Breaking

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Έναν μυστικόν τής Νέας Υόρκης… καί τό Υπερπροαντίδοτον τής Πίστης…

 

Έναν μυστικόν τής Νέας Υόρκης… καί τό Υπερπροαντίδοτον τής Πίστης…

που δέν διαδόθηκε πρός τά έξω δέν θά μαθευτεί πρός τά έξω…

έναν μυστικό μίας αίθουσας που δέν διαδόθηκε πρός τά έξω δέν θά μαθευτεί πρός τά έξω…

Υπάρχουν δύο μυστικά στό νά αλλάξεις ή νά μήν αλλάξεις, στό νά επηρεάσεις ή νά μήν επηρεάσεις, στό νά δηλητηριάσεις ή νά μήν δηλητηριάσεις μέ κάθ’ έννοια…

Τό τί θά διαδόσεις καί τί δέν θά διαδόσεις,… απ’ εκεί καί πέραν έγγειται στό πώς θά διαδόσεις καί στό πώς δέν θά διαδόσεις… ή διαδοθεί…

Η μεγαλύτερη τέχνη τής ψυχοσωτηρίας καί τής διατήρησης τής ελευθερίας έγγειται στό νά διαδόσεις σέ κάθ’ εγκέφαλο μέ τόν σωστό τρόπο γιά κάθε εγκέφαλο, άν είναι δυνατόν Θεέ μού, τήν πληροφορία…

Η πληροφορία μπορεί νά είναι ελλειψοφορία, ημιφορία, αλλοφορία, υποφορία, παραφορία, ψευδοφορία, υποβολοφορία, αληθοφορία καί κάθε άλλη φορία σέ συνδοιασμό μέ κάθε άλλη ελληνική έννοια…

Αποτύχαμε, όσον αποτύχαμε διότι η πληροφορία ΜΑΣ δέν έφθασε στόν καθένα… Καί δέν ανέλαβαν διάφοροι νά τήν φθάσουν στόν καθ’ έναν, στόν κάθε άλλον, σ’ εκείνο που βόσκει αλλού ή που βόσκει γενικώς στά λιβάδια τής πολιτικής σκηνής τής Αποδόμησης τών πάντων…

Άν τά Κατοχικά Νέα καί κάθε άλλο Ιστολόγιο Σοβαρής Αντίστασης φθάνει μόνον στούς ίδιους τότε γιά τούς άλλους δέν υπάρχουμε. Εντούτοις, κ’ ΕΜΕΙΣ οί ίδιοι χρειαζόμαστε αναγέμισμα Δύναμις ενώ άλλοι ουχί…

Πώς μπορούμε νά σκορπίσουμε τήν πληροφορία; Νά τήν τελαλήσουμε χωρίς φειδώ άνευ ορίου καί εντροπής πρός πάσαν κατεύθυνση…, τυχαία ή εσκεμμένη αλλά ακόμη καί η τυχαία νά είναι Προσκεμμένη Μεθόδευση…

Δέν πρέπει νά ΕΙΜΑΣΤΕ οί λαμπτήρες τών Μεμονωμένων διότι θά γίνουμε οί Παράξενοι τών Αντιμεμονωμένων ζομπυσμένων… Βεβαίως, κάποτε θά ξεχωρίσουν τά ερίφια από τά αμνά… αλλά άς γίνουμε όλοι μία στάνη… αμνά καί ερίφια σ’ Αντίσταση Φαρδυά….

Η Εκστρατεία πρέπει νά Συνεχιστεί καί νά Κορυφωθεί… Η Έννοια Ελευθερία Ή Θάνατος, διότι Περί Εννοίας πρόκειται αρμόζει νά γίνει Επιδημία, Πανδημία, Παγκοσμιότητα που θά Επικαλύψει κάθε επιδημία ψεύδους καί υποϋστερόβουλου κέρδους τών εχθρών μέ ανώτερον τρόπαιον «τούς» τήν ψυχή τού καθενός…

Όταν βλέπεις τόν εχθρόν νά σαστίζει καί νά επιτίθεται κατά μέτωπον ξέρε ότι εζημιώθει α[π ‘ εσένα ….

Τί πρέπει νά κάμεις; Ν’ αντέξεις τήν θύελλα σού καί συνάμα νά παραβγείς στήν Επίθεση… καί συνάμα μία από τίς Επιθέσεις νά είναι τέτοια τήν οποία νά μήν αναγνωρίζει ώς επίθεση αλλά ώς υποχώρηση, μία άλλη νά είναι αόρατη ήτοι αορατότερη από τόν ίδιο που χώνεται αλλά φαίνεται η ουρά τού όπως τής αλεπούς…, μία άλλη νά μήν υπάρχει αλλά νά υπάρχει… καί νά Γιγαντώνεται ώς λαίλαπα κατά εχθρού όπως η φαρδυά ανεμοθύελλα τού ανεμοστρόβιλου καί τού υδροστρόβιλου που μέσα νά φέρει φωτοστρόβιλο καί πυροστρόβιλο που καίγει μόνον καί μεμονωμένως εχθρούς καί μόνον εχθρούς…

Οί εχθροί αυτοί είναι εχθροί τής ψυχής… είναι ψυχοκτόνοι, είναι ελευθεροκτόνοι καί νομίζουν καί αυτολέγονται καί αυτοκαυχιούνται ελευθεροτέκτονες… Τό νά κτίζεις αυθαιρέτως τά δικά σού σέ κάνει ελευθεροκτόνον τού άλλου, έτσι δέν είναι; Έτσι δέν γίνεται γενικώς έναντι τής πανίδος καί τής χλωρίδος, τής λιθίδος, τής μεταλλίδος, τής εδαφομορολογίδος από τό πανιδικόν είδος άνθρωπος;…

Η Πληροφορία πρέπει νά ψεκαστεί πρός πάσαν κατεύθυνση διά νά σκοτωθεί πάν μικρόβιο σέ όσους η ασθένεια τούς είναι αναστρέψιμη…

Καινούργιες ταινείες τού εχθρού καί τής πληροφορίας από ανθρώπους διπλούς πράκτορες ή εναντίον τού εχθρού που μέσα από τίς ταινείες τού εχθρού ώς αμφιμυθιστοριολόγοι καί σκηνοθέτης βγάζουν διάδοση πρός τά έξω, μπορείς νά Διακρίνεις πού τό πάνε τό κακό που θέλουν νά ΜΑΣ κάμουσι… μέ τό τσιμπούσι τό επίδομα… τό πλεονέκτημα μέσα στό μειονέκτημα…

Προσέχεις ότι ΜΑΣ επισημαίνουν, διαφημίζουν, κρούουν τόν κώδωνα τού κινδύνου, περί επιδημιών οπού θά φέρουν ζόμπυς… Αυτές οί επιδημίες δέν θά έχουν νά παλαίψουν μέ τά στοιχεία τής φύσης όπως άνεμος, καιρός, υδρατμός, άχλυ, βροχή, αλάτι στήν ατμόσφαιρα, θερμοκρασία καί άλλα διάφορα,… Αλλά κατευθείαν στό σώμα… εμβολιασμός καί μπούμ!…

Ασθένειες νά σκοτώνουν καί ασθένειες νά μεταδίδοντε καί νά τίς μεταδίδεις ταυτόχρονα καί συνταυτοχρόνως φωτοδεσμομηχανικώς ξεχωριστά… Νά μήν ξέρεις από πού σού έρχεται καί τί σού έρχεται καί πότε σού έρχεται καί όταν σού έρχεται ενίοτε νά νομίζεις ότι σού φεύγει καί ώ τής σύγχυσης, καί άν τήν ώρα αυτή θά παραζαλίζοντε από τήν συν+κέ+χυμένη στρατηγική πονηριά οί ευφυέστεροι πώς ν’ αντέξουν οί βλάκες καί πώς νά τούς πείσεις νά μήν κάνουν τό λάθος που φαίνεται σωστό καί τό ενάντιον που φαίνεται συμφέρον;…
Οί ασθένειες τού μέλλοντος θά σπέρνονται μέ συμφέρον μέσα από εμβόλια καί οί θεραπείες ή μερικές ή ειδικές θεραπείες κομμένες ραμμένες στά καταραμένα μέτρα «τούς» επίσης θά σπέρονται μέ εμβόλια…

Ό εμβολιασμός είναι η προέκταση τού οπλισμού…. Μπορείς νά τό Καταλάβεις;…

Ό εμβολιασμός είναι η κάννη μπιγμένη έξ’ επαφής στό σώμα καί στήν ψυχή, στήν ψυχολογία, τήν πνευμολογία, τήν συνειδητολογία, τήν συναισθηματολογία, τήν Ηθικολογία…

Ό εμβολιασμός είναι τό ανώτερον υπερόπλον διότι εκεί οπού μία πυρηνική βόμβα δέν κάνει διακρίσεις ό εμβολιασμός κάνει καί τήν παραμικρή διάκριση στήν υπηρεσία τού χαττηριού τού αφεντικού τού…

Ό Οπλοεμβολιασμός δέν είναι μόνον ό νέος κομμουνισμός άν καί παλαιός αλλά ό ίδιος ό παλαί ποτέ άνευ προηγουμένου Υπεροκομμουνισμός. Τέτοιον οπλισμό είναι φυσικό νά διαθέτει μόνον ό κοινοοικονομικός κοινοπολιτικός κοινοκοινωνικός κεφαλαιοκρατισμός ό οποίος είναι ό αρχιστράτηγος τού υπέρτατου υπερμυστικού μασσωνισμού, τόσον μυστικός όσον άγνωστος σέ μεγάλους μασσώνους τής δεύτερης κατηγορίας που ονομάζεται πρώτη κατηγορία γιά τά μάτια τού κόσμου καί αυτής τής ίδιας τής δευτέρας κατηγορίας… Διότι η Πρώτη Κατηγορία διά νά είναι καί νά παραμένει Πρώτη Κατηγορία πρέπει νά είναι αόρατη… τουτέστιν αστόχευτη, «άϋλη» μή έχοντας χρόνο, τόπο, τρόπο, νά τήν κτυπήσεις… Όλ’ αυτά διά τούς αδαείς… Εντός τής χειμερινής νάρκης τής πανανθρώπινης κοινωνίας υπάρχουν θερινές υπάρξεις που γνωρίζουν όσα καί οί ίδιοι οί αρχιτέκτονες τού υπέρτατου μασσωνισμού… καί ακόμη περισσότερο διότι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από αυτούς τούς αρχιτέκτονες ποίος είναι ό δεσπότης «τούς» καί τί στόχο έχει…

Αυτό θά πεί Γνωσιακός Χριστιανισμός, αφού έναν μέρος τού ασχολείται μέ τό νά γνωρίζει καί ψυχοκαυλοεντοπίζει τόν εχθρόν, όπως διδάσκει ό αεικίνητος στρατηγός Θουκιδίδης…

Γιά νά νικήσεις τόν εχθρό δέν πρέπει νά τόν λησμονείς ποτέ, ούτε όταν δέν υπάρχει, διότι είναι τότε που υπάρχει περισσότερο από ποτέ, οργανώνεται καί μία κακή πρωία παρουσιάζει τά χαρτιά τού καί ζερώνει σάν ύπουλος κουγκάς που τό χειρότερο δέν αναγνωρίζεται κάν ώς εχθρός…

Η Τέχνη τού Εχθρού είναι νά πείσει τά θύματα τού γιά φίλος… καί αυτά νά πειστούν από τόν ίδιον ή φυσικόν επόμενο από τίς έν εκτάσει τής υποβολής σκέψεις, εχθρούς, τούς όσους φίλους τούς! Τότε ισχύει τό ρητόν χάνει η μάνα τό παιδί καί τό παιδί τήν μάνα…

Διότι η μάνα πρέπει νά αποφασίσει εάν τό παιδί τής είναι εχθρός καί τό παιδί άν κρίνει ότι η μάνα είναι εχθρός πρέπει νά τήν σκοτώσει. Δέν ξεφεύγεις από τήν τραγωδία άν πρέπει νά ξεφύγεις από τίς δολοπλοκίες τού εχθρού καί πρέπει νά πνίξεις τόν συναισθηματισμό, τίς τύψεις, τίς ενοχές, τής αυτοαηδίες σ’ ένα βαθύ κουβά μέ ατέλειωτο κρύο αναζωογονητικό ανακουφιστικό Νερό…. Τό Νερό τής Νίκης, τό Νερό τής απολίθωσης τής λήθης, τό Νερό τής Αλήθειας…

Ό εχθρός γνωρίζει ότι εάν κάνει τό παιδί καί τήν μάνα εχθρούς ή νομιζόμενους εχθρούς ή ένας από τούς δύο νά γίνει εχθρός, θά παραλύσουν ή θά αλληλοσφαγούν./.. Εάν παραλύσουν έν τέλει θά σφαγούν όλοι, εάν σφαγούν οί προδότες, άρρωστοι καί εχθροί αυτοεχθροί, τότε θά σωθεί μία μερίδα, ικανή μέ τήν μαγιά τής, γιατί όχι νά ξεπαστρεύσει κάποτε τόν κεντρικό εχθρό…

Γιατί οί μετέχοντες τής Ελληνικής Παιδείας είναι Έλληνες Συνέλληνες; Διότι άμα σπείρεις τήν Αλήθεια σ’ όλη τήν Ανθρωπότητα. Τό Έθνος θά γίνει μέ άλλον τρόπον παγκόσμιο καί ό εχθρός θά έχει νά αντιμετωπίσει μία παγκόσμια Αληθοσυμμαχία…

Νίκη είναι νά Νικήσεις τήν μεγαλυτέρα επίθεση τού εχθρού, δίχως άλλον, άνευ αμφισβήτησης, αυτή είναι τό διακρτικότερον υπερόπλον τού επαναλαμβανόμενου εμβολιασμού… Αυτός που έχει τά εμβόλια κάνει κουμάντο… καί όποια είναι η Ηθική τού τέτοια είναι καί η ηθική τών εμβολίων τού, διότι τά όπλα σκοτώνουν όπως φαντάζονται τό σκότωμα τά δημιουργικά αφεντικά «τούς». Δέν σκοτώνει η πυρηνική βόμβα ωσάν μάχαιρα καί η μάχαιρα ώς όλμος…

Ό εχθρός γνωρίζει τό υπέρτατον υπερόπλον σού καί φρόντισε μερίμνει τής μασσωνικής στοάς έν γνώσει καί έν αγνοία τής νά τό Καταποντίσει κάτω από τό υποσυνείδητο σού έξω από τό υποσυναίσθητο σού… Λέγεται Πίστη, ένα κόκκο απ’ αυτή τήν ύλη νά έχεις μετακινείς τήν Γήν σέ άλλα γαλαξιακά βουνά…!/!/!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου