Breaking

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Πόσο βαθειά μπορείς νά πάεις Unlisted;

Πόσο βαθειά μπορείς νά πάεις Unlisted;
Επ’ ευκαιρίας ενός άρθρου ενός συνερευνητή μού https://katohika.gr/sinomosia/ti-eiches-netfliks-ti-eicha-panta/ ό οποίος δημοσίευσε τά δύο αυτά στιγμιότυπα από τήν κινηματογραφική τανεία Unlisted = Ακατάλογος καί διά τού οποίου οίου ακατάλογου δέν θά κηρύξουν τό ακαταλόγιστον…. έχω δύο πραμγατάκια νά προσθέσω….
Εάν κοιττάξετε τά προηγούμενα άρθρα έγραφα ότι η μόδα = ό συρμός (Αυτή καθαρευουσιάνική πανεύστοχη λέξη έχει μεγάλη βαρύτητα διότι σημαίνει ότι όλοι σύρνονται καί παρασύρνονται πρός τήν ίδια κατεύθυνση, ενώ μόδα δέν λέει τίποτε! Δέν είναι τυχαίον οπού επιμένω είς τήν Καθαρεύουσα) ήταν εξ’ ανέκαθεν άμεσα καί έμμεσα ό Δούρειος Ίππος πρός τίς ψυχές τών ανθρώπων….
Ερμήνευα ότι η πληροφορία από τήν Αποκάλυψη ότι ό Αντίχριστος πρωτίστως θά κάνει τά υπέρτατα καλά = «καλά» τά εγκόσμια, διά νά σέ δελεάσει θά σού προσφέρει έναν καί δύο καί τρία καί πολλά άλλα δώρα…. Πολλούς Δούρειους Ίππους, πολλά ιξόβεργα μέχρις ότου εύρεις τά κατάλληλα νά σ’ αλώσουν ή νά κολλήσεις επάνω…..
Έλεγα ότι θά εξιτάρει τήν αυτοπεποίθηση τού κάθε ανθρώπου, σέ τέτοιον βαθμόν ούτως ώστε η ευτυχία νά είναι μόνιμον συναίσθημα, η χαρά τής επιτυχίας, η υπερηφάνεια τής ικανότητας, η αλαζονεία τής δύναμης, η αυτοϊκανοποίηση τής προσωπικής αξιότης…. Θά σέ κερδίσει μέ αυτά οπού θά σού δώσει καί θά σού δώσει καί δωρίσει εί δυνατόν άν χρειάζεται εκατομμύρια Δούρειους Ίππους όχι έναν όπως οί Δαναοί είς τούς Τρώες…. Ίσως δέν είναι τυχαίον οπού ό Άγιος Πορφύριος αναφέρει ότι οραματίστηκε τόν τυφλόν υψηλόν μάντη Τειρεσία, άν καί αντίστοιχος προγενέστερος ήταν ό Κάλχας τής Τροίας όταν είπε είς τούς Τρώες: «φόβου τούς Δαναούς καί δώρα φέροντες»…. Δέν πίστευσαν όπως δέν πίστευσαν καί τήν πριγκήπισσα Μοναχή τής Τροίας Κασσάνδρα, καί έκτοτε ειρωνικώς αναφέρονται πολλοί είς τίς Κασσάνδρες δηλαδή αυτούς οπού «καταστροφολογούν»…… Αλλά ό,τι είπε η Κασσάνδρα έγινε….
Έλεγα σέ προηγούμενα άρθρα ότι π.χ. κάποιος θά θέλει νά πέσει μέ αλεξίπτωτον καί δειλιάζει, θά τού εξαφανίσει διορμονικώς μέ τό εμφύτευμα πάν φόβον καί θά τό επιχειρήσει….  Πρέπει νά γνωρίζετε ότι η νίκη τού φόβου νά πράξετε κάτι επικύνδινον είναι η μεγαλύτερη αυτοϊκανοποίηση η οποία εί δυνατόν νά νοιώσετε, διότι θά νοιώσετε άνδρες μέ ανδρεία, γυναίκες μέ αμελέτητα…. Ότι έχετε κότας (κότσια), ότι αξίζετε καί ούτω καθεξής…. Τότε σέ κέρδισε, διότι σού έδωσε μέ τό εμφύτευμα τήν Πολύτιμή Αυτοεκτίμηση…..
Καί άν σέβεσαι καί εκτιμείς τήν αυτοεκτίμηση πόσον δέ μάλλον εκείνον οπού σού τήν πρόσφερε δωρεάν, εκείνον οπού σέ θεράπευσε! Πόσοι ανίατοι ασθενείς λατρεύουν τούς ιατρούς τούς; Αμέτρητοι! Καί τότε βάζεις τούς ιατρούς υπεράνω Τού Θεού, μεγάλη παγίδα…. Σ’ έπειασε…. Θέλεις νά κερδίσει κάποιον λέγαμε είς τό χωριόν μού; Κέρασε τόν καί ξανά κέρασε τόν καί ξανά κέρασε τόν…. Τόν εξαγοράζεις μέ είδος, μέ κολακεία, μέ γοητεία, μέ αγάπη…. Καί ποίος διακρίνει τήν αγάπη τήν ιδιοτελική από τήν αγάπη τήν ψυχική μέσα στό μεθύσι;…..
Θά σού πάρει τήν Νηφαλιότητα τής Διάκρισης καί τής Διαντίληψης…. Θά γίνει τό τζίνι σού οπού θά σού προσφέρει τά πάντα διά νά καταφέρει ύπουλα νά σού υποκλέψει τήν ψυχή…. Οί καιροί μάς λένε οί υψηλοί Γέροντες είναι Πονηροί…..
Θά σού προσφέρει τόσα πολλά γιά νά γίνει ό θεός σού…. Εσύ γοητευμένος θά είσαι γητευμένος από τίς «καλοσύνες τού»…..
Έλεγα ότι θά εξαφανίσει τόν φόβον…. Πώς είναι δυνατόν νά ψυχοσωθείς όταν δέν φοβάσαι τό παραπάτημα, τό όποιον παραπάτημα οπού σ’ οδηγεί είς τήν ψυχαπώλεια;…. Αυτόν θέλει! Νά μήν φοβάσαι τήν απώλεια τής ψυχής, νά μήν τήν λογαριάζεις, νά μήν τήν θυμάσαι, νά τήν ζής ωραία εδώ αυτήν τήν στιγμήν καί τότε…. όταν θά είναι οί καιροί Παμπόνηροι….. Θά….. σέ κάνει ό,τι θέλει επειδή τού έχεις εμπιστοσύνη…. Ό αμνός ό ανυποψίαστος δέν διανοείται ούτε πιστεύει ότι αυτός οπού τόν ταϊζει στήν μάνδρα μέσα θά τόν σφάξει στήν μάνδρα μέσα….
Στό κάτω κάτω τής γραφής εσένα σού εξαφάνισε τόν φόβον…. Όταν δέν φοβάσαι όμως πώς θ’ αναγνωρίσεις τό θηρίον;…. Αφού δέν τό φοβάσαι, σ’ έκανε νά μήν τό φοβάσαι, είναι η σωστότερη μέθοδος διά νά γίνεις έρμαιον τών ορέξεων τού…..
«Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
Τί εννοεί Ό Χριστός, όστις θέλει νά σώσει τήν ψυχήν τού νά τήν απωλαίσει; Η ψυχή σού είναι η ζωή σού, η αύρα σού, η επιθυμία σού, η όρεξη σού, τά αποθημένα σού…. Άφησε τά αυτά καί ακολούθα Τόν Χριστόν καί τότε ούτε η ψυχή σού θά χαθεί. Άν ακολουθήσεις όσα θέλει η ψυχή σού δίχως τήν εντολή Τού Χριστού καί χωρίς νά λαμβάνεις υπόψιν Τόν Χριστόν, θά ζήσεις ωραία εδώ αλλά θά απωλαίσεις τήν ψυχήν σού ύστερον κατά τήν Κρίσιν Χριστού τής Δευτέρας Παρουσίας Τού!
Έν σχέσει μέ τά στιγμιότυπα τού Unlisted, όπως πάντοτε σέ αυτά τά έργα δείχνουν τούς καλούς καί τούς κακούς…. Είναι ό τρόπος διά νά περάσουν είς τήν σκέψη σού μία καινούργια αντίληψη καί γνωρίζουν ότι αργά καί σταθερά θά απομυθοποιηθούν ώς κακά τά κακά καί ώς καλά τά καλά…. Όπως καί μέ Τόν Χριστόν ήταν καί είναι ό Καλός Ποιμένας αλλά πάμπολλοι Τόν «απομυθοποίησαν»….
Όταν ήθελαν νά σού περάσουν τό μήνυμα τών ναρκωτικών σού έκαναν ταινείες μέ ναρκωτικά νά χειρίζονται κακοί καί πάντοτε νά χάνουν, τουλάχιστον παλαιότερα, αλλά πόσοι μυήθηκαν μετά τήν παρακολούθηση τών ταινειών είς τά ναρκωτικά εξ’ αιτίας τών συρμικών/μοδάτων έν λόγω ταινειών;
Όταν ήθελαν νά σού περάσουν τούς παιδοβιασμούς σού πρόσφεραν ταινείες οπού οί καλοί κυνηγούσαν τούς παιδοβιαστές, αλλά τούς έλεγαν παιδεραστές καί προσφάτως σού τό έκαναν κομψότερον καί μέ αντίστροφον νόημα έξ’ ότι είναι ήτοι παιδόφιλοι, άν είναι δυνατόν οί βιαστές παιδιών νά είναι φίλοι τών παιδιών, τέτοια διαστροφή δέν τήν εγχωράει ό συνειδητός νούς αλλά ό ασυνείδητος τήν εγχώρησε, τήν έχαψε καί τήν χρησιμοποιεί!….
Κάποτε είχα έναν φίλον, τόν Χριστάκη. Ήταν μάγκας, χασικλής, καμάκι, αλήτης τής γοητευτικής ζωής σέ μπάρ, δισκοθήκες καί παραλίες ώς τό πρωί…. Σέ κάποια φάση τής νεανικής τού έκλυτης ζωής απηύδησε, είχε πειρακτεί από τά ναρκωτικά καί άλλα….
Έφυγε στήν παραζάλη τού καί πήγε υπηρέτης τεχνικός σέ Μοναστήρι υπερκακόφημης περιοχής τού Λονδίνου, δέν θυμάμαι τ’ όνομα. Ό,τι φανταστείς γινόταν τίς νύχτες πέριξ τού Μοναστηριού…. Οί Μοναχοί πάντοτε βοηθούσαν τούς κατεστραμμένους, αχρηστοποιημένους, ψυχοπαθημένους, άστεγους, τής περιοχής. Ελεημοσύνη, θεραπεία, συσσίτια, πάσα δυνατή βοήθεια. Τέτοια παραδείγματα αρωγής πρός τόν συνάνθρωπον χωρίς όρια είδα καί άλλα μέ Ορθόδοξους Χριστιανούς στήν Αγγλία…. Ό Χριστάκης έκανε τά κουτσοδούλεια τής Μονής…. Έν τέλει, θεραπεύτηκε. Κλείσαμε συνάντηση σ’ έναν πάρκο μετά από πολύ καιρόν, ήταν ήρεμος, ξάναρθε στό εαυτόν τού.
Ήταν μία περίοδος τής δεκαετίας τού 1990 στήν Κύπρο οπού οί τηλεοπτικοί σταθμοί διαγωνίζοντο ποίος θά πρωτοβγάλει είδηση γιά σύλληψη ναρκωτικών καί ναρκομανών… Μάλιστα τότες έδειχναν τά πρόσωπα τούς καί τά ονόματα τούς…. Ό Χριστάκης είχε κόψει τό πράμα καί τυραννίζετο από τίς μαύρες καί άραχνες κακοκεφιές τού. Δέν διέθετε ευγλωττία αλλά σύντασσε μέ τέτοιον λακωνικόν τρόπον τίς λέξεις σέ συνδοιασμόν μέ τό ύφος καί τήν φωνή τού ώστε νά σέ βυθίζει σέ εκτενή νοήματα, θυμάμαι κάποτε σέ ανύποπτη ώρα νά μού λέγει: «δέν είναι καλό αυτό που κάνουν!»…. Ποίο τού λέω; «Αυτό που δείχνουν συνεχώς στήν τηλεόραση τίς συλλήψεις τών ναρκομανών»…. Γιατί τού λέγω; «Κάνουν διαφήμηση, αυτό κάνουν καί τό ξέρουν»….
Τί λέτε ‘σείς; Τί ξέρετε γιά τίς μαφίες; Νομίζετε ότι δέν γνωρίζουν γιά δημαγωγία στό ύψος τής παμπόνηρης δημαγωγίας τού Χόλλυγουντ; Θά εκπλαγείτε, ίσως δέν έτυχε νά γνωρίζετε από κοντά ανθρώπους τής μεγάλης διακίνησης…., τούς αρχηγούς, τούς οργανωτικούς….
Όσον έλεγαν γιά συλλήψεις στίς τηλεοράσεις τόσον αυξάνονταν οί ναρκομανείς…. Όσον λένε γιά τά κακά εμφυτεύματα τόσον αυξάνονται οί οπαδοί κοπαδοί φανατικοί τούς…. Τό ίδιο κόλπο εμπνέεται από τόν ακατανόμαστο σ’ όλους τούς υποτακτικούς τού σ’ όλα τά επαγγέλματα….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου