Breaking

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

Καταδεικτικές Ειδήσεις από τό μέτωπον τού 11ου καί 4ου κεφ. τών πρωτοκόλλων τού σατανά καί τού 11ου κεφ. τής Αποκαλύψεως. Επανάληψη μητήρ μαθήσεως…

Share

Καταδεικτικές Ειδήσεις από τό μέτωπον τού 11ου καί 4ου κεφ. τών πρωτοκόλλων τού σατανά καί τού 11ου κεφ. τής Αποκαλύψεως. Επανάληψη μητήρ μαθήσεως…

Έκ μερικών μηνών παρατήρησα ότι εάν βάλω Θεία Λειτουργία από τό γιού ττούπ καί δή έξ’ αυτών οπού υπάρχει μεγάλη θέαση/ακρόαση, παρεμβαίνουν συνεχώς διαφημίσεις ούτως ώστε νά αποσπασθείς έκ τής Ακροάσεως νά μεταφερθεί ό νούς σού αλλαχού ή νά ανιαρεύσεις καί νά μεταβείς είς άλλη τηλεορατική σελίδα ή νά απορροφηθεί ό νούς σού από τίς διαφημίσεις. Τούτον γίνεται ειδικώς είς τήν αρχή τής Θείας Λειτουργίας αλλά σέ κάποιες Θειές Λειτουργίες παρεμβάλλει μέ παράσιτες διαφημίσεις διαρκώς, ειδικώς σέ κάποιες Τού Αγίου Όρους…

Ετέρα είδηση, εσχάτως επαναδημοσιεύονται ή πρωτοδημοσιεύονται βιασμοί καί ερωτικές παρενοχλήσεις τού παρελθόντος είς Κύπρον. Μία απ’ αυτές αφορά πρώην Μητροπολίτη. Ποίος είπε ότι οί ιερωμένοι απαλλάσσονται τίς αμαρτίας; Τό νά είσαι κληρικός είναι δυσκολότερον ν’ αντέχεις από τό νά είσαι λαϊκός καί τά πειρά τών πειρασμών έτι χειρότερα. Συνάμα, τά γονίδια τού πρέπει νά πολεμήσει ό καθείς είτε υπό σχήμα ιερωμένου είτε υπό σχύμα/σχήμα λαϊκού. Οί πειρασμοί εξέρχονται έκ τριών τινών: α) τών γονιδίων β) τών πειρασμών τού διαβόλου γ) έκ τού πειρασμού τής λίμπιντου τών μαγνητοωραιοτήτων ή μαγνητοωραιοασχημοτήτων τού περιβάλλοντα κόσμου οίτινες επηρεάζουν σκέψη, καρδία, φθόνον, ζηλεία αποκτήσεως ή κατοχής τών ιδίων απολαύσεων, προνομοίων, ματαιοδοξιών, υλικών αγαθών τού οίου άλλου καί δ) τό ανάμεικτον αυτών όπως ορίζει ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος. Βεβαίως δέν γνωρίζουμε τί έγινε μέ τόν έν λόγω πρώην Μητροπολίτη είς έκαστον άλλον βιασμόν ή ερωτική παρενόχληση, έστω καί άν υποψιαζόμαστε συχνάκις τά φαινόμενα απατούν είς έκαστη τών περιπτώσεων. Αυτά διά νά μήν κολλαζόμαστε μέ τήν αμαρτία τής Καταλαλιάς καί έτι χειρότερον τήν αμαρτία τής Κατηγορίας… έστω καί άν τά κάνουμε κ’ εμείς ή όχι ή κάνουμε παρόμοια ή άλλα θανάσιμα ή καί χειρότερα αμαρτήματα…

Τρίτη είδηση, η οργάνωση «Ώς Δαμέ» = «ώς εδώ» καί μή παρέκει τής Κυπριακής Κοινωνίας έκανε πρό μερικών ημερών διαδήλωση μέ τήν αστυνομία τού δικτατορικού Κράτους όπως προλογίζουν οί κάρτες τών σατανοϊλλουμινάντων οί αστυνομικοί όπως τά ρομπότς εξού καί καλούνται ρομποκόψ διενήργησαν μέ πυροσβεστικούς κατασβεστήρας καί ρόπαλα ζημίες σέ ειρηνικούς διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οικογένειες μέ νήπεια εντός βρεφαμαξιδίων…. Ό όρος «ώς δαμέ» σημαίνει «ώς εδώ». Τό πόσον αρχαία είναι αυτή η καθωμιλουμένη παραπέμπω είς τούς Καλλάς = Αλλάς = Ελλάς = Κελλάς = Χελλάς τού Αυγανιστάν, τούς απομείναντες ΗπειροΜακεδόνες τού Μεγαλέξανδρου είς τά εκεί μέρη… Χρησιμοποιούν έτι σήμερον τόν όρον: «έλα δά» ήτοι προστακτική «έλα εδώ» έκφραση οπού χρησιμοποιείται ακόμη έν Κύπρω κατά κόρον…
Σήμερα 20/02/2021 = 9… προαναγγέλθηκε από τήν οργάνωση «Ώς Δαμέ» μεγάλη διαδήλωση είς τήν Λευκωσία τής Κύπρου…. Κατ’ ακρίβειαν ό όρος είναι «ώς δαμαί» ήτοι ώς αυτόν τό σύνορον όπως τό χάμω λέγεται καί είναι αρχαίον χαμαί… εξού καί χαμαιλέων όχι χαμελέων… ό λέων τού χαμαί ή ακκαννομούττας είς τήν λαϊκήν κυπριακήν διάλεκτον από τά ακκάνω = δηκνύω/δαγκώνω τήν μύτη, τυχαία οπού τά βουνά είς τήν βόρρεια εκβαρβαρισμένη γλώσσα καλούνται mountains μέ διάφορες μικροδιαφοροποιήσεις αναλόγως τής ευρωπαϊκής γλώττης… ήτοι από τό μούττη = mouττη ή moutti ή mouttie άν τό λέγαμε κάπως γαλλιστί…

Τό 4ον κεφ. τών πρωτόκολλων τής συναγωγής τού σατανά καί άλλα κεφ. αναφέρει ότι πρέπει νά περισπασθεί η προσοχή τών Χριστιανών από Τώ Αγίω Πνεύματι, ινά δύνονται ηττηθώσι… από τών σατανοσιωνιστών… Εάν η συναγωγή τού σατανά σέ θέλει νά μήν ακούεις Θείες Λειτουργίες Ευλογίεας έξ’Αγίου Πνεύματος, εσένα ποίον είναι τό συμφέρον σού; Νά τίς ακούς ή νά μήν τίς ακούς; Κρίνε μόνος σού,…. κρίνε πότε σέ νικούν, όταν Καλύπτεσαι ώς μονάδα, Λαός, Έθνος, Κράτος, από Τώ Αγίω Πνεύματι ή ουχί; Κρίνε διατί λέγουν σ’ άλλον κεφ. ότι αφήρησαν Τόν Θεόν από τούς ευρωπαίους βασιλείς καί τούς νίκησαν. Π.χ. τόν Εγγλέζον επειδή δέν τού έδιδε διαζύγιον ό Πάπας νά επανανυμφευθεί καί δή επειδή η βασίλισσα τού ήταν άμεμπτος, ό ερωτευμένος ερωτύλος Άγγλος βασιλεύς έλαβε χωρίς νά τό ζητήσει από αυλικόν Εβραίον δικηγόρον όστις τού είπε: «αποσχίστου καί ίδρυσε Αγγλικανική Εκκλησία», έναν έναν σού αφαιρούν τούς οδόντες λέγει η παροιμία…

Τό 11ον καί 4ον κεφ. λέγει ότι θά επέλθει τόση αποξένωση μεταξύ τών Κυβερνήσεων καί τών λαών τούς, οπού δέν θά δύνονται σέ κάποια φάση νά συνεννοηθούν καί τά κόμματα θά έλθουν είς αχρηστεία, καί μετά θά μπορούν νά επιβάλουν τάς δικτατορικάς παραμέτρους τού παγκόσμιου Πραξικοπήματος «τούς». Τό πραξικόπημα αυτόν θά επιτύχει διά τών πανηλεκτρονικών ελέγχων τής ζωής τών ανθρώπων, εντός τών ανθρώπων καί πέριξ τών ανθρώπων, τού χρήματος καί τών συναλλαγών. Μέ βεβαιότητα ό τρόπος οπού διηγούνταν είς τάς σατανοσυναγωγάς αυτά τά πράγματα 200 έτη καί πρίν δέν ήξευραν πώς θά επιτευχθεί συγκεκριμένως αλλά ήσαν βέβαιοι, διατί; Επειδή η έμπνευση επερχόταν μετά από οργιαστικές σατανικές ανδροχρωματικές τελετές πρός τιμήν τού θεού τούς πρώην Εωσφόρου καί άμα τήν πτώσει αυτού Σκοτοφόρου… Δέν εξηγείται άλλως πώς εισίν σατανέμπνευστα….

Τό πλάνον σέ γενικές γραμμές είναι τό εξής. Αφού διαφθείρουν τίς εξουσίες μέσω τής μασσωναρίας καί τών ευνοουμένων έξ’ αυτής, εκνευρίζουν, εξοργίζουν, εξάπτουν καί εξαγριώνουν τά πλήθη καί τούς όχλους καί αυτοί αποκόπτουν πάσα σχέση καί αναπτύσσουν δικαίως μόνιμη καθύποπτη έλλειψη εμπιστοσύνη πρός τήν οία μορφή Πολιτικής Εξουσίας. Τότε επέρχεται ό αθεράπευτος διχασμός μεταξύ Λαού καί Εξουσίας ή σ’ άλλες περιπτώσεις μεταξύ Ιεραρχών Ανατολής καί Δύσης ή άλλων Εκκλησιών ώστε νά έχει συμβεί νά γίνουν καί νά γίνονται Σχίσματα επί Σχισμάτων ήτοι Διχασμοί επί Διχασμών ήτοι πτώση είς τήν έχθραν αδελφών είς τήν προσαποδύναμωση τής μίας ποίμνης καί τού Ενός Ποιμένος καί επίσης σέ αμέτρητες άλλες περιπτώσεις καί τομείς διχαστικές μνησίκακες καί ανταγωνιστικές υλόφρονες καί ματαιόδοξες κενόδοξες διχάσεις…

Αφού διχάσουν τόν Λαόν μέ τήν Εξουσία μέ παίκτες έξ’ αμοφοτέρων τών μερών μασσώναρους, τότε επιφέρουν μεταρυθμίσεις οπού κάθε φορά ζημιώνει τήν Εκκλησία, τήν Ορθοδοξία, τήν Φιλαγαπία, τήν Φιλανθρωπία χωρίς υστεροβουλίες, φιλαυτίες, φιλοδοξίες κ.α.. τοιαύτα… Καί κάθε φορά οί μεταρυθμίσεις οδηγούν είς τόν έναν ολοκληρωτισμόν τού Αντιχρίστου… Οί Χριστιανοί λόγω άγνοιας, επιφανειακής γνώσης καί επιπόλαιας φαυλότητας δέν βλέπουν τί συμβαίνει, αφού είναι ήδη τυφλωμένοι από τίς κοσμικές ματαιόδοξες στήλες καί κενοδοξίες τούς. Καί τότε επιβεβαιούται εκείνον τό άλλον τών πρωτόκολλων τής σατανοσυναγωγής: «οδηγούμε τά κράτη από πλάνη σέ πλάνη» μέχρι νά τά ρίψουν είς πλήρην αχρηστεία, αδυναμία, μαυροτυφλία καί νά τά συνσφίξει ό ουροβόρος όφις τούς, όπου όσον καταπίνει τήν ουρά τού τόσον περισσότερον συνσίγγεται τό εντός αυτού εγκλωβισμένον έν γνώσει ή έν αγνοία τού ποίμνιον τής απώλειας….

Η εναντίωση όλων τών Λαών εναντίον τών Εξουσίων καί Πατρίδων τούς είναι κάτι τό οποίον προωθούν καί τούς συμφέρει, τό αναφέρουν μέ πολλούς λόγους «τούς» καί είναι κατανοητότατον! Διά νά επιβληθεί ό Όφις ό Αρχαίος πρέπει η Εξουσία νά διαφθείρει καί καταστρέφει παραγενοκτονικώς τόν Λαόν καί ό Λαός νά πολεμάει καί νά σκοτώνει κάθε μορφή Κρατικής Εξουσίας, ώστε έν τέλει αφμότεροι νά απωλαίσουν πάσαν δυναμιν… Διά νά γίνει τούτον πρέπει πάντοτε νά επιστρατεύονται εκείνοι οί «καλοί» ισχυροί εξουσιαστές ή περιβλεπτοί ανθρώποι τής πολιτικής καί τού νόμου οπού θά καταγγέλλουν τίς καταχρήσεις τών εξουσιαστών ούτως ώστε νά ξαίνουν τάς πληγάς τού Λαού καί αυτός νά κτυπάει εκείνον οπού τόν κτυπάει, χωρίς νά γνωρίζει ή νά μήν τόν ενδιαφέρει ότι ό κοινός εχθρός είναι η συναγωγή τού σατανά οπού εξαγόρασε τήν Εντιμότητα τών Εξουσιαστών καί τήν Εντιμότητα τών Φιλόδοξων έκ τού Λαού οπού πραγματικόν κρυφόν κίνητρον τούς είναι νά αντικαταστήσουσι τούς υφιστάμενους πολιτικούς/εξουσιαστές, ήτοι νά πλουτίσουν, νά λάβουν θέσεις εξουσίας καί ματαιοδοξία από εκείνους οπού τούς θαυμάζουσι…

Η εσώτερη επιθυμία τούς είτε τό συνειδητοποιούν είτε όχι είναι νά ρίξουν τούς προνομοιούχους τής πολιτικής πολυπλοκότητος καί παντός είδους, καί νά λάβουσι ιδίοις τάς θέσεις αυτών… Δέν είναι τυχαία η ρήση: «εάν θέλεις νά μάθεις ποίος είναι κάποιος δώσε τού εξουσία επί δοκιμεί χωρίς νά τό γνωρίζει»….

Τό 11ον καί 4ον κεφ. καί άλλα κεφ. τής συναγωγής τού σατανά αυτά διδάσκει τούς πραγματικούς καί όχι βιτρινιακούς μασσώναρους νά μάθουν νά πράττουν καί νά προωθούσι… Οί βιτρινιακοί βεβαίως διά τίς εξυπηρετήσεις τούς λαμβάνουν προνόμοια χρήματος, εξουσίας, ψευδόδοξας, απολαβών τής ηδονής καί τής ματαιοδοξίας καί όσα περισσότερα απ’ αυτά λαμβάνουν τόσον περισσότερον τυφλώνονται έναντι τής Καθαρής Αληθείας. Η διδαχή αρχίζει από τά Σχολεία καί περισσότερον από συγκεκριμένους κλάδους τών Πανεπιστημίων ήτοι τής Κοινωνικής Ασυνείδητης Μασσωναρίας τής Μάσας ή Μάσσας από τό μασάω τίς σάρκες καί τίς ψυχές τών άλλων καί αδελφών διότι αυτή είναι η δουλειά μού λέγει καί αυτοψευδοδικαιολογείται ό κλέπτης τών οικονομικών σπουδών καί νομίζει πώς τήν γλύππαρεν/γλύτωσεν τήν ποινή χεχε….

Αυτοί διχασμοί μεταξύ εξουσίας καί Λαών επισυμβαίνει καί καί θά κροφωθεί από τούδε καί είς τό εξής κατ’ εξελίξει είς πάν Έθνος, Κράτος, Θρησκεία… Κοιττάξετε ότι προωθείτε καθημερινώς μέσα από τήν Πληροφορία οπού ΜΑΣ παραδίδεται διά νά μιμηθούμε εκάτερος εκάτερον άλλον καί νά γίνει τού συρμού σ’ όλες τίς χώρες τό Σχύσμα μεταξύ Λαών καί εξουσιών…

Τό 11ον κεφ. τής Αποκάλυψης αφήνει μία Τεράστια Ελπίδα. Όταν οί δύο προφύτες σύν τόν συγγραφέα Ιωάννη τόν Θεολόγον (εάν ισχύει καί διά τόν Ιωάννη όπως τό έχουμε εκθειάσει σέ άλλα άρθρα) αναστηθούν αφού εκτεθούν τρείς καί ήμισυ ημέρας ήτοι 84 ώρες καί έν τή τετάρτει ημέρα ώρες 96, πολλοί θά Μετανοήσουν, δέν γνωρίζουμε εάν θά είναι μικροψηγματοποιημένοι ή όχι ήτοι εάν θά δύναται νά Μετανοήσει κάποιος καθώς θά είναι χαραγμένος… είθε!… διά πάσαν ψυχήν!

Βεβαίως τό χάραγμα αναφέρεται κατοπινώς είς τό 13ον κεφ. τής Αποκάλυψης. Πιθανώς τό 11ον κεφ. αναφέρεται είς τίς πρώτες 1260 ημέρες τών πρώτην 3.5 ετών τής πλάνης τού Αντιχρίστου καί τό 13ον είς τά δεύτερα 3.5 όταν ό Αντίχριστος θά χαράξει τούς πάντες όσους δεχθούν διά νά μήν μπορεί κανείς νά ΕυΜετανοήσει…!

Ακολουθούν φωτογραφίες από τό 4ον καί 11ον κεφ. τής συναγωγής τού σατανά, όρος αναφερόμενος είς τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας τής Αποκάλυψης (1ον κεφ. 6η Εκκλησία), ήτοι εκεί οπού η λέξη Φιλαδέλφεια ΜΑΣ παρασυμβολίζει πώς έχετε ή είχατε φιλαδέλφεια δέν θά φθάνατε είς τήν κατάντια οπού διεξελεγκτικώς φθάνετε κάθε φορά μέχρι τήν προσκύνηση τού Αντιχρίστου…, καί κείμενον από τό 11ον κεφ. τής Αποκαλύψεως… (καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Αγίου Αυξιβίου Αστρομερίτη χοροστατούντος Μητροπολίτου Μόρφου Νεόφυτου) πρός σύγκριση καί ΕυΣυλλογισμόν…

Αποκάλυψις:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· 11-2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 11-3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. 11-4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι. 11-5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θέλει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 11-6 οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. 11-7 καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 11-8 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 11-9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα. 11-10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11-11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 11-12 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αὐτοῖς· ἀνάβητε ὧδε. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 11-13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τοῖς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 11-14 ῾Η οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἰδοὺ ἔρχεται ταχύ. 11-15 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαι· ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 11-16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, οἳ κάθηνται ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ 11-17 λέγοντες· εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας, 11-18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 11-19 Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης Κυρίου ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

Μετάφραση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ (Οι δυο μάρτυρες) Και μου δόθηκε καλάμι (μετρήματος) όμοιο με ραβδί, λέγοντάς μου. Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και εκείνους που προσκυνούν μέσα σ’ αυτόν. 11-2 Αλλά την αυλή την εξωτερική του ναού, βγάλ’ την έξω από το μέτρημα και μην την μετρήσεις, γιατί δόθηκε στα έθνη, και την πόλη την Αγία θα πατήσουν σαράντα δύο μήνες. 11-3 Και θα δώσω στους δύο μάρτυρές μου και θα προφητέψουν χίλιες διακόσιες εξήντα ημέρες ντυμένοι με σάκους. 11-4 Αυτοί είναι οι δύο ελιές (του προφ. Ζαχαρία, δ΄3) και οι δύο λυχνίες που στέκονται μπροστά στον Κύριο της γης. 11-5 Και αν κάποιος θέλει να τους βλάψει, φωτιά βγαίνει από το στόμα τους και κατατρώει τους εχθρούς τους. Και αν κάποιος θελήσει να τους βλάψει, με τον ίδιο τρόπο πρέπει αυτός να σκοτωθεί. 11-6 Αυτοί έχουν την εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, για να μην πέφτει βροχή κατά τις ημέρες στα νερά να τα μετατρέπουν σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε πληγή όσες φορές κι αν θελήσουν. 11-7 Και όταν επιτελέσουν τη μαρτυρία τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την άβυσσο θα κάνει με αυτούς πόλεμο και θα τους νικήσει (στο υλικό πεδίο, γιατί οι άνθρωποι δεν θα υπακούσουν στους προφήτες και θα αναδείξουν παγκόσμιο άρχοντα το θηρίο, δηλ. τον Αντίχριστο) και θα τους σκοτώσει. 11-8 Και το πτώμα τους θα κείτεται στην πλατεία της πόλης της μεγάλης, που καλείται πνευματικά Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριός τους σταυρώθηκε. 11-9 Και βλέπουν (οι άνθρωποι) από τους λαούς και φυλές και γλώσσες και έθνη το πτώμα τους τρεισήμισι ημέρες, και δεν θα αφήνουν τα πτώματά τους να τεθούν σε μνήμα. 11-10 Και όσοι κατοικούν πάνω στη γη χαίρονται γι’ αυτούς, και ευχαριστιούνται, και δώρα θα στείλουν ο ένας στον άλλο, γιατί αυτοί οι δύο προφήτες βασάνισαν (με το ελεγκτικό τους κήρυγμα και τα θαύματα που προκαλούσαν φόβο) όσους κατοικούν πάνω στη γη. 11-11 Και μετά τις τρεισήμισι ημέρες, πνεύμα ζωής από το Θεό εισήλθε μέσα τους, και στάθηκαν πάνω στα πόδια τους, και μεγάλος φόβος έπεσε πάνω σ’ αυτούς που τους έβλεπαν. 11-12 Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ουρανό να τους λέει. Ανεβείτε εδώ. Και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στη νεφέλη, και τους είδαν οι εχθροί τους. 11-13 Και εκείνη την ημέρα έγινε μεγάλος σεισμός, και έπεσε το ένα δέκατο της πόλης, και σκοτώθηκαν κατά το σεισμό επτά χιλιάδες άνθρωποι, και οι λοιποί (επειδή) γέμισαν από φόβο, τότε έδωσαν δόξα στο Θεό του ουρανού. 11-14 Το ουαί (αλοίμονο) το δεύτερο πέρασε· ιδού, το ουαί το τρίτο έρχεται γρήγορα. (Η έβδομη σάλπιγγα) 11-15 Και ο έβδομος άγγελος σάλπισε· και έγιναν φωνές μεγάλες στον ουρανό που έλεγαν. Η βασιλεία του κόσμου έγινε του Κυρίου μας και του Χριστού του, και θα βασιλέψει στους αιώνες των αιώνων. 11-16 Και οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι που κάθονται μπροστά στο Θεό, πάνω στους θρόνους τους, έπεσαν με τα πρόσωπά τους και προσκύνησαν το Θεό, 11-17 λέγοντας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορας, που (πάντοτε) υπάρχεις και που (πάντοτε) υπήρχες, και που έρχεσαι (πάντα). γιατί έλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και εβασίλευσες. 11-18 Και τα έθνη οργίστηκαν, αλλά ήρθε (με τη σειρά της) η οργή σου, και ο καιρός των εθνών για να κριθούν, και για να δώσεις το μισθό στους δούλους σου τους προφήτες και στους αγίους που φοβούνται το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και για να καταστρέψεις εκείνους που καταστρέφουν τη γη. 11-19 Και ανοίχτηκε ο ναός του Θεού που είναι στον ουρανό και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του Κυρίου μέσα στο ναό του. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χαλάζι μεγάλο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου