Breaking

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Επειδή σέ πολλούς αρέσκονται οί ακραίες παραξενιές θά πώ καί εγώ μία… Νά γιατί η Τράπεζα Γονιοδομής συλλέγει τό γενετικόν υλικόν σού…

 

Επειδή σέ πολλούς αρέσκονται οί ακραίες παραξενιές θά πώ καί εγώ μία… Νά γιατί η Τράπεζα Γονιοδομής συλλέγει τό γενετικόν υλικόν σού…

Εσείς που πιστεύετε ότι τά ηλεκτρόνια επικοινωνούν μεταξύ τούς καί ανταλλάσσουν πληροφορίες από μεγάλες αποστάσεις καί ενδεχομένως προσθέτω τό μέν γίνεται τό δέ πρέπει νά πιστεύσετε καί αυτόν οπού θά σάς πώ πάρακατω όχι επειδή είναι οπωσδήποτε αλήθεια ή ψεύδος αλλά επειδή οπωσδήποτε είναι όμοιον αυτού οπού πιστεύετε…

Πλήν όμως δέν ΜΑΣ λένε εάν τό κάνουν όλα τά ηλεκτρόνια πρός όλες τίς κατευθύνσεις μέσα από τίς ούτω καλούμενες αστρικές πύλες. Κατά τήν γνώμη μού γιά νά γίνει αυτόν πρέπει νά τρέχουν μέ άπειρη ταχύτητα καί εάν υπάρχει τέτοιου είδους αστρική πύλη οπού νά σμικρύνει τόν χώρον στόν χρόνον είναι ιδίωμα τής άπειρης ταχύτητας, κάτι τό οποίον χαρακτηρίζει μόνον τό άκτιστον καί αυτόν είναι μόνον Ό Θεός! Δέν μπορείς νά θεωρείς ότι κάτι τρέχει μέ άπειρη ταχύτητα καί δέν είναι Ό Θεός, σκέψου τό!… Τό έχω αναλύσει διεξοδικώς στά Κατοχικά Νέα…

Εσείς που πιστεύετε ότι όταν πονάει ό ένας δίδυμος πονάει καί ό άλλος ή νοιώθει τά συναισθήματα τού έστω καί ό μέν ευρίσκεται είς τόν Νότιον Πόλον καί ό άλλος είς τόν Βόρρειον Πόλον, μά τί λέγω οί Πόλοι επικοινωνούν, τότε ασπούμε ένας Αυστραλία καί ό άλλος Νορβηγία…

Εσείς που πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωγήινοι καί μάλιστα ορίζουν τήν ζωή ΜΑΣ ή ζούν ανάμεσα ΜΑΣ…

Εσείς που πιστεύετε σέ Μαύρους καί Λευκούς, σάς λέγω πώς γιατί νά μήν σμίξουν τίς δυνάμεις τούς καί νά μοιράσουν τήν παγκόσμια πίττα; Μήπως πάντοτε ήσαν μία κλίκα εάν υπάρχουν καί διαιρούσαν τήν ανθρωπότητα έκτοτες; Σκέψου τό! Μήπως ενοποιήθηκαν καί έγιναν Φαίοι/Γκρίζοι; Άλλωστε τό χρώμα τών μάγων είναι τό φαίον….

Εσείς που πιστεύετε ότι οί ιέρακες = γεράκια μετάφερναν τήν ψυχή τού νεκρού έν Άδει κατά τήν απογραφή τής πεπειθίας τής Αρχαίας Αιγύπτου, σάς πληροφορώ ακόμη μία φορά ότι η λέξη ιέραξ σημαίνει αυτός οπού τρέχει μέ ασύλληπτη ταχύτητα… Είναι η ίδια ρίζα μέ τό ιερέας όστις ήταν ό μάγος τής φυλής καί τού οποίου τό πνεύμα έτρεχε μέ ασύλληπτη ταχύτητα καί συλλάμβανε ραδιοκύματα τού μέλλοντος καί τού παρελθόντος διότι τά προλάβαινε είς τό ταξείδι τούς ή μέ κάποιον παρόμοιο τρόπο…. Τουλάχιστον από αυτήν τήν λογική προκύπτει ό ιερέας καί ιέρακας επειδή ό ιέραξ μαυροπετρίτης ή πετρίτης θεωρείται τό γοργότερον πτηνόν έν σχίσει… αέρος…. Τέλος πάντων…

Μήπως ό λόγος που συμμαζεύουν ψήγματα από τήν Γονιοδομή/DNA ΜΑΣ είναι επειδή τό μόριον τής Γονιοδομής ενός συγκεκριμένου ανθρώπου σέ εργαστήριον μπορεί νά επικοινωνήσει καί νά μεσολαβήσει πληροφορία είς τήν Γονιοδομή τού ανθρώπου όπου καί εάν ευρίσκεται αυτός; Σκεφθείτε τό! Είναι όμοιον μέ τήν αλληλοεπικοινωνία ηλεκτρονίων, εάν γίνεται είς τά ηλεκτρόνια διατί νά μήν γίνεται είς τά μόρια Γονιοδομής;

Εάν ισχύει τότε πειάνοντας μέ τίς ταχύες διαγνώσεις τό γενετικόν υλικόν ΜΑΣ μπορούν νά ΜΑΣ χειραγωγήσουν έξ’ αποστάσεως ή ακόμη νά ΜΑΣ κάνουν μάγια έξ’ αποστάσεως… Θά σάς διηγηθώ μία Ιστορία μαγείας. Στό Παραλίμνι πρίν πολλά έτη δύο πρώτοι ανηψιοί αμφότεροι Μάρκοι έδειραν πολύ βαριά κάποιον συγχωριανόν τούς, ήσαν καί οί τρείς νεαροί. Μετά από λίγο καιρό ό ένας Μάρκος απόθανε αιφνιδιαστικώς χωρίς σημάδια ασθένειας. Δέν πέρασε πολύς καιρός καί απόθανε καί ό άλλος Μάρκος επίσης χωρίς ίχνη ασθένειας. Υστερα από μερικούς μήνες κάποιος συγγενής ανακάλυψε τεμάχιον από ένδυμα τού ενός Μάρκου κάτω από τίς γούρνες ύδρευσης τών αιγοπρόβατων τής οικογένεας τού νεκρού. Τότες κυκλοφορούσε όπως καί τώρα μία μαγική συνταγή οπού τηλεδολοφονούσες κάποιον διά μαγικής τελετής χρησιμοποιόντας καί στέλλοντας φωτοδεσμομηχανικώς/κβαντομηχανικώς τά μάγια είς τόν ιδιοκτήτη τού ενδύματος, επειδή επάνω ήταν καταγραμμένον τό άγνωστον τότε μέ τήν σημερινή ορολογία γενετικόν υλικόν!… Συνεπώς αυτά οπού ΜΑΣ λένε διά τά ηλεκτρόνια τά προγνωρίζω από τήν έρευνα είς τίς δυνατότητες τής μαγείας…

Εάν λαμβάνοντας απόκομμα από ένδυμα τινός ανθρώπου καί αφού εξαφανίσεις τό υπόλοιπον διά νά μήν τού αφήσεις υποψίες καί λάβει τά αντίμετρα τού, μπορίς νά τό Τηλεδολοφονήσεις, είστε σοβαροί νά πιστεύετε ότι λαμβάνοντας απευθείας γενετικόν υλικόν δέν μπορείς νά τόν επηρεάσεις ομοίως καί δή νά τόν Τηλεδολοφονήσεις; Είναι ωσάν νά υποστηρίζεις ότι σέ χορταίνει η οσμή από τά ίχνη τού λαγού αλλά όχι ό ίδιος ό λαγός ξυδάτος/στιφάδος μέσα σέ πινάκιον χαχαχα!….

Δεύτερον, λαμβάνοντας τό γενετικόν υλικόν κάθε ανθρώπου καταλήγει σέ συγκεκριμένη Τράπεζα Γενετικού Υλικού καί μελετάνε τήν ανθεκτικότητα τού καί πάσα άλλη αντίδραση καί αλληλεπίδραση μέ ασθένειες, βακτηρίδια, ορμόνες, ψεκάσματα, βιολογικά όπλα, βιολογικά δυναμωτικά κ.α…

Τρίτον, αυτή η Τράπεζα Γονιοδομής, μπορεί νά σέ «αναστήσει» ανά πάσαν στιγμήν αλλά διδάσκοντας σέ ό,τι αυτή θέλει καί όπως θέλει καί όχι όπως επιθυμείς, αφού δέν θά ξέρεις τό μυστικόν ποίος ήσουν πρίν σέ αναστήσουν καί από πού σέ άντλησαν. Γιατί νά σέ «αναστήσουν» ώς Συγγονιδιακόν Είδος; Γιά πολλούς λόγους. Εάν δούν ότι είσαι ευφυία σέ συγκεκριμένα θέματα θά σ’ «αναστήσουν» αλλά δικόν «τούς», εκτός εάν είσαι τόσον ευφυής οπού μέσω τής μελέτης, τού ενστίκτου καί τής πνευματικής διόρασης μέ τό θαύμα Τού Θεού θά ανακαλύψεις ποίος ήσουν πρίν ενά είσαι «δικός» «τούς». Καλό θέμα γιά κινηματογραφική ταινεία, έ;…

Μπορούν νά σέ «αναστήσουν» γιά νά σέ τρώνε λόγω καλής ποιότητος κρέατος ή ανδροχρώματος, γιά νά σέ πηδάνε ή νά τούς πηδάς. Γιά νά σκέπτεσαι, γιά νά υπάρχει ξανά ό «ίδιος» άνθρωπος αλλά «δικός» «τούς» μέ τήν θρησκεία «τούς» καί νά πιστεύουν πώς εάν αυτός ό «αναστημένος» μετάνθρωπος γίνει τής θρησκείας «τούς» θά χάθεί η ψυχή τού πού είναι η ψυχή σού καί έχεις πεθάνει αλλά τό «αναστημένον» γενετικόν υλικόν σού υπό τήν επήρρεια «τούς» κολλάζει, τήν ψυχή σού. Ακόμη μία επιστημονική παράξενη φαντασία κατάλλη γιά υπερκινηματογραφική υπερταινεία, έ;….

Θέλεις νά στό πώ καί αλλιώς πειό συμβατικώς; Γιατί μελετάνε όλα τά αρχαία στόν κόσμο, γιατί θέλουν ν’ ανοίξουν ξανά κάθε τρύπα, κατακόβμη, υπόγειο διάδρομο τής αιγυπτιακής ερήμου; Γιά νά γνωρίζουν τά πάντα, νά τά αξιολογούν πρός όφελος «τούς» καί νά τά μαγεύουν μέ γητειές σατανικής δύναμης «τούς», άμ τί νόμιζες ότι τό κάνουν μόνον καί μόνον γιά τό χρήμα καί γιά τήν λατρεία τής αρχαίας καί κάθε λογής ιστορικής καί καλλιτεχνικής καί τεχνικής τέχνης;… Λίγα ξέρεις γι’ αυτά, λόγο «τούς» ξέρεις….
Όσον γιά τούς Μαύρους καί Λευκούς, προσωπικά μία αδελφότητα έν δράσει παγκοσμίως γνωρίζω, τήν συναγωγή τού σατανά που μού είπε Ό Χριστός στήν Αποκάλυψη καί άν σέ μερικούς ή σέ συγκεκριμένα επίπεδρα ή τομείς έρευνας ψευδοδιαχωρίζονται σέ Μαύρους, Ερυθρούς, Κίτρινους, Λευκούς, είναι ώς νά λέμε ότι τό ποδόσφαιρο έχει πολλές ομάδες αλλά μία είναι Ουέφα…

Σκέψου λοιπόν γιατί θέλουν τό γενετικό σού υλικό, μήπως ό έλεγχος σού μέ μικροψήγματα, εμβόλια, πομπούς καί 5G περάνει από μία μαγεία ηλεκτρονική ή εξορκιστική ή αμφότερη είς τήν Γονιοδομή; Σκέψου καί πλούτισε ψυχικά!… Ό αρχαιολόγος μέ τήν εκτεταμένη καί κάθε ευρεία έννοια είναι ό σκαπανέας τού αρχικατασκόπου…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου