Breaking

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021

Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 2… Αποκάλυψη Κεφ. 14… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες…

 

Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 2… Αποκάλυψη Κεφ. 14… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες…

Συνέχεια τού 13ου άρθρου: Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 1… Αποκάλυψη Κεφ. 13… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες…

Εντός παρενθέσεων οί επεξηγήσεις τών απόψεων μού βάσει Λογικής καί έν συνεχεία τού 13ου κεφ. τής Αποκάλυψης τό κατωτέρω 14ον κεφ….

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών (εδώ μάς λέγει ότι τό όρος Σιών είναι Τού Χριστού καί δι’ Αυτόν προφύτευε/προφήτευε ό Δαυίδ καί είναι Ό Κύριος ήτοι Σιών είς τήν ελληνική λακωνική καί Κύριος καί Κύριος Κυρίου ήν έναν καί τό αυτόν όπως άλλωστε είπε Ό Χριστός καί προφύτευσε ό Δαυίδ), καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν (ό αριθμός 144000 ή 144 αναφέρεται πάμπολλες φορές είς τήν Αποκάλυψη καί ό αριθμός αναφορών τού δέν είναι τυχαίος νομίζω 6 ή 7 φορές, θά τό αναλύσουμε όταν θά μελετήσουμε ειδικά αυτόν τό θέμα.

Παλαιότερα σέ άρθρον παρουσίασα πώς η σφαίρα έχει τήν τελειότερη εσωτερική διαγράμμωση αντιβαρύτητος μέ 144 διαγραφές. Τό όνομα Πατρός καί Υιού επί μετώπου είναι η σφραγίδα τής Σωτηρίας καί προφανώς ή πιθανώς είναι τά ονόματα ΙΑΧΑ καί Ιησούς ή Χριστός ή αμφότερα ήτοι ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, περί Ιαχά ότι είναι από τήν ρίζα Ιαχή τά εξετάσαμε παλαιότερα, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε). 14-2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης (ύδατα πολλά είναι ό καταρράκτης καί αναφέρεται επίσης από Τόν Ερμήν τόν Τρισμέγιστον όταν ό Ποιμάνδρης = ποιμήν ανήρ/άνδρας = Χριστός τού έδειξε Τόν Τρισυπόστατον Τριαδικόν Τρισμέγιστον Θεόν ώς Τρείς Ποταμούς = Καταρράκτες Άπειρου Κάλλους)· καὶ ἡ φωνὴ ἦν ἤκουσα, ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν (σύν τών άλλων εδώ αναφέρονται οί χορδές όχι μόνον τού Σύμπαντος αλλά τού Απείρου). 14-3 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς (από τόν φυσικόν καί τεχνητόν κόσμον ή μάδριξ). 14-4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ (δέν είμαστε βέβαιοι εάν αυτοί είναι Άγιοι π.Χ. ή μ.Χ. ή αμφότεροι ή π.χ. θά λέγαμε 72,000 από κάθε εποχή ήτοι π.Χ. καί μ.Χ.)· 14-5 καὶ οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· ἄμωμοι γάρ εἰσιν. 14-6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, 14-7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· φοβήθητε τὸν Κύριον καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων (δέν είμαστε βέβαιοι εάν ό Άγγελος αυτός αναγγέλλει αυτά πρίν ή μετά τό χάραγμα μετώπου, χειρός, γονιδομής ή εννοεί όλας τάς εποχάς, αλλά εά εννοεί μετά τό χάραγμα σημαίνει ότι ό μετανοούντας χαραγμένος δύναται νά σωθεί, αλλά πολύ δύσκολον ν’ αφεθεί καί νά καταλάβει ότι πρέπει νά μετανοήσει καί νά τό καταφέρει διότι είναι ήδη πολυδαιμονισθείς). 14-8 καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα ἔθνη (εδώ γίνεται πρώτη φορά αναφορά είς τήν Βαβυλώνα τήν μεγάλην τήν οποία θά ρίξουν τά θηρία επειδή θά τήν μισήσουν είς τά κατά σειράν επόμενα κεφάλαια καί τό μίσος δι’ αυτήν είς τά θηρία λέγει είς τό 17-17 ότι ενέπνευσε Ό Θεός, κατά συνέπεια πολλά γεγονότα απανωτά γίνονται έν συγχύσει = σύν+χύσει ή εδώ γίνεται μνεία δι’ όσα ακολουθούν καί όσα ήδη γίνονται ήτοι δύο χαράγματα σέ γονιοδομή καί μέτωπο ή χείρα, πτώση Βαβυλώνος μεγάλης ήτοι Ιεροσολύμων καί τών εμπόρων τής μέσω τής συναγωγής τού σατανά, ήτοι αυτόν οπού σύγχρονοι Άγιοι λένε διά καταστροφή τής νέας τάξης πραγμάτων πρίν τό χάραγμα, ενώ κατ’ ακρίβειαν γίνεται μετά τό χάραγμα καί αυτόν θά τό επιβεβαιώσουν καί άλλα κεφάλαια έν μεταπροκειμένω καί παγκόσμιος πόλεμος Αρμαγεδών).

14-9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 14-10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου (η προειδοποίηση τού τρίτου αγγέλου γίνεται συνταυτόχρονα μέ τήν έν λόγω ρήση έκτοτε εντός Αποκαλύψεως, μέ τούς Αγίους, μέ τούς ανθρώπους καί τά μέσα μαζικής επικοινωνίας τής εποχής μάς καί ίσως καί μέ θαυμαστόν τρόπον έξ’ ουρανού ακουσθείς από πολλούς ή όλους ή είς έκαστον έν συνειδήσει ή έν συνειδήσει όσων είναι Χριστιανοί νά μήν προχωρήσουν σέ εμβολιοχαράγματα καί ηλεκτρονοχαράγματα ώς πιστοποιητικά εμβολιασμού καί μέσα συναλλαγών αγοράσαι/πωλήσαι, εισόδου/εξόδου σέ τελωνεία, γραφεία, καταστήματα, νοσοκομεία, τυχαία έκαναν τό γενναιόδωρον ΓΕΣΥ έν Κύπρω ολίγον πρίν ξεσπάσει ό κορώνα σατάνα;

Τό είχα επισημάνει αμέσως έκτοτε ότι είναι καμπάνα σιώνα σατάνα πονηριά γιά νά εγκλωβίσουν τήν περίθαλψη καί γενικώς τό δικαίωμα τής ανθρωπιστικής εξυγείανσης τής ψυχής καί σώματος τού ανθρώπου καί δή τής ψυχής μέ τούς κλοιούς πέριξ τής Εκκλησίας μέ τούς απογορευτικούς καταραμένους νόμους εναντίον τών Θείων Λειτουργιών). 14-11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ (Προσκυνώντας τό ίδιον τό θηρίον, τήν εικόνα τού, τό σύγχρονον τεχνολογικόν ψευδοτεχνητής νοημοσύνης άγαλμα τού, τόν αριθμόν καί τό όνομα τού, η ποινή είναι μία καί ιδία). 14-12 ῟Ωδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ (Μυστικόν διά τήν νίκη η αντοχή τής υπομονής 1260 ημέραι όπωςε αναφέρει τό 13ον κεφ΄).

14-13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· γράψον, μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν (όσοι Μαρτύρησαν απ’ αρτί π.Χ. καί μ.Χ. διά Τόν Τριαδικόν Θεόν αναπαύσονται αιωνίως). 14-14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενος ὅμοιος υἱῷ ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ (14-14 = 28 ήτοι όσα τά ζώα μαζύν μέ τούς 24 πρεσβύτερους καί δύο λυτρώσεις ώς σύμβολον τό 14 καί 14 αναγραμματιστί = 41+14=55Χ2 επειδή 14-14 = 110=11. Τό σημαντικόν είναι ότι αναφέρει άγγελον ομοίω υιώ ανθρώπω = Χριστού, καί εδώ θυμόμαστε τήν προφυτεία διά Εξαδάκτυλον ότι θά είναι ώς νά είναι

Ό Θεός επί γής αλλά δέν θά είναι αλλά θά είναι ώς νά είναι…). 14-15 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης· πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τοῦ θερίσαι (βλέπετε ότι ό δεύτερος Άγγελος διατάσσει τόν πρώτον ήτοι τόν ομοίω υιώ ανθρώπου άρα τέ αυτός δέν είναι ό υιός ανθρώπου Χριστού διότι τόν διατάσσει έτερος Άγγελος καί Ό Χριστός δέν διατάσσεται αλλά διατάσσει τά κτίσματα ώς Άκτιστος. Είναι μία πιθανή εκδοχή, άλλωστε προφυτεία διά τόν Εξαδάκτυλον αναφέρει ότι θά ενσαρκωθούν δύο Άγγελοι καί θά συνοδεύουν συνεχώς τόν Εξαδάκτυλον καί θά τού λένε τί νά κάνει, πώς καί πότε), ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. 14-16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ (η προφυτεία διά Εξαδάκτυλον ότι θά εκχριστιανίσει όλην τήν ανθρωπότητα διά πυρός καί σιδήρου, δέν είναι απίθανον απ’ αυτά τά εδάφια νά εμπνεύστηκαν κάποιοι παλαιοί Αγίοι περί Εξαδάκτυλου). 14-17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ (Βλέπουμε τρείς Αγγέλους, ό πρώτος έν νεφέλει ώς υιός ανθρώπου όμοιος, νά βάστάει τόν δρέπανόν, ό δεύτερος διατάσσει τόν πρώτον νά χρησιμοποιήσει τόν δρέπανον καί ό τρίτος βαστάσει επίσης δρέπανόν καί μετά τρυγίζει τήν επί γής άμπελον.

Συγκρίνετε τό μέ τήν προφυτεία περί Εξαδάκτυλου καί δύο ενσαρκωμένων αγγέλων συμβούλων). 14-18 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησε κραυγῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων· πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς (ακόμη ένας Άγγελος διατάσσει άλλον Άγγελον, ήτοι δύο άγγελοι διατάσσουν δύο άλλους ό ένας νά θερίσει καί ό άλλος νά τρυγήσει διά δρεπάνουν αμφότεροι), ὅτι ἤκμασεν ἡ σταφυλὴ τῆς γῆς. 14-19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην (ενώ η άμπελος έχει ιερόν νόημα καί συνδέεται μέ Τόν Χριστόν, αυτή εδώ η άμπελος δέν είναι Θεία αλλά ασελγής, βλάσφημη, εγωκεντρική, αυτάρεσκη, μέθυση μέ οινοπνευματώδη, ναρκωτικά, διεγερτικά, πορνικά καί άλλα άδικα παθήματα).

14-20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων (έξω τής πόλεως εννοείται μίας πόλης, αλλά άν είναι τής Κωνσταντινούπολης = Συνιστούπολης καί τό αίμα έκ τής ληνού αχρί/μαχρί = μέχρι τών χαλινών τών ίππων, τότε θυμίζει τήν προφυτεία τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού ότι θά τρέξει αίμα οπού δίχρονο δαμάλι θά πλέξει/επιπλεύσει νεκρόν ή ζωντανόν ή θά πλέξει νά περάσει από τήν άλλη μεριά τής Συνιστούπολης; Συνάμα εδώ θεωρείται ότι ό θερισμός είναι ό λευκόψυχος σεσωσμένος λαός καί ό τρύγος ό βαθυαίματος κοστωμένος από τό τσαλαπάτημα εντός ληνού/πατητηρίου τών σκουρόερυθρόχρωμων στάμφυλων τών όμοιων μέ μωλωπισμένο/κοστωμένο αίμα νεκρού.

Γίνεται σαφής διαχωρισμός τού λευκού θέρους από τόν μελανόν τρύγον καί δή τών καθαρών λευκών από τούς μελανούς ακάθαρτους, τών λευκών αμνών από τούς κόκκινους καί σκούρους ερίφιους… Τών δικαίων καί τών αδίκων, τών αγαθων καί τών κακών, τών πιστών καί τών άπιστων, τών μετανοούντων καί τών αμετανόητων. Ό δύο Άγγελοι ασχολούνται μέ τήν σύναξη τών θεανθρώπων καί οί άλλοι δύο μέ τήν σύναξη τών διαβολανθρώπων… Απ’ αυτό τό εδάφιον έγινε η παρεξήγηση εάν είναι τέτοια ότι η Δευτέρα Παρουσία γίνεται είς τό 14ον Κεφ.., άν ήταν έτσι δέν θά υπολοίπονταν τά επόμενα 8 κεφ.. τά οποία αναφέρουν άλλα αλλά καί όμοια μέ τά 13ον καί 14ον….

Ό θερισμός αναφέρεται ίσως είς τούς σεσωσμένους από τήν βοήθεια τού Εξαδάκτυλου καί ό τρύγος διά τήν ξεχώρισμα καί σύναξη τών όσων θά σκοτώσει ό Εξαδάκτυλος καί άλλα τινά, αγγέλοι, δαίμονες, από διάφορες σηπτικές αιτίες έν καιρώ Αρμαγεδώνος όπως αναφέρεται μέ σαφήνεια είς τό κεφ. 16… Συνάμα επειδή ό αριθμός 1600 στάδια αναφέρεται είς τήν Άνω Ιερουσαλήμ καί Κρίση Θεού είς τά κεφ. 21 καί 22, λαμβάνεται υπόψιν ότι καί εδώ αναφέρεται ό,τι καί είς τά 21 καί 22 «43+34 αναγραμματιστί ή αναριθμιστί = 77 όπως αναφέραμε είς τό άρθρον διά τό 13ον κεφ. ήτοι ό αριθμός τών όσων φορών μπορείς νά Εξομολογηθείς καθά αναφοράν Χριστού έστω καί συμβολίζει τό όσες φορές θέλεις όπως ερμηνεύει η Εκκλησία ή όχι».

Τά 1600 στάδια εδώ είναι περιφέρεια μάχης καί ληνού ψυχών εδώ επί γής ή έν τοίς ουρανοίς ή αμφότερα; 1600 στάδια Χ 180 μέτρα = 296,000, κάνετε αριθμολογικούς λογαριασμούς μέ αυτόν τόν αριθμόν καί τόν αρχικόν 296… Έτι δέ 16+18=34 τόν οποίον συναντήσαμε ανωτέρω ώς αναγραμματιμόν τού 43… Είχαμε αναφέρει αναφορές διά τήν ταχύτητα φωτός είς τήν Αποκάλυψη καί είχα αποφανθεί ότι είναι 302,000 τό δευτερόλεπτον καί επειδή τό στάδιον είναι κυμαινόμενον από πόλη σέ πόλη είς τήν Αρχαία Ελλάδα 302,000/1600 = 188,75 δι’ έκαστον στάδιον τό μέγεθος… Ίσως είναι 188,75 ή ίσως 180 μέτρα τό στάδιον, εξαρτάται καί από τό μέγεθος τών σταδίων ανά πόλη… Πάντως 1600 = 16 καί 14ον κεφ. = 14 + 16 = 20 = 2 = διαχωρισμός αμνών από τά ερίφια…
Προχωρούμε πρός τό 15ον κεφ….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου