Breaking

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021

Η ατελέσφορος επίθεση καί τά αντισώματα έναντι τής Γενοκτονίας… Διάβασε ώς τό τέλος διότι η Παρτίδα/Πατρίδα κερδίζεται είς τό τέλος…

Η ατελέσφορος επίθεση καί τά αντισώματα έναντι τής Γενοκτονίας… Διάβασε ώς τό τέλος διότι η Παρτίδα/Πατρίδα κερδίζεται είς τό τέλος…

Ό Ελληνισμός κτυπάται από μία ατελέσφορο επίθεση μέ σκοπό τήν ατελέσφορο εξαφάνιση τού μέσα από τήν ατελέσφορο ήττα τού διά τής ατελέσφορου νίκης τών ατελέσφορων εχρθών τού…

Σέ παρόμοια επίπεδα κτυπάται όλη η ανθρωπότητα αλλά περισσότερον ό Ελληνισμός καί ό Χριστιανισμός, όπου δέν έκλειψε ή δέν μεταμορφώθηκε σ’ αναγνώτιστο Χριστιανισμό τέτοιο ώστε ν’ αναγνωρίζεται γιά τόν αντίθετο τού… όπως είναι έγινε σέ τεράστιο καί πληθωρικό βαθμό είς τήν Ευρώπη καί σέ χώρες που αποίκησαν ώς επί τώ πλείστον Ευρωπαίοι καί δή Δυτικοευρωπαίοι που δέν αναμίχθηκαν πολύ μέ γηγενείς φυλές….

Η κραταιά Ορθοδοξία συντηρούσε σταθερά άμυνα σ’ αρχές που ήταν τά θεμέλια καί τά τείχη μαζύν τής οίας ψυχικής, νοητικής καί καρδιακής άλωσης μέ ιδέες, απόψεις, γνώμες καί πεποιθήσεις τέτοιες που ευνοούσαν τούς εχθρούς…

Περικυκλώθηκε τό Ελληνοβυζάντιο διά τής ιδρύσεως δύο βασικών πυλώνων εξαφάνισης Ορθοδόξων καί Ελλήνων, τού Κορανισμού από τήν μία καμπυλωτή πλευρά καί τού Μασσωνισμού από τήν άλλη καμπυλωτή πλευρά. Η εφαρμογή αυτή από μόνη τής μετάλλαξε εκατομμύρια Έλληνες σέ Κορανιστές καί Μασσώνους που συνάμα έπαψαν όχι μόνον νά έχουν Ορθόδοξη Συνείδηση αλλά καί Ελληνική Συνείδηση, καθότι μέσα από τίς έν λόγω αιρεικές παραθρησκείες αποκλείεται καί συνάμα δέν διδάσκεται η Ελληνική Συνείδηση… Είς τούς Κορανιστές βλέπουμε νά μήν γνωρίζουν, νά μήν διδάσκεται καί ν’ απαγορεύεται η εμβάθυνση είς τήν εθνική καταγωγή τούς, ενώ συνάμα διδάσκεται ότι δέν υπάρχει σημασία νά γνωρίζουν καί ταυτόχρονα διδάσκεται παραπλανητική καταβολή, όπως είς τούς Τούρκους… Είς τούς Μασσώνους διδάσκεται μία υποκριτική πίστη σαλάτας απ’ όλα καί από τίποτε, μία πανανθρώπινη ψευδοειρήνη που εκδηλώνεται καί μπορεί νά υπάρξει μέσα από τήν αλλοίωση, μετατροποποίηση, εξαφάνιση καί κατάργηση πάσας θρησκείας καί εθνικότητος, διότι κατά τό δόγμα τούς είναι οί ρίζες καί τά άνθη τού κακού γιά νά θυμηθούμε καί τόν ανεκδιήγητον Μπωντλαίρ…

Η εμπειρία καί τά βιώματα μαζύν μέ τήν ευφυία, τήν ανάλυση, τήν έρευνα καί τά διαδοχικά συμπεράσματα σέ μία αλυσίδα επίγνωσης καί διαπίστωσης είναι η Δημιουργία Αντισωμάτων Αντοχής καί Ελιγμού έναντι τών ατελέσφορων σωμάτων, εφαρμογών καί διαπράξεων επίθεσης…

Λένε πώς ό,τι δέν σέ σκοτώνει σέ κάνει δυνατότερο. Αυτή φαίνεται νά είναι ό ορισμός τών Αντισωμάτων… τού οργανισμού καί τής ψυχής… Μέ τά κλασικά εμβόλια πρό κορωνοϊού τά αντισώματα δημιουργούνταν από τήν τριβή, συντριβή, διατριβή τού οργανισμού μ’ εξασθενισμένα σωματίδια τινής ασθένειας…

Μέ τήν ίδια λογική έχοντας τήν ικανότητα καί τήν ευφυία μέσα από εμπειρίες, αφηγήσεις, διηγήσεις, ανάγνωση, μελέτη, νά εξερευνάς τούς ανθρώπους όταν δέν είναι αρκετά δυνατοί διά νά σέ καταδιώξουν σφόδρα ή καί ατελέσφορα, συμπεραίνεις τί θά σού έκαναν εάν διάθεταν αυτήν τήν δύναμη… Διακρίνοντας τούς εχθρούς πρίν γίνουν εχθροί ή εχθρότεροι λόγω μεγέθους δύναμης, χρήματος, ικανότητος καί μεταπληστίας μετά απ’ όλ’ αυτά, μπορείς νά λάβεις τά μέτρα σού γιά διηνηκή άμυνα καί εννοείται εάν τά καταφέρεις ή όσον τά καταφέρεις, διότι εάν πολλοί μικροί εχθροί παρεμβάλουν είς τήν ανάπτυξη σού, τήν ανεξαρτητοποίηση σού καί τήν προκοπή σού, δέν έχεις καί πολλά περιθώρα καί θά πρέπει ν’ αλλάξεις τόπο διαμονής, δράσης, τρόπους διάδρασης αθόρυβους καί αόρατους όσον τό δυνατόν, καθότι σ’ έχουν βάλει στό μάτι τών κυκλώνων σού… Εί δυνατόν πρέπει ν’ αλλάξεις όνομα, τόπο, νά προσποιείσαι ότι πιστεύεις αυτά που τούς αρέσουν καί νά τούς πείσεις μέ δόντια καί μέ νύχια ότι είσαι ακίνδυνος πρός αυτούς, τόσον μέ τήν έννοια τής απειλής που μπορεί νά υποστούν απ’ εσένα όσον καί από τήν έννοια τής παραγωγικότητος σέ όλα τά μέτρα, σταθμά, επίπεδα, φάσματα, προεκτάσεις…

Η καταδίωξη προέρχεται μέσα από τό σύνστημα καί τό σύνστημα δέν είναι τίποτε άλλον από νόμους καί ειδικές εφαρμογές αυτών τών νόμων… Αυτή είναι η αυτόματη καταδίωξη, πέραν τούτης εφαρμόζεται η ειδική, συγκεκριμμένη καί Προστοχευμένη Καταδίωξη ανά μονάδα από άλλες εχθρικές μονάδες που δρούν αυτόβουλα ή μέσα από τούς μηχανισμούς οργανωμένων καταδιώξεων ή καί απευθείας απ’ εκείνους που καταδιώκουν ανθρώπους μέ συγκεκριμμένη ταυτότητα, όπως αυτή τού Ορθόδοξου Έλληνα…, Έλληνα…., ισχυρού επιχειρηματία ή επιστήμονα που δέν αυτοεμπίπτει είς τά νήματα «τούς» καί φοβούντε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί νά δημιουργήσει δυνάμεις που νά μήν «τούς» ευνοούν ή που νά προσφερθούν είς τούς οίους καταδιωγμένους…

Ένεκα τούτων, τό σύνστημα προβλέπει διαρκώς τήν θέσπιση καινούργιων νόμων ώστε νά αποκοπεί η ελευθέρα δράση, η απρόσκοπτη βούληση, η δημιουργία δύναμης που νά μήν είναι ταυτόχρονα αιμοφιλική καί συνδεδεμένη είς τόν αναπνευστήρα τής εντατικής «βοήθειας» «τούς», μέσω τραπεζών καί άλλω  θηριωδών συνστημικών εγκληματοργανώσεων εναντίον ΜΑΣ….

Πρέπει νά συμπεριλαμβάνοντε είς τά Αντισώματα ΜΑΣ, τόσον η αντοχή όσον καί η υπερδίαρκεια τής ηλικίας, η ικανότητα νά επιβιώνουμε καί δεξιοτεχνία είς τό πείσμα νά μήν αλλοιωνόμαστε από Σειρήνες καί Κελένδες «τούς»… Εντούτοις, ποία είναι τά αντισώματα σέ μία κοινωνία που διεκτείνεται σέ όλα τά πλάτη, μήκη καί ύψη τής γής, που κατακτάει τά εδάφη που θά μπορούσαμε νά επιβιώσουμε δι’ αιώνες;… Ίσως δέν υπάρχει ή είναι ικανότητα καί τύχη διά πολύ ολίγους…

Διά νά επιβιώσουμε θά πρέπει νά μεταμορφωθούμε σέ υπεράνθρωπους όχι από τά εμβόλια «τούς» αλλά από τά πρωτόγονα μέσα μάς, ικανότητες μάς, ευφυίες μάς, τρόπους συνεχούς αναπροσαρμογής καί διακίνησης ΜΑΣ, πράγμα πολύ ψυχεξαντλητικόν σύν τοίς άλλοις ή καί πρίν απ’ όλα τ’ άλλα, ώστε νά σέ κάνεις νά λές καλύτερος ό θάνατος, καί όντως είναι πολύ καλύτερος από τήν ανείπωτη σκλαβιά… Τήν βία τής πτώχειας σέ όλα τά επίπεδα διά νά μεταλλάξω κάπως τά λόγια τού Κάντυ…

Η υπομονή είναι τά πόδια καί εσωτερική ενέργεια αυτού τού τσαγανού που λέμε αντοχή… ΕΙΤΕ ΧΑΣΩ ΕΙΤΕ ΚΕΡΔΙΣΩ ΔΕΝ Θ’ ΑΛΛΑΞΩ… ΕΙΤΕ ΗΤΤΗΘΩ  ΕΙΤΕ ΝΙΚΗΣΩ ΔΕΝ Θ’ ΑΛΛΑΞΩ ΚΑΙ ΔΕΝ Θ’ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΔΙ’ ΕΜΕΝΑ… Αυτή η «ξεροκέφαλη» νοοτροπία είναι παράλληλη υποπεριφέρεια καί συνάμα υπερπεριφέρεια τής αυρικής προέκτασης τής ψυχής ΜΑΣ καί αυτού που είμαστε ώς μονάδες ανθρώποι, που δέν μπορούν νά διεισδύσουν μέσα τής… Διά νά διεισδύσουν μέσα σ’ αυτή πρέπει πρωτίστως νά απηυδήσει, παραδοθεί καί υποκύψει είς τά θελήματα «τούς» η ψυχοργανική βούληση η οποία έχει κατακυριεύσει μία αδυνατισμένη, εξαντλημένη, διαλυμένη, απογοητευμένη καί αυτοαμφισβητούμενη Θέληση!…

Βούληση είναι όταν ό ναρκομανής επιθυμεί νά τροφοδοτήσει τόν οργανισμό τού μέ τήν δόση τού, είτε γνωρίζει ότι η βούληση αυτή είναι εναντίον τού είτε δέν τόν ενδιαφέρει ποσώς καί έχει παραδοθεί σ’ αυτήν…

Θέληση είναι η αντίσταση είς τήν Βούληση τού ναρκομανή έστω καί εάν τήν οία δεδομένη στιγμή είναι ανίσχυρη καί αδυνατότερη από τήν Βούληση, αλλά μέ τήν Επιμονή δημιουργεί μία ριζική εκκόλαψη μικροοργανισμών Υπομονής, ώστε ν’ αντέχει καί ν’ ανέχεται αρχικώς τήν Άβουλη Βούληση που έγινε υποχείριον άλλων Βουλήσεων καί άλλων Ουσιών καί ταυτόχρονα η οικοδόμηση Αντοχής δι’ αντιμετώπιση τής Στέρησης τής Επαναληπτικής Εθιστικής Παραπομπής είς τά οία ναρκωτικά εξαρτήματα τής αρρωστημένης Βούλησης, είτε αυτά είναι μαστούρικες ουσίες, είτε ηλεκτρονικές μαστούρες, είτε χρηματικές μαστούρες, είτε φιλόλαγνες καί φιλακόλαστες ουσίες κ.ο.κ…

Η διαφορά ασθενούσης Θελήσεως έναντι τής Εθιστικής Πλυσιοεγκεφαλημένης, Μεταλλαγμένης, Αλλοιωμένης, Εξαπατημένης, Σατανισμένης Βουλήσεως είναι ότι σέ τέτοια περίπτωση η Βούληση κάνει τό θέλημα τού γλυκού ή άλλως πώς εθισμού τής, ενώ είς τήν αντίστροφη περίπτωση, η Θέληση επιβάλλεται είς τήν Βούληση παρότι τό σώμα καί η ψυχή πονάει, βασανίζεται, απελπίζεται, δέν αντέχει αλλά ταυτόχρονα Αντέχει καί Ευαντέχει, μέχρι νά εκλείψουν καί αποθάνουν τά μικρόβια ή βακτηρίδια μέθης, εθισμού, τρέλλας, σχιζοφρένειας, σατανισμού καί μαστούρας εντός τών κυττάρων…

Όταν η Βούληση αποδέχεται τούς ιούς τού Εθισμού η Θέληση καλείται νά δημιουργήσει αντισώματα ήτοι αντιιούς κατά τών ιών τού Εθισμού καί μέ πραξικόπημα ή μάλλον αντιπραξικόπημα άνευ ελέους νά Διεξαφανίσει τόν Εθισμόν ακόμη καί εάν αυτός είναι μία ιδέα, τρόπος ζωής που καταρρέει τόν άνθρωπο καί τήν επιβίωση τού, μαζύν μέ τήν αξιοπρέπεια τού νά υπάρχει χωρίς νά πολεμάται αδύστακτα ενδελεχώς… σέ κάθε αυτοτόπο τού συγκροτημένως καί παντοιοτρόπως…

Ό Εθισμός εξαπλώνεται στόν οργανισμό ό οποίος είναι συνυφασμένος μέ τήν Βούληση, ώστε η Βούληση νά έχει τήν γνώμη τού οργανισμού καί ό οργανισμός τήν γνώμη τού Εθισμού… Η δέ Θέληση είναι Ανεξάρτητη καί αναλόγως τής Ηθικής τής, τής Ισχύς τής, τής Εμπειρίας τής καί τών Αντισωμάτων τής από τήν Γενικότερη καί Λεπτομερέστατη Φιλοσοφία μπορεί ν’ Αντισταθεί στήν Βούληση καί καθ’ επέκταση στόν εθισμένο οργανισμό καί στόν ίδιο τό ξένον καί εχθρόν που φέρνει δώρα γλυκειά τής Αυτοκαταστροφής… Μέ τήν Επιμονή, Υπομονή καί Εγγρήγορση σέ ταυτόχρονο Πολυμέταλλο Κράμα η Θέληση μπορεί ή Επαναμεταμορφώσει τήν Βούληση καί τόν Οργανισμό αλλά καί τήν Ψυχή σ’ αυτόν που ήταν καί νά απομεταμορφώσει αυτά σέ εκείνα που δέν ήταν καί έγιναν παρά τήν Θέληση τούς καί τήν Σοφία τούς…

Τά Αντισώματα τής Θέλησης τώ όντι δύνοντε νά θαυματουργήσουν, αλλά τά Προαντισώματα τής Θέλησης έχουν τά Αέναα Εργαλεία νά υπερθαυματουργήσουν, αρκεί νά τά Πιστεύσουν καί νά τά Εφαρμόσουν Προαδιαφορώντας διά τές γλύκες που θά χάσουν καί αντέχοντας είς τές ευργετικές στερήσεις που θά προσφέρουν τήν πάσα υγεία από τό σώμα έως τόν νούν καί τήν ψυχή…

Στέρηση σημαίνει Νηστεία, Εγκράτεια, Ολιγάρκεια, έν μέρει Αυτάρκεια, διηνηκής επιβολή τής Θέλησης καί διά νά μήν νικήσει τό θέλημα καί η βούληση τού εχθρού… Τά Εργαλεία είναι η Προσευχή, η Τήρηση τών Κανόνων Ηθικής, η Υπομονή, η Επιμονή καί η Εγγρήγορση απρόσκοπτα παρ’ όλες καί όποιες αντιξοότητες, εξευτελισμούς, κακουχίες, καταδιώξεις καί δυσκολίες…

Νά σάς ειπώ έναν παράδειγμα από τό πεδίον που εφαρμόζεται καί προελαύνει έν ευθέτω χρόνω…

Κάποιος προσαρμόζεται σέ κάθε εκδοχή τού νόμου «τούς» που δέν είναι νόμος αλλά αντίνομος καί εξαναγκάζει ημάς νά δρούμε «παρανόμως» ήτοι εννόμως…

Προσαρμόζεται λοιπόν, διά νά διατηρήσει τό βιός τού, τές περιουσίες τού, τές υλικές καί περιεκτικές συμφεροντολογικές καί ευμαρεικές ανάγκες τού, που ασπούμε έστω ότι είναι τέτοιες που δέν ενοχλούν άλλους… Προσαρμόζεται καί αναμεταπροσαρμόζεται υπερμεταπροσαρμοστικώς σέ μία υποχώρηση ώστε νά διατηρεί καί απολαμβάνει τά όσα έχει έστω μέ περικοπές… Η ανίατη προσαρμογή τού είς τήν υποχώρηση θά τόν φέρει είς τήν ελεεινή κατάσταση νά γίνει κτήμα «τούς» διά νά μπορεί νά διατηρήσει τά «κτήματα» τού… Θά τού κάνουν τή ζωή πανηλεκτρονική καί κάθε περιουσία τού θά είναι ηλεκτρονικών τίτλων καί κατοχής, από τό χρήμα έως τήν περιουσία καί μία ημέρα θά τού καταργήσουν καί αντικαταστήσουν τόν χρηματικό πλούτο μέ επίδομα καί θά τού καταργήσουν πάσα περιουσία καί δικαιώματα… επ’ αυτής… συγχωνεύωντας αυτήν μέ τήν αντικατάσταση τού μοναδικού ψευδοδικαιώματος τού επιδόματος… Έως τότε οί καινούργιες γενεές θά έχουν διδαχθεί μόνον όσα θέλουν νά γνωρίζουν οί γενεές «αυτοί», όπως ό Κορανιστής δέν γνωρίζει τίς ρίζες τού καί είναι αποκομμένος τόσον ώστε νά μήν αναγνωρίζει πώς διά νά ομοιάζει μέ έλατον σημαίνει ότι έχει ρίζες καί Γονιοδομή από έλατα…

Τό επίδομα δέν θά είναι η έσχατη φάση αφαίρεσης δικαιωμάτων, ώδε θά είναι η φάση υπερπενιχρού ηλεκτρονικού χρήματος, ύστερα θ’ ακολουθήσει η κυριολεκτική αχρήματα κοινωνία οπού ό δούλος καί σκλάβος Μεταλλαγμένος θά είναι τέτοιος ώστε νά μήν γνωρίζει κάν τήν έννοια τού χρήματος… Τό μόνον που θά διδαχθεί είναι οί έννοιες τών αρχόντων καί γαιοκτήμονων καί οί έννοιες τού δούλου σ’ αυτούς, που θά τόν διδάξουν ότι αυτοί τόν δημιούργησαν πρίν από εκατομμύρια έτη, είτε επειδή ήρθαν απ’ αλλού ώς ψευδοεξωγήϊνοι, είτε μέ άλλα παραμύθια ψευδοανωτερότητας ή ότι τούς έκαμε ένας ανώτερος θεός «αυτούς» καί «αυτοί» τούς δούλους…. Καί τώ όντι θά υφίσταται μία δόση αλήθειας, καθότι οί Μεταλλαγμένοι θά έχουν μία τέτοια Αντίληψη καί Γονιοδομή που είναι κτίσμα «τούς» καί όραμα τού θεού τούς από τότε που διαπραγματεύτηκε μέσα είς τόν Παράδεισον διά μέσω τού όφι είς τήν Εύα καί τόν Αδάμαντο, είτε τό πιστεύετε είτε όχι, είτε τό πιστεύετε ώς μύθον σοφόν είτε ώς πραγματικότητα… κυριολεκτική…!

Από τήν άλλη υπάρχει αυτός που δέν προσαρμόζεται στό διεκτεινόμενο Θηριώδες Σύνστημα, αλλά διά νά τό επιτύχει τούτον διαπροσαρμόζεται όμως άνευ άλλης επιλογής αμύνης καί προεπιβιωτικής πρόνοιας είς τήν Πρωτόγονη Ζωή καί μπορεί νά ζήσει ώς τό τέλος κρυμμένος μπορεί όχι αλλά δέν θά ζήσει δούλος μεταλλαγμένος καί δέν θά ζήσει μεταλλαγμένος καί χασοψύχης!… Δέν θά γίνει ούτε κερατάς ούτε δερμένος ούτε λάτρης κατά βούλησιν τού κέρατου τού καί τού δάρσιμου τού καί άς κλαίγει καθημερινώς μέ τές κακουχίες τού….

Ό δέ δούλος έν τέλει θά κλαίγει περισσότερο από τόν προσαρμοσμένο στό σύνστημα…, απάνθρωπος, άνευ αισθημάτων μηχανάνθρωπος, χασοψύχης, ένας μηχανισμός χωρίς Τιμή που η τιμή τού θά είναι οί εκδουλεύσεις που θά κάνει είς τά αυθεντικά/αφεντικά τού μέχρι τό τέλος τής οίας μορφής κεναίσθητης ύπαρξης τού…

Ό θάνατος είναι ελευθερότερος από τόν δούλον σέ οία μορφή κτίσματος… Η μοναδική δουλεία που είναι αρχοντιά είναι αυτή πρός Τόν Δίκαιον Θεόν καί είναι αρχοντικότερη από οίον άλλον πλούσιον ακόμη καί αυτόν τόν γαιοκτήμονα ή Συμπαντοκτήμονα που έχει ή θά είχε τό Σύμπαν πρός εκμετάλλευση τού…

Πώς είναι δυνατόν νά πιστεύεις σέ παράλληλες ζωές αλλά νά μήν κατανοείς ότι ό θάνατος είναι μία πύλη αλληλοαντιδρομολογήσεως πρός αυτές;… Πιστεύεις σέ παράλληλες ζωές αλλά όχι σέ μετά θάνατον ζωήν; Ποία η διαφορά; Ότι αυτοί που σέ δίδαξαν διά παράλληλες ζωές ήθελαν νά σέ εξεκολλήσουν από τήν Πίστη διά μετά θάνατον ζωές…

Πιστεύεις σέ εξωγήϊνους; Είναι διά νά σού αντικαταστήσουν τούς δαίμονες… Τό εάν υπάρχουν εξωγήϊνοι ανθρώποι είναι μία πιθανότητα 50% μέ 50% νά υπάρχουν ή νά μήν υπάρχουν… Τό νά σ’ έφτειαξαν καί νά έρχοντε εδώ, ενώ Αστροφυσικές Παραμέτροι μάς πληροφορούν διά καταιγισμόν λίθων έξω από τό πλανητικόν μάς σύνστημα καί ταυτόχρονη ραδιενέργεια που δέν μπορεί νά περάσει τίποτε καί άλλες παραμέτροι, θά έπρεπε νά σέ κάνει νά διαλογιστείς μήπως είμαστε οί Γήϊνοι αποκλεισμένοι σ’ έναν φυλακιστικόν προασφαλιστικόν Φρουριοπυργοπλανήτη;…

Εντούτοις, τί σέ κάνει νά πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήϊνοι αλλά όχι αγγέλοι καλοί καί κακοί; Καί ότι κάποιοι από τούς δεύτερους, προφανώς οί κακοί προσποιούντε τούς πρώτους ήτοι τούς εξωγήϊνους, ώστε νά τούς καλωσορίσεις ανυποψίαστος καί χωρίς τόν φόβον μήπως αυτοί οί ξένοι είναι δαίμονες; Δέχεσαι ότι μπορεί κάποιοι εξωγήϊνοι μπορεί νά είναι κακοί, αλλά παρασυνταυτοχρόνως υποσυναίσθητα λές άν ήταν τόσον κακοί αυτοί που έρχονταν εδώ ή που μάς «έφτειαξαν» (μέ μαστούρες ψευδαισθήσεως, ήτοι οί εδώ γήϊνοι «εξωγήϊνοι») θά μάς είχαν ήδη γενοκτονήσει… Ώστε έν τέλει νά τούς υποψυχαποδέχεσαι… Μάντεψε ποίον καί ποίους βολεύει αυτή η αλλαγή στήν σκέψη σού ή πεποίθηση σού… Σέ κάνουν νά συμπαθείς αυτούς που θά φέρουν, αυτόν που θά σέ βασιλεύσει ώς κτήνος τής κόλλασης…

Ανάτρεξε είς τήν Θέληση σού διότι από μία τέτοια εθισμένη Βούληση… δέν έχεις νά κερδίσεις τίποτε, ενώ από τήν αντίστροφη πάλη τής Θέλησης, δέν έχεις νά χάσεις τίποτε… όσον καί άν βασανισθείς…

Τά εμβόλια είναι πολλά αλλά μόνον έναν ονομάζουν εμβόλιον… Η αόρατη καί ανεπαίσθητη αλλά συνταυτοχρόνως υποσυναίσθητη καί υποσυνείδητη Διεμβολή είναι η Απόκρυφος Διαβολή!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου