Breaking

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Υβριδικός πόλεμος, υβριδική μετάλλαξη, υβριδική αποδοχή, υβριδική παραποίηση, Υβριδικοποίηση τά εμβόλια… Τά σχέδια τούς αποκαλυμμένα, προσοχή η αποκάλυψη μπορεί νά σώσει ψυχοζωές…

Υβριδικός πόλεμος, υβριδική μετάλλαξη, υβριδική αποδοχή, υβριδική παραποίηση, Υβριδικοποίηση τά εμβόλια… Τά σχέδια τούς αποκαλυμμένα, προσοχή η αποκάλυψη μπορεί νά σώσει ψυχοζωές…

Η λέξη υβριδικός προέρχεται από τήν λέξη ύβρις… Ώς γνωστόν, η ύβρις είναι ίδια τόσον είς τήν Ηθική τής Αρχαίας Ελλάδος, όσον καί είς τόν Χριστιανισμόν, αλλά καί σ’ άλλους λαούς, ίσως όμως μέ τήν έννοια μόνον τής βλασφημίας… Εντούτοις, η ύβρις είναι πρωτίστως βλασφημία καί τόσον η ύβρις όσον καί η βλασφημία είναι υπερασέβεια πρός Τόν Θεόν, κατά συνέπεια, μπορούμε νά καταλάβουμε ότι η ύβρις είναι βλασφημία καί η βλασφημία ύβρις… εξού καί τό ρήμα υβρίζω μέ τήν αρχαία καί σύγχρονη έννοια, καί ώς βρύζω = βρίζω…

Ό Ιωάννης ό Θεολόγος μέ τήν αποδοχή τού χαράγματος τού αριθμού ή ονόματος τού θηρίου καί μέ τήν προσκύνηση τής εικόνος τού θηρίου, μάς φωτογραφίζει τήν υπέρτατη πράξη καί έννοια τής ύβρεως… Μπορεί νά σού φαίνεται φυσιολογικόν ή αναγκαίον κακόν καί μετά νά τραβήξεις είς τήν καθημερινότητα σού αδιαφορώντας τόσον διά Τόν Χριστόν όπως πάντοτε όσον καί διά τόν διάβολον (δήθεν ή ψευδοόντως) αλλά τήν μαλακία σού τήν έκανες!… Προσκύνησες τά σκατά, άρα τέ δέν έχεις τιμήν, ή διά χάριν τής επιβίωσης προσκύνησες τά σκατά έστω καί εάν δέν τά πιστεύεις καί δέν τ’ αγαπάεις! Ποίος αγαπάει τά σκατά; Κανείς! Αλλά τά προσκυνάει άμα τόν συμφέρει σαρκικώς καί σαρκοπαθώς…

Μέ αυτήν τήν πράξιν σού αναιρείς τό Ευήθικον ρητόν η τιμή τιμήν δέν έχει καί τό αντικαταστείς μέ τό αντιρητόν η τιμή έχει τιμή, ειδικώς εάν πρόκειται διά τήν επιβίωση καί δή ώς επί τώ πλείστον τήν ευμάρεια…

Άρα τέ, ούτε Θρήσκος, ούτε Πατριώτης, ούτε Οικογενειάρχης, μέ τήν σημασία τών όρων, δέν θά προσκυνήσει σκατά, καί δή τί σκατά; Σατανικά σκατά ή καί τά σκατά τού Σατανά!…

Νά τί λέγει ό Άγγελος είς τόν Ιωάννη:

17-7 Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· διατί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. 17-8 Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται. 17-9 ῟Ωδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν, 17-10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 17-11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 17-12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου. 17-13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. 17-14 οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

Οί πέντε έπεσαν, ό ένας υπάρχει, ό άλλος δέν ήρθε αλλά όταν θά έρθει θά μείνει ολίγον καί τό θηρίον τής εποχής μάς είναι από τούς επτά καί υπήρχε καί τώρα δέν υπάρχει καί όταν θά έρθει θά υπάγει είς απώλειαν… Αυτόν θυμίζει τόν βασιλέα τών Μογγόλων ός θά αναστηθεί ή μετενσαρκωθεί, όπως λέγει μεταγενέστερη τής Αποκαλύψεως προφυτεία… Θυμίζει τήν μασσωνία τών Ιουδαίων ήτις έσβυσε ή αδυνάτισε καί μετά επαναθέριεψε… Θυμίζει τόν Μωάμεθ ή Νεομωάμεθ τού Ι pet goat III ός τυφλώνει καί σπάζει τόν πανόπτη οφθαλμόν τής Μασσωνίας, ίδε λοιπά σημερινά άρθρα καί τήν ανάλυση μού διά τό Ι pet goat III… Θυμίζει τόν Άννουβι ός επηρέασε τόν Φαραώ καί έκαμε πολυθεϊα καί τώρα είναι εντός Αβύσσου κεκλεισμένος από τόν Μέγα Αλέξανδρον κατά τόν Άγιον Ανδρέαν τόν διά Χριστόν Σαλόν… Θυμίζει τόν έβδομον βασιλέα ός ούπω ήρθε αλλά όταν έρθει ολίγον μείναι… Θυμίζει ότι ό διάβολος είναι μήν όν καί μή ών ήτοι ζή ώς αντιζείν είς τήν τήν αντιϋπαρξιν όπως οί επιστήμονες λένε τήν αντιϋλη, λές νά τό πήραν απ’ εδώ; Καί σού συμπληρώνω τήν αντιαϋλία… Μπορεί νά είναι όλ’ αυτά, μερικά απ’ αυτά, έναν απ’ αυτά… Θυμίζει γενικώς τόν διάβολον ώς έναν σώμα μέ όλα τά δαιμόνια τού καί ώς Φυλή τού Κακού συμπεριλαμβανομένων τών μόνον πνεύματα καί εκείνων οπού είναι πνεύματα έν σαρκί ώς άνθρωποι ή ψευδάνθρωποι ή διαβολοεξωγήινοι π.χ….
Προσέξετε τήν διαφορά τυχαία ή μή τού I pet goat II από τό I pet goat III! Βλέπετε καμμία διαφορά;… Προφανώς όχι, παρά μόνον έναν Ι!… Αλλά τώρα άμα μεταφράσουμε τούς κωδικούς θά ειδείτε καί θά καλοειδείτε…

Πρώτον, δέν υπάρχει τού I pet goat I καί σού τό μετάφρασα περύσι ότι τό πρώτον ήταν τού I pet goat IΙ επειδή είναι ουσιαστικώς τού I pet goat too! Δηλαδή: « είμαι κατοικίδιον τράγου επίσης!» χαχαχαχα… Τράγος ώς γνωστόν είναι ό Μπαχομέθ = Βαθομέθης ός αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη καί δή ανωτέρω ός υπήρχε καί τώρα δέν υπάρχει καί θά έρθει από τά βάθη τής Αβύσσου καί αλλού είς τήν Αποκάλυψη, ό όφις ό αρχαίος ό δράκος διάβολος καί σατανάς…

Δεύτερον, επειδή είπαμε καί ισχύει ότι τό σύμβολον 1 ή Ι είς τήν εβραϊκή σημειολογική γραμματοσειρά σημαίνει 6, τότε 1 = 6 καί Ι = 6… Καί ώς έκ τούτου όπως καί είς τό ενεργειακόν ποτόν θηρίον/monster υπάρχουν τρείς άσσοι ώς αμφιιώτα οπού προφανώς σημαίνουν 666… Αυτά δέν τά λέγω εγώ πρώτη φορά αλλά τά επισήμαναν παλαιότεροι οπού ήξευραν ή έμαθαν ότι Ι καί 1 = 6 εβραϊστι…

Τώρα είς τό μεταψητόν…

Τί βλέπεις μέ τό τού I pet goat IΙ; Μήγαρις, τού 6 pet goat 66, χαχαχα, ώς νά λέμε six pet goat sixty six (six six, όπως λέγαμε παλαιότερα γαμώ τόν συξυλέν σού χαχαχα)….

Καί τί σού είπα ωρέ διά τό six καί τό sex; Ό,τι σού είπα διά τόν Άγιον Γεώργιον καί τόν Άγιον Δημήτριον! ΘΥΜΑΣΑΙ; Ότι προέρχονται από τήν ίδια ρίζα. Κανονικώς σού είπα ότι η λέξη Δήμητρα = δή+μητρά ήτοι η μήτρα τής Δής ήτοι τής Γής καί η θεότητα Δήμητρα καί η ίδια λέξη είναι η Γήμητρα = γή+μήτρα, χαχαχα, συνεπώς, από τήν μία λέξη εξήλθε τό Δημήτριος καί από τήν άλλη τό Γεώργιος καί ότι Γεωργία καί Δημητρία ή γεωργία καί δημητρία είναι τό ίδιον καί τό αυτόν, όπως Φρύγες καί Βρύγες, ήτοι αλλαγή συμφώνου γράμματος αναλόγως πόλεως, περιοχής, εποχής, χαχαχα… Σού είπα ότι μέ τόν ίδιον τρόπον αυτόν γίνεται καί σύγχρονα ή μεταγενέστερα έν Ελλάδι καί σέ «ξένες» παραφθαρμένες ελληνικές γλώσσεες ανά τή υφήλιω… καί σού έφερα παράδειγμα τό σέξ καί τό σίξ, είδε Sexsix Sixsex ωραίον όνομα δι’ άσωτον καταγώγιον «αριστοκρατικής» υφής…. χαχαχαχα….

Πρωτίστως νά εξηγήσουμε τό σέξ… Σού είπα είναι τό σαίξ = σ+αίξ καί ότι αίξ «πολύμαθε» Έλλην τής Ελληνικής Γλώττης, μ’ εμένα τό Πολυπαράξενον οπού καταστρέφει τήν Γλώττα διά κάποιους σημαίνει αίγα = αίξ!!!! Καί ό Τράγος ωρέ τί είναι; Αίξ είναι, χαχαχαχα!… Καί ό Τράγος τί άλλον είναι; Ό Βαθομέθης τής Αβύσσου η Μέθη καί Ό Χριστός τί έλεγε διά τά ερίφια; Ότι είναι ανυπάκουα καί θά διαχωριστούν από τά υπάκουα αμνά… Αλλά έλεγε ανυάκουα Σ’ Αυτόν… Βλέπετε τό έξυπνον πουλί από τήν μύτη πειάνεται… Είναι σωστόν νά είσαι ανυπάκουος είς τόν καθένα αλλά είναι καί είς Τόν Χριστόν… Ενώ τά αμνά τά οποία είναι υπάκουα είς τόν καθένα, κάποια θά λάχει νά είναι υπάκουα είς Τόν Χριστόν καί θά σωθούν… Βλέπετε τήν ειρωνεία; Ότι όλοι οί ανυπάκοι σ’ όλους συμπεριλαμβανομένου καί πρός Τόν Χριστόν καί υπάκοοι σέ κάθ’ άλλον εκτός από Τόν Χριστόν θά χαθούν. Θά αποσωβήσουν ψυχήν μόνον όσοι Υπάκουσαν έστω καί λόγω βλακείας είς Τόν Χριστόν, ενώ όσοι δέν υπακούσουν είς Τόν Χριστόν λόγω εξυπνάδος καί είτε υπακούσουν σ’ άλλους είτε όχι, θά χαθούν, διότι ουσιαστικώς είτε σ’ άλλους υπακούς είτε είς τήν καρδία σού, η οκά είναι η ίδια: «δέν υπακούς είς Τόν Χριστόν»…. Πρόκειται περί ύψιστου αλγορυθμικού αλγοριθμικού Κβαντομηχανικού = Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανικού Συνειρμικού Συχνοτικού Δονητικού Κραδασμού, τόν ακούς μέσα σού;;;;;….. χαχαχα!…

Άρα είδαμε καί μάθαμε ότι τό σέξ = σαίξ προέρχεται από τό αίξ αλλά καί από τό έξ όπως θά ειδούμε καί έξ σημαίνει εκτός καί έξη καθότι αρχαιοελληνιστί δηλαδή η Γλώσσα οπού τώρα από τούς Νεοέλληνες (χαχαχα, βρέ τί κακόγουστος όρος) θεωρείται «υβρίδιον» χαχαχα, «έλα παππού νά σού δείξω τ’ αμπέλια σού = έλα παππού νά σού διδάξω τήν Γλώσσα σού» χαχαχαχα….

Από τό αίξ προέκυψε τό sex ή καί saix όπως καί τό saxones… καί βγήκαμε από τήν άλλη είς τό Βέλγιον μέ τό σαξόφωνον, χαχαχα…

Από τό έξ προέκυψε τό six… οπού εκτός τών άλλων σημαίνει καί ήξεις = τά ερχόμενα καί αφ’ ήξεις = αφήξεις… χαχαχα, καί συνάμα αναχωρήσεις… Συνάμα, πάντοτε λέξεις μέ φωνητικές ομοιότητες είς τήν Ελληνόγλωττα έχουν μυστική ή φανερή συγγένεια καί συνσχέτιση όπως τά sex six six sex καί τί προκύπτει εδώ; 4 S, μήν βιάζεσαι θά σού τά συνδέσω μία χαρούλα ή Χαρούλα η θυγατέρα τού Χάρου ή τής Χαράς, εσύ επιλέγεις, καθότι τώρα ή θά σωθείς ώς Μάρτυρας καί θά λάβεις Χαρά ή θά συνθηκολογήσεις καί προσυνήσεις διάβολον καί θά λάβεις Ψυχοχάρον = Χάρον… χαχαχα…
4 S ή 4S, δύο ex ix exix xixe…. Τό λοιπόν… Θά επανέλθωμεν…

I pet goat II = 6 pet goat 66… = pet goat 666 ή 666 goat pet…. Δηλαδή Κατοικίδιον Τράγου 666 ή 666 Κατοικίδιον Τράγου = Μαθομέθη = Αίξ = Θηρίου Αντίχριστου… Παμπυλώνιου/Βαβυλώνιου Δαιμονίων, είπαμε Μπαμπυλών = Πάμπυλων σημαίνει Πύλη τών «θεών»/δαιμονίων χαχαχα… Τό I pet goat II μάς έδειξε μέ έμφαση τόν Αντίχριστον καί τό Πρόγραμμα τού, διαφωνείτε;… Πολλά όσα έδειξε εκεί μέσα τό κινούμενον σχέδιον τό αναθεματισμένον μέ όλους τούς συνεργάτες τού έχουν γίνει…

Έ τότε τί σημαίνει I pet goat IIΙ…, αφού είναι I pet goat IIΙ; Μνήμη χρυσόψαρου καί πτηνού οπού κάθεται καθημερινώς εκεί οπού έφαγε τό είδος τού η γάτα πρίν μερικές ώρες βρέ μπαγασάκηδες, χαχαχαχα!….

Θυμάσαι τί σού είπα διά τό 6666;…. χαχαχαχα!…

I pet goat IIΙ σημαίνει 6 pet goat 666 = six pet goat six hundred sixty six = 6 βασιλείς, οί πέντε έπεσαν καί ό ένας υπάρχει… αλλά πότε υπάρχει, τότες όταν γράπτηκε η Αποκάλυψη ή τώρα ή από τότες έως τώρα; Αυτόν άς μήν τό αναλύσουμε τώρα, διότι θά υπερμακρυγορήσουμε, θύμησε μέ νά τό αναλύσουμε άλλη φορά, διότι ξεχνάω από τά πολλά τρέξε καί ξανά τρέξε… Άρα τό έναν 6 έφυγε… τό εξηγήσαμε… Μάς λέγει ότι ένας άλλος θά έρθει καί ολίγον θά μείνει ήτοι 1260 ημέρες όπως μάς λέγει συνεχώς ή ολίγον παραπάνω μέ τά προκαταρτικά ή μετά τό τέλος τών 1260 ημερών υποχρεωτικού εμβολιασμού καί χαράγματος… Αυτός λέγει ό έβδομος ένας από τούς 7 βασιλείς τού θηρίου είναι καί συνάμα όγδοος καί συνάμα όλον τό θηρίον, άρα τέ η ενσάρκωση τού ίδιου τού διαβόλου Άνουβι ή άλλου ή υιού διαβόλου ώς Άνουβις ή άλλος…

Δηλαδή η έβδομη κεφαλή τού θηρίου υπήρχε καί τώρα δέν υπάρχει καί θά επανέλθει καί έχει τρείς ιδιότητες, α) είναι ό έβδομος/εύδομος απάτης ή ψευδοεύδομος βασιλέας τού θηρίου, β) είναι ό όγδοος καί γ) ένας από τούς επτά καί είναι καί όλον τό θηρίον… Αφού βρέ μπαγασάκη είναι όγδοος καί από τούς επτά καί αφού είναι όλον τό θηρίον ό όγδοος ήτοι καί οί επτά καί αφού οί πέντε έπεσαν καί ό έκτος υπάρχει (τότες μάλλον τό 96 μ.Χ. ή μέχρι τήν ώρα οπού θά φανεί ό εύδομος ός είναι ταυτοσήμως καί συνάμα ό όγδοος καί όλος (καί οί επτά) τότε ό εύδομος θά είναι ό Αντίχριστος καί είναι ό όγδοος δηλαδή καί οί επτά Αντίχριστοι ό ίδιος Αντίχριστος ή Συναντίχριστοι Αντιχρίστου καί αφού μάς λέγει δύο φορές, μία διά τό θηρίον έξ’ αρχής καί μία διά τόν όγδοον ός είναι ό έβδομος όπως μάς λέγει ότι είς απώλειαν υπάγει καί αφού μάς λέγει «, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται» διά τό θηρίον (οπού είναι καί οί επτά… καί κατ’ επέκτασιν ό όγδοος ός θά επανέλθει καί είναι ό έβδομος συνάμα), τότε καταλάβουμε ότι είναί όμοιον μέ τό «είς απώλειαν υπάγει» ήτοι τρείς ιδιότητες καί τρείς φορές έρχεται καί φεύγει….

Καί τί μάς θυμίζει αυτόν τό θηρίον καί η επαναφορά; Τόν αρχηγόν τών Μογγόλων είπαμε, π.χ. μέ τήν κρυωνική αφυπνίζεται από θανάτου ό Μάο Τσέ Τούνγκ αφού είναι διατηρημένος μέ πάν όργανον τού, αλλά καί τόν Μωάμεθ είς τό Ι pet goat III ός ήταν ψευδοπροφύτης καί επανέρχεται ώς ψευδοπροφύτης είς τάς διαταγάς ώς ψευδοχύτης τού Αντίχριστου είς αυτά τά Κινούμενα Σχέδια, γιά ξανά δές τό!!!!…. Δέν υπήρχε όταν έλεγε αυτά ό Άγγελος είς τόν Ιωάννη τό 96 μ.Χ. ήτοι ότι δέν ήρθε αλλά όταν έρθει θά μείνει ολίγον καί αυτός θά είναι ό έβδομος αλλά καί όγδοος, οπού έβδομος καί όγδοος υπήρχαν καί δέν υπάρχουν αλλά θά έρθουν (17-9 ῟Ωδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν)… Καί ασπούμε ότι δέν συμφωνείς μέ αυτά ή δέν σέ πείθουν ή δέν σού είναι αρκετά, αλλά θέλεις περισσότερα ή άλλα διά νά Πιστεύσεις. Δεδομένου τής διαφήμισης τής Τουρκίας, τής σημαίας τής καί τής μωαμεθανικής γνωστικιστικής παραθρησκείας προχωρούμε πάρακατω νά ιδούμε τί άλλον αλιεύσαμε έν συγκρίσει μέ αυτά ή εξεχωριστά;…

I pet goat III = 6 pet goat 666 = 6666 pet goat ή pet goat 6666 όπως εξηγήσαμε μέ τό I pet goat II προηγουμένως. Τί έχει σχέση μέ τό 6666; Τό Κοράνιον ήτοι τό ψευδοευαγγέλιον ψευδογνωστικισμού τού Μωάμεθ έχει 6666 στίχους!!!! Ενώ τό I pet goat II αναφέρεται είς τόν Αντίχριστον ή διάβολον ή υιόν τού διαβόλου, τό I pet goat IIΙ αναφέρεται είς τό «ευαγγέλιον» τού Αντίχριστου, ή διαβόλου ή υιού τού διαβόλου μέ τούς 6666 στίχους!… 6666+666=7332, κάνετε εάν θέλετε διάφορες μαθηματικές πράξεις μέ αυτόν τόν αριθμόν…

Δηλαδή ό ψευδό666/Αντίχριστος έγραψε πλανό(ή ψευδό)6666 στίχους = Κοράνιον, τυχαία από τό ρήμα κορέω ή κοράω = σπείρω, διασπείρω, όπως λέμε τυχαία διαβάλλω… ;

Τί νά σημαίνει αυτόν τό περίεργον όνομα Μωάμεθ όν δέν υπήρχε πρίν, αλλά είναι ελληνικόν όπως καί τό Κοράνιον τού;… Εάν τό καταληξολεξοποιήσουμε είναι ό Μωαμέθης! Όπως ό Βαθομέθ/Μπαχομέθ = Μπαχομέθης Βαθομέθης, όπως ό αίξ αίγα, όπως ό Μιχαήλ Μαχιήλ, όπως ό Ιησούς καί Ιησούς καί Ιάσων, όπως ό Δανιήλ Δάν ήλ καί Δανών ή Δαναών ήλ, όπως ό τράγος τρία+άγω ήτοι έρχομαι τρείς φορές, τυχαία όπως τό όλον θηρίον, η έβδομη κεφαλή καί η όγδοη κεφαλή είναι τό ίδιον, τυχαία η Ελληνική Γλώσσα Τού Θεού είναι ακόμη μία φορά Υπερπροφυτική καί Υπερπροχυτική καί Υπερπροηχητική καί Υπερπρουχητική όπως Ό ΙΑΧΑ = ΙΑΧΗ = ΙΑΧΩΝ, τυχαία όπως βλέπετε αυτά τά Μυστήρια Όλα!!!!

Αλλά τυχαία επέλεξαν διά τόν προφύτη τούς ή επέλεξε ό ίδιος αυτός καθεαυτός ή ό διάβολος τό όνομα Μωάμεθ = Μωαμέθης ή Μωχαμέτ = Μωχάμεθ = Μωχαμέθης = Μωχαμέτης;…
Μωχαμέθης = Μαχομέθης ήτοι ό φέρων τήν μέθη τής μάχης, πέστε μού τώρα ότι οί Μωχαμεθανοί/Μαχομεθανοί δέν είναι μεθυσμένοι διά μάχη; Χαχαχα! Υπάρχει έναν είδος προφυτείας προχυτείας οπού δέν σάς τό είπα είς τά ίσια αλλά σάς τό είπα πολλάκις πλαγίως καί εμμέσως, διότι πρέπει νά βλέπετε καί αυτές τές παραμέτρους είς τόν λόγον τινός… Ότι η Ελληνική Γλώττα ώς Γλωσσολογική Διάμετρος είναι από μόνη τής Προφυτική Προχυτική, από μόνη τής Μαθηματικώς Προφυτοπροηχοπροχυτική!!!!

Ό Μαχομέθης τράγος ομοιάζει ώς λέξη καί ώς διάδραση μέ τόν Βαθομέθη τράγον, νά τά μάς!!!!…. Ωσάν νά σού λέγω ότι ό Μωάμεθ είναι προφύτης ήτοι ψευδοπροφύτης τού Μπαχομέθ καί ότι αυτός ό δεύτερος είναι ό Αντίχριστος καί συνάμα ό ψευδοπροφύτης Μωάμεθ ός ψευδοπροφύτευσε μέ τά τότες δεδομένα τεχνολογίας καί θά επαναπροφυτεύσει καί δράσει μέ τά νύν δεδομένα τεχνολογίας… Καί ήταν καί δέν είναι καί θά έρθει καί ολίγον μείναι καί είς απώλειαν υπάγει ΜΑΣ λέγει ό Ιωάννης ότι άκουσε από τόν Άγγελον συνδούλον Θεού… Καί αφού ακόμη δέν δίνεις ούτε 1% πιθανότητα νά είναι ωσαύτως τότε σ’ ερωτάω ποίους καλούμε διαχρονικώς είς τήν Χριστιανική Ελληνική Εκκλησία Αντίχριστους; Τούς Μαχομεθανούς βεβαίως καί τούς Εβραίους, ήτοι τούς 6666 καί τούς 666, αδέλφια από Ισμαήλ καί Ισαάκ, καί αυτούς τούς υιούς τού Αυραάμ ήθελε κατ’ εκδίκησιν νά επηρεάσει ό σατανάς διά νά εισέλθει από υψηλή θέση πιθανότητος νίκης… Πρωτίστως γεννήθηκε ό 6666 καί μετά τό 666 αλλά εκδιώχθηκε ό Ισμαήλ 6666 καί βασίλευσε είς τό Ισραήλ ό 666 αλλά τώρα είς τό I pet goat III ενώνονται. Σού τά λέγω καί έξαξε συμπεράσματα αλλά μήν κατηγορήσεις Τόν Λόγον Τού Θεού σέ Προφύτες καί Αυραάμ διότι θά έχεις συνέπειες έκ Θεού…

Νά τό εξετάσουμε παραπλαγίως καί άλλως πώς συμπληρωματικώς, δηλαδή δέν αναιρεί τά ανωτέρω, ήτοι, I pet goat II = 666 pet goat ή pet goat 666 καί, I pet goat III = 666 Ι pet goat ή Ι pet goat 666 ήτοι είς τό πρώτον γίνεται όλον 666 καί είς τό δεύτερον διατηρείται τό Εγώ, ήτοι Εγώ Κατοικίδιον Τράγου 666 ή 666 Εγώ Κατοικίδιον Τράγου… Δηλαδή σού λέγει ότι ζούμε είς τήν Εποχήν τού Εγώ μέ τήν ψευδοαυτοβελτίωση ήτοι τήν Αυτοβελτίωση τού Εγώ = όλοι Ατομικιστές διά νά είμαστε ψυχοεγκάρδιως σακάτηδες νά ενωθούμε εναντίον εμβολίων καί χαραγμάτων… Πρόσεξε δέν υπάρχει I pet goat I αλλά μήν σ’ εκπλήξει νά υπάρξει είς τό μέλλον αφού τά Ι είς τίς άκρες θά σημαίνουν παρενθέσεις στύλων Φυλακής = Κατοίκον Εγκλεισμού μέσω Ηλεκτρονικού Ενσώματου Ελέγχου τύπου Άουζβιτς οπού η «εργασία απελευθερώνει» αλλά αυτήν τήν φορά τό σύνθημα θά είναι «η υπακοή απελευθερώνει» καί η «σκλαβιά καί υποταγή είς τό θηρίον απελευθερώνει»….

Θυμίσου ότι τό goat είναι go at ώς νόημα καί χρησιμοποιείται σέ κωδικούς Η/Υ (πειραματικώς ίδε καί gota όπως κότα, tago όπως τά άγω) καί ego at = εγώ είς τό καί go at = άγω είς τό… ήτοι «μέ τό εγώ άγω είς τό…» τυχαίον ότι ομοιάζουν τά εγώ καί άγω; Τό εγώ σέ άγει όπου θέλεις ήτοι τό εγώ σέ παρακινεί άρα τέ όπου θέλεις νά άγεις είναι επειδή σ’ άγει καί θέλει νά σ’ άγει τό εγώ… σ’ αντιδιαστολή μέ Τό Θείον Θέλημαν… Αλλά καί ego add(φωνητικώς επίσης τού at) ή go add…
4 S ή 4S, δύο ex ix exix xixe…. Επανερχόμαστε σέ αυτά τά οποία είπαμε πρίν…
Ήτοι s+ex s+ix s+ix s+ex = 4s…

Είπαμε παλαιότερα ότι όπως τό 1 καί τό Ι είναι 6 ομοίως καί τό S είναι 6 βάσει τής αριθμολογίας αγγλιστί… Συνεπώς όταν γράφουμε ISIS = 6666!!!! Η ΙSIS είναι τζιηχατιστική οργάνωση τού Μαχομέθη Βαθομέθη Μωαμεθανισμού καί αφού κάθε γράμματού σημαίνει τότε ISIS = 6666 = Κοράνιον = τό ιερόν τού βιβλίον. Ομοίως καί τό SISI, IISS, SSII αλλά καί τά τέσσερα ακρονύμια γράμματα τού όρου SEX SIX SIX SEX… = SSSS = 6666!!!! Δύο S = συμπλήρωση τού 8 Χ 2 = 16… καί 6666 = 24+16=40=4…. X S=24 = S… ή 1 ή Ι… SI1 = SI 1 = 666 = SEE ONE!!!! KAI ΙS1 = ISI = 666 = IS 1 = IS ONE… Συνεπώς όπως λέγει τό I pet goat III Ισλάμ/Μωαμεθανισμός καί Εβραιοσατανοσιωνισμός Ταλμούδ is one thing = ΗUD HUD = ΔΟΞΑ ΔΟΞΑ εβραϊστί Τουρκίας/Ισλάμ καί Ισραήλ/Μασσωνίας…

Θυμάμαι έναν νεαρόν εβραίον τής Ελλάδος πρίν δέκα έτη είς τό χέζεις μπούκ νά υβρίζει Τόν Χριστιανισμόν, νά εξυμνεί τόν Τζιέφρυ Μινέϊκο Παπανδέρου «Γιωργάκη», τότες ήταν, νά εξυμνεί τήν Τουρκία, νά πηγαίνει εκεί καί νά αναρτεί φωτογραφίες τής τουρκικής σημαίας, καί νά λέγει Χριστός καί Αντίχριστος τό ίδιον είναι, ναί επειδή δι’ αυτούς «Χριστός» είναι ό Αντίχριστος… Νά πώς εξηγείται τό ΗUD HUD… Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις μέ τίς αναρτήσεις τού εάν κανείς σάς θυμάται αφού βεβαίως περιέπεσε είς τήν αντίληψη σάς… Πολλοί τόν απείλησαν, δέν γνωρίζω τί συνέβη ή άν δρά ομοίως ακόμη… Τώρα που τά λέμε τό ΗUD θυμίζει καί τό Χότζια = Χούτ ή Χούτζ, άν καί έχει σχέση καί μέ τό χατζιής καί χατζιά αντιστοίχως άγιος καί αγία από τήν έν λόγω ελληνική λέξη… Καί τό Χαζζάρος ή Χάτζιαρος; Από τό χαμένος, συχνάκις τό παρατήρησα τά αντίθετα έλκονται καί διέλκονται μέσω αλλεπάλληλων διαφθορών είς ομοιοποίηση γραφής καί φωνής…

Τώρα τό ex ix ix ex… sex = S = 1, E = 5, X = 6 = 156 = 12 = 3 (όπως τρία γράμματα = sex ή 111 ή ΙΙΙ ή SSS)… Αυτή είναι η συμβατική αριθμολογία, πάμε καί σέ μία άλλη κβαντική… ή άλλως πώς μαθηματικοεξισωτική…. S = 1, EX = 56 = 11+1 = 111 = 666… = III… = 3 (δηλαδή τό προηγούμενον 12 = 3)…

ΕΧ = 56 ΕΧ ΕΧ βάσει τού ex ix ex ix = 56Χ2=112=4 ήτοι 4 ΙΙΙΙ μέ αυτόν τόν τρόπον ήτοι 56 = 11 καί 56 = 11 = 1111 = ΙΙΙΙ = 6666 = SSSS…

IX=15, IX=15, EX=56, EX=56… 15=6,… 15=6,… = 66,… 56=11,… 56=11… = 1111+66=666666 S=6X4=6666+666666=6666666666 = 10 Κέρατα ή Διαδήματα Αποκάλυψης… six sex = 19… six=169 = 666 επειδή 1 = 6 καί 6 καί καί ανάποδον 6 (9)… sex = 156 = 1 = 6,… 5 = έκτος αριθμός (6) καί 6 = 666… Συνάμα 15=6+6=66… Συνάμα 156 1.., 5+6=11+1=111… = ΙΙΙ = 666… Χρησιμοποιήσαμε διάφορες αριθμοσοφικές εξισωτικές παραλλαγές. Εντούτοις, τό αδιαμφισβήτητον νόημα είναι είς τίς πάραπανω επεξηγήσεις…

Ix = ήξ = ήξη = ήξεις καί έξεις καί εξής = έξ’ ής ή εξείς… έξ καί αίξ = ex καί aix en Provence = αίξ έν Προβηγκία… ήτοι aix en provence = αίξ είς τήν επαρχία, επαρχία τής άιξ/αιγός, αίξ είς τήν (έν) επαρχία… ή Επαρχία/Provence… αφ’ ήξεις … Πάντως η Πυθία μάς είπε: “Ήξεις αφήξεις ουκ εν τω πολέμω θνήξεις” … Ήξεις αφήξεις ουκ εν τω πολέμω θνήξεις” . Ο εξαιρετικά διφορούμενος αυτός χρησμός κάνει πραγματικά την διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Ανάλογα με το που μπαίνει το κόμμα έχουμε: “Ήξεις αφήξεις, ουκ εν τω πολέμω θνήξεις”, δηλαδή “θα φύγεις θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο” και “Ήξεις, αφήξεις ουκ ,εν τω πολέμω θνήξεις” , δηλαδή “θα φύγεις, δεν θα γυρίσεις, θα πεθάνεις στον πόλεμο!).

Δηλαδή είς τόν πόλεμον τού Χαράγματος αναλόγως τού κόμματος είς θά ψυχαποθάνεις ή θά ψυχοζήσεις… Θά ενισχυθείς βάσει τού όσων περισσότερα μάθεις πρός τήν σωστή κατεύθυνση… Τήν διαφορά τήν κάνει έναν ΟΥΚ (ΟΥΧΙ) καί πού θά βάλεις τό κόμμα πρίν ή μετά τό ΟΥΚ, άν τό βάλεις πρίν αρνείσαι τόν θάνατον τής ψυχής αλλά δέν λογαριάζεις τόν θάνατον τού σώματος. Εάν τό βάλεις μετά τό ΟΥΚ δέν λογαριάζεις τόν θάνατον τής ψυχής αλλά τόν θάνατον τού σώματος καί μπορεί νά ζήσει τό σώμα, αλλά πόσον ακόμη, μπορεί νά σέ σκοτώσουν τήν επόμενη στιγμή οπού θά αναφωνήσεις ΝΑΙ δέχομαι τό Χάραγμα μέ εμβόλιον καί μέ ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν επί χείρας ή μετώπου… Μ’ αυτά συμφωνεί μάλλον καί η Πυθία διότι χωρίς κόμμα πρίν καί μετά τό ΟΥΚ είναι παράγγελμα, συμβουλή, διαταγή, νά μήν αποθάνεις είς τόν πόλεμον… Νά καταφέρεις νά επιβιώσεις… τόσον σωματικώς όσον καί ψυχικώς, αλλά εάν δέν έχεις επιλογή καί συλληφθείς σού λέγει κάνε ό,τι κόβει ό νούς σού ή αναλόγως τού νού σού… Αλλά υπονοεί τόσον βλάκας είσαι ώστε νά θυσιάσεις τήν αιωνιότητα μέ τήν διά χάριν τής οριστικής περιοριστικότητας; Καί συνάμα όπως λέγει η Αποκάλυψη όσοι δέν είναι γεγραμμένοι είς τό βιβλίον τής ζωής απ’ αρχής κόσμου θ’ αποθάνουν δύο φορές. Ό δεύτερος θάνατος δέν είναι ανυπαρξία αλλά αιώνια τιμωρρία… Είς τόν πρώτον θάνατον απωλαίνεις τό σώμα, είς τόν δεύτερον θάνατον απωλαίνεις τήν ευτυχία, τήν αγαλλίαση, τήν ασφάλεια υπεράνω όλων καί δέν αναπαύεσαι ποτέ, συνεπώς δεύτερος θάνατος σημαίνει αιώνια κούραση, βάσανος καί εκδίκηση προσφέρωντας σού ό,τι έδωσες καί ό,τι ήθελες νά δώσεις έστω καί εάν δέν κατάφερες…

Είς τόν πρώτον θάνατον εγκαταλείπει η ψυχή τό σώμα καί τό σώμα τήν ψυχή, είς τόν δεύτερον θάνατον εγκαταλείπει Ό Θεός τήν ψυχή ή σού παίρνει τήν ψυχή καί συνάμα τήν τιμωρρεί είς τόν Ληνόν τής Τιμωρρίας… Θά είσαι έναν αυρόσωμα χωρίς ψυχή, δηλαδή αυρόσωμα χωρίς ψύξη ή ψυχή έν βρασμώ;… Ή αμφότερα; Πάντος απώλεια σημαίνει από τού έλεους ήτοι μακρυά από τό έλεος καί ότι χάνεις κάτι, δέν έχεις κάνει, συνεπώς άλλη η έννοια κολλάζεται η ψυχή καί άλλη απώλεια ψυχής. Απώλεια σημαίνει ότι έχασες τήν ψυχή σού, ότι δέν τήν έχεις πιά, άρα δέν είσαι σώμα χωρίς ψυχή αλλά αυρόσωμα χωρίς ψυχή ή, η ψυχή διά τής απώλειας σημαίνει έχασε τήν εύνοια, ευλογία καί ασφάλεια Τού Θείου Ελέους… Μήν λησμονούμε ότι οί ψυχές μετά θάνατον καί πρίν τήν Κρίση ευρίσκονται είς τόν Άδη αλλά συνάμα θ’ αναστηθούμε μέ έναν δεύτερον σώμα ήτοι τό αυρόσωμα καί θά ενωθούμε μαζύν τούς. Όσοι καταδικασθούν θά χάσουν τές ψυχές τούς καί θά παραμείνουν αυροσώματος άνευ ψυχούς… Δέν είναι διασαφηνισμένον καί σέ κάποιον άλλον άρθρον θά ασχοληθούμε ειδικώς περί αυτού…

https://katohika.gr/sinomosia/pame-na-se-sygkloniso-me-tin-parakseni-pragmatiki-eksigisi-tou-i-pet-goat-iii-ama-den-to-diavaseis-afto-apo-tin-archi-os-to-telos-mi-ksana-diavaseis-tipote-allo-pote-den-ksana-akouse/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου