Breaking


Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Πάμε νά σέ τρελλάνω λίγο όπως άλλοτε;, νά παίξουμε QR;,, όποιος είναι στήν ουρά προσκυνάει κκώλλον, τ’ αντίστροφον τού προσώπου!…

Share

Πάμε νά σέ τρελλάνω λίγο όπως άλλοτε;, νά παίξουμε QR;,, όποιος είναι στήν ουρά προσκυνάει κκώλλον, τ’ αντίστροφον τού προσώπου!…

Εικόνα 1: βλέπεις διάφορα 01 10 0001 1101 κ.ο.κ.. Απλά στά εβραϊκά τό 1 = 6 ώς χαρακτήρα καί τό Ι επίσης, συνεπώς βλέπεις 06 60 0006 6606 κ.ο.κ.. Τί είναι τό 6 καί τό 0;… Η ΓΩΝΙΑ 60Ο …. Τρείς απ’ αυτές σέ τρίγωνον = 606060 ήτοι τό Ισογώνιον Ισόπλευρον Τρίγωνον, τό απόλυτον σύμβολον Τού: Πατήρ,Υιός καί Αγίω Πνεύματι Ομοουσίως!… Που σφετερίζεται ό διάβολος καί παίζει τό παιχνίδι τού αλλά καί τό παιχνίδι Τού Τριαδικού Θεού, διότι σ’ αυτόν τό παίγνιον δέν υπάρχουν μέσες λύσεις, ή πάς απ’ τήν μιάν ή πάς απ’ τήν άλλην! Μεριά!…

Εικόνα 2: τά εξαράκια τά βλέπεις;… καί τόν πανόπτη σατανικό οφθαλμό μεγάλο αδελφό;… που θά είναι ηλεκτρονική παρατήρηση ήτοι παρατήρηση τών πάντων μέσω μηχανών κατά τήν Αποκάλυψη…

Εικόνα 3: 13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.

Όλον τό 13ον κεφ. Αποκάλυψις: (Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου, 13-4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ; 13-5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 13-6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 13-7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 13-8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 13-9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 13-10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 13-11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 13-12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ 13-13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 13-14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’).

Τό 13ον κεφ. έχει 18 εδάφια ήτοι 13-18, ήτοι 3+8=11+1+1=1111 = 6666 = όσοι οί στίχοι τού Κορανίου καί κοίτταξε όσα ανακοινώνει τό I pet goat III που σού έγραφα τόσον καιρόν σέ παλαιότερα άρθρα, ψάξετε μέ τό όνομα αυτό καί κάποιοι θεωρούσαν ότι είμαι υπερβολικός, ναί υπερβολικά πραγματιστικός καί αυτοί υπερβολικά εφησυχασμένοι, πολιτικοί καί εκτός τόπου καί κακού Αντίχριστου Χώρου ή Horou = Όρου από τό ορώ τά πάντα από εντός καί εκτός σώματος ηλεκτρονικές καμερούλες ηλεκτρονικές εικονοληπτικές μηχανούλλες!…

Τί έγινε τό 13-18 = 1318;… Σού αποκαλύπτω καί τό ακούς καί διαβάζεις πρώτη φορά παγκοσμίως διατί ό Γεώργιος Όργουελ = Or Well τά έτη 1948 – 1949 μ.Χ. έγραψε τό βιβλίον 1984 ό μεγάλος Ώρος/Όρος/Horos Αδελφός:1318+666 = 1984! Εάν βάλεις καί 66 = 2050 μ.Χ… αλλά τό πάμε αλλού στό ίδιο θέμα, + 13 = 2073 μ.Χ. αυτό τό ηύρα αλλού, μπορεί νά τό πώ άλλη φορά… 1338/6=219,666666. = 21 καί 19 κόβιντ… = 2019 και 2021. Τό παρατραβώ οκ σταματώ… 2024-1318=706=76=13… Τά εδάφια είναι 18 = 3 φορές τό 6 = χξς!… καί επειδή τό χξς αναφέρεται στό κεφ. 18 = 18+18=36 = ό αριθμός τού κύκλου = 360ο …. καί + 13 = 373 πάλαι τό 73 (βλέπε ανωτέρω 2073), αλλά τό εντόπισα κι’ αλλού που δέν σάς γράφω…

Εικόνα 3: εξαράκια καί έναν τεσσαράκι = 22 όπως π.χπχπχ 2022 μ.Χ… Αυτό που κάνουν είναι νά συνηθείσουμε στήν ιδέα ότι δέν είναι τίποτε καί μετά νά εμφανισθεί τό βασιλικό χάραγμα τού μέγα Βδελυρού γόνου τού Δαυίδ έξ’ όσων λέγουν τά πρωτόκολλα τής σιών είς τό τέλος, από τήν σπορά τού Δαυίδ, που λέγεται ότι είναι καί η Παναγία. Εκπλήττεστε; Μά βάσει αυτής τής θρησκείας αλλά καί σέ κάθε άλλη καί κάθε οικογένεια έχουμε μύθους, πραγματικότητες καί Ιστορίες που ό μέν γόνος ήταν καλάγαθος καί ό δέ κακούργος καί κακουργός… Εδώ είς τήν Ελλάδα είς τόν συμμοροπόλεμο καί είς τήν Κύπρο έν καιρώ πρό Πραξικοπήματος, σφάζονταν αδέλφια από αδέλφια διά τά κόμματα τής ίδιας παράταξης σιωνοσατανίας… που αγνοούσαν καί αγνοούν, υπερβαθειά μεσάνυχθα κάμνουν καί καμώνονται καί προχωράμε μέ τό ανουσιούργημα μωρίας καί βλασφημίας αυτόν!… Μήπως είς τήν Αρχαία Ελλάδα δέν υπήρχαν αδελφοκτονίες, πατροκτονίες καί αδελφοδιαφορές αρχόντων καί απλών;… Τί απορείτε τότε; Μήπως ό Δαυίδ δέν έκανε ανουσιουργήματα; Έκανε, αλλά έκαναν καί κάνουν καί Έλληνες, μέ τήν διαφορά είς τόν Δαυίδ καί σέ σύγχρονους Έλληνες τουλάχιστον Μετανοούσαν συνεχώς. Ό Δαυίδ Μετανοούσε μέ λυγμούς πανεύκολα!… εννοώ μέ συνεχή αγώνα ώσπου άγιασε!./. Ό δρόμος πρός τήν αγιότητα μπορεί νά είναι ό χειρότερος όπως καί δρόμος νά αποφύγετε τό Χάραγμα τού Αντίχριστου, μήν κολλάτε σέ λεπτομέρειες κρίσεως ποίος ήταν ή δέν ήταν ό Δαυίδ, ήταν κακός, αλαζόνας, άδικος, που έγινε καλός, ταπεινός, δίκαιος. Εμείς τί κάνουμε; Παραμένουμε κακοί, αλαζόνες, άδικοι, υποκριτές, ή προχωράμε μέ Μετάνοια είς τήν αγαθότητα, τήν ταπεινότητα, τήν δικαιοσύνη, τήν ανυποκρισία; Πρίν κρίνετε άλλους κρίνετε εμάς καί ό καθένας τόν εαυτόν τού!…

Έξ’ όσων φαίνονται ό Αντίχριστος μάλλον θά έχει αίμα Σολομώντα ή θά τούς περιπαίζει μέ τεχνάσματα ότι έχει, από παλειά, μέσω Χαζζαροβαβυλώνιων απογραφών γενεάς, διότι είς τήν Εκκλησία τής Αποκάλυψης λέγει ότι θά λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δέν θά είναι, θά ψεύδονται… Έν πάση περιπτώσει, ποία η διαφορά; Ο υιός τού διαβόλου είναι διαβολάνθρωπος…

Εικόνα 4: Τό μήλον τής εταιρείας Μήλον = Apple = Up All, δέν τό προσέξατε τόσον καιρόν, πρώτη φορά δημοσιεύεται σέ παγκόσμια πρωτολογία, αυτόν δέν τό λέγω διότι θέλω δάφνες, αλλά όταν θά είναι βίραλ = ιογενές σέ αρθρογράφους καί γιουττουπογράφους θά είμαι ό ξεχασμένος αλλά θά τό έχω ειπεί πρώτη φορά εγώ. Δέν θέλω νά θυμάστε εμένα, θέλω καί επιθυμώ νά θυμάστε Τόν Τριαδικόν Θεόν μάς!!!! Up All λοιπόν = Υπεράνω Όλων λοιπόν, υπεράνω όλων τό Χάραγμα Απογραφής ιδικών τού πραγμάτων καί όντων καί ψυχών τού Αντίχριστου, που ώς σήμα τής η εταιρεία αυτή έχει τό δαγκωμένον μήλον τού Αδάμ+αντου καί τής Εύας, πρωτίστως, που είναι ό συμβολιασμός τής ασέβειας, η όμοια προσπάθεια μέ τόν σατανά νά παρακάμψουν Τόν Θεόν διά νά γίνουν ισάξιοι Τού, συμμέτοχοι τού είς τήν εταιρεία τής Δημιουργίας Τού, ποίοι τά κτίσματα Τού. Είναι ώς νά κάνεις έναν ρομπότ τόσον έξυπνον που νά απαιτήσει καί καταφέρει νά σού πάρει τό 50% από τήν εταιρεία κατασκευής ρομπότς διά μώρου ρομποττονόμου, χαχαχα! Είμαστε διά οδυρμούς, κλαυθμούς καί θρήνους αυτονακαλεστικούς, συνάμα καί αυτοκτυπήματα διά τό αυτοθάψιμο τής ψυχής μάς!!!! Δές καί τήν προσύνδεση συν+φωνίας (καί συμφωνίας) τής καί τού apple application (εφαρμογή, όπως τώρα έν Κύπρω QR = Ουράς είσαι Εφαρμογής τού προ666 επί μετώπου ή δεξιάς χειρός ή κωλομεριών) app/up+lication… Κάνε τούς συνειρμούς μόνος/μόνη σού… Καί τί σημαίνει σύν τοίς άλλοις Lication = Lica+tion = Lika+tion; Σημαίνει υγροποίηση όπως τά εμβόλια καί υδροκέφαλος υγροποιημένος από τά ηλεκτρονικά υγρά = ρευστά καί βιολογικά ρευστά = μεταλλάξεις, αλλά Λυκά+τιον = όπως Λυκάτιον Ίδρυμα καί Λυκάτιος Εποχή, Σχολή, Κράτος…. Up Likation = Άνω Λύκος = Άνω Λυκάτιον!!!!… = Αντίχριστος!!!! Δέν μιλάω γιά τ’ Άνω Λιόσια μιλάω γιά τόν Ανώλυκον καί Ανομαλόλυκον καί Ανάλυκον Εποχήν ….

Νομίζετε τυχαία ό διάβολος επέλεξε τό μήλον = μή λόν = μή+όλον = μήν τό φάς όλον ή καί μή όλον φάς, ήτοι μήν τό φάς καθόλου, νά λέγεται upple = up all = αππλέ = αππλεξία…; application = upplication τού upall!!!! Upall Upplication!!!!… Αξιοσημείωτον ότι αναγραμματιστί τό upple = puples είς τά μαλτέζικα σημαίνει μαθητές!… Είσαστε μαθητές ποίου καί ποίων; Όμοιοι ή αντιφάσκουν; Τόν έναν κοροϊδεύετε καί τόν ακολουθείτε διδάσκαλον;… δίδω καί ασκώ ταυτόχρονα = διδάσκω.. qr apple = qrapple = qr upp all = qrupple qr up pall …. τί σημαίνει pall; ξεθυμαίνω = εξεθυμαίνω = έξω+θυμός = οργή = δαιμονισμός = up all = app all = up pall = άνω δηλοί επανερχομός τού άνω θυμού! Από Τόν Θεόν διά τήν βαβυλώνα τήν Μεγάλη καί από τόν σατανά διά νά μάς ψυχοφάγει!!!! άρα τέ, QR up pall = είσαι είς τήν ουρά διά νά σέ φάει τό εξεθυμάνισμα καί συνάμα up all αυτόν! τώρα γνωρίζεις πού είσαι είς τήν Αποκάλυψη, είς τό εξεσκαρτάρισμα τής βαβυλώνας τής μεγάλης ήτοι ακολασίας, στρήνας, ασυδωσίας, νομικής καί ηλεκτρονικής καί πάσας άλλης λωποδυσίας. Καλή Ψυχοφροντίδα, Καλή Ψυχομέριμνα, Καλή Ψυχοπροστασία ώσπου νά φτάσεις είς τήν Καλή Ψυχοσωτηρία!!!!…. Ό Θεός μαζύν μάς!!!!…

PANAYIOTIS DIAS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου