Breaking

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Κάτι περίεργον συμβαίνει μέ τόν πάτερ Κλεομένη… Κοιττάξετε τί ΜΑΣ λέγει διά τόν Άγιον Νείλον ός προφύτευσε τόν ερχομόν τών ζόμπυς… Έτσι θέλεις νά γίνεις zoo bie, human being transform to zoo being, πρώτα γιά νά συνηθείσεις σ’ έκαναν transexual μέ τήν μουσική trans…


Κάτι περίεργον συμβαίνει μέ τόν πάτερ Κλεομένη… Κοιττάξετε τί ΜΑΣ λέγει διά τόν Άγιον Νείλον ός προφύτευσε τόν ερχομόν τών ζόμπυς… Έτσι θέλεις νά γίνεις zoo bie, human being transform to zoo being, πρώτα γιά νά συνηθείσεις σ’ έκαναν transexual μέ τήν μουσική trans…

Η μουσική trans/trance σ’έκανε νά χορεύεις ωσάν zoo being μέ γρήγορες όμως κινήσεις, όταν γίνεις ζόμπυ θά χορεύεις υπνοβατικώς νενεκρωμένος trans αλλά μέ υπεραργόσυρτες κινήσεις καί αυτόν τό ονόμαζες μουσική, τό λέω “μουσική”…. Όταν σάς έλεγα πώς είναι όλα Προσχεδιασμένα, καί δή από τήν μουσική, διότι η πρώτη “ηθική” “διδαχή” τής νεολαίας είναι η μουσική, κοίτταξε όπισθεν είς τά νειάτα σού, τό θεωρούσες παρατραβηγμένον ή δέν τό εννοούσες! Τώρα τό ζής καί θά τό ζήσεις περαιτέρω, άντεξε, μήν γίνεις zoo being… γίνε Gods Spirit being… έχεις καιρόν μερικούς μήνες ακόμη. Μετανόησον καί προσεύχου αδιαλείπτως όπου ευρίσκεσαι: “Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησον μέ τόν παναμαρτωλόν”…. Ή δέ μή θά γίνεις έναν κουβάρι βόθρους polytrans, polyvaccination trans… όπως λέμε trans late….

Σ’ έναν άρθρον , άκουσα τόν πάτερ Κλεομένη νά λέγει ότι ό Άγιος Νείλος είπε: υπομείνατε ολίγον καί θά ειδείτε τούς σφραγισμένους νενεκρωμένους ψυχή τέ καί σώματι»…

Ομολογουμένως άκουσα τήν ρήση αυτή παλαιότερα αλλά δέν τήν είχα είς τά υπόψιν αυθύ χρόνω..
Όταν λέγει υπομείνατε ολίγον… εννοεί αντέξετε ολίγον καί μήν βάλετε τό σφράγισμα…

Μετά ΜΑΣ λέγει ότι θά ειδούμε τούς σεσφραγισμένους νενεκρωμένους ψυχή τέ καί σώματι…

Δι’ όσους Αντιλαμβάνονται βαθέως τόν όρον ή λέξη «νενεκρωμένος» Καταλάβει ότι νενεκρωμένος σημαίνει αποσβολημένος, αποβλακωμένος μέχρι εσχάτων, πλήρως άφρων…, παντελώς αποσυντονισμένος, μία ψυχή καί έναν σώμαν τό οποίον είναι απολύτως μηχανικόν, όπως έναν αυτόματον τεχνούργημα…

Εάν δέν είναι αυτή περιγραφή διά τά ζόμπυς τότε τί είναι;… Ποία θά ημπορούσε νά είναι η περιγραφή τών ζόμπυς μέ όρους καί λέξεις, τότες, όταν ζούσε ό Άγιος Νείλος;…

Κατ’ εξακολουθήσει σάς έγραψα ότι ό όρος ζόμπυ είς ελληνικός ήτοι ζώμπυ καί προέρχεται από τόν ορισμόν ζωόβιος… Σάς πρόσθετα συνάμα τόν όρον αυτόν νά επιβιώνει είς τήν ελληνοκυπριακή διάλεκτο ήτοι ζωππόβορτος ήτοι ζώππος ημίονος μέ πατέρα ίππο καί μητέρα όνισσα… Τί άλλος υπαινιγμός υφίσταται τούδε; Ό ημίονος ή ημίιππος ή μούλος είναι έξ’ υπαρχής ήτοι έκ γενετής στείρος! Τί κάνουν ΜΑΣ λένε τά εμβόλια; Μεταξύ άλλων στειρώνουν! Καί τί εννοεί ό όρος στείρωση; Σημαίνει έλλειψη τινός αγαθού, δυνατότητος, ευχαίρειας, φυσικότητος, προοπτικής κ.ο.κ… Κατά συνέπεια, στείρωση δέν εννοείται μόνον η γενετήσια στείρωση, αλλά καί πάσα άλλη στείρωση, ήτοι ψυχής τέ καί σώματι!

Σού στειρώνουν από τήν Γονιοδομή τής ανθρώπινη Φύση…

Σού στειρώνουν από τήν ανθρώπινη υπόσταση τήν Ψυχική Φύση….

Εάν παρακολουθήσεις κινηματογραφικές ταινείες διά τό πώς παρουσιάζουν τά ζόμπυς, αυτή τήν έννοια τήν ευρίσκεις είς τόν όρον νενεκρωμένος, αντί νά λές ζόμπυ εμπορείς νά λές νενεκρωμένος!…

Τώρα, ό πάτερ Κλεομένης μού θυμίζει μέ τό αυτοφυές κωμικό ύφος τού τόν μακαρίτη Τζίμυ Πανούση, αλλά δίχως τίς ασέβειες τούς Τζίμυ Πανούση! Άμα τό προσέξεις ομοιάζουν κατά πρόσωπον…

Ό πάτερ Κλεομένης αναφέρεται τακτικά είς τούς προφύτες Ενώχ καί Ηλία όπου βάσει τής Αποκαλύψεως θά έρθουν έν καιρώ θηρίου καί αφού θανατωθούν σέ κεντρική πλατεία τών Ιεροσολύμων από τό θηρίον καί αφού αφεθούν 72 ώρες εκεί θά αναστηθούν πρός έκπληξιν όλων…

Γράφεται ότι θά έχουν εξουσία νά μήν βρέχει, νά γίνεται σεισμός καί άλλα καί πώς όστις τούς αδικήσει θά εξέρχεται από τό στόμα τούς πύρ ώς δράκοι δικαίου καί θά τούς καίει, είτε αυτόν είναι συμβολικόν, εννοώντας Λόγον, είτε όντως πύρ, είτε αμφότερα ή κάτι άλλον…

Όταν τούς θανατώσει τό θηρίον πολλοί θά χαρούν ανταλλάσσοντας δώρα, αλλά όταν αναστηθούν θά οδύρονται, κάποιοι θά Μετανοήσουν, ενώ από σεισμόν θ’ αποθάνουν 7,000 είς τά Ιεροσόλυμα…

Δέν θά ανατρέξουμε είς τήν αριθμολογία; Τριήμερον = 72 ώρες, όσα τά κλειδιά Σολωμόντα, τά μιαρά γένη τής υπόγειας Γής, οί ώρες τών Παθών Τού Χριστού, διότι οί πρώτες τρείς ημέρες ή 72 ώρες Τής Αγίας Ευδομάδος ήταν διδακτικές καί θριαμβευτικές διά Τόν Χριστόν. Εάν τό ψάξετε καί μετρήσετε, τά Πάθη είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατον, τήν Κυριάκη Αναστείνεται καί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, γίνονται τά Μυστήρια καί η Υποδοχή…

Οί πρώτες 72 ώρες είναι ευνοϊκές διά Τόν Χριστόν, οί δεύτερες 72 ώρες είναι βασσανιστικές καί η Εύδομη όπως καί είς Τήν Δημιουργία Τού Θεού μόνον, ήτοι Ανάπαυση είς τήν Δημιουργία, Ανάσταση είς Τόν Χριστόν…

Τό χρονικόν τού εξαήμερου πριχού Αναστηθεί είναι 144 ώρες! Ό αριθμός διά τόν οποίον τόσα πολλά αποκαλύψαμε σέ προγενέστερα άρθρα… Η εύδομη ημέρα δέν είναι 24 ώρες καί επί συνόλει ώς ευδομάδα 168 ώρες, άν καί αυτόν έχει τήν σημασία τού καί τό αναλύσαμε παλαιότερα, αλλά είναι διηνηκές!…

Ό αριθμός 7,000 είναι τό ήμισυ τού 14,000 ήτοι τό 7 ήμισυ τού 14 οπού είναι ό αριθμός τής Λύτρωσης όσων υπομένουν ολίγον, όπως διαφαίνεται είς τό Κεφ. 14 τής Αποκάλυψης, μέ τό σφράγισμα νά επισυμβαίνει είς τό Κεφ. 13…

Τό θέμα είναι ότι η Αποκάλυψη αναφέρεται σέ σφράγισμα καί χάραγμα αλλά είμαστε τόσον μούλοι ώστε νά μήν Κατανοούμε τίποτε παρόλες τίς καταφανείς υποδείξεις! Τί θά σφραγιστεί; Έξ’ όσων φαίνονται θά γίνει Πολυσφράγισμα καί Πολυχάραγμα…

Σφράγισμα είς τήν Γονιοδομή διά νά γίνεις νενεκρωμένος. Σφράγισμα είς τήν ψυχή διά νά γίνεις νενεκρωμένος. Δηλαδή, όπως λέγεται διά τά ζόμπυς, νεκρός ψυχικώς καί σωματικώς, νεκροζωντανός, ψευδοζωντανός, ένα σαρκικόν αυτοματικόν μηχάνημα, αφού θά τού πάρουν τήν ψυχή καί συνάμα θά τό τηλεχειριάζουν έξ’ αποστάσεως ευρισκώμενον σέ μόνιμη σαρκική ύπνωση. Θά είναι δηλαδή αυτόν τό «όν» έναν σαρκοειδές πλαστικόν μηχάνημαν…..

Ένας σύγχρονος Άγιος πρό μερικών δεκαετιών, δέν θυμάμαι τώρα ποίος, είπε ότι είδε έναν όνειρον έναν ιερέαν μούλον είς τήν Ωραία Πύλη! Καταθλίβηθηκε αρκετές ημέρες, ώσπου κατάλαβε ότι είς τούς έσχατους καιρούς οί ιερείς θά είναι στείροι, δέν θά έχουν πνευματικά παιδιά…

Ό μούλος όπως είπαμε προηγουμένως συμβολίζει τόν στείρον, δηλαδή τό όραμα τού αναφέρετο σέ εποχή παντιότροπης στείρωσης, ψυχικής τέ καί σωματικής… ήτοι στείρωσης νενεκρώσεως = ζομπυσμού…

Ό πάτερ Κλεομένης, αναφέρεται είς τούς δύο προφύτες οπού θά έλθουν έν εσχάτω καιρώ. Μήπως ήρθαν; Μήπως είν’ εδώ καί δέν τό λάβαμε υπόψιν;

ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΝΩΣΑΣΤΕ ΘΥΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου