Breaking

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

DNA = αναγραμματισμός τού DAN = ΦΥΛΗ ΔΑΝ… Ο DNAIEL 12-11 αποκαλύπτει τό χάραγμα δι’ εμβολιασμού;… χαχαχα… Μέρος 2

DNA = αναγραμματισμός τού DAN = ΦΥΛΗ ΔΑΝ… Ο DNAIEL 12-11 αποκαλύπτει τό χάραγμα δι’ εμβολιασμού;… χαχαχα… Μέρος 2

Αναγραμματισμός τού ονόματος DAN γίνεται DNA (καί η λέξη NAD έχει τήν σημασία τής ώς Νάδ/Νάδα π.χ. η πόλις Άδα = Άδανα καί η NDA = ντά = έν τάξει = ναί ρωσσιστί)…

Θυμίζουμε έναν έκ τών ψευδοπροφύτων ός μάς προλέγει τί συνωμότησαν ότι θά ΜΑΣ κάμουν οί Εωσφοριστές/Σκοτοσφοριστές μέ τά μυθιστορήματα τού ήτοι τόν Dan Brown = Δάν Μπράουν = Δάν Καφετής = Φυλή Δάν καί χρώμα μελαμψόν καφετί… Προφυτεύεται ότι τό δεύτερον θηρίον ήτοι Αντίχριστος καί προφανώς καί ό ψευδοπροφύτης από τήν φυλή Δάν…

Αναγραμματίσαμε τό όνομα DANIEL DNA I EL = DNAIEL ήτοι τό όνομα τού προφύτου ΔΑΝΙΗΛ ή αναγραμματιστί τό ΔΝΑΙΗΛ…

DNΑ Ι ΕL πειραματικά λέμε είναι κωδικοποιημένη σημασία ότι η Γονιοδομή = DNA Ιού/Υιού Έλ; Καθότι Έλ/Ήλ σημαίνει Θεός… καί ότι εδόθη τό DNA από Τόν Υιόν Θεού όπως δηλώνεται από τήν Ορθοδοξία καί τό Κύριος Κυρίου τού Δαυίδ καί Τού Χριστού έν Παραδείσω είς τήν πλάσιν Αδάμαντος καί έκ κλωνοποιήσεως από τά πλευρά τού τής Εύας… Αυτοί οί αναφέρεται ότι συνουσιάσθησαν πρώτη φορά αφ’ ότου εκδιώχθηκαν από Τήν Θείαν Χάριν τού Παραδείσου καί επειδή όπως υποδείξαμε προσφάτως καί σέ παλαιότερον άρθρον ότι είς τήν στιχομυθία Θεού καί Κάϊν δηλούται παρουσία καί έτερων ανθρώπων, οί Αδάμαντος καί Εύα ήσαν άνθρωποι έξ’ αρχής μέ δωρεάν Χαρίσματος Αγίου Πνεύματος καί τήν οποία έχασαν άμα τή προθέσει τής ανυπακοής… καί τής πραγματοποίησης τής ανυπακοής πρός Τόν Θεόν τρώγωντας έναν απλούν ή μυστηριώδες μήλον…

Το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ ή DNA (αγγλικά: Deoxyribonucleic acid) είναι ένα χημικό μακρομόριο και συγκεκριμένα νουκλεϊκό οξύ, που αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των ζωντανών οργανισμών καθώς και των περισσοτέρων ιών. Στο DNA περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού και οι οποίες οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες, τα γονίδια. Μέσω της αντιγραφής του DNA διατηρείται και μεταβιβάζεται η γενετική πληροφορία από κύτταρο σε κύτταρο και από έναν οργανισμό στους απογόνους του. Επίσης το DNA επιτυγχάνει την έκφραση των γενετικών πληροφοριών ελέγχοντας την σύνθεση των πρωτεϊνών. https://el.wikipedia.org/wiki/DNA

Η έρευνα τής ονομασίας τού δεοξυριβονουκλεϊκού οξέως καί τής καταγωγής τών λέξεων τού από τά λατινικά καί από αυτά είς τά ελληνικά μέ βεβαιότητα θά σύν+φέρει αποκαλύψεις τόσον σέ Γλωσσολογία όσον καί σέ Αριθμολογία… Π.χ. acid = ακίδ = ακίδα;… τροφή διά έρευνα… Τό οξύν όντως δρά ώς ακίς/ακίδα… Η Γονιοδομή είναι Διοξυκή = Δεοξυκή ήτοι έναν οξύν δι’ έκαστην έλικα, μία ασπούμε θετική καί μία αρνητική, ένας πόλος ανοκτού κυκλώματος ηλεκτρικού ρεύματος… Καί όπως είπε Ό Άγιος Παϊσιος ό Αγειορίτης θά τραβάνε μετά τά εμβόλια τήν ακτινοβολία… Βιάζονται νά εμβολιάσουν τούς πάντες διά ν’ ανοίξουν τίς κάνουλες τών φά>ιβ τζιήν «τούς» καί ότι άλλον κρύβει ό όρος 5G… Σκοτώνουν τές έλικες τής ζωής σκοτώνουν τά Ελιξήρια τής Ζωής…

Τό Deo (due) δηλώνει δύο αλλά καί Δία = Θεό ή Ντέο ή Ντία = Δίας αλλά καί Θείας, αφού είς τήν βαρβαρική τό Δί καί τό Θεί λαμβάνουν τήν ίδια παραμετάφραση καί παραφθορά σέ D ή Di ή De ή De+o = Deo…

Το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ είναι μακρυμόριον εντός άλλων μορίων ή εντός κυττάρων. Καί αυτόν είναι καμωμένον από μικρότερα μόρια καί αυτά μέ άτομα καί αυτά μέ ηλεκτρόνια, πρωτόνια καί ουδετερόνια, συνεπώς βλέπουμε ότι η ζωή εκπηγάζει από τά υποσωματίδια καί εννοείται ότι τά ηλεκτρόνια, πρωτόνια καί ουδετερόνια είναι καμωμένα από μικρότερα υποσωματίδια καί αυτά μέ τήν σειράν τούς από μικρότερα καί ούτως καθεξής έως τό άπειρον μικρότερον τεμάχιον ύλης μετά μεσοδιαστήματος ήτοι ύπαρξης ανάμεικτης ύλης καί αϋλίας καί τό μικρότερον τεμάχιον αϋλίας δέν υφίσταται διότι μπορεί νά διαιρείται διηνηκώς ή απευθείας άν θέλετε νά τό καταλάβετε καλύτερα η ύλη χωρίς μεσοδιάστημα καί αϋλία… Αυτόν τό άκρον άωτον συνεχούς υποδιαίρεσης είναι Ιδιότητα Τού Απειροκρατικού Αγίου Πνεύματος…

Η μή συνέχεια/ενδελέχεια τού δεοξυριβονουκλεϊκού οξέως είναι ό ζωμός ή ένας από τούς ζωμούς νοήματος τού στίχου 11 τού 12ου κεφ. τού Δανιήλ: «11 καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως (μεταλλάξεως) τοῦ ἐνδελεχισμοῦ (τού δεοξυριβονουκλεϊκού οξέως = DNA λεγχθέντος καί πρό+φυτευμένου από τόν DNAIEL/ΔΝΑΙΕΛ) καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα».

Ό Δανιήλ αναφέρεται σέ 1290 ημέρες καί μακάριος όστις φθάσει 1335 λέγει είς τό κεφ. 12… Μετέπειτα 700 ή 701 έτη μετά τήν γέννηση τού ό Ιωάννης αναφέρει 1260 ημέρες… Μία διαφορά ενός μηνός από τήν πρώτον αριθμόν ημερών καί 1,5 μηνός από τόν δεύτερον αριθμόν ημερών τού Δανιήλ σύνολον 2,5 μήνες ήτοι ένας καιρός καί 1,5 καιρός μηνός καί εάν λογαριάσουμε καί τόν έσχατον μήναν πρίν τίς 1290 ημέρες ήτοι τόν έσχατον τών 1260 ημερών, σχεδόν επανέρχεται η ρήση τού περί ενός καιρού καί δύο καιρών καί ήμισυ καιρών διά τά 3,5 έτη, 35 έτη περί τών έσχατων θηριωδών ετών… Καιρός είναι η μία περιφορά τής γής πέριξ τού ηλίου ήτοι 360 ημέρες κύκλου καί μία περιφορά ήτοι 360 φορές/ημέρες πέριξ τού εαυτού τής 360+360=720=72… Συνάμα 36Χ26=1296/24=54 = 9 καί 54+45 αναγραμματιστί = 99… 360Χ360=129600/24=5400… 129600/108=1200… Συνάμα 36+63 αναγραμματιστί πάλιν 99… 24+42=66 99+66=165 αριθμός οπού συναντάμε τακτικότητα σέ άλλες παρεμφερείς πράξεις μέ αυτούς τούς αριθμούς είτε τούς παρουσιάζουμε είς τά άρθρα είτε όχι…

165Χ2=330 = 33… Ό καθένας σημαντικός αριθμός οδηγεί είς τόν κάθε άλλον μέ βάσει τίς διάφορες διαρυθμίσεις μαθηματικοφυσικών συμπεριφορών τής γής καί άλλων ατραπών τού Σύμπαντος…
1335-1260 = 75 ημέραι… 75Χ30 ημέραι = 2,5 μήναι… 75 ημέραι Χ 24 ώραι = 1800 ώραι… ευδομάδα = 7Χ24= 168 ώραι… 168Χ70 ευδομάδες οπού αναφέρει αλλού ό Δανιήλ = 11760 ώραι…11760/24 ώραι = 490 ημέραι καί συνάμα υφ’ άλλες συνταυτόχρονες ερμηνείες όπως συμβαίνει μέ αρκετές προφυτείες ισούται μέ 490 έτη… = 49…

49+94=143 ήτοι 144 παρά μίαν… 143 = 8… 49 = 13 καί 94 = 13… 13Χ2=26 = 8….
75 ημέραι διαφορά καί αναγραμματιστί 57 = 132…/12 = 11… όπως π.χ. 11ος στίχος τού 12ου κεφ… καί μαζύν 12+11=33…

1,5 μήνας Χ 30 ημέραι = 45Χ24 ώραι = 1080 ώραι, νά που προκύπτει καί ό αριθμός 1080… ενώ ό ένας μήνας = 720 ώραι καί η διαφορά τούς 360 ώραι ήτοι δεκαπέντε ημέραι…
1260 ημέραι Χ 24 = 30240 ώραι + 1800 ώραι = 33840 ώραι = 3+3+8+4=18…
30240Χ60 = 1814400 λεπτά / 144 = 126000 = 9… καί 1814400/18 = 100800. Τόν διαίρεσα μέ τό 144 καί τόν 18 επειδή αυτοί οί δύο αριθμοί κάνουν τό 18144(00)… (Καί 126000+100800=226800=18=9…).
33840/144=235… = 10 = 1 = ολοκλήρωση…

Ό προφύτης Δανιήλ υπολογίζεται ότι εγεννήθηκε περίπου τό έτος 605 π.Χ. = 11… 605+2021 μ.Χ. = 2626 έτη… = 26 καί 26 = 8+8 = 88 = 16+61 αναγραμματιστί ό συμβολικός αριθμός 77 οπού αναφέρει Ό Χριστός διά τό πόσες φορές δικαιούμαστε νά Μετανοήσουμε/Εξομολογηθούμε… Από τώρα καί είς τό εξής εάν χρειαζόμαστε εμβόλιον ή άλλον τί δεδηλωμένον προσκύνημα διά νά Εξομολογηθούμε όπως κορωνοϊκή διάγνωση, είναι ώς νά σταματάει τό Μυστήριον τής Εξομολογήσεως επειδή απαιτείται πρωτίστως προσκύνηση τών διαβολόμετρων τού κράτους, όλ’ αυτά τό έτος 2021 μ.Χ…

2626/108=24,31481… αυτόν αναφέρεται είς τόν χρόνον πραγμάτωσης τών προφυτειών τού Δανιήλ από τήν ημέρα γεννήσεως ή θανάτου τού, καί τό ίδιον ισχύει μέ τούς επόμενες διαιρέσεις καί μέ πρσθέτωντας έναν έναν τά έτη από τό έτος 2021 μ.Χ. π.χ. 2022.., 2026 ώστε νά προκύψει πότε συμπληρούνται οί 1260 ή 1290 ή 1335 ημέραι όπου προφυτεύονται η μέν πρώτη από τόν Ιωάννη καί οί άλλες δύο από τόν Δανιήλ…

Π.χ. 2626/36=72,944444…. βλέπουμε πόσον πλησίον είναι είς τό 72…
2626/24=109,41666666….
24Χ110=2640-605=2035 μ.Χ… 2035=10=1 … Εάν τό χάραγμα γίνει υποχρεωτικόν από τό 2022 διά 3,5 καί ήμισυ έτη = 2025,5 καί 35,5 έτη Εξαδάκτυλος κατά μέσον όρον τού 35 καί 36 = 2060… Μία Ισπανίδα Καθολική Μοναχή είπε προειδοποιήσει τό 1960 μ.Χ… αλλά ό Πάπας δήλωσε άλλα πρός τά έξω…

Επίσης αναφέρονται 35 έτη Εξαδάκτυλου καί 7 έτη θηρίων, 3,5 έτη οπού θά είναι «ανεκτά» καί 3,5 σφόδρα = 42 έτη + 2626 = 2668/24=111,16666666… 2668/108=24,703….
12 κεφ. + 11ος στίχος = 33… = 3Χ11… Συνάμα αναγραμματισμός τού 33 σέ 33 καί πρόσθεση = 66 καί αυτόν επί δύο μέ τόν ίδιον αναγραμματισμόν 132… /12 = 11… 132=6 καί 132+123+213+231+312+321 ήτοι όλοι οί αναγραμματισμοί = 1332/12=111… = 666 αφού τό σύμβολον 1 είς τήν εβραϊκή αριθμοσειρά σημαίνει 6… 1332 + τριήμερον = 72 ώρες = 1335 ημέραι οπού αναφέρει ό Δανιήλ…

Είς τό Μέρος 3 θά αναλύσουμε όλον τό Δανιήλ κεφ. 12…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου