Breaking


Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

40ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ: Τό Ύψιστον Έλεος!… Έναν Μυστικόν Δώρον Τού Θεού που καί αυτοί που χρησιμοποιούν συνήθως δέν αντιλαμβάνοντε επαρκώς!…

Share

40ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ: Τό Ύψιστον Έλεος!… Έναν Μυστικόν Δώρον Τού Θεού που καί αυτοί που χρησιμοποιούν συνήθως δέν αντιλαμβάνοντε επαρκώς!…

Σύντομα αρχίζουν τά 40Λείτουργα τής Νηστείας ώς Τά Χριστούγεννα… 960 ώρες μνημόνευσης… Μία ώρα ένας κύβος… 960 κυβικά, 960 κύβοι όπως 960 πέταλλα στρομφιγγόσπειρας… από τήν κορωνίδα πολυκεραία τού νού πρός Τόν Υπέρτατον Άκτιστον Τριαδικόν Θεόν!… Αυτόν είναι τό πεπρωμένον, τό κάρμα, τό κκισμέττι… Αυτός είναι ό υπέρτατος προορισμός… Η ένωση τού 960 σέ 40ο …. Η ένωση τού 960 τού 40… 40 φορές… αλλά μέ ειλικρίνεια εμπαθούς αγάπης, όχι υποκριτικώς! Η υποκρισία δέν φέρνει καμμία Θεία Άξια Ένωσι, η άγνοια που έχει αγάπη είναι ισχυρότερη από τήν γνώση που έχει έλλειψη Αληθινής έν Δικαίω Αγάπης!!!!… Καλύτερα πτωχός μέ αγάπη, παρά παγγνώστης δίχως αγάπη που σ’ έκαμε επαρσιωμένον η «άλειπτη» γνώση σού!!!!…

Μπορείς νά κάνεις έναν άνθρωπον νά σωθεί δι’ Ελέω Θεού εάν τόν σαρανταλειτουργείς πρός ανάπαυση τής ψυχής τού, τά είπαμε ξανά…

Γιατί όμως; Διότι όταν μία ξένη, άλλη, έτερη ψυχή προσεύχεται ή προσφέρει δώρα γιά νά μνημονευτεί παράκληση σωτηρίας τής ψυχής τινός άλλου ανθρώπου, δέν μπορεί Ό Θεός νά τό αρνηθεί διότι θά είναι πράξη αδικίας. Βεβαίως εξαρτάται από τίς αμαρτίες τού ανθρώπου… Ό Θεός θά κρίνει καί θά τού μειώσει έστω καί απειροελάχιστη ποινή, σ’ άλλες περιπτώσεις σώζεται μετά από δύο ή περισσότερα 40Λείτουργα καί βεβαίως διαδραματίζει ρόλον περισσότερης καί γρηγορότερης ψυχοσωτηρίας η αγαθότητα, αγάπη καί αγιότητα τού ιερέως που επιτελεί τήν παράκληση, οί πέριξ αυτού Ιερείς, Ιερομόναχοι, Μοναχοί, Η Ιερά Χάρις τού χώρου, π.χ. τό νά μνημονεύεται πρός ψυχοσωτηρία καί ανάπαυση ψυχής εντός Τού Αγίου Τάφου κάνει μεγάλη διαφορά υπέρ τής υπό μνημονεύσει ψυχός!…

Τό κυριότερον όλων όμως είναι η παράκληση διά τίς ψυχές τών κεκοιμισμένων εχθρών!!!!… Εάν εσύ μνημονεύεις πρός ανάπαυσιν τές ψυχές τών εχθρών σού, τηρώντας τήν κυριότερη εντολή Τού Θεού η οποία προσπερνάει σέ δίκαιον τήν δικαιοσύνη έως τό παλάτι τής Υπερδικαιοσύνης, Ό Θεός τί επιλογή έχει ν’ αρνηθεί;… Βεβαίως πάλαι Ό Θεός θά μετρήσει τό εύρος τών αμαρτιών τού νεκρού, αλλά η προσευχή σού εάν είναι ανιδιοτελής σέ εγκόσμια πράγματα, π.χ. δέν κάνεις τήν παράκληση από συμφέρον επειδή π.χ. συμπεθέρεψες μέ τόν εχθρόν μετά θάνατον τού που καί αυτόν δέν είναι λόγος νά τόν συγχωρήσεις σέ τεράστιον κακόν, αλλά λέω…

Όταν συγχωρείς τόν εχθρόν συγχωρεί Ό Θεός εσένα…

Όταν παρακαλείς νά συγχωρέσει Ό Θεός τόν εχθρόν συγχωρεί Ό Θεός εσένα περισσότερον καί ευκολότερον…

Όταν κάνεις διά Θεού Κοινωνίας, διά Θεού Λειτουργίας τόν εχθρόν καί είναι διακαής σού πόθος καί αίτημα ενώ θά μπορούσες νά ζητήσεις μία Χάριν αγαθήν που ωφελεί εσένα, τότε Ό Θεός τί Μούτρα έχει νά μήν δεχθεί τήν παράκληση σού όταν μέ αγάπη κάνεις τήν εντολήν Τού, ήτοι μία από τίς κυριότερες εντολές Τού!… Πώς νά μήν αγαπάεις Τόν Θεόν όταν διά χάριν Τού αιτείσαι συγχώρεση καί σωτηρία τής ψυχής τού εχθρού σού;… Καί κάνεις 40Λείτουργα υπέρ τού;…

Όταν συγχωρείς τόν εχθρόν σού ή καλύτερα κάνεις 40Λείτουργα υπέρ τού εχθρού σού, τότε βάζεις λιθάρι Παψψυχοσωτηρίας!… Επειδή παρακαλείς νά σωθεί εκείνος που θά είχες δίκαιον νά παρακαλείς νά χαθεί ή έστω νά μήν παρακαλείς τίποτε ή νά παρακαλείς παραδειγματική τιμωρρία τινής χρονικής περιόδου ή αιωνίως, τότε μέ ποίον δίκαιον νά σέ κρίνει Ό Θεός; Μέ ποίον δίκαιον ή καί υποδίκαιον ή καί σκελοδίκαιον νά σέ εύρει άδικον; Μέ κανέναν!… Αλλά μέ όλα αυτά τά σκελοδίκαια ή τελωνειοδίκαια θά σ’ εύρει δίκαιον καί δικαιότερον τού συχνού δικαίου καί ώς τέτοιου τήν αίτηση νά αρνηθεί νά μπορεί ούτε ν’ αρνηθεί αυτομάτως τήν παρελκόμενη παρερχόμενη προσωπική ψυχοσωτηρία σού!…

Σώζεις έναν σώζεσαι καί σύ, χάνεις έναν χάνεσαι καί σύ, σώζεις έναν καί χάνεις έναν ισοβαθμείς αλλά υπερτερεί ότι έχασες κάποιον!… Σώζεις πολλούς σώζεσαι καί σύ, χάνεις πολλούς χάνεσαι καί σύ. Σώζεις περισσότερους απ’ όσους έχασες θά σωθείς έστω υπό όρους καί χαμηλοταξία ψυχοσωτηρίας. Σώζεις όσους μπορείς καί δέν θέλεις νά χάσεις κανέναν έστω καί εάν τό έκαμες άθελα σού ή από προσπάθεια νά σώσεις πάντοτε, σώζεσαι, αλλά θά σωθείς πληρέστερα εάν ζητήσεις συγγνώμη δι’ όσους άθελα σού έχασες καί συνάμα ζητήσεις νά σωθούν τουλάχιστον όσοι απ’ εσένα τίς παραινέσεις ή άλλες αιτίες χάθηκε ή έστω νά συγχωρεθούν όλες οί αμαρτίες που εξελίχθηκαν ώς άμπελος μαζύν μέ άλλες ή μή αιτίες αμαρτιών, από τίς συμβουλές ή παρεναίσεις καί παραινέσεις που έδωσες εσύ!…

Εάν κάθε άνθρωπος προσεύχεται διά δέκα εχθρούς τού είς τά 40Λείτουργα, η ανθρωπότητα είναι πανεύκολον νά σωθεί. Εμείς οί Ορθόδοξοι τό έχουμε, μπορούμε νά τό χρησιμοποιήσουμε καί διά ανθρώπους που είναι άπιστοι, άθρησκοι, δύσπιστοι, βλάσφημοι, αδιάφοροι, αλλόθρησκοι, τουλάχιστον εάν είναι Ορθόδοξοι ή έχουν όνομα που έχει όνομα κάποιος Άγιος… Άς τό κάνουμε. Κάποιες φορές κάποια δύναμη σέ σπρώχνει πίσω γιά τίς παρακλήσεις πολύ αμαρτωλών ανθρώπων ενώ γιά άλλους όχι, ίσως είναι Ό Θεός που δέν τούς θέλει όπως είπε Ό Χριστός ότι δέν αφήνει κάποιους νά Τόν καταλάβουν γιά νά μήν έρθουν κοντά Τού διότι θά αναγκαστεί νά τούς σώσει καί δέν θέλει, επειδή Ό Ίδιος Γνωρίζει πόσον αηδιαστικώς βλάσφημοι, εγκληματίες, κακόβουλοι, σατανόβουλοι είναι, ενώ σ’ άλλους έχει άλλη Κρίση καί τούς παραχωρεί τήν ευκαιρία… Μετάνοιας ή Συγχώρεσης, έστω μέσω 40Λείτουργων!  Άλλες φορές μπορεί νά είναι ό διάβολος, εσείς νά επιμένετε νά σωθεί πάσα ψυχή… Εάν δείτε ότι ξεχάσατε έναν όνομα λησμονημένο στόν νού σάς, όποιου θέλημα καί εάν είναι δέν μπορείτε νά καθυστερείτε, αλλά ούτως ή άλλως πέστε Ό Θεός νά μακαρίσει τήν ψυχή τού!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου