Breaking

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Δέν πέρασε ούτε ημέρα τα τελευταία 50 εκατομμύρια έτη…. Ό Ορισμός τής Οικονομίας… Έχεις τά Γονίδια Ε ψιλόν καί Υ ψιλόν!

 

Δέν πέρασε ούτε ημέρα τα τελευταία 50 εκατομμύρια έτη…. Ό Ορισμός τής Οικονομίας… Έχεις τά Γονίδια Ε ψιλόν καί Υ ψιλόν!

χωρίς νά ζήσει ανατροπές τής Ελευθερίας τού ό Ελληνισμός…

Διά νά ΜΑΣ βάζουν εμπόδια είς τήν Ελευθερία σημαίνει ότι ακόμη… καί… δίχως τήν θέληση ΜΑΣ δέν μπορούν νά ΜΑΣ τήν στερήσουν… Όποτε μπορούσαν ΜΑΣ τήν στέρησαν όσον μπορούσαν καί αναλόγως τής παλειανθρωπιάς αυτών οπού ΜΑΣ τήν στερούσαν… Αυτόν οπού ΣΑΣ/ΜΑΣ είπα μόλις τώρα είναι Μαθηματική Εξίσωση καί κανείς δέν μπορεί νά τήν Καταρρίψει καί ώς έκ τούτου Καταρρίπτονται καί τά Κατωτέρω:

Σού λένε ότι υπάρχουν «εξωγήινοι» καί ότι μέ έναν τζιιιιιιιιιιιιιιιι μπορούν νά σ’ εξαφανίσουν, τότε διατί δέν τό έκαμαν;

Σού λένε ότι αυτοί οί «εξωγήινοι» θέλουν νά σέ αλλάξουν καί νά ελέγξουν. Σώπα! Καί ερωτώ,… εάν έχουν τόση τεχνολογία ώστε νά μπορούν νά περάσουν μέσα είς τό πλανητικόν ΜΑΣ σύνστημα τό οποίον περιφρουρείται από κάθε λογής επικύνδινες, άγνωστες, ραδιενεργές αύρες/ενέργειες, πώς νά μήν μπορούν νά ΜΑΣ αλλάξουν παρά τήν θέληση ΜΑΣ καί πώς νά μήν μπορούν νά ΜΑΣ ξεκάνουν παρά τήν θέληση ΜΑΣ; Είναι ώς νά μού λές ότι ένας αρχιτέκτονας μπορεί νά σχεδιάσει διαστημόπλοιον αλλά δέν μπορεί νά σχεδιάσει σπιρτόκουτον! Είναι πολύ κουτόν διά νά τό Πιστεύουμε!

Σού λένε ότι αυτοί οί «εξωγήινοι» θέλουν νά κατακτήσουν τήν γήν. Καί ερωτώ,… εάν μπορούν νά γυρίζουν από πλανητικόν σύνστημα σέ πλανητικόν σύνστημα τότε διατί ενδιαφέρονται διά μία μυρμηγκοφωλέα; Είναι ώς νά μού λές ότι μπορούν νά σκοτώνουν ελέφαντες αλλά φοβούνται καί δέν γνωρίζουν πώς νά σκοτώσουν τά μυρμήγκια. Καί συνάμα ωσάν νά μού λές ότι κάποιος έχει μία Ήπειρον αλλά ενδιαφέρεται διά μία φωλέα αλεπούς καί κάνει αιώνες κόπων διά νά τήν εξαφανίσει ή νά τήν εξημερώσει ή νά τήν σκοτώσει… Μά είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

Δέν πέρασε ούτε ημέρα εδώ καί 50 εκατομμύρια έτη οπού νά μήν συναντήσαμε ανατροπές καί προσκόμματα από κάθε λογής εχθρούς… Έναν είναι τό βέβαιον ότι μέ καμμία τεχνολογία δέν μπόρεσαν καί δέν μπορούν νά ΜΑΣ ανακόψουν τό φρόνημα τής Ελευθερίας εάν δέν συνθηκολογήσουμε μέ τήν θέληση ΜΑΣ υπό άμεση ή έμμεση πίεση. Έμμεση πίεση είναι νά απειλείς κάποιον ότι εάν δέν δεχθεί τό τάδε δέν θά τού επιτρέπεται τό τινά ελεύθερον πράγμαν…

Οί «εξωγήινοι» δέν υπάρχουν επειδή οί «εξωγήινοι» είναι αυτοί οπού διά νά σέ Νικήσουν επεξεργάζονται οικονομικά απατήματα, κόλπα, τεχνάσματα… Εάν είχαν τήν απόλυτη τεχνολογία δύο πράγματα θά έκαναν ή νά σ’ εξαφανίσουν ή νά σού καταργήσουν τήν Ελευθερία από τά ψύχια καί τά μυαλά χωρίς νά έχεις Επιλογή, χωρίς νά τό Καταλάβεις καί χωρίς νά τό Νοιώσεις… Αυτά προσπαθούν νά σού τά κάνουν αιώνες αλλά εάν είχαν τήν τεχνολογία οπού καταργεί τήν Ελεύθερη Βούληση θά τού χρειαζόταν χρόνος πέντε ώς δέκα λεπτά….

Διά νά μήν τούς υποψιάζεσαι, διά νά σέ παραπλανούν, διά νά σέ παλινοδρομούν, διά νά σέ παραδρομούν, διά νά σέ αλλοδρομούν αυτοβαπτίσθηκαν «άλλοι» καί «εξωγήινοι» καί πολλά «άλλα» ονόματα… Αυτό είναι όλο καί καιρός είναι νά τό ΧωνεψοΚαταλάβεις Τελεσίδικως καί Αορίστως Ευεργετικά!

Οί ανατροπές καί τά προσκόμματα πρός τήν Ελευθερία ΜΑΣ έρχεται από τά δαιμόνια καί από τούς δαιμονάνθρωπους. Καί νά υπήρχαν εξωγήινοι καί νά υπάρχουν καί εάν υπάρχουν δέν έχουν μεγαλύτερη εξέλιξη από ΕΜΑΣ, επηρεάζονται καί αυτοί από δαιμόνια διότι τά διαμόνια είναι πνεύματα… Καί διατί ΣΑΣ τό λέγω; Διά νά Καταλάβεις ότι τά δαιμόνια δέν μπορούν νά σού πάρουν τήν Ελεύθερη Βούληση εάν δέν σέ πείσουν νά τό δεχθείς, ΝΑ Σ’ ΑΡΕΣΕΙ, νά τό θεωρήσεις καλόν ή νά γίνεις εθισμένος σέ αυτά οπού θά σού περιορίσουν ώστε νά σέ Παρ’ εξ’ αναγκάσουν νά δεχθείς μέ τήν θέληση σού τήν άρση καί τόν περιορισμόν τής καλώς νοούμενης Ελευθεροβουλίας σού!
Ούτε τά δαιμόνια, ούτε οί «εξωγήινοι» δέν θά κατάφερναν οίαν Νίκην εναντίον σού δίχως τήν Οικονομία σού! Μπορείς νά Καταλάβεις τό Βάθος αυτής τής δήλωσης οπού αξίζει τό μοναδικόν Υπερνόμπελ Οικονομίας; Δίχως τά μέτρα καί τήν δύναμη τής Οικονομίας κανείς δέν θά μπορούσε νά σού αφαιρέσει τήν Ελεύθερη Βούληση σού ώς άνθρωπο καί κυρίως ώς ανθρωπότητα παρά μόνον μέ τήν βία… Είς τόν άνθρωπο επιβάλλεις ευκολότερα τήν βία παρά είς τήν ανθρωπότητα… Η Επιστήμη οπού δύναται νά βιάσει τήν ανθρωπότητα σύσσωμη είναι η Οικονομία! Αυτή επιστρατεύτηκε διά νά καταστρέψει όλους τούς ανθρώπους από κάθε σκοπιά…

Είς τήν αρχή υπερείχε η ωμή βία… ό δυνατότερος πρωτόγονος επιβάλλετο, αμέσως όμως εφευρέθηκε η ισχύς έν τή ενώσει… ήτοι όπως λέγει η ελληνοκυπριακή παροιμία: «οί κυό τόν έναν δέρνουν τόν τζι’ οί τρείς τσαλαπατούν τόν» = «οί δύο τόν έναν δέρνουν τόν καί οί τρείς τσαλαπατούν τόν»… Ύστερα από αυτήν τήν δεύτερη εξέλιξη εφευρέθηκε η Οικονομία… Ό ισχυρότερος οικονομικώς, αυτός οπού ήλεγχε τούς μυστικούς τόπους καί τρόπους παροχής διαφόρων προϊόντων πρωταρχικής ή εθιστικής ή ματαιόδοξης ανάγκης έκανε τούς άλλους νά τόν έχουν ανάγκη καί ώς έκ τούτου νά τόν πλουτίζουν καί νά τού παρέχουν χάρες επειδή τόν ήθελαν φίλον. Αυτός διά τής Οικονομίας εξαγόραζε διά τής μίσθωσης, δωρεάς, χάρις, περισσότερους «φίλους» καί τούς μετάτρεπε σέ στρατιώτες πολλούς καί μέ αυτόν τόν τρόπον ό δυνατός δέν είχε καμμία δύναμη καί τύχη είς τούς πολλούς αδύνατους ή δυνατούς ή ανάμεικτους καί κάτω από τό βάρος τής Οικονομικής Δυσχέρειας υποτάσσετο κάτω από τόν Νεοδυνατόν = τόν Οικονομικώς Ισχυρόν! Εάν λάγχαινε συνάμα ό Οικονομικώς Ισχυρός νά είναι καί Ρωμαλαιϊκώς Ισχυρός έτι «καλύτερα» διά τόν ίδιον…
Μήπως δέν είναι αυτόν οπού βλέπετε νά Γίνεται καί νά Συμβαίνει αλλά καί νά Παντοσυχνάζει έκτοτε έως τήν σήμερον καί τήν επαύριον;

Μήπως δέν είναι Αυτός ό Ωμός Απόλυτος Άνευ Περιστροφών Ειλικρινής Ορισμός τής Οικονομίας;
Μήπως Οικονομία δέν σημαίνει ό οίκος τού νόμου, ό νόμος τού οίκου καί τού τινά οικοδεσπότη, καί τής προσωπικής πολιτικής, τακτικής καί τακτικοποίησης περί επιβίωσης τού κάθ’ ανθρώπου εξεχωριστώς ή καί ιδιωτικώς;….

Όλα τά άλλα οπού γνωρίζετε, οπού ΣΑΣ φουμάρουν, οπού ΣΑΣ αραδιάζουν, είναι λεπτομέρειες προώθησης τών οικονομικώς ισχυρών καί τών εξαπατήσεων ΣΑΣ απ’ «αυτούς»….

Μέ όλες τίς «μπούρδες» (διότι μπούρα είναι κατώτερης ποιότητος καί ανθεκτικότητος ύφασμα διά σακούλες) οπού ΣΑΣ φλομώνουν εάν τίς Πιστεύετε τότε «αυτοί» είναι οί «εξηγήινοι» καί εσείς οί εξωγήινοι ήτοι ούστ έξω από τήν γήν χαχαχα…

Ή πιστεύσατε ότι οί εξανθρώποι ήτοι οί ανθρώποι από άλλους πλανήτες πνίγηκαν είς τήν αγωνία νά έρθουν είς τήν γήν νά βόσκουν βουβάλες; Έχουν τήν τεχνολογία νά έρθουν εδώ αλλά όχι τήν τεχνολογία νά επιβληθούν σέ πέντε λεπτά; Χαχαχα! Είναι ώς νά λές ότι ένας στρατός έχει τήν δύναμη νά κατακτήσει όλην τήν γήν αλλά όχι τήν τεχνογνωσία νά υφαίνει στρατιωτικές στολές!
Δέν είναι οί εξάνθρωποι οπού σ’ απειλούν αλλά οί «εξωγήινοι»… Καί κάτι άλλον, όσα σκίτσα καί κούκλες οπού κατασκεύασαν ώς μορφές δι’ εξάνθρωπους τίς εμπνεύστηκαν από φάτσες εντόμων, χαχαχα, επιτέλους μελέτησον, εξερεύνησον, παρατήρησον, σκέψου, σύγκρινε, δείρε τόν νούν σού νά Καταλάβει, νά κόψει καί νά ράψει…, νά μπορέσει νά εξελευθερωθεί…

Εάν πάψεις νά πιστεύεις σέ παραμυθαπάτες έχεις όλη τή δύναμη νά κρατήσεις τήν Ελεύθερη Βούληση σού ακόμη καί εάν σέ εκδορεύσουσι/γδάρουν ζωντανόν… Ό Χριστός σού τό είπε ότι κανείς δέν μπορεί νά σού πάρει τήν ψυχή δίχως τήν θέληση σού! Εάν δέν είναι αυτόν τό μακράν ωραιότερον, κρισιμότερον, ελπιδοφορότερον δωραγαθόν τής ζωής τότε ποίον είναι;

Τά όρια τής επήρρειας τού άλλου επάνω σού είναι είς τό ύψος καί εκεί οπού άρεται η αντίσταση σού, Κατάλαβε τό! Δέν μπορούν νά σού πάρουν τήν Ελεύθερη Βούληση πολυδύναμα πνεύματα καί θά μπορούν διάφοροι εξάνθρωποι; Σκέψου καί πλούτισε ψυχικώς!

Έχεις τό γονίδιον Ε ψιλόν καί μαζύν μέ τό Υ ψιλόν θά θριαμβεύεις μέ κόπους, ιδρώτες, αίματα, ηρωισμούς, από ανατροπή καί πρόσκομμα σέ ανατροπή καί πρόσκομμα… Δέν χρειάζεται νά πορευθείς πουθενά… πρέπει νά παλεύεις νά μένεις πάντοτε εδώ…

Εδώ είναι τό Μεγαλείον! Εδώ καί είς τό Πολύ Εδώ… ήτοι ΤΟ ΨΥΧΙΚΟΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΔΩ… Ε ψιλόν + Υ ψιλόν = ΣύνΓονίδιον ΕΥ!!!! Πάντοτε η Μοίρα σού ήταν Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ, ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΨΥΛΛΟΥΣ ΕΙΣ Τ’ ΑΧΥΡΑ, ΧΑΧΑΧΑ… ΑΥΤΟΣ ΕΙΣΑΙ! ΟΛΟΣ!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου