Breaking


Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

After/φτερά/meta/μετά facebook, metafacebook, infinitymetafacebook… μεταφεματεαμ = metafemateam… εξιδνα…εξιταρω εξαντας. Σύμβολον ψευδοεξωγήινων Νetflix: another life PART 2…

Share

After/φτερά/meta/μετά facebookmetafacebookinfinitymetafacebook… μεταφεματεαμ = metafemateam… εξιδνα…εξιταρω εξαντας. Σύμβολον ψευδοεξωγήινων Νetflixanother life PART 2…

Εδώ βλέπετε τό σήμα τού ΜΕΤΑ τού Ζούμπερ Ζούππ Σούππα Ζωμού Αρκταμά τής ψυχής, τής νοίας καί τών σωμάτων τών ανθρώπων…

Μία εξωγήϊνη ουραβόρος παραίσθηση όπως τά μαλακά ωρολόγια τού έκφυλλου Σαλβαδώρου Δαλί…

Ακόμη κάποιοι δέν δύναντε νά συνδέσουν όλα τά προγράμματα μέ βάση τόν Ηλεκτρονισμόν καί άλλα τών διεθνών βασιλείων προώθησης, πώλησης, προπαγάνδας, ότι είναι επιχειρήσεις από τό ίδιον σατανικόν μυστικόν Επιτελείον!…

Θαυμάστε τούς ψευδοεξωγήϊνους σάς…

Ανάδερ Λάϊφ = Έτερη Ζωή, που θά ζήσεις όταν θά είσαι απόβλακος Ηλεκτρονομεταλλαγμένος καί Βιολογομεταλλαγμένος αυτοσυνδεδεμένα!…Όπως δηλαδή διαφημίζει ό Ζούπερ σέ εικόνες διά τό ΜΕΤΑ καί μία θέσαμε είς τό προηγούμενον ομότιτλον άρθρον!…

Σέ Netflixιζουν, σέ Netflixεξευτελίζουν! Φυλάξετε αυτές τίς υποκουλτουριάρικες λέξεις που αντιπροσωπεύουν τήν εποχήν μάς διότι εάν επιβιώσουμε θά είναι θέμα διδασκαλίας καί έκφρασης τής εποχής μάς σέ μελλοντικά άς ελπίσουμε μή μεταλλαγμένα έτη… χαχαχαχα!. Τό χαχαχαχα, είς τήν μελλοντική τέχνη θά λάβει μεγάλες διαστάσεις ιογενούς εκτοπίσματος είς τούς φιλότεχνους, φιλιστορικούς, σ’ αυτούς που θά θέλουν νά καταλάβουν τίς αγωνίες, τά βάσανα, τούς αγώνες, τά αδιέξοδα, αδημονίες τής εποχής μάς καί θά γράφοντε τόνοι μελάνης «εμαιλμαλακίας» χαχαχαχα!… σέ τοίχους επιβλητικών υποκουλτουριάρικων Μουσείων Μοντέρνας Αντιστασιακής Τέχνης, εκτός άν δέν μάς αφήσουν οί κάθε «Γερμανοί», διότι είναι τής μόδας έκτοτες νά μήν μάς αφήνουν, ενώ όταν τά έχουν αυτοί νά τά μεγαλοποιούν!,χαχχιχξχαχαχουχα!…

Η προπαγάνδα τής σειράς αυτής είναι σύμφυτη μέ τό ΜΕΤΑ τού ζούκκερ ζακχαράτου σουππώδη δαίμων.,… καθότι προβάλλει τήν Έτερη Ζωή = ανάδερ λάϊφ = anoter life = metalife!… meta life ό θάνατος καί η αιωνιότητα τής κυριαρχίας τούς, αλλά εμείς οί Χριστιανοί καί άλλοι θρήσκοι πιστεύουμε ότι μετά τήν ζωήν έρχεται μία ανεξάρτητη από τήν σάρκα ψυχική ζωή υπό κρίση δι’ όσα έκαμε έν σαρκί καί αυτόν θέλουν βλασφήμως νά τό γελοιοποιήσουν καί νά ελκύσουν υποσυνείδητως καί υποσυναίσθητως όσους δέν πιστεύουν σέ μετά θάνατον ζωήν, αλλά τούς λέγω σεβαστόν ό,τι πιστεύουν αλλά «αυτούς» «τούς» σατανομαζζώνους νά μήν «τούς» εμπιστευτούν έστω καί εάν έχουν δήθεν ή όντως όμοιες πεποιθήσεις περί μετά θάνατον ζωής ή ανυπαρξίας. Διότι δέν σημαίνει πώς όστις έχει όμοιες μεταθανάτιες πεποιθήσεις μ’ εσένα είναι φίλος, αλλά θέλει νά σέ βγάλει από τήν μέση ή νά σέ μεταλλάξει σέ τεχνολογικόν άβουλον μηχανοδούλον!… Καλύτερα μ’ έναν φιλάνθρωπον μέ διαφορετικές πεποιθήσεις θρησκείας παρά μ’ έναν παλειάνθρωπον καί έτι χειρότερον σατανάνθρωπον μέ όμοιες πεποιθήσεις μεταθανάτιας ζωής ή ανυπαρξίας καί θρησκείας μ’ εσένα!… Διότι καί ό λύκος μέ τό ερίφιον έχουν όμοιες θρησκευτικές πεποιθήσεις αλλά ό πρώτος τρώγει τόν δεύτερον…

Βλασφημούν ό,τι έχει σχέση μέ Τόν Τριαδικόν Θεόν οί σατανάνθρωποι όπως αναφέρει ό Ιωάννης ό Θεολόγος διά Χριστού!… Δέν είναι ότι πιστεύουν σέ μή ύπαρξη ζωής μετά θάνατον αλλά επειδή σέ θέλουν είς τήν κόλλασιν μετά θάνατον, αυτόν τό γνωρίζουν τουλάχιστον οί βαθύτεροι τού διαβολικού βασιλικού βούρκου!…

Ευχαριστούμε τόν αναγνώστη νό ιμπόρταντ που στό προηγούμενον άρθρον μάς έδωσε τήν σύνδεση μέ τήν ανάδερ λάϊφ… νέτφλιξ… = νέτ φίξ = θέλουν νά σέ νετφιξάρουν = netfix = netf(l)ix = net facebook I ix/fix… περιττόν νά περιγράψω τούς συνειρμούς τής πονηρής υποκουλτούρας καί συνάμα προδοσίας τούς είς τό προσκήνιον, διότι γλώσσα έργον αγαθόν!…

After =ftera=φτερά μετά= metaftera ψευδοεξωγήϊνα διαστημόπλοια σέ σχήμα ουροβόρου καί αυτοουροβόρου διαστημικού όφι τής ψευδοafterlife & satanafterlife «τούς».. Οί σειρές που σέ καθηλώνουν καί λές, άσε ρέ θά δώ τήν σειρά αντί νά πάω στήν Εκκλησία νά πάρω ψήγματα Ορθοδοξίας, σοφίας καί αρχαϊζουσης ελληνικής γλώττης… «αυτά τά θέλουν έξ’ αφανισμένα» από τά άφτερ λάϊφ παίγνια καί ό σοφών νοείτω… «Τέχνη Υποκουλτούρας = Τέχνης Κόλλασης στούς εγκέλαδους τής γεένης = Τέχνη φαινομενικώς άκακης υπνωτικής Κολλασοϋποκουλτούρας μέ Αντίσαση από λέξεις Αντιϋποκουλτούρας που «τούς» εξεσκεπάζουσι…

Η επόμενη λέξη που θά διαδραματίσει ρόλον είναι η ΜΕΤΡΑ/ΜΕTRA & METRO/ΜΕΤΡΩ = ΜΕΤΑΜΕΤΡΑ = ΜΕΤΑΜΕΤRA * META MET RA!… Εντυπωσιάζουν πολύ τόν νούν επειδή είναι κοσμικός που λαμβάνει σήματα καί όχι τό ίδιον τό πνεύμα… τό αποχαυνώνουν καί τό κάνουν έν θελήσει ή αθελήσει τού οπαδόν καί λάτρην «τούς»/ «τού»!… Συνδέουν ασυναισθήτως σάς λέξεις, θέλουν νά μέ φτάσουν αλλά δέν μπορούν χαχαχα, τίς ξέρω καλύτερα τίς λέξεις τής γλώσσας μού χαχαχα!…

Metaνθρωπος χαχαχα, metahuman = η metaμηχανή = metamachine & metamachinegun. Η λέξη συρμού/μόδας που σύρνουν είναι ολοφάνερον είναη η λέξη μετά/metaλλαξηmetaνθρωπουmetaμηχανή… Η metaτεχνολογία σ’ όλον τό γλοιώδες απείρου χάους μεγαλείον τής!… Θά έχουμε καί τούς metasexuals (όχι θ’ αφήνα τούς Νεοϋρκέζους νά εξεπεράσουν ημάς τούς Έλληνες σέ Υπερυποκουλτούρα χαχαχα)=μεταφυλικούς που θά είναι αφυλικοί καί δέν θά έχουν φύλον ούτε συνειδητότητα φύλου ήτοι γεννημένους ευνούχους = μουσιησμένους ελληνοκυπριαστί που θά λαμβάνουν Γονιοδομή τούς καί θά τήν γονιμοποιούν ή συνγγονιμοποιούν μέ ενός άλλου ή δεκάδες άλλων σέ εργαστήρια καί θά τούς φυτρώνουν σέ γλάστρες όπως η παλαιές Ιστορίες μέ τόν Εριχθόνιον τόν βασιλέα τής Αθήνας που ήταν κατ’ ήμισυ όφις καί κατ’ ήμισυ άνθρωπος, ώπα ακόμη μία Έχιδνα!!!

Μήπως τώρα είναι που είμαστε μεταλλαγμένοι καί παλαιότερα είμασταν Έχιδνες; Χαχαχα! Όφεις γεννήματα έχιδνων; Χούμ = εχιdna/exidna καί προσπαθούν οί καϋμένοι νά μάς επαναφέρουν; Μήπως έχουν μυστική σημασία τά λόγια Τού Χριστού; Μήπως έναν πνεύμα μέ τό όνομα Αθηνά μάς μετάλλαξε ή απομετάλλαξε αφού είχαμε μεταλλαχθεί σέ όφεις γεννήματα Έχιδνων ή επειδή δέν μάς ήθελε γεννήματα Έχιδνων Νεφελείμ; Ενδιαφέρον παρατήρηση!… Εριχθόνιοι ή Ερέχθειοι ήτοι γεννημένοι από τό χθούς = ή χθούλου χουμ χουμ ήτοι από τό χώμα = χώθους = χώνομαι = Αμμόχωστος π.χ., ήτοι έρω ή άρομαι ή άροτρον ήτοι άρω τό χώθους/χώμα, υπάρχουν καί είς τήν Ιαπωνία οί οποίοι καλούνται δαίμονες καί τούς παρέδωσαν τήν τέχνη τών νυχρερινών δόλων = νύτζια = νύκτα, νύχθα = άν κάναμε τό καί σέ τζαί ελληνοκυπριαστί τήν νύχθα θά τήν λέγαμε νύτζια, άν καί υπάρχουν ενδείξεις ότι από τήν υπεραρχαιότητα η κατάληξη τζαί υπήρχε είς τούς Μικρασιάτες Ελληνικούς Λαούς…. Λοιπόν νύχθα λέξη που έχει τό χθά = χθού = χθούς = χώμα όπως χθούλου = νύ+χθα = νυώνεται/μεγαλώνει καί φύεται σέ μέγεθος, όπως ακριβώς εξηγεί ό ιαπωνικός μύθος, ότι φύτρωναν νύχθαν τά δαιμόνια αυτά καί ώς γνωστόν λέγεται ότι τά φυτά μεγαλώνουν/νυώνονται κατά τή  διάρκεια τής νύχθας!… ανύχθας όπως ανέρχομαι… πολλές λέξεις ήδη παραφθάρηκα από τήν υπεραρχαιότητα, μάρτυς ό Σώκρατες!… όλες είπε!… (έστω σχεδόν όλες καί δή πολυγράμματες)…

Μετά μελά = metamela = μετά όλα μαύρα θά κάνεις γύρες είς τά οκτάρια τού δέν καταλήγεις πουθενά!… Μετάσταση Ψυχοκαρκίνου!…

Βλέπετε τόν ζούγκερμπεργκ νά διατάσσει έναν μεταμεταανθρωπαλλαγμένον μέ κινήσεις χεριού!…

Ευλογήσω Τόν Κύριον έν παντί καιρώ

Επαινέσω Τόν Κύριον έν παντί καιρώ

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησον μέ τόν παναμαρτωλόν

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου