Breaking

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη Πνευμονολόγο – Φυματιολόγο για το ΓΝ Κορίνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του Ν.3329/2005 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3370/2005, το Ν.3527/2007 και
  το Ν.3868/2010.
 2. Της παρ.4 του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145/Α/2016).
 3. Του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  (ΦΕΚ.84/Α/2020) όπως κυρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4690/2020.
 4. Του άρθρου όγδοου της από 10-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ.157/Α/2020) όπως
  κυρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4722/2020.
 5. Την αριθμ.Γ4β/ΓΠοικ.66159/18-09-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ.761/Υ.Ο.Δ.Δ./2019)
  περί διορισμού Διοικητή της 6ης ΥΠΕ.
 6. Την αρ.Γ4β/Γ.Π.οικ.41763/02-07-2020 απόφαση κατανομής ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία
  μεταξύ των Υ.ΠΕ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υφυπουργού Υγείας που
  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.2771/Β/2020.
 7. Το αρ.πρ.οικ.25716/29-10-2020 έγγραφο του Γ.Ν. Κορίνθου με το οποίο διαβιβάστηκε η
  αρ.πρ.οικ.25693/29-10-2020 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου.
 8. Την αρ.πρ.53607/02-11-2020 απόφαση έγκρισης συνεργασίας του ΓΝ Κορίνθου με εξωτερικό
  συνεργάτη, ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Πνευμονολογίας Φυματιολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου
  απόδειξης παροχής υπηρεσιών του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ.
 9. Τον οργανισμό του Γ.Ν. Κορίνθου (ΦΕΚ. 3284/Β/10-12-2012).
 10. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 590/07-01-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ.5/Υ.Ο.Δ.Δ./2020) περί
  διορισμού Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου.
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν. Κορίνθου.
  Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της
  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται να
  συνεργαστεί με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης
  δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2020,
  όπως παρακάτω:
  -Συνεργασία με έναν (1) ιατρό Πνευμονολόγο Φυματιολόγο για παροχή υπηρεσιών κατά το τακτικό ωράριο
  των νοσοκομειακών ιατρών δηλαδή επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή,
  από 8:00 έως 15:00 και για συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου
  και του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών, όπως αυτό εγκρίνεται από τα θεσμικά όργανα της Ιατρικής
  Υπηρεσίας.
  Οι υποψήφιοι πρέπει:
 12. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.
 13. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
  θέσης που επιλέγουν.
 14. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 15. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
 16. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
 17. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
  Δικαιολογητικά
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα κατατεθούν με την αίτηση υποψηφιότητας είναι τα εξής:
 18. Αίτηση (Παράρτημα Ι).
 19. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα
  ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 20. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 21. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 22. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται το πτυχίο με τη
  σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου
  απαιτείται. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν
  μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα
  απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η
  σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σε κάθε
  περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ:ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
  ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν
  επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
 23. Αντίγραφο απόφασης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
 24. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 25. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος
  άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
 26. Πιστοποιητικά υγείας από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο.
 27. Φορολογική Ενημερότητα.
 28. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 29. Βιογραφικό.
  Αμοιβή
  Η μηνιαία αμοιβή για παροχή υπηρεσιών τακτικού ωραρίου των ιατρών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
  δέκατο τέταρτο της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ.84/Α/2020) όπως κυρώθηκε με
  το αρ.1 του Ν.4690/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο της από 10-08-2020 Πράξης Νομοθετικού
  Περιεχομένου (ΦΕΚ.157/Α/2020) όπως κυρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4690/2020.
  Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
  παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος η εισφορά, δεν
  δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την Φορολογική Διοίκησης και το Δημόσιο εν
  γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται
  στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
  Ο ιατρός δύναται, με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του
  Τμήματος να συμμετέχει στις εφημερίες του Νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄ και όπως
  όπως αυτή θα προκύπτει από το εγκεκριμένο μηνιαίο πραγματοποιηθέν εφημεριακό πρόγραμμα.
  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε και ταχυδρομικά με συστημένη
  επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς από 09 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και 13 Νοεμβρίου 2020, στη
  Γραμματεία του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση:
  «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, Λεωφ. Αθηνών 53, ΤΚ 20131, Κόρινθος» με την ένδειξη
  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
  Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα
  του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.
  Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
  Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου.
  Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του
  Νοσοκομείου και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Κορίνθου.
                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                       ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 30.                               ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου