Breaking

Σάββατο, 1 Μαΐου 2021

Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 4… Αποκάλυψη Κεφ. 16… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες…

Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 4… Αποκάλυψη Κεφ. 16… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες…

Συνέχεια από τά άρθρα γιά τά κεφ. 13, 14 καί 15…

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ

Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 16-2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ (Εδώ μάς λέγει ότι τό έλκος τό κακόν καί πονηρόν που δέν θά βρίσκεις άκρη μαζύν τού καί μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται θά τό έχουν μόνον όσοι χαρακτούν, δέν αποκλείεται ή μάλλον είναι βέβαιον ότι η ασθένεια αυτή θά επέλθει από τίς ενέργειες τών χαραγμάτων, τού 5G, τών εμβολίων μέ όσα διαθέτουν μέσα καί τά οποία θά τούς εξεπλήξει πέραν τών προσδοκιών όσων τά κατασκευάζουν ήτοι απρόσμενες ασθένειες). 16-3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ (αίμα ώς νεκρού σημαίνει σαπρόν, σαπισμένον, μωλωπισμένον, πηκτόν, αυτή η περιγραφή ομοιάζει μέ αργόν πετρέλαιον ή λάβα ή κάτι παρόμοιον, χωρίς νά σημαίνει ότι η αιτία θά είναι απ’ αυτά. Μία άλλη αιτία θά μπορούσε νά κάποια μυκητίαση από ερυθρές άλγες όπως είς τίς 7 πληγές τής Αίγυπτου, βλέπουμε ότι τά δεινά έρχονται επτά επτά…).

16-4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα. 16-5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος· δίκαιος εἶ, ὀ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας· 16-6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσι (εδώ μάς λέγει ότι τό θηρίον θά σκοτώσει άγιους καί προφήτες που δέν θά δεχθούν τό χάραγμα καί εμβολίο ώς προχάραγμα καί υποχάραγμα είς τό χάραγμα μέ τούς πομπούς καί τά μικροψήγματα τού, όσοι δέ Μαρτυρήσουν έκ τών θηρίων ευθύς αμέσως θ’ αγιάσουν ώς οί μέγιστοι αγίοι ό,τι αμαρτίες καί άν έχουν. Ό Χριστός μάς λέγει ότι είς τούς έσχατους καιρούς αρκεί νά έχεις πίστη διά νά σωθείς διότι θά είναι πολύ δύσκολον νά έχεις άλλες αρετές καί συντηρείς καί αντέχεις πολλές αρετές διότι εννοείται θά υφίσταται ζούγκλα, χάος, αλητείας εγκλήματος, ασέλγειας, φρίκης, βλασφημίας, βρυκολακιάσματος, ζομπυσμού, πανδαιμονοποιήσεως καί απολαύσεως τής πασσατανοποιήσεως).

16-7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος· ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου (Τό θυσιαστήριον είναι ζωντανόν καί ωμιλεί, αλλοίμονον νά μήν ήταν. Είς τό κεφ. 16 περιγράφεται ό πόλεμος εναντίον τών Αγίων καί Προφυτών οπού προαναγγέλεται είς τό κεφ. 13 καί πρίν σέ άλλα). 16-8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους, 16-9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν (εδώ μάς λέγει ότι ό ήλιος θά αυξήσει τήν θερμοκρασία τού ή θά χαθεί ό όζον ή άλλη προστατευτική ασπίδα καί τά φίλτρα τών διαφόρων ενεργειών όπως οί υπεριώδεις καί υπερυθρές ακτίνες καί άλλες που δέν γνωρίζουμε. Η γή θά γίνει φούρνος καί οί χώρες που ήδη έχουν υψηλές θερμοκρασίες θά έχουν τεράστιον πρόβλημα, δέν αποκλείεται έν εκπήξει νά πληγούν χώρες μέ χαμηλή ηλιοφάνεια τούδε ή κατ’ εξαίρεση μία πρός μία ώστε οί επιστήμονες νά σηκώνουν τά χέρια διότι δέν θά εξηγείται δήθεν «επιστημονικά, ενώ τά πάντα εξηγούνται καί επιστημονικώς καί Θεϊκώς απλά δέν διαθέτουμε τόν ανάλογον νούν. Οί χαραγμένοι καί εμβολιασμένοι θά καταλάβουν ότι ό καυματισμός είναι έκ Θεού καί θά Τόν βλασφημήσουν αντί νά Τόν εξευμενίσουν διότι μέ τά χαραγματοεμβόλια θά έχουν ήδη κατοχηθεί βαθειά από πολλά γλοιώδη καί κακούργικα πονηρά Μισήθεα δαιμόνια.

Συνάμα μάς δίνεται η πληροφορία ότι οί χαραγμενοεμβολιασμένοι θά μπορούν νά μετανοήσουν έστω διά νά αποδώσουν Δόξαν είς Θεόν αλλά δέν θά τό κάνουν επειδή θά κυριεύονται από πληθωρισμόν υπερηφάνειας, έπαρσης καί κακεντρεχειάς, όπως αυτή που τούς έκανε νά χαρακτοεμβολιαστούν από πρίν μέ τόση ευκολία καί που δέν μετανόησαν κάν όταν είδαν συγγενείς, φίλους, γνωστούς καί άγνωστους Αγίους καί Προφύτες νά θυσιάζονται από τόν σατανά επειδή από Φλόγα Αγάπης Θεού δέν ενέδωσαν σέ χαράγματα καί εμβόλια) 16-10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου (συγκεκριμένη ασθένεια διά τά μέλη τού θηρίου, είτε από συγκεκριμένα εμβόλια δήθεν καλύτερα καί ευεργετικά όπως αυτά που περιγράφουμε είς τό κεφ. 15 καί που μάς προϊδεάζουν μέ οίηηση ότι διαθέτουν είς τά δεκάλεπτα κινούμενα σχέδια in shadow a secret odyssey, όντως οί ανθρωποδαίμονες τού σκότους είς τίς σκιές διαγράφουν τίς μυστικές πονηρές οδύσσειες τούς.

Η βασιλεία αυτού γίνεται εσκοτωμένη = σκοτωμένη, η λέξη είναι ομηρική καί σημαίνει σέ παίρνω στό σκότος ήτοι υπό γής. Όταν τά πρόβατα πνίγονται, τά βουβάλια καί αντιλόπες πνίγονται καί δαγκώνονται από τά θηρευτικά θηρία ζώα δαγκώνουν τίς γλώσσες τούς, ομοίως καί όταν σφάζονται ζώα. Εδώ μάς ανακοινώνεται τό τέλος τού θηρίου, ό θάνατος τού καί τό χάος που ακολουθεί. Αυτό που οί σύγχρονοι προφύται όπως ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης, ό Άγιος Ιωσήφ ό Βατοπαιδινός/Βατοπεδινός λένε ότι θά καταστραφεί η νέα τάξη πραγμάτων χαραγμάτων καί εμβολίων), 16-11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν (άρα τέ υπάρει μετάνοια καί γιά τούς χαραγμένους καί εμβολιασμένους αλλά δέν θά μπορούν επειδή θά είναι κατεχόμενοι από δαιμόνια καί οί Αγίοι που θά μπορούσαν νά προσευχηθούν δι’ αυτούς μέ αγάπη πρός εχθρούς θά έχουν φονευθεί καί ολίγοι θά ευρίσκονται εδώ καί εκεί ταλαιπωρημένοι καί χωσμένοι σέ όρη, φαράγγια, άλση, αγρούς. Δέν θά μετανοούν συνάμα από δαιμονικό εγωισμό καί βρυκολακιασμένο πείσμα).

16-12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου (θά συνάψουν συμμαχία οί βασιλείς τής Ανατολής ήτοι Ρωσσία, Κίνα, Μογγολία καί άλλες χώρες ενδεχομένως επίθεση κατά τής συναγωγής τού σατανά, τής καλουμένης καί μασσωνίας βαθείας καί «σιωνισμού που θά καταταλαιπωρήσουν σφόδρα όλη τήν γήν καί θά έρθουν νά καταστρέψουν τό Ισραήλ καί από τόν πόλεμον αυτόν θά καταστραφούν αμφότερα τά στρατόπεδα, διότι Ό Θεός μέ έναν σμπάρον θά καταστρέψει αμφότερα τά αμαρτωλά στρατόπεδα. Όλ’ αυτά μέχρις στιγμής περιγράφονταν ότι θά γίνουν έν καιρώ πρίν τού χαράγματος καί έν καιρώ Εξαδάκτυλου, αλλά όπως τεκμηριώνουμε μέ τά άρθρα από τό 13ον έως εδώ στό 16ον κεφ. θά γίνουν μετά καί άμα τό χάραγμα καί εμβολοχάραγμα).

16-13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· 16-14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος (εδώ μάς λέγει ότι ό Αρμαγεδών Γ΄ΠΠ θά είναι στημένος όπως ήδη γνωρίζουμε από πολλές έρευνες καί πηγές, από τήν συναγωγή τού σατανά, τόν «σιωνισμόν» τήν σατανική υψηλόβαθμη μασσωνία. Στό εδάφιον 13 περιγράφεται τό τριβάτραχον δαιμόνιον. Ό βάτραχος είναι αμφίβιος ήτοι υβριδικός, πότε είς τήν γήν καί πότε έν υδάσι. Αλλάζει σκέψη, αλχυμεί/αλχημεί ούτως καί αλλιώς καί ηλέξη υβριδικός από τήν ύβριν. Είναι γλοιώδης καί σημαίνει ότι δέν κρατάει τόν λόγον τού σέ καμμία πλευρά αφού πότε είναι μέ τήν πλευρά τών υδάτων ήτοι λαοθάλασσας όπως εξηγείται στόν Ιωάννη από τόν Άγγελον στό κεφ. 17 καί πότε μέ τήν πλευρά τής σταθερότητος ήτοι εξουσίας, αυτό που κάνει ήδη έκτοτε η μασσωνία, νά οργανώνει καί νά ελέγχει τίς αντίθετες δυνάμεις, λαούς, κόμματα, εξουσία καί όχλους κ.ο.κ..) 16-15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ (ποίοι θά βλέπουν τήν ασχημοσύνη τού; Οί άλλοι, οί αγγέλοι, οί δαίμονες, διότι αναφέρεται σέ ψυχοπνευματική ασχημοσύνη καί Αυτός που έρχεται ώς κλέπτης είναι Ό Χριστός, μάς νουθετεί λοιπόν όσοι ζούμε σέ τέτοια εποχή νά συνεχίζουμε νά εφαρμόζουμε τίς εντολές Τού Θεού απομακρυσμένοι από τούς δαιμονισμένους διαβολάνθρωπους τών χαραγμάτων καί εμβολίων, τών διδαχών τού κακού καί τής πανασέβειας).

16-16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδδών (συνάγει τούς πάντες, όλους τούς αμαρτωλούς είς τόν παγκόσμιο πόλεμο που θά τούς καταστρέψει όλους. Ένας προφύτης τής Παλαιάς Διαθήκης λέγει ότι θά φέρει τούς βόρρειους νά καταστρέψουν καί τιμωρρήσουν τούς ασεβείς Ιουδαίους καί συνάμα νά τιμωρρήσει τούς Γώγ καί Μαγώγ που θά θέλουν νά οικειοποιηθούν τούς Αγίους Τόπους. Ό πόλεμος αυτός όπως βλέπετε καί όπως σάς είχα αναφέρει σέ πολλά άρθρα είναι μετά τό χάραγμα καί όχι πρίν όπως πολλοί κληρικοί καί λαϊκοί νομίζουν, δώσαμε πάσα εξηγήση καί απόδειξη από τήν ίδια τήν Αποκάλυψη καί συνάμα πάσα απόδειξη καί τεκμηρίωση ότι οί σύγχρονες προφυτείες τά ίδια συνωμοτούσαν, είτε τό καταλάβαιναν καί τό έκρυβαν σκοπίμως ό προφύτες είτε όχι, όπως είδαμε στά κεφ. 13 μέχρι 16)…

16-17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε. 16-18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας (δέν αποκλείεται η σύγκρουση αστεροειδούς επί γής, αλλά καί συνδοιασμός διαφόρων συμβάντων. Αστραπαί σημαίνει εκτός από πλημμύρες καί πέρασμα ή πτώση κομητών, φωναί σημαίνει θορυβώδεις συγκρούσεις.

Βρονταί σημαίνει εκρήξεις καί συνάμα δέν αποκλείουνται Θεομηνείες υπερβατικές καί φωτοδεσμομηχανικαί/κβαντομηχανικαί καί όλα σ’ έναν!)… 16-19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ (Ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης έλεγε ότι οί πόλεις τής Ευρώπης καί τής Αμερικής θά γίνουν παραγκούπολεις ήτοι τών εθνών όπως λέγει εδώ. Η Βαβυλώνα η μεγάλη όμως δέν είναι τών εθνών αλλά άλλη, είναι τά Ιεροσόλυμα ή η Κωνσταντινουπολη/Συνιστούπολη, διότι οί Τούρκοι δέν είναι έθνος αλλά αμάλγαμα λαών καί δή ελληνικών. Εντούτοις, μάλλον τά Ιεροσόλυμα είναι καί ότι θά γίνει τρία μέρη εννοεί σεισμόν ή αιτία τινά που ξεχωρίς τούς Χριστιανούς, Εβραίους, Μωαμεθανούς.

Εάν είναι άλλη πόλη η χώρα θά διασπασθεί επίσης σέ τρία μέρη. Εμνήσθην Ό Θεός ότι τά Ιεροσόλυμα Ενσταύρωσαν Τόν Υιόν τού καί ότι απ’ εκεί καί από τό γεγονός Τής Ενσταυρώσεως Τού Χριστού αρχίζει η συναγωγή τού σατανά ή μάλλον μέ τήν Ενσταύρωση Χριστού κάνει τό μεγαλύτερο ανουσιούργημα τής).. 16-20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὐρέθησαν (εδώ λέγει πώς θά καταποντισθούν οί νήσοι καί θά ισοπεδωθούν τά όρη, από ποίον φυσικόν γεγονός μπορεί νά γίνει; Από παγκόσμιο σεισμό ή ισχυρή πρόσκρουση κομήτη ή αμφότερα σύν καί από ισχυρά όπλα όπως πυρηνικές βόμβες ή τεχνολογίες ελέγχου καί δυνάμωσης συχνοτήτων), 16-21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα (Πλημμυρίδα από χαλάζη ή αστεροειδές τεμάχια από πάγον;).

Από τό 13ον κεφ. έως στό 16ον όπως προαναγγείλαμε σέ άλλα άρθρα ότι φαίνεται πώς τό χάραγμα προηγείται τού Αρμαγεδών Γ΄ΠΠ επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας, τουλάχιστον βάσει τών όσων γράφει κατά σειρά η Αποκάλυψη. Μέχρι στιγμής δέν εξήρχετο νόημα ε[πειδή βάζαμε τό χάραγμα μετά τόν Αρμαγεδών ενώ ισχύει τό αντίστροφον…

Σ’ αυτό τό χάος χωράει καί η προφυτεία ότι η Ελλάδα έν τέλει θά ευνοηθεί σφόδρα καί σκανδαλωδώς από Τόν Θεόν καί θά φθονήσουν οί λαοί καί οί στρατοί που θά πληγούν, ελπίζω στήν εύνοια αυτή νά συμπεριλαμβάνεται καί η Ελληνική Κύπρος…

Θά προχωρήσουμε μέ τό κεφ. 17…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου