Breaking

Κυριακή, 22 Αυγούστου 2021

Η Υπερμεγαλοευφυία τών Παρανοϊκών…. Αυτοί που δέν εμπιστεύοντε ποτέ τίς θωπείες…

Η Υπερμεγαλοευφυία τών Παρανοϊκών…. Αυτοί που δέν εμπιστεύοντε ποτέ τίς θωπείες…

Η παρανόηση ήταν πάντοτε τό άλμα από τήν μία εποχή είς τήν άλλη… Από μία εποχή σέ μία πρωτόγνωρη εποχή υπερευφυίας…

Πρίν προχωρήσουμε πρέπει νά διαχωρίσουμε τούς παρανοϊκούς από τούς σχιζοφρενείς… οί οποίοι σέ πολλές περιπτώσεις συγχέοντε καί που η ίδια η επιστήμη τής ψυχολογίας, τής ψυχοπάθειας, τής ψυχιατρικής δέν μπορεί νά ορίσει όρια, τά οποία ούτως ή άλλως κυμαίνοντε, διαταράσσοντε, διαλλάσσοντε, ποικίλουν, φαινομενοαπατούν, αλλάζουν συνθήκες όπως οί καιροί καί μέ γοργούς ή πολύ αργούς ρυθμούς….

Η διαφορά σχιζοφρένειας καί παρανόησης είναι υπερδυσδιάκριτη σ’ αυτούς που δέν εμπεριέχουν τό Μυστικό τού Μύστου μέσα τούς… Οί λεπτομέρειες αυτές είναι τόσον απειρομικρές ή ύπουλες μέ τήν έννοια ότι κρύβοντε α[‘ αυτούς που τές έχουν καί δή τούς υπερευφυείς παρανοϊκούς οί οποίοι κρύβοντε γιά νά κρυπτούν από τήν τρέλλα τής κοινής λογικής όσον καί από τήν τρέλλα τής σχιζοφρένειας, αλλά περισσότερο από τήν ασυναίσθητη τρέλλα τής κοινής παραδεχόμενης λογικής…

Ό,τι συμφωνηθεί ότι είναι λογική ή κοινή λογική μέσα από τά κοινά καί μοδάτα δημοφιλή καί απαρεξήγητα ήθη καί έθιμα γίνεται άνευ ανασφάλειας καί άνευ φόβου καί πάθους κοινή λογική καί αυτόν είναι τό επικύνδινο υπερτρελλό έκτοτες!… Η κοινή λογική είναι έναν θράσος οδοστρωτήρας έναντι οίας άλλης λογικής ασχέτως καί άν τέλει έχει δίκαιο, διότι αυτοί που τήν ακολουθούν τήν αποδέχοντε επειδή τήν διδάχθηκαν, επειδή έμαθαν ότι αυτή είναι η λογική καί πέραν ή υπό αυτής είναι τά είδη τής τρέλλας… Οί κατά βάσιν Κοινολογιστές εισίν οί πλέον Προαπαράδεκτοι Βλακείας καί παλειανθρωπιάς ανθρώποι, διότι ισοπεδώνουν μέ τήν ασπλαγχνία τούς κάθε άλλη λογική καί δή τίς υπερευφυίες, καί ενώ ψάχνουν γιά υπερευφυίες καί γιά τρόπους νά χρησιμοποιούν πέραν τού μικρού ποσοτού τού νού τούς, όποιον καί άν είναι αυτόν, συνταυτοχρόνως δέν μπορούν κάν νά υποψιαστούν ότι η μεγαλοϋπερευφυία πρέπει νά είναι έξω από τά όρια τής Κοινής Λογικής γιά νά είναι κάποια καί τέτοια που νά είναι ανώτερης ευφυίας από τήν Κοινή Λογική… Οί υπερμεγαλοευφυείς τό γνωρίζουν αυτόν καί κρύβοντε όπως κρύβεται έναν ζώον από τόν θηρευτή τού καί έναν άγριον ζώον από τά πλεονεκτήματα χειρών καί ποδών αλλά καί τεχνολογίας τού ανθρώπου…

Η υπερμεγαλοευφυία είναι Προκαταδικασμένη νά υποφέρει καί μόνον εάν σκότωνε αυτή τής τήν ιδιότητα διά χάριν τής ευμάρειας καί τών άλλων καλούδιων θά γινόταν Κοινή Λογική σέ περίπτωση τεράστιου πλούτου καί δυνατότητας τεράστιας εξουσίας καί δόξας… διότι κυριότερο χαρακτηριστικό τής είναι η Υπεραίσθηση τής Υπερανεξαρτησίας καί τής ταυτόχρονης μέσα σ’ αυτά Γαλήνης…

Ό Κοινολογιστής είναι πολύ σπουδαίος σ’ αυτά που συμφωνήθησαν αλλά δέν μπορεί νά διοραστεί αυτά που δέν συμφωνήθηκαν καί αυτά που δέν είναι συμπληρωματικά σ’ αυτά που συμφωνήθηκαν, αλλά αυτά που ποτέ δέν διανοήθηκαν καί είναι καλύτερα… καί όχι χειρότερα…

Η διαφορά Κοινολογιστή, σχιζοφρενή καί παρανοϊκού έγγειται σ’ αυτά που δείχνει πρός τά έξω, σ’ αυτά που είναι μέσα τού καί σ’’ αυτά που κρύβει μέσα τού…. Ό παρανοϊκός γνωρίζει τί κρύβει μέσα τού… Ό Κοινολογιστής αδιαφορεί καί ούτε γνωρίζει τί κρύβει μέσα τού, ενώ ό σχιζοφρενής φοβάται αυτά που κρύβει μέσα τού… Η επίγνωση σ’ αυτά που είσαι μέσα σού καί σ’ αυτά που πραγματικά κρύβει μέσα ή υπερμέσα σού καί είναι ό αληθινός σού εαυτός, είναι η διαφορά τού υπερμεγαλοευφυή παρανοϊκού από τόν σχιζοφρενή ή τόν υπερηχόν Κοινολογιστή…

Ό παρανοϊκός είναι ό καθύποπτος, αυτός που υποψιάζεται τό άλλο καί τά άλλα πέρα από αυτά που δείχνουν ή φαίνοντε στούς άλλους καί στά άλλα… Η υποψία τού δέν είναι κακός λογισμός καί άν κάποια υποψία είναι οπωσδήποτε ανομαλία, διαστροφή, κακός λογισμός καί αμαρτία Αντιηθικής τά κόβει διότι δέν έχουν νά τού παρέχουν, παράξει καί προσφέρουν τίποτε άλλο από συμφορές καί Κακοπαρανόηση ήτοι ψύχωση σχιζοφρενών πιστεύω ή ψύχωση διεστραμμένων πιστεύω που θά τόν παγιδεύσουν όπως παγίδευσαν καί κάποιον άλλο που βεβαίως δέν ήταν παρανοϊκός υπερμεγαλοευφυής γιά νά τό υποψιαστεί καί νά τό καταλάβει…. Καί άν λάχει καί παγιδευτεί θά παλαίψει μέ προσευχές κυρίως καί πρακτικές ωσότου ξεκολλήσει από πειρασματικές σκέψεις τής καταβύθισης τού βάλτου….

Ό παρανοϊκός είναι αυτός που πάντοτε υποψιάζεται πέρα από τό μέτρον τού κοινολογιστή… Βλέπει πάρα πέρα, υπό πέρα, υπέρ πέρα, ανά πέρα καί ούτω καθεξής… Δέν βλέπει μέ βεβαιότητα αλλά από περιέργεια καί φιλερευνητική αματαιόδοξη φιλόγνωση δίψα… Ψάχνει σ’ όλα ή μέσα απ’ όλα ακόμη έναν τούβλο ή ακόμη έναν μονοπάτι πρός τό Αθάνατον Ύδωρ… τής Αιωνιότητος… Τί σόϊ παρανοϊκός καί τί σόϊ υπερμεγαλοευφυής θά ήταν εάν δέν προσέβλεπε μέχρι τά Άνακρα Άκρα Τού Απείρου!….

Πώς περιεργάζεται ό Παρανοϊκός; Η ίδια η περιεργασία τού είναι που τόν κάνει πρίγκηπα καί βασιλέα είς τό αχανές παλάτιον τής Παρανόησης… Βάζει πάντοτε μπροστά τό κακό! Δηλαδή, όταν εξετάζει κάτι, όταν συναντάει κάτι, όταν έχει κάτι έν όψει πρώτη ή γιά πολλοστή φορά, δέν κρίνει πρωτίστως εάν ειναι καλό αλλά είναι κακό!… Σκέπτεται πρωτίστως εάν είναι παγίδα καί όχι άν είναι ευκαιρία εκμετάλλευσης ή συμφέροντος που μπορεί κάποιος νά τό αποκαλέσει καλό….

Σκοπός τού δέν εί ναί νά είναι νικητής αλλά Ακαταμάχητος καί δή Προακαταμάχητος, διότι η νίκη μπορεί νά είναι η παγίδα γιά τήν ήττα τού!…. Δέν σκέπτεται ωσάν ζώον καί ωσάν ζωάνθρωπος, αλλά ωσάν άνθρωπος που μπορεί νά καταλάβει όλον τό Σύμπαν καί τό Άπειρον καί άς μήν μπορεί νά τά νικήσει… Καί εάν δέν μπορεί νά τά νικήσει αυτός ποίος τότε μπορεί νά τά νικήσει;… Τά νικάει έστω μέ τήν Διαντίληψη τής Παρανοϊκότητος τού καί μ’ αυτόν τόν τρόπο δέν απωλαίνει όλη τήν αξιοπρέπεια τού… Είναι ωσάν νά δηλώνει: «μπορείς νά μέ νικήσεις αλλά δέν μπορείς νά μέ κάνεις νά μήν σέ κατανοώ καί νά μήν κατανοώ αναλόγως τού ποία δύναμη είσαι περισσότερα ή ισάξια σού, ή όσα μπορεί νά κατανοήσει στό έπακρον η ανθρώπινη διανόηση»…. Αφού τά σκεπτεί αυτά αμέσως μετά σκοτώνει τήν υπερηφάνεια τού γιά νά μήν είναι θύμα τής αυτοϋπερκτίμισης τού…

Ό Πρωτόγονος μαθαίνει πρωτίστως τί τόν βλάπτει καί ύστερα τί τόν ωφελεί, προφανώς ό,τι δέν τόν βλάπτει καί νά μήν τόν ωφελεί δέν θά τόν καταστρέψει… Συνεπώς, η αρχή τού Παρανοϊκού είναι η Προϋπερεπιφύλαξη… Επειδή ζούμε σ’ έναν παράξενο καί απροσδόκητα εχθρικό κόσμο πνευμάτων καί ψυχών σέ σώματα, τό νά γνωρίζουμε τί μάς βλάπτει, τί καί ποίος μπορεί νά μάς βλάψει πρέπει νά είναι πρωταρχικό μάς μέλλημα…. Ό αδεξιότερος Αγωνιστής που γνωρίζει τούς εχθρούς τού έχρι περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης καί διαιώνισης τού είδους τού από τόν ικανότερο Αγωνιστή που δέν μπορεί νά εντοπίσει, ψυχολογίσει καί προαμυνθεί έναντι τών εχθρών τού…

Ό Παρανοϊκός δέν ενδιαφέρεται νά νικήσει αλλά ενδιαφέρεται νά μήν χάσει… Δέν ενδιαφέρεται γιά τά τρόπαια αλλά γιά τήν σταθερότητα… Δέν τόν ενδιαφέρει εάν δέν αναπτυχθεί σέ πλούτο, εξουσία, δόξα, αλλά νά μήν χάσει τήν ζωή τού, τά ιερά καί όσια τού, αυτά που έχει ή έστω νά μήν χάσει τόσα ώστε νά γίνουν αιτία νά χαθεί ό ίδιος ψυχικώς καί σωματικώς… Εάν έχει νά επιλέξει μεταξύ ψυχής καί σώματος ή οίων αλλών διλημμάτων, τριλημμάτων εκατομμυριολημμάτων, απειρολημμάτων, θά ζυγίσει Λογιστικώς ποίον από τά δύο συμφέρει τόν ίδιο περισσότερο καί ποίον από τά δύο είναι ό Προπερισσότερος Εαυτός τού!….

Επειδή πάντοτε βάζει μπροστά τό κακό θά ιδεί πρώτος τό κακό καί επειδή οί κοινολογιστές βάζουν πάντοτε μπροστά τό καλό θά ιδούν έσχατοι τό κακό… Οί Κοινολογιστικώς νοούμενοι επιτυγχημένοι που πρώτοι στόν κατάλογον είναι οί παραλήδες, βλέπουν πάντοτε πρώτο τό καλό, ή βάζουν πάντοτε μπροστά τό καλό, ένα απροσδιόριστο καλό μεταξύ συμφέροντος ιδιοτέλειας καί καλού γενικού τού ίσαλου τής επιφάνειας καί τού φλοίσβου τής μηχανής ενός αυτοκινήτου ή μίας καλοκουρδισμένης επιχείρησης…

Όταν η Εύα περιεργάστηκε τόν απαγορευμένο καρπό, τό πρώτο που παρατήρησε ήταν ότι ήταν εύμορφος καί καλός… Έβαλε μπροστά απ’ όλες τίς κρίσεις τής τό καλό κατά παρακίνηση τού έν όφι σατανά καί όχι κατά τήν εντολήν Θεού περί Επιφύλαξης σέ όσα τής είπε μέσω Αδάμαντου νά προσέχει καί νά τηρεί… Αυτός που προσέχει τήν υγεία τού πρωτίστως κρίνει εάν βλάπτει μία τροφή ή πόση καί ύστερα νά δοκιμάσει ή νά υπερβάλλει μέ τές δόσεις ανά ημέρα ή ανά καιρούς…

Παρατήρησα ότι όσοι είναι βολευμένοι μέσα στό σύνστημα εμβολιάστηκαν ευκολότερα διότι έχουν εμπιστοσύνη στό σύνστημα καί επειδή θεωρούν καλό ό,τι τούς συμφέρει, ό,τι τούς παρέχει καί διατηρεί απρόσκοπτο τό χρήμα, τήν εργασία, τήν εξουσία, τήν δόξα, τές δημόσιες σχέσείς, φιλίες καί απολαύσεις καί όλες τές προοπτικές γιά μελλοντικές όμοιες καί περισσές επιτυχίες. Συνάμα ό,τι τούς διατηρεί τήν απρόσκοπτη δυνατότητα γιά μετακινήσεις καί γιά ταξείδια… Δέν είναι αυτή η Κοινή Λογική;…, Καί όμως είναι ενσφαλμένη…! Όταν χρησιμοποιείς τήν Κοινή Λογική γιά νά εξαπατήσεις κάποιον καί αυτός ό κάποιος είναι κατά κόρον Κοινολογιστής δέν έχει καμμία ελπίδα σωτηρίας καί δή ψυχοσωτηρίας εάν τόν κτυπήσεις εκεί που άν πέσει θά πέσει η ψυχή τού!….

Ό Παρανοϊκός όμως όπως πάντοτε Παρανοεί καί λέγει στόν εαυτόν τού πρίν τό ειπεί στούς άλλους ή στόν εαυτόν τού αφού τού ανοίξουν τά μάτια άλλοι φιλοσοφικώς ή από πληροφορίες ή καί αυθορμήτως: «Έναν λεπτόν, καί άν τά πράγματα δέν είναι έτσι όπως φαίνοντε; Καί άν τά καλούδια μού δέν είναι αυτά που μέ συμφέρουν αλλά αυτά που μέ καταστρέφουν καί που θά κάψουν τήν ψυχή μού καί γιατί νά μήν πιστέψω ή ερευνήσω άν υπάρχει;» καί άλλα παρόμοια πάντοτε διηνηκώς λέγει αυτός… Δέν εμπιστεύεται κανέναν καί δή τούς γνωστούς, από αιώνες καί δοκιμασμένους εχθρούς τού, πόσον δέν μάλλον άμα αυτοί τό δηλώνουν έκτοτε μέ διάφορους τρόπους καί εάν τό έχει επαληθεύσει μέ πληροφορίες, παρατηρήσεις, μελέτες καί έρευνες… Δέν εμπιστεύεται, είναι επιφυλακτικός καί εξεταστικός…

Δέν εμπιστεύομαι σημαίνει αμφιβάλλω καί αμφιβάλλω σημαίνει αρχίζω νά ερευνώ…. Αλλά γιά νά ευθυγραμμίζεται από τό συνεξάρι πρέπει νά είσαι Παρανοϊκός, εάν είσαι Κοινολογιστής τότε εμπιστεύεσαι, δέν αμφιβάλλεις καί δέν ερευνάς, αλλά αποδέχεσαι ό,τι σού πλασάρουν καί δή άμα στό πλασάρουν οί ειδήμονες… Είς τήν Πύλη τών Δελφών έγραφε τό πλέον Παρανοϊκό απόφθεγμα: «η εξαπάτηση είναι η διπλανή τής εμπιστοσύνης»…. Προφανώς αυτό μπορεί νά στό ειπεί καί ένας απατεώνας γιά νά κερδίσει μέ γοητεία καί αποθαύμαση τήν εμπιστοσύνη σού, χωρίς νά αναφέρομαι συγκεκριμμένως στούς Δελφούς, αλλά όταν ό Αίσωπος επισκέφθηκε τούς Δελφούς, κατηγόρησε τούς εκεί ιερείς ώς αριστοτέχνες απατεώνες καί τόν δολοφόνησαν, χωρίς νά σημαίνει πώς ήσαν όλοι καί σ’ όλες τές εποχές απατεώνες… Αλλά αυτό που έκανε ό Αίσωπος καί ό Σωκράτης ήταν αυτόν που αργότερα έκανε Ό Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός!…

Εάν εσύ υποψιάζεσαι τήν αλήθεια γιά τά εμβόλια καί είσαι αποτυχημένος σέ όσα τά τής σταθεράς θεωρούν ώς Κριτήρια Επιτυχίας οί επιτυχημένοι καί εσύ έν μέρει ή πλήρως, όπως χρήμα, δόξα, εξουσία, ακολασία, απολαύσεις, ταξείδια, μετακινήσεις, κανονική ζωή υπό όρους εμβολιασμών καί άλλων Απανεξαρτηστικών Σταδιακώς Μέτρων συμφώνως τής Κοινής Λογικής Ύπνωσης, τότε δέν θά σέ πιστεύσουν….

Ποτέ δέν εμπιστεύεται καί δέν πιστεύει έναν αποτυχημένον ό επιτυχημένος, χαχαχαχα!…. Ό επιτυχημένος θεωρεί ότι είναι ανώτερος από έναν αποτυχημένον, άρα βάσει Κοινής Λογικής γιατί νά τόν εμπιστευτεί καί νά τόν πιστεύσει;… χαχαχα! Εάν τό κάνει είναι ώς νά γίνεται κατώτερος όχι ίσος, διότι τό νά εμπιστεύεσαι καί πιστεύσες σ’ έναν αποτυχημένον μόνον χειρότερα αποτυχημένος μπορεί νά είσαι, χαχαχα! Καί όντως ισχύει! Χαχαχαχα!…. Ό εγωϊσμός είναι εκείνος που δέν δέχεται ποτέ νά φανεί κατώτερος ή νά παραδεχθεί τήν κατωτερότητα τού σέ όσα είναι κατώτερος ό εαυτός που τόν τρέφει, αφού η λέξη κλειδί τού εγωϊσμού είναι η Παραπλανητική λέξη Ανάπτυξη, χαχαχαχα! Πώς κάποιος που θέλει ν’ αναπτύσσεται νά εμπιστεύεσαι κάποιον που είναι ήδη γιά πολύ καιρό αποτυχημένος καί δυστυχισμένος μέσα από τές ακρότητες τού βίου καί τής ατυχίας τού ή καί αποτυχίας τού;… Είναι δυσανάλογο καί Προδυσανάλογο γιά τήν Κοινή Λογική, χαχαχα!…
Επειδή ό εγωϊσμός τού επιτυχημένου είναι τυφλός καί ασυναίσθητα ισοπεδωτικός καί θεωρεί επιτυχία ό,τι αυτός καί τό σύνστημα διεθνής διακυβέρνησης, δημοκρατίας, ελεύθερης αγοράς καί σταθεράς επιτυχίας σέ όλα τά μήκη, πλάτη καί ύψη τής κοσμοπολίτικης ζωής, ομοιάζει μέ τίς σταθερές αρχές, ιδέες, γοητείες, πιστεύω τού, τότε όποιος δέν τού ομοιάζει είναι δι’ αυτόν αποτυχημένος καί μεταξύ άλλων ένας που δέν τού ομοιάζει είναι Ό Θεός, χαχαχα, που μεταξύ άλλων ήταν τόσον Παρανοϊκός είς τήν Ενσάρκωση Τού ώς Θεάνθρωπος που κήρυξε τήν φιλοπτωχεία, όντως ό μεγαλύτερος Παρανοϊκός, χαχαχαχα!!!!

Μία λεπτομέρεια, υπάρχει ένας Μαθηματικός που ανάπτυξε τά Μαθηματικά τού Παράλογου…. μέ προέκταση τού Παρανοϊκού Μαθηματικού Λογικού Συνστήματος, αλλά δέν θυμάμαι τό όνομα τού, αλλά αυτός απλά μού επιβεβαίωσε έν μέρει καί άμα είναι έν μέρει οίδα ότι είναι πλήρως, τών όσων Προδιαπίστωσα…

Πρέπει νά είσαι Πολύ Παρανοϊκός διά νά είσαι καί νά κάμνεις όπως Ό Ιησούς Χριστός, εξού καί Ενσταυρώθηκε από τούς Κοινολογιστές μέ παραίνεση, απαίτηση καί οχλοβοοβολή τών Υπερκοινολογιστών, αυτών δηλαδή που τώρα μέ τήν Κοινή Λογική σέ πείθουν ότι τά εμβόλια κατά τού κορωνοϊού δέν είναι ό ίδιος ό κορωνοϊός σέ άλλη συνσκευασία όσα δέν είναι πλασέμπω καί δέν είναι σέ άλλη μορφή ηλεκτροϊοβολία από τά διάφορα τερτίπια τού 5G ή τών 5G…. Μόνον ένας ΠΑΡΑ ΝΟΪΚΟΣ μπορεί νά τά «φαντάστεί» = υποψιαστεί αυτά… τά Ακοινολογικά Πιθανολογήματα ή Διαπιστώματα….
Ό Κοινολογιστής έχει πάντοτε δίκαιο επειδή ποτέ δέν καταλάβει πότε είχε άδικο… Μέ αυτό τόν τρόπο είναι πάντοτε κερδισμένος τόσον στήν δουλειά όσον καί στίς πράξεις προστασίας τού, διότι άν θ’ αποθάνει δέν απόθανε ποτέ από εμβόλια ή άλλα δηλητήρια ή ηλεκτρονικές εκπομπές, απόθανε από ιώσεις καί ασθένειες που προέκυψαν τυχαία καί που κανένας άνθρωπος δέν μπορούσε νά προσδιορίσει ή νικήσει…

Τό νά παλεύεις μέ τόν Κοινολογιστή είναι ωσάν νά παλεύεις μέ τόν Αρχιηλίθιον…. Από τήν άλλη ό Παρανοϊκός εκείνον τόν χαρακτήρα που κρύβει είναι νά μήν είναι ποτέ ό μαλάκας τής υπόθεσης…. Μαλάκας δέν είναι αυτός που ηττάται… Οποιοσδήποτε μπορεί νά νικηθεί… Μαλάκας είναι αυτός που ηττάται καί δέν τό παίρνει είδηση, δέν κατάλαβε ποίος τόν νίκησε καί δέν υποψιάζεται κάν ότι τόν νίκησε ό φανερός εχθρός φίλος,./… ή δέν καταλάβει νά υποψιαστεί ότι ίσως, έστω ίσως αυτός που τόν κερατώνει ψυχή τέ καί σώματι μπορεί νά είναι ό έμπιστος τού φίλος…

Όταν εμπιστευτείς τόν κόσμο αμέσως χάνεις Τόν Θεόν… Ό Κόσμος φωνάζει: «έ μαλάκα, εσύ είσ’ ό θεός»…. κι’ άν είσαι μαλάκας όπως η Εύα καί ό Αδάμαντος θά τό πιστεύσεις δίχως άλλο, δίχως εξέταση, επειδή σού άρεσε καί σέ βόλευε ιδιοτελικώς η όποια αυτή Μαλακία, χαχαχαχα!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου