Breaking

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Τέλος η εσωστρέφεια! Στέλετε ατομικές ερωτηματικές επιστολές στόν Γενικόν Εισαγγελέα, είναι υπόχρεος νά απαντήσει, στριμώξετε τόν, έχετε τό αναφαίρετον δικαίωμα!

 

Τέλος η εσωστρέφεια! Στέλετε ατομικές ερωτηματικές επιστολές στόν Γενικόν Εισαγγελέα, είναι υπόχρεος νά απαντήσει, στριμώξετε τόν, έχετε τό αναφαίρετον δικαίωμα!

Όντως είς τά Κατοχικά Νέα έγινε μεγάλον έργον όπως καί σέ άλλες ιστοσελίδες καί προσωπικές σελίδες στά μέσα μαζικής δικτύωσης.

Παρατηρώ όμως μία ατελεύτητη εσωστρέφεια καί μία υποτονικότητα δυσταγμού, φόβου καί απαξίωσης νά μετατραπεί αυτή η δυναμική τής εσωστρέφειας σέ δυναμική μαζικής εξωστρέφειας, διότι ΜΑΣ έχουν πείσει ότι κανένας δέν θά μάς ακροασθεί, δέν θά ΜΑΣ θέσει υπόψιν καί όντως αυτόν ισχύει καί αυτόν θέλουν, νά ζούμε είς τήν κατάθλιψη τής δήθεν ματαιοπονίας εάν εξωστραφούμε! Λάθος! Μέγα Λάθος διότι αυτόν «τούς» βολεύει, αυτόν «τούς» ευνοεί, αυτόν «τούς» αφήνει ανενόχλητους νά επιτελούν τό μιαρόν αντιέργον «τούς» τσαλαπατώντας μέ αφηρημένη υπεροψία κάθε δικαίωμα ΜΑΣ καί πάσα δύναμη ΜΑΣ! Ώς εδώ καί μή παρέκει!…

Διαθέτουμε ακόμη όπλα καί ΕΜΕΙΣ οί ίδιοι εάν ενωθούμε έστω μέ ατομικές ενέργειες ΕΙΜΑΣΤΕ Υπερόπλα από μόνοι ΜΑΣ διότι ΕΙΜΑΣΤΕ χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, μπορείτε νά διανοηθείτε αυτήν τήν Δυναμική εάν δράσει Εξωστρεφικώς; Δέν θά τά λέμε πλέον αναμεταξύ ΜΑΣ μουρμουρίζωντας καί μεμψοιμοιρώντας καί τήν ίδια ώρα νά δεχόμαστε κάθε καινούργια δικτατορική ρήτρα καί απόφαση «τούς» οπού «καλο»βολευμένα αποκαλούν μέτρα! Εάν προστατεύουν τήν υγεία ΜΑΣ κάτι τό οποίον δέν κάνουν πρέπει διά τού Συντάγματος νά αναγκαστούν νά Λογοδοτήσουν πόση ζημιά κάνουν είς τήν υγεία ΜΑΣ διά τής Ανορθόδοξης Τροπολογίας «τούς» νά τήν προστατεύσουν ή νά τήν «προστατεύσουν» Δέν είναι άξιοι εμπιστοσύνης καί τό γνωρίζουν μέ περισσότερη σαφήνεια απ’ όσον ΕΜΕΙΣ, άλλωστε τά λένε είς τά πρωτόκολλα τής συναγωγής τού σατανά, τό μεταγέννημα αυτών τού Μανιφέστου Καλλέργη, είς τίς μυστικές έννοιες διαφόρων νόμων οπού ψηφίζουν ενωρίτερα από τήν ώρα οπού θά τούς χρησιμοποιήσουν είς τό μέλλον διά νά ΜΑΣ λένε οί καινούργοι εξουσιαστές ότι πταίνε οί παλαιότεροι οπού ψηφίσατε «δημοκρατικώς» καί άλλες διατάξεις…

Λέγω «δημοκρατικώς», διότι όταν όπισθεν τής δημοκρατίας κρύβεται η προσυνεννοημένη συνωμοσία τής δικτατορίας, τότε ό ψήφος πρός αυτήν τήν δημοκρατία είναι, ήταν καί θά είναι άκυρος, αντισυνταγματικός, αντιδημοκρατικός αντιδεοντολογικός, αντιλαϊκός, αντιανθρώπινος, αφιλάνθρωπος, ανήθικος καί αντιηθικός!

Μελετήστε τά Συντάγματα, ψάξετε καί σκάψετε τίς κρυφές έννοιες καί τά κρυφά όργανα καί όπλα υπέρ ΜΑΣ εντός αυτών οπού δέν είδαν, δέν ερμήνευσαν καί δέν εννόησαν έγκαιρα διά νά τ’ αλλάξουν ή έχουν εντοπίσει καί αποσιωπούν παρακαλώντες σιωπηλοί μέσα «τούς» νά μήν τά διαγνώσουμε, διαπιστώσουμε καί εντοπίσουμε εγκαίρως!

Αφού τά εντοπίσετε εκτοξεύσατε επιστολές πρός τίς Γενικές Εισαγγελείες καί άλλα αρμόδια τμήματα τών Κρατών μέ απαίτηση έγκυρης καί έγκαιρης απάντησης. Βάσει τών Συνταγμάτων απαγορεύεται νά μήν απαντήσουν καί εάν δέν τό κάνουν μπορείτε νά τούς μηνύσετε ατομικώς ή μαζικώς μέ ή χωρίς συνήγορον. Δόξασοι Ό Θεός οί Έλληνες από ευφράδεια λόγου τίποτε άλλον, δέν υστερούν ποσώς ή μάλλον έχουν καί περίσσευμα!

Λαμβάνω τήν τιμήν αναφοράς τινών παραδειγμάτων πρός τούς Ελληνικούς Λαούς καί πρός τήν επιβίωσιν τής ανθρωπότητος άτινα κινδυνεύει έξ’ ύπουλου αφανισμού, γενοκτονίας, σακκατευμού, σκλαβοελέγχου καί άλλων παρομοίων ανάρμοστων διά τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια καί ψυχή συνωμοτικών συγκλίσεων!

Από τό Κυπριακόν Σύνταγμα, ΑΡΘΡΟΝ 8:

Ουδείς υποβάλλεται εις βασανιστήρια ή εις απάνθρωπον ή ταπεινωτικήν τιμωρίαν ή μεταχείρισιν.
Αυτόν τό άρθρον υιοθετήθηκε απ’ όλες τίς χώρες μετά τά δεινά τού Β΄ΠΠ… Βάσει αυτού κανείς δέν μπορεί νά σάς επιβάλει ταχύρυθμη διάγνωση ή εμβολιασμόν ή φαρμακευτική αγωγή καί δή εντός τού κυριολεκτικού προσωπικού δεδομένου τής Γονιοδομής/DNA μέ τό ζόρι, διά τής αφηρημένης διάγνωσης τινής πανδημίας καί μάλιστα πανδημίας διά τήν οποία απαγορεύεται Αντισυνταγματικώς η νεκροψία, αμφισβητείται η ύπαρξη τής ώς ιός ή βακτηρίδιον διά εγκληματικώς πρόστυχους γενοκτονικούς καί σακκατευτικούς ή καί τροποποιητικούς τών γονιδίων συνωμοτικής προσυμφωνίας. Ανάλογον άρθρον υφίσταται εντός τού Ελληνικού Συντάγματος.
Δέν δικαιούται κανείς βάσει αυτού τού άρθρου νά σάς αφαιρέσει τό δικαίωμα τής εργασίας καί τής εκπαίδευσης, είς αντίθεση περίπτωση πρόκειται περί τού άκρου άωτου τής έννοιας οπού τόσον πολύ περιδιαφημίζουν μέ ανάγωγον καί παραπλανητικόν τρόπον, ήτοι αυτής τού ρατσισμού ή τής διάκρισης, φυλετικής, γονιδιακής, υγειονομικής, επιβλητικής διά λόγους πολιτικοστρατηγικής αντιανθρώπινης σκοπιμότητος.

ΑΡΘΡΟΝ 18:

5. Η χρήσις φυσικής ή ηθικής βίας προς τον σκοπόν, όπως εξαναγκασθή το άτομον να μεταβάλη την θρησκείαν αυτού ή να εμποδισθή όπως, μεταβάλη ταύτην, απαγορεύεται.

Αυτόν τό άρθρον δύναται νά χρησιμοποιηθεί ώς εμπροσθοφυλακή ότι βάσει τού κεφ. 13 τής Χριστιανικής Αποκαλύψεως, ό εμβολιασμός αποσκοπεί είς τήν μεταβολήν τής Θρησκείας αφού ισούται μέ απώλεια τής ψυχής… Ακόμη καί εάν δέν τό πιστεύετε δοκιμάστε τό, εάν τό πιστεύετε θά είσαστε ευλογημένοι καί ακόμη περισσότερον ευλογημένοι εάν τό εξωστρεφείσετε διά νά «τραβήξετε από τά ώτα/αυτιά καί όχι μόνον τά όργανα Τήρησης τής Συνταγματικής Νομιμότητας. Επικαλεσθείτε διαφοροποιήσεις ήτοι «αιρετικές» απόψεις ώς πρός τήν Χριστιανική Θρησκεία σάς, ούτως ώστε νά μήν σάς λένε ότι ό Πατριάρχης ή ό Αρχιεπίσκοπος εμβολιάστηκαν. Ημείς δέν έχωμεν αρχηγόν άλλον από Τόν Χριστόν νά τούς φωνάζετε!

ΑΡΘΡΟΝ 26 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπέκειται εις όρους, περιορισμούς ή δεσμεύσεις τιθεμένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων. Νόμος θέλει προβλέψει διά την πρόληψιν εκμεταλλεύσεως υπό προσώπων, άτινα διαθέτουσιν ιδιάζουσαν οικονομικήν ισχύν.

Αυτόν τό άρθρον είναι Χρυσόν Υπερόπλον υπέρ Πίστεως, Πατρίδος, Ψυχής τέ καί Ζωής! Οί φαρμακευτικές εταιρείες, οί τραπεζικές εταιρείες, οί πολιτικές εταιρείες είτε καλούνται κόμματα (στά τσακκίδια), είτε βουλές, είτε κυβερνήσεις, είτε προσυνεννοήσεις, είτε όργανα παγκόσμιας δολιοφθορούσης μυστικής οργανώσεως εναντίον τών ανταγωνιστών τής ήτοι τών Κρατικών Συνταγμάτων, καταπατούν άνευ αιδώς, ασυνστόλως καί λυσσαλαία μυστική αθέατη ορμή τήν Ιερότητα αυτού τού άρθρου καί συγγενικά τού υπάρχουν σέ όλα τά Συντάγματα τών Κρατών. Τά Κράτη πρέπει νά παραμείνουν Κράτη ανεξάρτητα ανά μεταξύ τών εάν θέλωμεν νά μείνωμεν άνθρωποι καί νά μήν μετατραπούμεν σέ μία παγκόσμια αγέλη εμμανδρισμέων φρικτοπαθών σκλάβων!

ΑΡΘΡΟΝ 29 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ατομικώς ή ομού μετ’ άλλων να υποβάλλη 20 εγγράφους αιτήσεις ή παράπονα προς οιανδήποτε αρμοδίαν δημοσίαν αρχήν δικαιούμενος ν’ απαιτήση, όπως αύτη επιληφθή αυτών και αποφασίση ταχέως. Η απόφασις της αρχής ταύτης, δεόντως ητιολογημένη, γνωστοποιείται εγγράφως αμέσως εις τον υποβαλόντα την αίτησιν ή τα παράπονα εν πάση περιπτώσει ενός προθεσμίας μη υπερβαινούσης τας τριάκοντα ημέρας.

2. Εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος δεν ικανοποιείται εκ της αποφάσεως ή οσάκις ουδεμία απόφασις γνωστοποιήται προς αυτόν εντός της καθοριζομένης εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος άρθρου προθεσμίας δύναται ο ενδιαφερόμενος ν’ αγάγη ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου διά προσφυγής την υπόθεσιν, εις ην αφορά η αίτησις ή το παράπονον αυτού.

Αρθράρα Υπεραρθράρα! Εάν δέν σάς απαντήσουν εντός χρονικού πλαισίου 30 ημερών δύνασθε νά τούς μηνύσετε μέ ή χωρίς συνήγορον εάν κανένας δικηγόρος δέν έχει τήν διάθεση νά υποστηρίξει τό δίκαιον ζημιώνοντας τήν επαγγελματική τού σταδιοδρομία καί τό «κύρος» τού έν βούρκω υπερπαρακμής! Παρόμοια άρθρα υπάρχουν σέ κάθε Κρατικόν Σύνταγμα… Προαπελευθέρωσης από οία συμμορία προσπαθήσει ποτέ νά σάς κατασκλαβώσει πειάνωτας σάς έν ύπνω άγνοιας. Kαι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει … Ιων. 8:32.. Όστις νομίζει ότι Η Αγία Γραφή δέν είναι Νόμος είναι επειδή δέν γνώρισε τήν Αλήθεια…

Ερευνάτε τάς Γραφάς λέγει Ό Χριστός:

Ιω. 5,39 ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·
Ιω. 5,39 Λοιπόν, σεις πρέπει να ερευνάτε τας Γραφάς και να συλλαμβάνετε τα βαθύτερα αυτών νοήματα, διότι και σεις οι ίδιοι πιστεύετε ότι με την έρευναν και την πίστιν εις αυτάς θα έχετε ζωήν αιώνιον. Και αυταί ακριβώς αι Γραφαί είναί που μαρτυρούν δι’ εμέ.

Ιω. 5,40 καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε.
Ιω. 5,40 Αλλά σεις, παρ’ όλα όσα λέγουν αι Γραφαί, δεν θέλετε να έλθετε με πίστιν προς εμέ, δια να έχετε ζωήν
αιώνιον.

Ιω. 5,41 δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω·
Ιω. 5,41 Εγώ δεν ζητώ να λάβω δόξαν εκ μέρους των ανθρώπων,

Ιω. 5,42 ἀλλ᾿ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς.
Ιω. 5,42 Αλλά σας εγνώρισα πολύ καλά και είδα ότι δεν έχετε μέσα σας την αληθινήν αγάπην προς τον Θεόν.
Ιω. 5,43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε.
Ιω. 5,43 Και τούτο μαρτυρείται από το γεγονός ότι ενώ εγώ έχω έλθει εξ ονόματος του Πατρός μου, σεις εν τούτοις δεν με δέχεσθε και δεν πιστεύετε εις την θείαν μου αποστολήν και διδασκαλίαν. Εάν όμως έλθη κανένας ψευδομεσσίας, που θα κινήται από ιδιοτέλειαν και προσωπικήν φιλοδοξίαν, εκείνον θα τον δεχθήτε διότι θα κολακεύη τας αδυναμίας σας.

Ιω. 5,44 πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;
Ιω. 5,44 Και πως είναι δυνατόν να πιστέψετε εις την αλήθειαν σεις, οι οποίοι επιδιώκετε να παίρνετε δόξαν και τιμήν ο ένας από τον άλλον και δεν ζητείτε την αληθινήν δόξαν, η οποία προέρχεται από τον έναν και μόνον Θεόν;

Αυτά τά αποσπάσματα καί μόνον από τήν Καινή Διαθήκη/Συμφωνία/Συνθήκη μεταξύ Θεού καί ανθρώπου, αρκεί διά ν’ ανατρέψει πάσαν ματαιοδοξία, κακία καί συνωμοσία οπού σάς περιστοιχίζει είτε συμμετέχετε ενόχως είτε όχι είς αυτήν… Δέν σάς αρκεί η ματαιοδοξία νά τιμάτε ανθρώπους καί δή ανάξιους καί ακόμη χειρότερα υποκριτικούς καί προσποιητούς από τούς υποκριτές τών θεατρικών παραστάσεων καί τών τηλεπαραστάσεων έως τούς πολιτικούς, έχετε τήν αυτοαναίδεια νά υποκλίνεσθε σέ ανάξιους καί αντιανθρώπινους νομίσκους καί νά μήν σέβεσθε Τόν Νόμον Τού Θεού οπού διαμοιράζει τό Δίκαιον δίχως πολλά αλλά μέ Έναν καί Όμοιον Μέτρον καί Σταθμόν ήτοι τήν ίδια τήν Προευδιακριτική Ευδικαιοσύνη!!!!

Αυτά τά αποσπάσματα τών Λόγων Τού Θεού από τόν Ιωάννην τόν Ευαγγελιστήν αρκούν νά καταδείξουν, απορρίψουν καί καταρρίψουν πάσαν ανομίαν ενδεδυμένην τόν νόμον, πάσαν ματαιοδοξίαν, πάσαν ψευδαίσθησιν, πάσαν νοητικήν καί δραστηριοποιητικήν ραθυμίαν…
Χρησιμοποιείστε τά ιερά Λόγια τών Συνταγμάτων μαζύν μέ τά Ιερά Λόγια τών Γραφών καί αυτά θά σάς απελευθερώσουν, διότι τά πρώτα θά συνοδεύουν μέ τή Ευλογίαν τούς τά δεύτερα καί τά δεύτερα θά έχουν υπόβαθρον σύν τών άλλων τά Νομικά Αδιαμφισβήτητα Πλαίσια τών Νόμων τών Κρατικών Συνταγμάτων…

Εννοείστε, ότι αυτόν οπού θέλουν «αυτοί» είναι τήν κατάργηση τών Συνταγμάτων σταδιακώς ή τήν ατονία τών επειδή οί Λαοί καί οί ανθρώποι τών διασπαθίζουν τόν χρόνον τούς σέ άσκοπες ή επαναλαμβανόμενες ανανεωμένες πληροφορίες ώστε νά βαυκαλίζουν τάς νοίας τών μακράν τών Υπερόπλων τών Συνταγμάτων…

Αναγνώστε τό Σύνταγμα, ερμηνεύσατε καί εφαρμόσατε καί αυτόν ελευθερώσει υμάς!

Αποστείλατε ώς θείον δώρον Φιλοψυχίας, Φιλοζωίας καί Φιλανθρωπίας πρός πάν άνθρωπον τό αφυπνιστικόν προκείμενον αυτόν σέ πάν ηλεκτρονικόν ταχυδρομείον καί ηλεκτρονικήν σελίδαν κοινωνικής δικτύωσης. Ό ένας θά πείσει δέκα, οί δέκα εκατόν καί ό αριθμός θ’ αυξάνεται ραγδαίως. Ζητείστε εξηγήσεις από τούς Εισαγγελείς μέ αναφορές κλειδωτικές περί τών δικαιωμάτων σάς από τά Συντάγματα σάς καί απαιτείστε βάσει τών πρόνοιν τούς σαφείς απαντήσεις έν ευθέτω χρόνω βάσει τών Συνταγματικών Άρθρων, τών Ευρωπαϊκοενωτικών Άρθρων καί τών Άρθρων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό πάσαν έννοια καί ερμηνεία…

Είς τό Κυπριακόν Σύνταγμα γίνεται συχνάκις αναφορά είς τήν καταστολήν ανθρωπίνων δικαιωμάτων εάν παραστεί ανάγκη υπέρ τής υγείας. Αυτόν τό τοποθέτησαν εκεί μέσα δολίως διά νά δύνονται νά τό χρησιμοποιήσουν είς τό μέλλον δηλαδή τού, έν τρέχον χρόνω! Εντούτοις, αυτή η πρόνοια δύναται νά χρησιμοποιηθεί εναντίον «τών», διότι διά τών άτσαλων καί ατεκμηρίευτων πρακτικών, μέσων, ισχυρισμών, ψευδών, συγχύσεων καί αντιφάσεων προξενούν πανδημία κατά τής υγείας διά τών εμβολίων, ταχύρυθμων διαγνώσεων, άγχους, οικονομικής εξαθλίσως ήτις προξενεί μέ τήν σειρά τής αυτόχειρες, καταθλιπτικούς, ασθενείς μέ ανίατες αρρώστειες, σχιζοφρενείς κ.α…
Καλόν Δρόμον, Καλόν Αγώνα!!! Συνάντηση Ερωτηματικών Απαιτητικών πρός Απάντησιν Επιστολών είς τούς Γενικούς Εισαγγελείς καί άλλα Αρμόδια Τμήματα!

Ερευνάτε τάς Γραφάς τών Συνταγμάτων καί θά εξετρυπώσετε πολλούς «λαγούς» υπέρ Ημών!

Σπείρατε τήν Γενική ατομική καί ομαδική Επίθεση Υπερασπίσεως καί Υπερισχύσεως τών Ανθρωπίνων Ψυχικών καί Ζωικών Δικαιωμάτων!
Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ! ΤΟΛΜΑΣ;

Σέ προσεχές άρθρα θά σάς δώσω παραδείγματα στριμώξεως τών Γενικών Εισαγγελέων καί άλλων Τμημάτων. Εάν δέν απαντούν τούς μηνύτε, εάν τό σταματήσουν τότε πρόκειται διά μετατροπή τού Συντάγματος σέ Πραξικόπημα εναντίον τού Συντάγματος καί καλόν είναι νά τό γνωρίζουμε διά νά έχουμε τά Συνταγματικά Αποδεικτικά Στοιχεία διά τίς πράξεις βίας ΜΑΣ εναντίον οίας Εσχάτης Προδοσίας ό προνοείται έξ’ εκάστου Συντάγματος. Διά τών Επιστολών καί δή τών απαντήσεων ή σφραγίσεων επιτόπου είς τήν Γενική Εισαγγελεία καί συνάμα αποστολή τής Επιστολής λαμβάνετε τοιουτοτρόπως τά Αποδεικτικά Τεκμήρια πρός αγνόηση τού Πολίτου καί εάν αυτόν τό πράξουν έναν εκατομμύριον Πατριώτες τότε ποίος θά αμφισβητήσει έναν εκατομμύριον απτά στοιχεία; Όχι δηλαδή πώς καί έναν μόνον δέν επενεργεί τό ιερόν εξωστρεφές λειτούτργημα τής Απαίτησης δι’ Επιστροφήν είς τήν αμιγή καί μόνον γνήσιαν Συνταγματικήν Δημοκρατίαν καί έτι τό βέλτιστον!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑ
Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου