερον καί δ) ανάμεικτον….
Επαναλαμβάνουμε τό παράδειγμα τού προηγούμενου άρθρου τής αλληλοανταπόκρισης δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων…..
Χωρίς νά είναι ενσφαλμένες οί 16 Πιθανότητες βάσει τού προηγούμενου άρθρου μέ ολοκληρωμένον παράδείγμα τήν πρωτόγονη Τετραπιθανότητα, εδώ θά αναδείξουμε ακόμη 8 ήτοι 24 γωνίες τού κύβου…. Κάθε αιχμή τού κύβου έχει τρείς γωνίες οπού απεικονίζουν τίς τρείς διαστάσεις 8 αιχμές Χ 3 γωνίες = 24 γωνίες….
Είς τήν Τετραπιθανότητα α) κακόν β) καλόν γ) ουδέτερον καί δ) ανάμεικτον έχουμε έξη ζεύγη ήτοι 1) αβ 2) αγ 3) αδ 4) βγ 5) βδ καί 6) γδ
Πρώτον ζεύγος αβ:
α) κάνεις σέ κάποιον κακόν καί σού ανταποδίδει κακόν
β) κάνεις σέ κάποιον κακόν καί σού ανταποδίδει καλόν
γ) κάνεις σέ κάποιον καλόν καί σού ανταποδίδει καλόν
δ) κάνεις σέ κάποιον καλόν καί σού ανταποδίδει κακόν
Δεύτερον ζεύγος αγ:
α) κάνεις σέ κάποιον κακόν καί σού ανταποδίδει ουδέτερον
β) κάνεις σέ κάποιον ουδέτερον καί σού ανταποδίδει κακόν
γ) κάνεις σέ κάποιον ουδέτερον καί σού ανταποδίδει ουδέτερον
Τρίτον ζεύγος αδ:
α) κάνεις σέ κάποιον κακόν καί σού ανταποδίδει ανάμεικτον
β) κάνεις σέ κάποιον ανάμεικτον καί σού ανταποδίδει κακόν
γ) κάνεις σέ κάποιον ανάμεικτον καί σού ανταποδίδει ανάμεικτον
Τέταρτον ζεύγος βγ:
α) κάνεις σέ κάποιον καλόν καί σού ανταποδίδει ουδέτερον
β) κάνεις σέ κάποιον ουδέτερον καί σού ανταποδίδει καλόν
Πέμπτον ζεύγος βδ:
α) κάνεις σέ κάποιον κακόν καί σού ανταποδίδει ανάμεικτον
β) κάνεις σέ κάποιον ανάμεικτον καί σού ανταποδίδει κακόν
Έκτον ζεύγος γδ:
α) κάνεις σέ κάποιον ουδέτερον καί σού ανταποδίδει ανάμεικτον
β) κάνεις σέ κάποιον ανάμεικτον καί σού ανταποδίδει ουδέτερον
Προσέξετε, επί συνόλει όλα τά ζεύγη μάς κάνουν 18 διαφορετικές πιθανότητες. Εντούτοις, δέν παραθέσαμε ακόμη 6 οί οποίες επαναλαμβάνονταν σέ άλλα ζεύγη, όμως σέ κάθε Τετραπιθανότητα υπάρχει ιδιαίτερη επανάληψη κάποιας πιθανότητας όπως σ’ έναν κόκτεϊλ ή μία χημεία επαναλαμβάνονται στό μείγμα όμοια υλικά καί συνθέτουν άλλες γεύσεις καί άλλα υλικά….
18+6=24 = οί γωνίες τού Κύβου! Ό κύβος έχει τρείς γωνίες ανά εξωτερική αιχμή καί είναι επαναλήψιμες, ίδε όπως αναφέρουμε ανωτέρω, εντούτοις είναι 24 γωνίες καί όχι τρείς ή μία επειδή κάθε μία είναι 90ο ……
Προχωρούμε…. οί αμιγώς διαφορετικές είναι 18…. κρατήστε τό αυτόν. Τό ανάμεικτον δέν είναι πάντοτε τό ίδιον διότι είναι πότε ανάμεικτον τών τριών άλλων ή τών δύο άλλων άρα τέ έχουμε 4 ανάμεικτα (ακόμη μία διαδοχική Τετραπιθανότητα)…. Μέ τό παράδειγμα καλού/κακού ίσως δέν τό καταλάβατε πλήρως, όμως άμα είς τό καλόν καί κακόν βάλουμε ενέργειες τότε θά διαντιληφθείτε πλήρως τού τί γένεσθαι….
Υπάρχουν 4 είδη ενέργεια, αυτόν θά τό αναλύσουμε τήν επόμενη φορά, δέν χωράνε όλα σ’ έναν άρθρον. Πρός τό παρόν οί ενέργειες αυτές είναι η α) η β) γ) καί δ)…. Θέλετε κάτι παραπάνω;…. α) η θετική β) η αρνητική γ) η ουδέτερη καί δ) η ανάμεικτη…. ενέργεια!…. Υπάρχουν καί υπό άλλα ονόματα, πρός τό παρόν αυτά….
Η ανάμεικτη είναι η σύνθεση: 1) αβγ 2) αβ 3) αγ 4) βγ…. Τουτέστιν μέ συνδοιασμούς ανά μεταξύ τούς όπως στήν περίπτωση κακού, καλού, ουδέτερου, ανάμεικτου μάς διαθέτουν 24 άλλους συνδοιασμούς μέ 18 αμιγείς συνθέσεις….
Επίσης κάθε μία μέ αυτές άλλη 24αδα μέ τά καλόν, κακόν ουδέτερον, ή θετική, αρνητική καί ουδέτερη ενέργεια… Καί αφού τήν μία τήν έχουμε ήτοι 24+24+24+24 = 96 καί 96 ανά μεταξύ τούς (4 είδη ανάμεικτης ενέργειας) = 192…. (έχει καί άλλες πρός τόν παρόν αυτά….)….
Αντίστοιχα μέ τίς αμιγείς ήτοι 18+18+18+18 = 72…. Ό αριθμός οπού επίσης κατ’ επανάληψη αναφερθήκαμε σέ προηγούμενα άρθρα…. Κατ’ επανάληψη αναφερθήκαμε σέ άρθρα καί είς τόν αριθμόν 96…. καί 96-24 = 72…. Τό 96 είναι τέσσερεις κύβοι καί τό 72 τρείς κύβοι…. Η διαφορά ενός κύβοι είναι οί επαναλήψεις ήτοι 24….
Επιστρέφουμε είς τόν δεκαοκτώ. Κάποτε είχα πάει στήν Ι.Μ. Ιωάννη τού Θεολόγου στήν Πρέβελη. Ανοίξαμε συνζήτηση μέ έναν ιερέα προσκυνητή, μπήκαμε στά βαθειά καί μέ πήρε σ’ έναν Μοναχό, νεαρόν θά έλεγα, ός είχε εμμονή μέ τήν Αποκάλυψη… Είπαμε διάφορα αλλά σέ κάποια φάση επαναλάμβανε τήν λέξη 18 καί έλεγε ότι είναι κακός ή «κακός» αριθμός, κόλλησε η γλώσσα τού όπως κολλάει η βελόνη επί τού βυνίλιου…. Κατάλαβα ότι ασυνείδητα μάλλον ήθελε νά προφέρει αλληγορικώς κάποιον μήνυμα. Μετά πήγα στό μουσείο καί φεύγωντας πέρασα από τά αποχωρητήρια, ήταν εκεί καί σφογγάριζε καί άρχισε νά επαναλαμβάνει τόν αριθμόν 18… Έφυγα προβληματισμένος καί στό αυτκίνητο θυμήθηκα ότι ήρθα ξανά στήν Κρήτη πρίν 18 έτη γιά νά πάω στήν Πρέβελη αλλά δέν πήγα ένεκα συγκεκριμμένων λόγων…. 18 έτη πρίν είχα έρθη προσκεκλημμένος σ’ έναν μέρος κοντά στήν Πρέβελη αλλά τήν εσχάτη τό ακύρωσα ενώ ευρισκώμουν στό Ρέθυμνο διότι διαισθάνθηκα (βοήθεια από ευλογία τής Μονής) ότι κάτι κακό καί άθλιο συμβαίνει εκεί…. Αυτό μού έλεγε ό Μοναχός…. Τώρα ό 18 Χ 4 = 72…. αμιγείς συνδοιασμοί ενεργειών (περαιτέρω αποδείξεις θά φέρουμε σ’ άλλον άρθρον)….
Τά 72 Κλειδιά τά οποία δέν έκανε ούτε ό Σολομών ούτε οί Βαβυλώνιοι έκ τών οποίων υποστηρίζουν κάποιοι «κληρονόμησε» ό Σολομών, ούτε ό διάβολος αλλά Ό Θεός καί ό διάβολος καί οί διαβολάνθρωποι συνδοιάζοντε καί εκμεταλλεύονται κατά τό ιδιοτελές συμφέρον τούς καί τήν φιλοκακία τούς. Π.χ. η πυρηνική φυσική ευρίσκεται σ’ αυτήν τήν συνομοταξία 72 ενεργειών. Δέν έκανε τήν πυρηνική φυσική ό διάβολος ή ό άνθρωπος καί άν ό άνθρωπος έκανε πυρηνικές βόμβες καί τίς χρησιμοποεί δέν πταίει Ό Θεός αλλά οί ανθρώποι οίτινες χρησιμοποιούν απαγορευμένη ή συγκεκριμμένη ενέργεια διά κακούς επίβολους σκοπούς, είναι δηλαδή πρακτική μαγεία η τεχνολογία τής πυρηνικής φυσικής….
Έναν άλλον αξιοπρόσεκτον είναι ότι οί αμιγείς συνδοιασμοί τών α) μέν ή θετικόν ή καλόν β) δέ ή αρνητικόν ή κακόν γ) ουδέτερον καί δ) ανάμεικτον, εάν συνδοιαστούν μέ μόνον μία ανάμειξη ήτοι αβ) ή βα) δηλαδή μέ αντίστροφη σειρά συνδοιασμού σωματιδίων μάς κάνει 23 αμιγείς συνδοιασμούς.
Τώρα εάν έχετε αντιρρήσεις θά τό οιδούμε άλλως πώς. 23 είναι τά τελώνεια οπού είδαν όσοι απέθαναν καί επέστρεψαν; Καί έλεγα παλαιότερα διατί 23; Θά ήταν λογικόν νά είναι 24. Τότε ανακάλυψα ότι μετά τά 23 τελώνεια ελέγχου αμαρτιών καί αγαθών, η ψυχή πηγαίνει ενώπιον τού 24ου Άκτιστου Τελωνείου ήτοι Τού Κύριου Κριτή Ιησού Χριστού όπως όλοι ομολόγησαν! Βεβαίως οί ανθρώποι αυτοί δέν είχαν γνώση αυτούς τούς λογαριασμούς εδώ τής Τετραπιθανότητος καί τής Γλώσσας τής Μυστικής Γεωμετρίας, συνεπώς Μαρτύρησαν τήν Αλήθεια όπως τήν οίδαν έν αγνοία τούς ότι εξηγείται Μαθηματικώς, συνεπώς ΕΛΕΓΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!!
Τώρα η μεγάλη «βόμβα»…. Η Πεντάλφα η οποία θεωρείται «σατανικό» σύμβολο ενώ απλά χρησιμοποιείται από τούς σατανιστές χωρίς νά γνωρίζουν τόν αληθινό λόγο που τήν επέλεξε ό διάβολος σχηματίζει άν ενώσεις τίς εξωτερικές αιχμές τών ακίδων τής έναν Πεντάγωνον! Τό Πεντάγωνον αντιστοιχεί είς τήν Πενταπιθανότητα μέ δύο ανάμεικτα όπως παραθέσαμε ανωτέρω (αβ + βα) καί οί αμιγείς συνδοιασμοί τής είναι 23! = 23 τελώνεια ελέγχου τών δαιμόνων οπού στό καθένα μαρτυρούν καί καταθέτουν τρόπον τινάν είς τό δικαστήριον τίς αμαρτίες οπού έπραξε κάθε ανθρώπινη ψυχή υπό τήν υποκίνηση ή παρακίνηση τού εκάστοτε ειδικού = δαίμων δι’ έκαστη αμαρτία καί ώς μάρτυς διά τίς αμαρτίες οπού τρόπον τινά έκαμε η ψυχή από ιδική τής προαίρεση….
23 είναι καί χρωματοσώματα οπού δίδει έκαστος γονέας είς τό τέκνον ήτοι 23 αμιγείς συνδοιασμοί ενεργειών καί 23 αμιγείς αντισυνδοιασμοί ενεργειών = 46….
Η Πεντάλφα σχηματίζει 5 Α μέσω 4 Λ = οί αριθμοί 9 όλοι δηλαδή καί η λέξη ΑΛ = Θεός = 9ΑΛ οί εννέα αριθμοί τών Μαθηματικών τού ΑΛ… Οί Εβραίοι λένε τό σχήμα ελληνιστί Τετραγράμματον ήτοι τό όνομα Θεού 4 Γράμματα (Τυχαίον; Τετραπιθανότητα). Επίσης α) 9 β) Α γ) Λ καί δ) ανάμεικτον δηλαδή = τό Σχήμα τής Πεντάλφας = Τετραγράμματον ή Νόμος τής Τετραπιθανότητος…. Επίσης 9 + 4 διά τό τετραγράμματον = 13! = 4!…. Εξεκλειδώνονται πολλά, συμπίπτει μέ τούς 13 κύκλους τού δένδρου τής ζωής…. (ώς εδώ πρός τό παρόν)….
Τά 72 σύμβολα σφραγίδων τού Σολομώντων διά τίς 72 δυνάμεις ή «δαιμόνια» ειδικότητες δυνάμεων είναι συμβολισμοί τών συνθέσεων τών αμιγών συνδοιασμών τής ενέργειας, εντούτοις, κυριολεκτικώς είναι 96 όπως είπαμε ήτοι σύν οί 24 επαναλήψεις…. Σύγκρινετε τό μέ τίς 960 ώρες παννηστεία Χριστού έν ερήμω = 40 ημέρες Χ 24 ώρες = 960 ώρες άνευ τροφής καί πόσης, διά νά ξεράνει κάθε παλμική εκδήλωση τής σάρκας καί νά φωτεισθεί…. Όχι Ό Υιός μέσα Τού αλλά η σάρκα μέ γήινες πρακτικές δίχως τήν καταλυτική βοήθεια Τής Άκτιστης Θεότητος….
Σ’ άλλον άρθρον θά παραθέσουμε τίς ενέργειες…..
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου