Breaking

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Κακώς ορίσατε είς τήν Κόλλαση. Καλώς ορίσατε είς τόν Παράδεισον!

Κακώς ορίσατε είς τήν Κόλλαση. Καλώς ορίσατε είς τόν Παράδεισον!

Τά ανθρώπινα δικαιώματα δέν σάς τά έδωσαν επειδή σάς αγαπούσαν, αλλά επειδή δέν είχαν άλλη επιλογή…. Ήταν ό διαμετακωμιστικός σταθμός πρός τήν αφαίρεση τών δικαιωμάτων σάς…. Επικαλούνταν τά ανθρώπινα δικαιώματα, εξαπέλυσαν τήν αυθαιρεσία διά νά σάς εξεγελούν καί τό σημαντικότερον διά νά αλιεύουν οπαδούς μυημένους τέκτονες καί αμύητους πρός τήν εδραίωση τής απολυταρχίας τούς….

Εάν σάς αγαπούσαν θά σάς είχαν σώσει όλους! Εάν τούς σύμφερε θά εφάρμοζαν τήν αληθινή Δικαιοκρατία…. Εάν τούς σύμφερε ιδιοτελικώς εννοώ, διότι τούς συμφέρει ψυχικώς αλλά δέν τό γνωρίζουν καί δέν τό παραδέχοντε καί τό χειρότερον πολλοί τό γνωρίζουν ότι τούς συμφέρει αλλά η πολυσατανοειδής εγωβρυκολακιστική απληστία δέν τούς αφήνει νά τό παραδεχθούν καί δή νά τό εφαρμόσουν….

Όλοι μάς ολίγον ή πολύ νοιώσαμε καί νοιώθουμε δυσφορία διά τίς προσταγές Τού Χριστού…., σ’ αυτόν αναφέρεται τό ουδείς αναμάρτητος…

Σού λέγει Ό Χριστός μήν κάνεις αυτόν μήν κάνεις τό άλλον αλλά άν τό κάνεις μετανόησε μέ συντριβή καρδίας…

Δηλαδή σού λέγει τί νά μήν κάνεις αλλά σού δίνει τήν δεύτερη ευκαιρία 77 φορές ή τοι άπειρες κατ’ ερμηνεία ειλικρινή εξομολόγηση καί μετάνοια….

Ό Χριστός ουσιαστικώς δέν σού απαγορεύει νά πράξεις ο,τιδήποτε χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη σού, σού επιτρέπει τά πάντα αλλά σέ προειδοποιεί ότι θά κριθείς, εκτός άν μετανοήσεις τότε δέν θά κριθείς διότι κρίθηκες ήδη καί θά κριθείς καί ύστερα ότι έπραξες απεταξάμην τήν αμαρτία….

Η αντίπερα όχθη είναι τού Αντίχριστου…. Σού επιτρέπει νά κάνεις ό,τι θέλεις μά ό,τι θέλεις αρκεί νά μήν είναι χριστιανικόν…. Αυτά τά λέγει καί τά παρουσιάζει καθημερινώς η Σατανική Αταξία Απραγμάτων καί δόξασοι Ό Θεός ό αναγνώστης τών Κατοχικών Νέων βλέπει πολλά απ’ αυτά….

Σού λέγει Ό Χριστός σέβου τό βρέφος καί τό παιδίον σού λέγει ό Αντίχριστος γάμα τό βρέφος καί τό παιδίον….

Σού λέγει Ό Χριστός μήν πίνεις τό αίμα τού άλλου σού λέγει ό Αντίχριστος βρέ πιές τό αφού κάνει καλό σ’ εσένα…. καί γάμα τόν μαλάκα τόν σφαγμένον καί τήν γαμημένη τήν μάνα ήτις κλαίει…. Όσον διά εκείνον τό καλόν οπού κάνει καλόν σ’ εσένα ιδιοτελικώς Ό Χριστός απάντησε. Κάποιοι θά εύρουν τήν ψυχήν τούς καί θά τήν χάσουν καί κάποιοι θά τήν χάσουν καί θά τήν εύρουν… Δηλαδή, τό καλόν όπου σού έφερε η κλοπή αίματος άλλου εδώ θά ισχύει αλλά μετά θά χάσεις τήν ψυχή σού ώς κλέπτης, δολοφόνος, ανθρωποαιματοπότης καί ούτω καθεξής διά κάθε άλλη καλόψυχη αμαρτία ήτοι αμαρτία όπου κάνει καλόν σ’ εσένα ενώ συνάμα διά νά γίνει αυτόν τό καλόν έκαμε κακόν είς τόν άλλον, τόν συνάνθρωπον….

Άγουμε τώρα καί είς τίς κατηγορίες κατά Χριστού από αλλόθρησκους, ειδωλολάτρες, παραθρησκευτικιστές κ.α….

Ό Χριστός ανέχθηκε τόν καθένα, τήν κάθε πίστη, τήν κάθε φαντασιοπληξία, τόν κάθε μύθον, τήν κάθε κωδική σημασία μέ υποβόσκουσα κακία ή μή όλων τών δογμάτων, παραδογμάτων, δοξασιών κ.τ.λ… Αλλά σού έλεγε, ψάξε, μελέτα, εξέτασε, εγώ είμαι τό Φώς…. Μετανόησε καί δέν θά κριθείς ώς ένοχος σ’ αυτόν ή είς τό άλλον…. Εσύ τού έλεγες άφησε μάς βρέ αφού δέν Υπάρχεις ή είσαι άνθρωπος ή είσαι πονηρός, μεγάλη βλασφημία, αλλά εσύ συνέχιζες τήν ωραία ζωούλα σού….

Έρχεται λοιπόν ό άλλος ός προφητεύτηκε από Τόν Χριστόν, ό Αντίχριστος. Όχι ό Αντιμωάμεθ, ούτε ό Αντιβούδας ούτε ό Αντιαπόλλων κ.ο.κ.. Αλλά ό Αντίχριστος καί σού λέγει ό,τι γράφει τό Ευαγγέλιον νά κάνεις καί νά υποστείς ακριβώς τό αντίστροφον….

Ελευθερία κινήσεων καί πράξεων σού λέγει Ό Χριστός; Άρση καί αφαίρεση κινήσεων καί πράξεων σού λέγω εγώ, βάλε μάσκα, βάλε εμβόλιον, βάλε μικροψήγμα, γίνε μεταλλαγμένος μέσω τού χρωματοσώματος 8 ή 18 ή 118 ή 888 ή συνδοιασμού αυτών…..

Καί θά μ’ ερωτήσετε καί διατί όχι Αντιμωάμεθ ή Αντιαπόλλων είναι αυτός καί όχι Αντίχριστος;…. Πολύ εύστοχη ερώτηση!….

Διότι διά τόν Αντίχριστον ωμίλησε όχι ό Μωάμεθ όχι ό Απόλλων όχι Σαμάνος, όχι ό Ζωροάστρης, αλλά Ό Χριστός ότι είναι ό αντί+θετός τού από τόν Σατανά καί ό Σατανάς ότι είναι ό αντί+θετός υιός τού έναντι Τού Υιού Τού Θεού!….

Δηλαδή άν δέν υπήρχε η Αποκάλυψη ούτε κάν οί Χριστιανοί θά γνώριζαν διά τόν Αντίχριστον! Άν δέν υπήρχαν οί προφυτείες δέν θά διατηρείτο ούτε κατ’ ελάχιστον ό Χριστιανισμός θά είχε μεταλλαχθεί πλήρως όπως θά μεταλλαχθούν πλήρως όσοι δεχθούν τό χάραγμα ό,τι καί άν είναι ή ό,τι συνδοιασμός καί άν είναι αυτόν!…. Ήδη παραστρατήματα τού Χριστιανισμού έχουν μεταλλαχθεί είς τό άκρον αντί+θετόν, παραδειγματισθείτε μέ τό έκτρωμα τού καρναβαλιστή ψευδοχριστιανισμού παλιάτσου Αγγλικανισμού…. είναι διά γέλεια καί διά κλαύθμεια…..

Τά ενδιάμεσα καί όσα πιστεύετε μεταξύ Χριστού καί Αντίχριστου θά φύγουν, όλα, δέν θά μείνει ούτε αθεϊσμός, ούτε πολυθεϊσμός, ούτε αλλοθεϊσμός, ούτε αδιαφορισμός…. Αυτά σάς τά παραχωρούσε ώς δικαιώματα Ό Χριστός, Ό Θεός!….

Τώρα αυτός όπου προφυτεύτηκε όχι από τόν Μωάμεθ, όχι από τόν Απόλλων, όχι από τόν φιλόσοφον τής αθεϊας, όχι από τόν πραγματιστή τής συμφεροντολογίας, αλλά από Τόν Χριστόν, άρα τέ Αυτός γνώριζε, θά σού ειπεί τέλος σ’ όλα!

Θά σού ειπεί καί ήδη σού λέγει τέλος σέ κάθε αυθαίρετη κόκτεϊλ ελευθερία καί ανομολογία όπως εσύ γουστάρεις!…. Αυτά τά έκανες πρίν καί σού τά παραχωρούσα επειδή δέν είχα τήν δύναμη νά σού επιβάλω τά άκρως χειρότερα τής Κόλλασης…. Τώρα σού λέγει, έχω τήν ευκαιρία νά σού επιβάλω τά απολύτως άκρως άωτα τής πίστης μού, καί όλως τυχαίως δήθεν όλ’ αυτά είναι τά ακριβώς αντίστροφα μέ όσα σού λέγει Ό Χριστός!

Είναι προφυτευμένα…. Σού λέγει Ό Χριστός σέβου τό τέκνον σού, σού λέγει ό Αντίχριστος διά τής ΝΤΠ γάμα τό τέκνον σού…. Σού λέγει Ό Χριστός σέβου τήν μητέρα σού, σού λέγει ό Αντίχριστος διά νόμου αιμομειξία καί ομοφυλογαμία μεταξύ πατρός καί υιού…. Αυτά θά πάθετε όταν δεχθείτε τό χάραγμα διότι πλέον δέν θά έχετε επιλογή…. Διότι θά είσαι πλέον μεταλλαγμένος, ελεγχόμενος καί υποσυνειδητοελεγχόμενος καί τηλεχειραζόμενος….

Σού λέγει Ό Χριστός συγχώρησον, σού λέγει ό Αντίχριστος τό άκρον άωτον αυτού, όχι εκδίκηση σ’ εχθρόν μόνον, αλλά ατίμησον τόν ευεργέτη σού, ακόμη καί Τόν Θεόν Πλάστην σού!….

Σ’ όσους δέν άρεσε Ό Χριστός Ός απλά σού έλεγε μετανόησον, θά φάγει τώρα τά σκατά τού Αντίχριστου όχι ρητώς καί μέ λέξεις αλλά μέ πράξεις καί βία έξ’ αποστάσεως καί έξ’ επαφής διά τής αλλαγής τού χρωματοχαράγματος…. Δέν θά σεβαστεί ούτε τούς Απόλλωνες σάς, ούτε τούς Όσιρεις σάς, ούτε τούς Μωάμεθς σάς…., ούτε τήν αδιαφορία σάς, ούτε τούς αθεϊσμούς σάς, ούτε φύρδην μίγδην συνδοιασμούς σάς…. (τά λέγει καί ό Αλβέρτος Πάϊκ)….

Δέν θέλατε Χριστόν μ’ έναν απλόν μετανόησον….

Λάβετε Αντίχριστον μ’ έναν σωρόν πρέπει άρσης πάσας αξιοπρέπειας….

Η εποχή αυτή έρχεται ανεπιστρεπτί…. καί επειδή τήν θέλατε θά τήν ζήσετε…. Πλήρη ελευθερία δράσης, όχι απ’ εσάς όμως αλλά από τόν υιόν τού Διαβόλου… επάνω είς τό σώμα καί τήν ψυχή σάς…

Οί δέ Χριστιανοί, όσοι αντέξετε αντέξετε, οί άλλοι δέν θά περάσετε τίς εξετάσεις ή θά σάς λυπηθεί Ό Χριστός νά αποδημήσετε είς Κύριον διά νά μήν ζήσετε τόν πλήρην εξευτελισμόν σάς από τόν Αντίχριστον….

Όσοι αντέξετε τά δώρα θά είναι υπερπολλαπλάσια είς τήν ψυχήν, διότι έχει πλήθη ανωτέρων δώρων από τούς εξευτελισμούς τού Αντίχριστου Ό Θεός άπειρα….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου