Breaking

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

Αρχιμυθοπλάθος τών εξωγήινων η ΝΤΠ καί οί ύπουλοι σκοποί τής!…. Ποίοι είναι οί Έλ, Σείριοι, Δρακοντοειδές καί Κινουμενοσχεδιοκαμπαλιστές!Κατά σειράν “εξωγήινοι”. α) φαλάκρους φαλάκρους β) σιταρομάλλους σιταρομάλλους γ) αράχνους αράχνους national geographic δ) δρακοντοειδές δαιμόνους δαιμόνους εξορκιζόμενους υπό Αγίου Βασιλείου ε) ξάνθους τρελλάρους γκομενάρους ε) κλάδους μαύρους σελήνους ζ) ασβέστους ασβέστους καί η) γερμάνους γερμάνους παρανόϊκους

Αρχιμυθοπλάθος τών εξωγήινων η ΝΤΠ καί οί ύπουλοι σκοποί τής!…. Ποίοι είναι οί Έλ, Σείριοι, Δρακοντοειδές καί Κινουμενοσχεδιοκαμπαλιστές!!!!
Η πιθανότητα τής ύπαρξης εξωγήινης ζωής δέν είναι απίθανη…. Μικρόβια, μικροργανισμοί, ο,τιδήποτε…. Δέν είναι απίθανη καί η πιθανότητα ανυπαρξίας εξωγήινης ζωής…. Τουτέστιν 50% 50% οί πιθανότητες….
Ποία είναι τά πειστήρια; Δέν έχουμε καμμία σοβαρή Μαρτυρία καί επί γής παρουσίας εξωγήινου ανθρώπου….
Ό,τι έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα καί απ’ εκείνους όπου έχουν παρουσιαστεί συνήθως είναι γνωστοί παραπλάνοι, λαοπλάνοι, προπαγανδιστές, πράκτορες ανήθικών κρατικών ή υποκρατικών ή εταιρικών ή άλλων οργανώσεων…..
Κανένας εξωγήινος δέν ήρθε καί νά μάς ειπεί νάμαι εδώ είμαι εξωγήινος καί αφού τόν ερευνήσουμε νά πειστούμε ότι είναι εξωγήινος….
Οί Αμερικάνοι καί άλλοι λαοπλάνοι ισχυρίστηκαν κατά καιρούς ότι είχαν επαφές μέ εξωγήινους…. Άραγε σέ ποία γλώσσα; Όταν δέν δύναντε νά ωμιλούν καί καταλάβουν όλες τίς γλώσσες τών γήινων εάν δέν εκπαιδευτούν σ’ αυτές πολλά έτη, δύνοντε νά αντιλαμβάνοντε εξωγήινες γλώσσες; Καί διατί νά πιστεύσουμε τό αντίστροφον ότι οί εξωγήινοι καταλάβουν όλες τίς σύγχρονες γλώσσες καί συνάμα νά μαθαίνουν είς τούς γήινους τίς εξωγήινες γλώσσες τούς ή νά στέλνουν υποσυνείδητα μηνύματα συνειδητής νοημοσύνης μέ συνειδητές έννοιες; Εάν είναι τόσον ισχυροί οί εξωγήινοι τότε διατί οί Αμερικάνοι ψευδοσυνομωσιολόγοι κατά καιρούς ισχυρίστηκαν ότι κατείχαν οί Αμερικάνικες Αρχές αιχμάλωτους εξωγήινους; Δέν ήταν παρακινδυνευμένον νά τούς επιτεθούν;
Εάν είναι τόσον ισχυροί οί εξωγήινοι όπως άλλοι γήινοι ισχυρίζοντε τότε διατί νά μάς ανέχοντε; Επίσης διατί νά συνεργάζοντε μέ τήν ΝΤΠ εάν είναι τόσον ισχυροί καί ψυχολόγοι; Δέν τούς καταλάβουν πόσον παγαπότηδες είναι; Εκτός καί άν είναι ομοίως παγαπότηδες οί εξωγήινοι ή είναι η ίδια καί αυτή κλίκα έκτοτες οπού παρουσιάζει μέρος τών μελών τής ώς εξωγήινους ενώ είναι δαίμονες…. ή ψεύδη…..
Αφού είναι τόσον ισχυροί οί εξωγήινοι συμφώνως τής Νέας Σατανικής Αταξίας Απραγμάτων καί είναι καλοί καί θέλουν νά μάς διαφωτείσουν όπως τότες η ΝΤΠ είς τόν Διαφωτεισμόν καί τήν Αναγέννηση, τήν Γαλλική Επανάσταση καί εντεύθεν, τότε πρέπει νά είναι καλή η ΝΤΠ = ΝΑΑ καί αυτά τά λέγει η ίδια η Νέα Αταξία Απραγμάτων….. Δηλαδή ευλογεί τά γένια τής ότι είναι καλή καί έχει μαζύν τής τούς καλούς πάντοτε εξωγήινους καί ότι αυτοί οί καλοί εξωγήινοι είναι εναντίον τών καλών εξωγήινων καί τών καλών γήινων τής ΝΑΑ…. Ό εμπαιγμός φουσκώνει σύννεφον….
Ό διάβολος μάς παρουσιάζει τούς εξωγήινους τού δηλαδή τούς ειδήμονες δαίμονες τού ώς εξωγήινους παντογνώστες διά αντιπαραθετισμόν μέ τούς Αποστόλους Τού Χριστού οπού έμαθαν όλες τίς γλώσσες είς τήν Πεντηκοστή…. Είπαμε είναι σφετεριστής καί αντιμιμείται τίς ευλογίες Τού Θεού….
Τά πνεύματα δύναντε νά καταλάβουν όλες τίς γλώσσες…. Τά πνεύματα καλά ή κακά δύναντε νά εμπνεύσουν γλώσσες σέ αντίστοιχους καλούς καί κακούς ανθρώπους…. Ποίος εμπνέει άμεσα ή έμμεσα έστω μέσω τεχνολογίας τίς γλώσσες είς τούς εξωγήινους (υποθετικώς αναφερόμενοι) αφού είναι φίλοι μέ αυτούς τής Νέας Σατανικής Αταξίας Απραγμάτων; Πάντως όχι Ό Θεός; Δέν γνωρίζω ποίος εμπνέει τούς πιστούς τής Πεντακοστιανής Εκκλησίας…..
Διατί οί εξωγήινοι τής ΝΑΑ ομοιάζουν μέ δαίμονες τής παλαιότερης Ιστορίας, μέ δρακοντοειδές καί ερπετοειδές δαίμονες;….. Ή οί δαίμονες είναι εξωγήινοι ή οί εξωγήινοι είναι δαίμονες καί δήθεν εξωγήινοι ανθρώποι….
Η λέξη εξωγήινος έχει δύο σημασίες: α) αυτός οπού ζή καί έχει γεννηθεί εκτός τών συνόρων τής γής καί β) αυτός οπού είναι εκτός γής = ύλης = εξώυλος ή άϋλος…. Τό α) υποδιαιρείται σέ εξωγήινους του πλανητικού μάς συνστήματος ήτοι ομοισυνστήματοι ή εσσωεξωγήινοι καί τούς εκτός πλανητικού μάς συνστήματος ήτοι εξωσυνστήματοι εξωγήινοι ή μακροεξωγήινοι….. Ποίους εννοούν; Διότι βάσει τών στοιχείων τής ΝΑΣΑ καί άλλων παρόμοιων οργανισμών άνθρωπος σέ άλλον πλανήτη τού πλανητικού μάς συνστήματος δέν υπάρχει…. Έστειλαν επανδρωμένα καί μή επανδρωμένα διαστημόπλοια καί η απάντηση κάθε φορά είναι ΟΧΙ!…. Βεβαίως μάς τό έχουν ανακοινώσει ότι είς τό μέλλον θά χρησιμοποιήσουν κατά κόρον τής τεχνολογία Ολογράμματος, τήν ακτίνα blue beam καί τήν διεξέλιξην τής διά νά μάς πείσουν περί εξωγήινων, ψευδομεσσίων κατεβαίνοντων έξ’ ουρανών κ.τ.λ., όλα μία απάτη διά τούς ήδη ευνουχισμένους τής Λογικής, τής σκέψης, τής έρευνας, τής μεθόδου, τής μελέτης, τής σωστής Πίστης από τήν ίδια τήν ΝΑΑ…. Μάς προαναγγέλνουν μέ κυνικότητα ότι θά μάς εξαπατήσουν καί ύστερα ενώ μάς εξαπατούν δέν πιστεύουμε ότι είναι εξαπάτηση επειδή τό υποσυνείδητον όταν τούς λές κάτι μέ σοβαροφάνεια τό εκλαμβάνει ώς αληθινόν, αυτή είναι η κεκρυμμένη καί απαγορευμένη πλέον πρός έκδοση τής Δημαγωγίας…..
Εφαρμόζουν τό εξής κόλπον: «λένε τήν ιστορία τού ψεύτη βοσκού τού Αίσωπου ούτώς ώστε νά μήν πιστεύεις τήν τρίτη φορά ότι ήρθαν οί λύκοι»…. Αντί νά λένε ψεύδη διά πλάκα, σού λένε θά φέρουμε κατάργηση χρήματος, μικροψήγματα κ.α., ανησυχείς καί ύστερα τό αποσύρουν… μία, δύο, εκατόν φορές…. Σέ κάποια φάση τό απορρίπτει πλήρως ώς αναληθές τό υποσυνείδητον, βαριέται καί βαριέσαι καί άμα ιδούν τό κενόν σού επιφέρουν τό πλήγμα….. Αυτός είναι επίσης ό λόγος όπου ψηφίζουν Νόμους καί τούς εφαρμόζουν 10 ή 20 έτη μετά…. Όπως τά καταναγκαστικά εμβόλια κ.α., τού φρονίμου ολίγα!….
Τά σύγχρονα κινούμενα σχέδια επίσης τής ΝΑΑ είναι δαιμονοειδή μέ αναιδείς υποκακούργες φάτσες…. Από τά ζωοπρόσωπα κινούμενα σχέδια μέ υπουλία μάς πήραν είς τά δαιμονοπρόσωπα τά οποία δέν διαφέρουν ώς γένη από τά «εξωγηινοπρόσωπα» κινούμενα σχέδια…. Ό μυρμηγκολέωντας τής Παλαιάς Διαθήκης καί η παροιμία ύστερα φέρνει ό φούρνος τήν πυρά….
Όλως δι’ όλου ψευδοτυχαίως οί εξωγήινοι καί τά κινούμενα σχέδια τής ΝΑΑ ομοιάζουν μέ τούς δαίμονες όπως τούς είδαν καί σχεδίασαν διάφοροι ανθρώποι τούς προηγούμενους πολλούς αιώνες… Όλως «τυχαίως»»»……
Μία άλλη συνομοταξία «εξωγήινων» είναι οί εξελιγμένοι κυρίοι μυστήριοι μέ κάτι μεγάλα όμματα, στρογγυλευμένα πρόσωπα κ.τ.λ…. Όλως διόλως πάλαι τά ψευδοπλάσματα αυτά ομοιάζουν μέ διάφορα γήινα καί δή έντομα πλάσματα…. Αρκεί νά παρακολουθήσετε πολλές σειρές αρκετά έτη τού Νάσιοναλ Γεωγράφικ…. Όλοι οί εξωγήινοι, τά εξωγήινα πρόσωπα καί σώματα έν μέρει τών διαφόρων γραφιστικών τού Χόλλυγουντ καί τών κινηματογραφικών ταινείων είναι υπαρκτά πλάσματα τής γής….. Επαγγελματίες Γραφίστες τά πήραν από τό Νάσιοναλ Γεωγράφικ ή άλλους φυσιοδιφείς καί τά Μετάτρεψαν σέ Εξωγήινους τής Αποβλάκωσης…..
Αρκεί νά μήν πιστεύετε σέ Θεόν, σέ αγγέλους, δαίμονες καί νά πιστεύετε σέ κάτι άλλον καί εξωγήινον…. Εάν υπάρχουν ανθρώποι εξωγήινοι διατί νά μήν ομοιάζουν μέ ανθρώπους γήινους αλλά μέ αράχνες γήινες; Τροφή διά σκέψη!…. Βεβαίως δέν γνωρίζατε πολλοί ότι αυτοί οί ψευδοεξωγήινοι δανείστηκαν τίς φάτσες τών αράχνων, τών σκανθαριών καί άλλων φρικτών εκφοβιστικών εντόμων!!!! Τώρα όμως γνωρίζετε καί η Αλήθεια θά σάς απελευθερώσει όπως λέγει Ό Χριστός!!!!
Επίσης μέ εκατομμύρια τρόπους περί εξωγήινων καί άλλων αναληθών ή ημιμαθών τρόπων σάς οδηγούν είς τήν πλάνη καί αυτή είς τήν άγνοια τού δρόμου τής Αλήθειας, τής Αγάπης, τής Πίστης, τής Ψυχοσωτηρίας. Π.χ. αντί νά αναγνώθετε τούς Ψαλμούς τής Ψυχής αναγνώθετε τά παραμύθια τής ψευδοεξωγήινης παραπλάνοπαραπληροφόρισης καί ό καιρός περνάει καί Ουράνιον Μισθόν δέν λαμβάνετε, ούτε Μετάνοια ούτε Δοξολογία πράττετε…. Υπερεπιτυχημμένη Κακοεταιρεία η Νέα Αταξία Απραγμάτων!!!!
Θυμηθείτε ότι πρίν ολίγον καιρόν η ειδική έκδοση ψευδοεξωγήινων έν Ελλάδι ήταν τά κινούμενα σχέδια Έλ, από τό Σείριον καί ότι θά έρθουν νά μάς ελευθερώσουν. Μία χώρα νά πιστεύσει σέ Κινούμενα Σχέδια! Η Πανέξυπνη Χώρα!….
Όταν ερώτησα διατί δέν ήρθαν έν έτει 1453, έν έτει 1922, έν έτει 1939, έν έτει 1974 καί λίαν συντόμως η απάντηση ήταν η απόλυτος σιωπή. Είς τό μέλλον θά σκαρφιστούν νά μάς ειπούν επειδή είμαστε Χριστιανοί! Μά άν μάς αγαπούν μέ τόν πομπώδες τρόπον οπού λένε οί αντιπρόσωποι τών Έλ επί γής θά έπρεπε νά μάς έσωζαν καί νά μάς νουθετούσαν χωρίς βίαν ύστερα…. Πώς θά μάς σώσουν όμως αφού δέν υπάρχουν; Καί διατί δέν έσωσαν οί Έλ Ολύμπιοι τού Σείριου τούς Αρχαίους Έλληνες οίτινες αλληλοσπαράσσωνταν κυριολεκτικώς καθημερινώς; Έλα ντέ; Μήπως είναι πράκτορες τών Εβραίων καί τών Σιωνιστών; Έλα ντέ;;;;;…..
Μάς λένε ότι οί Έλληνες είμαστε εξωγήινοι από τόν Σείριον, τώ όντι πολύ εξωγήινη άποψις….. Καί άν είμαστε μήπως είναι καί άλλοι ανθρώποι; Καί άν είμαστε εξωγήινοι από τόν Σείριον τότε οί εξωγήινοι έχουν φάτσες γήινες, ελληνικές, φάτσες όπως όλη η ανθρωπότητα όχι δαιμονοαναιδείς κινουμένων κακούργων σχεδιών!….
Έν τέλει οί Εξωγήινοι σάς έχουν φάτσες ερπετοειδές καί δρακοντοειδές ή φάτσες Σειριακές = ελληνοανθρώπινες καί ανθρώπινες…. Βεβαίως θ’ απαντήσετε άλλοι δρακοντοειδές καί ερπετοειδές καί άλλοι Σειριακές καί θά ανταπαντήσω ότι πρέπει νά είναι συγγενείς μέ τούς κροκόδειλους τού Νείλου καί τούς δράκους τού Κομόντο…. Δέν τό πειάσατε!…. Φάσκετε καί αντιφάσκετε σ’ έναν πολυκύκλον απάτης καί υπεραυταπάτης…..
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου