Breaking


Κυριακή, 4 Ιουλίου 2021

Κλασσική περίπτωση αντινόησης, παρανόησης, παρεξήγησης, από τούς Παγκόσμιους Αρρωστημένους, προσοχή κατάλληλον μόνον γιά παιδιά άνω τών τριών χιλιάδων ετών..

Μεταφόρτωση: Μεταφορτώθηκαν 441424 από 441424 byte.

Κλασσική περίπτωση, παρανόησης, παρεξήγησης, από τούς Παγκόσμιους Αρρωστημένους, προσοχή κατάλληλον μόνον γιά παιδιά άνω τών τριών χιλιάδων ετών..

Τηλεφωνώ σ’ έναν φίλον αντιμασσώνον καί τού λέω: «ρέ έκανες τό εμβόλιον;»…

Απάντηση: «Όχι αλλά λογαριάζω νά τό κάνω…».

«Ρέ μά τί λές; Αυτό είναι τό καταστάλαγμα τών μασσώνων». Μέ τήν λέξη μασσώνος εννοείται όλη η παγκόσμια συνωμοσία μέ τά εκατοντάδες ονόματα, προφάσεις, κλίκες, μυστικές εταιρείες κ/τ/λ…
Απάντηση: «Όχι ρέ φίλε, εγώ νομίζω ότι οί μασσώνοι δέν θέλουν νά κάνουμε τό εμβόλιον γιά νά πεθάνουμε..».

Ήθελαν κόμμαν τά αυτιά μού μέ τήν αντινόηση, παρανόηση, παρεξήγηση που έπαθε…

«τά δικά μάς τού γειτόνου μάς», «τό μαύρο άσπρο καί τό άσπρο μαύρο», «αίρεση ελλείψει ενημερώσεως καί αγκυροποίησης τού νού σέ καταλυτικές πυλωτικές Πληροφορίες…

Οί σημερινοί κληρονόμοι τών Παγκόσμιων Αρρωστημένων, είχαν προγόνους τούς άσσους τής αιρετικοποίησης, τούς άσσους συντάκτες τών αιρέσεων…

Οί άσσοι γνωρίζουν ότι μία αίρεση πρέπει νά μήν φαίνεται αίρεση καί έναν «καμάκι» δέν πρέπει νά φαίνεται «καμάκι», μέ άλλα λόγια τό δόλομα δέν πρέπει νά φαίνεται δόλομα… καί εί δυνατόν νά φαίνεται αντιδόλομα κάτι που κατάφερει ό διάβολος εκατομμύρια φορές…

Τό δόλομα πρέπει νά φαίνεται φάρμακο πανάκειας καί τό φάρμακο δόλομα παντός βλάβης καί εξευτελισμού. Αυτό επέτυχαν καί στόν τρέχοντα χρόνο οί Παγκόσμιοι Αρρωστημένοι φανεροί καί κρυφοί Πανεμβολιαστές…

Ένας άνθρωπος ός δέν μπορεί νά καταλάβει τίς λεπτομέρειες, δέν τίς έχει υπόψιν καί δέν κάνει εκπληροφοριακή δημοσκόπιση σέ κλασσικούς ιθύνοντες καί εναλλακτικούς φιλόσοφους γιά τό τί άποψη έχουν στό θέμα που εκείνος έχει διαφορετική = αιρετική άποψη, τότε πολύ εύκολα θά πειαστεί θύμα καί μπορεί νά κάνει τήν παγίδα που πειάστηκε μία ολόκληρη θρησκεία παραθρησκεία… καί άντε τρέχα γύρευε όταν θά είναι εκατομμύρια νά τούς πείσεις γιά τό αντίθετον…

Πρίν αποφασίσετε ή υποψιαστείτε ότι η θρησκεία ΜΑΣ είναι αιρετική όπως πολλοί σάς πλασάρουν πρέπει νά είσαστε μυημένοι στά εκατόν πανεπιστήμια τής…

Πρώτον υπάρχει τέτοια συνοχή σέ όλη τήν Αγία Γραφή που άμα τήν διαβάσετε θά πείτε αυτό που λέω εγώ καί άλλοι γιά τήν ελληνική γλώσσα: «Ότι αποκλείεται νά έγιναν από ανθρώπους»… Στήν περίπτωση τής Θρησκείας ΜΑΣ η συνοχή είναι τέτοια που αποκλείεται νά είχε άνθρωπος τέτοια έμπνευση νά τήν γράψει καί δή νά γνωρίζει όλη τήν αδικία, διότι οί άδικοι δέν γνωρίζουν τήν αδικία καί ταράσσονται νά τήν σκέπτονται πόσον δέ μάλλον νά εμβαθύνουν σέ εκατομμύρια οργές λεπτομερειοδαφηνοποιήσεως τής… Γιά νά έχεις μία τέτοια εμπάθεια πρέπει νά έχει ψυχικόν έρωταν μέ τό Δίκαιον… Συνεπώς, άνθρωπος δίκαιος μπορεί νά γράψει τήν Αγία Γραφή ήτοι όσοι συμμετείχαν καί άνθρωπος δίκαιος μόνον διαντιλαμβάνεται τό βάθος τής αδικίας που ελέγχει καί παρουσιάζει…

Δεύτερον, καμμία άλλη θρησκεία δέν απλώνεται τόσον σκληρώς ισχυρά στό θέμα δικαίου… Η Αγία Γραφή είναι Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ!…

Οί Εβραίοι επαναπαύονται στίς δάφνες τούς ότι είναι «ό περιούσιος λαός» καί οί Μωαμεθανοί ώς συγκλάδος Εβραίων επίσης μέ τήν ίδια νοοτροπία, μέ τό πρόσχημα ότι αφού αγαπούμε Τόν Θεόν/Αλλά = Ελλά = Ελλάς (τροφή γιά σκέψη καί προφέρεται Αλλά καί όχι Αλλάχ, ήτοι Άλ Λά αναγραμματισμός τών γραμμάτων Λάβδα καί Άλφα), ό,τι κάνουμε είναι δίκαιο καί ό,τι κάνει άλλος δέν είναι δίκαιο καί ότι μόνον μέ τήν μωαμεθανική νοοτροπία μάς καί γραφή ΜΑΣ αγαπάται Ό Θεός… Κάθε αλλόθρησκος είναι ασήμαντος καί εμείς σημαντικοί, γιά τούς Εβραίους καί Μωαμεθανούς, σ’ αντίθεση μέ τούς Χριστιανούς που θεωρούν όλους τούς ανθρώπους ίσους, ίσους σέ ασημαντότητα, ίσους σέ δικαιώματα, ίσους σέ δικαίωμα νά ζούν, ίσους στήν κρίση δικαίου καί αδίκου από Τόν Διακριτή Τριαδικόν Θεόν καί τούς Αγίους Του, διότι όπως λέγει καί στό 5ον κεφ. τού Ιωάννη Ό Χριστός δέν θά σάς κρίνω εγώ αλλά ό Μωυσής σάς… που εμένα αναγνώριζε…

Άλλες θρησκείες που έχουν στοιχεία δικαίου, προσηλώνονται κυρίως στίς διανθρώπινες ειρηνικές, ήσυχες καί δίκαιες σχέσεις καί στίς μεταλλακτικές ενέργειες που κατά κάποιον τρόπον θεοποιούν… Δηλαδή, θεωρούν επιτυχία όταν μεταλλαχθεί η ενέργεια τούς, τό τσί τούς, η πράνα τούς, καί έχει μία αρμονία, χωρίς όμως νά διδάσκουν ειδικώς στούς μή Μοναχούς αλλά καί στούς Μοναχούς ότι τό νά έχεις τέλεια ενέργεια αλλά βεβαρυμένον ηθικόν καταστικόν μέ αδικίες δέν θά σέ σώσει, όπως δέν θά σέ σώσει ό πλούτος, οί τιμές, οί δόξες, οί αγαθοεργίες που δέν είναι ανώτερες καί περισσότερες από τίς αδικίες καί εννοείται οί αγαθοεργίες νά μήν προέρχονται από περίσσευμα αδικοπράξεων…

Έτερες θρησκείες ή παραθρησκείες είναι εντελώς κοσμικοσαρκικές σέ σημείον αηδίας καί εξεδιάντροπης φιλοκακίας καί κακοδοξίας, ειδωλολατρείας, αθεϊας καί θεοποιήσεως τής σάρκας, τών συμφερόντων καί τών ιδεών που φαίνονται στόν κάθε οπαδόν καλές αλλά που ό ίδιος δέν είναι καλός μέ όλους ή μέ όσους δέν συμφωνούν μαζύν τού αλλά καί μέ τούς ομοϊδεάτες τού, αφού η κοσμοθεωρία τούς δέν έχει νά κάνει μέ διύλιση κακού καί καλού, δίκαιου καί άδικου, αληθινού καί ψευδές, ή μάλλον θεωρούν πώς έννοιες καλού/κακού, δίκαιου/άδικου είναι ανύπαρκτες καί δή έν σχέσει μέ Τό Θεόν αφού γι’ αυτούς δέν Ζή, αλλά μόνον σέ έννοιες ανθρωποκεντρικές έστω καί άν αδικεί άλλα είδη ζωής, τήν φύση, τό Σύμπαν ή όχι καί που αυτές οί ιδέες έχουν πάρει τά φαινομενικώς καλά στοιχεία τούς από θρησκείες φιλόκαλες καί από φιλοσόφους θρήσκους όλων τών εποχών φιλόκαλους…

Άλλες θρησκείες είναι τόσα πολλά κομμάτια αυθαίρετης προσωπικής θεώρησης ώς επί τώ πλείστον, μέ είδωλα, μύθους, διδασκαλίες καλές, κακές, ουδέτερες καί ανάμεικτες, όσες η σύγχρονη μυθοπλασία καί μυθιστορηματογραφία που δέν έχουν καμμία συνοχή ακόμη καί εκεί που στούς αφελείς φαίνεται ότι έχουν κάποια συνοχή…

Ό αντινοημένος, αφηρημένος λόγω σκοτούρων καί έτερων προσηλώσεων, παρανοημένος καί παρεξηγητικός φίλος μέ κάλεσε σέ κατ’ ιδίαν συνζήτηση, εάν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον θά σάς ενημερώσω…

Δέν τό έβαλα τό άρθρον εψές, μίλησα μέ τόν φίλον. Άλλαξε άποψη… Τού είχε πεί ένας Εγγλέζος ζάμπλουτος: «Μιλάς πολύ στό τηλέφωνο καί θά πεθάνεις φτωχός»… Καί τό πίστεψε, λές καί αυτό είναι οπωσδήποτε καθοριστικό καί τόν έκανε μανιακό! Βρέ οί πράκτες εφοπλιστές όλο μέ τά τηλεφωνήματα εργάζονται γιά τίς μεταφορές, χαχαχα! Τί σχέση έχει αυτό; Ά δέν έχουμε τήν ίδια διαντίληψη! Όταν σού κάνουν αντινόηση στό έναν αυτοπλασάρεται στά όλα σού. Στό είπα παλαιότερα πώς οί κοιμισμένοι ανθρώποι κοιμούνται παντού καί σέ όλα… Όποιος κατάλαβε κατάλαβε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου