Breaking

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΩΤ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΙΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ!… 33 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ/ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ/ΒΗΘΛΕΕΜ!!!!


Share

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΩΤ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΙΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ!… 33 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ/ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ/ΒΗΘΛΕΕΜ!!!!

Η Αγία Τρίαδα Ενσαρκώθηκε σέ Τρείς Νέους η οποία επισκέφθηκε «τυχαίως» τόν Αυραάμ καί ό οποίος τούς προσκάλεσε είς τό γνωστόν Δείπνον τού Αυραάμ. Ώς δώρον τού άφησαν τρία κουτσουρόξυλα καί τού είπαν ότι οί δύο θά επισκεφθούν τά Σόδομα διά νά ειδοποιήσουν τόν Λώτ καί τήν οικογένεια τού νά αναχωρήσει πρίν τήν καταστροφή. Ό γαμβρός δέν άκουσε καί παρέμεινε, η γυναίκα τού Ιουδήθ ή Ιουδήθεν (Υιού δήθεν) όπως άλλη Εύα κοίτταξε οπίσω καί έγινε στήλη άλατος. Αφού κατάφυγε σέ σπήλαιον τής πόλης Σηγώρ (όπως λέμε σιγουριά;) μέθυσε από τίς θυγατέρες τού τεκνοποιώντας τούς Μωάβ καί Αμμών.

Ένεκα τής αμαρτίας τής αιμομειξίας ζήτησε από τόν θείον τού Αυραάμ άν θά τόν συγχωρήσει Ό Θεός. ό Αυραάμ τού έδωσε τά τρία ξυλοκούτσουρα λέγοντας τού νά κουβαλά ύδωρ από τόν Ιορδάνη = Ιεροδάνη = Ιερόν τών Δαναών/Δάν καί νά ποτίζει τά τρία συμφυτευμένα κούτσουρα. Εάν είς τόν δρόμον τού είπε συναντήσεις κάποιον διψασμένον δώσε τού νά πιεί αλλά χύσε τό λοιπόν ύδωρ, επέστρεψε καί ξανά πήγαινε τήν επομένη. Ούτε εσύ νά πιείς απ’ αυτόν τόν κουβά.

Τήν πρώτη ημέρα τά κατάφερε καί πότισε. Χρειαζόταν μία ημέρα φωτός ήτοι ασπούμε δώδεκα ώρες πήγαινε/έλα διά νά ποτίσει τά ξυλοκούτσουρα. Έκτοτε διά τρία έτη πάντοτε συναντούσε ρακένδυτους, γέρους, παιδιά, διψασμένους, ήταν η ενσάρκωση τού σατανά, καί τούς πρόσφερνε ύδωρ ξεκοριζιάσματος.

Η δοκιμασία ήταν η εξής. Ό σατανάς ήθελε νά κάνει τόν Λώτ είτε ν’ αρνηθεί τήν ελεημοσύνη, είτε νά πάρει ό Λώτ ύδωρ μολυσμένον από τά σάλια τού καί συνάμα ώς τρίτον νά πάρει ύδωρ που προηγουμένως εξυπηρέτησε τόν ίδιον ή έστω άλλον, έστω καί άνθρωπον, ώς προτεραιότητα πρίν από τήν εντολήν διά πότισμα τών ξυλοκούτσουρων Τής Αγίας Τριάδος.

Εάν επιτύγχαινε έναν από αυτά θά σήμαινε ότι ό Λώτ δέν ήταν ευσεβής, ήταν επιπόλαιος, επιφανειακής καί αμφίβολης ή καί υποκριτικής Θρησκευτικότητος καί ώς έκ τούτου, ούτε θά συγχωρείτο, ούτε τά ξυλοκούτσουρα θά συμφύτρωναν.

Ό Λώτ κατάφερε νά ξανά ποτίσει Τό Τρίδενδρον τήν έσχατη ημέρα τών τριών ετών, ήτοι μετά από κύκλον τής Γής πέριξ τού Ηλίου Τριών Φορών!… Τότε τά συντρία δένδρα συμφύτρωσαν καί η αμαρτία τού συγχωρέθηκε επειδή ήταν υπομονετικός δούλος Τριαδικού Τρισμέγιστου Θεού διά τρία έτη. Τά τρία συρραβδία ήσαν ξύλα/δένδρα κυπάρισσου, πεύκου καί κέδρου.

Μέ τό γκούκωλ θά δείτε ότι η απόσταση Ιεροδάνη μέχρι εκεί που φυτεύτηκε τό Τρισύνθετον Τριραβδίον Τριδένδρον είναι σύν/πλήν 33 χιλιόμετρα καί μέ τά αριθμοσοφικά Τού Θεού, τί μέ κάνει νά μήν πιστεύσω ότι είναι 33 χιλιόμετρα είτε από τήν θέση τού Τρίδενδρου είτε από τήν θέση Τού Γολγοθά, μέ τά τότες καί τούδε μονοπάτια ή κατ’ ευθείαν! Παρομοίως διατί όχι 34 χιλιόμετρα από τόν ναόν τού Σολομώντος, αφού είχε 33 σκαλοπάτια έως τόν ναόν καί έναν άδυτον είς τό υπόγειον = 34 βαθμούς, εκεί οπού οί χαζζαροβαβυλιωνιοσατανισταί έκαναν άλλες τελετές κατά τήν παράδοση. Πόση απόσταση από τό όρος Σιών;… Θέλει ψάξιμον αλλά δέν είναι δύσκολον…

Εάν υποθέσουμε ότι ό Λώτ διάνυσε καθημερινώς 33 χιλιόμετρα πρός τόν Ιεροδάνη καί 33 χιλιόμετρα από τόν Ιεροδάνη πρός τόν τόπον φυτείας τού Τρισύνθετου Δένδρου ήτοι έξω από τά παλαιά τείχη είς τά περίχωρα. Ήτοι, 66.000 βήματα καθημερινώς Χ 360 ημέρες = 23.760.000 ανά έτος Χ 3 έτη = 71.280.000 βήματα διά νά ποτίσει δύο φορές τό Τρίδενδρον, διά 2 = 35.640.000. Διά τό 4 = 17.820.000… Εάν κάνετε μαθηματικές πράξεις τών σημαντικών αριθμών μέ τόν 71.280.000 θά ιδείτε πολλές επιβεβαιωτικές εκπλήξεις!!!! Π.χ. τών 24, 36, 144, 108, 3, 6, 9, 4, 72, 96 κ.α….

Τρία έτη = 1080 ημέρες Χ 12 ώρες ανά ημέρα = 12.960/9 = 1440 ήτοι 144, δηλοί ό σημαντικότατος αριθμός τής Αποκάλυψης καί τής αυτόματης καλύτερης διαχωρίσεως τού εσωτερικού τής σφαίρας όπως τό παρουσίασα σέ παλαιότερα άρθρα.

Από τήν ημέρα βλαστήσεως/φυτεύσεως τού Τρίδενδρου έως τήν ημέρα κοπής τού από τόν Σολομών, αφού είχαν αρχίσει οί διεργασίες από τόν πατέρα τού Δαυίδ πρίν αποθάνει, πέρασαν περίπου 1000 έτη κατά τήν παράδοση. Τί μέ κάνει νά πιστεύσω ότι δέν είναι είτε 960 είτε 1008 είτε 1080 ήτοι οί αριθμοί είτε 96 είτε 108. Επειδή τό 1080 είναι τρία έτη μέ τήν έννοια τρείς φορές περιφορά τής Γής πέριξ Ηλίου, ήτοι τρείς φορές 360ο καί οί τρείς κύκλοι μοιρών τού χρόνου σέ παρελθόν, παρόν καί μέλλον = 1080ο… Αλλά τό 1008 είναι πλησιέστερα είς τά 1000 έτη. Συνάμα 1080+1008=2088 έναν σημαντικός αριθμός δι’ όσους βλέπουν…

Όσα έτη πέρασαν από τό φύτευμα τού Τρισύνθετου Δένδρου μέχρι τήν κοπή τού από τόν Σολομώντα τόσα ίσα άλλα πέρασαν μέχρι τήν Σταύρωσιν Τού Χριστού, π.χ. 2.160 ή 1.920 ή 2.016. Τό 2160 = 216 ένας σημαντικός αριθμός ήτοι Χ 2 = 432 Χ 2 = 864 = 360 ημέρες Χ 24 ώρες = 8.640 = 864, συνεπώς μάλλον πέρασαν από τήν φύτευση τού Τρίδενδρου 2.160 έτη… Ή 1.008 από τήν φύτευση ώς τήν κοπή από τόν Σολομώντα καί 1.008 από τήν κοπή έως τήν Σταύρωσιν = 2.016 Χ 2 = 4.032 + 1008 = 5.040 π.Χ. π.χ. + 2.016 μ.Χ. = 7.056 = όγδοος αιώνας + 33 έτη από τήν Μετάληψη Τού Σωτήρος = 7.089. Δηλαδή 2.016 μ.Χ. + 33 (έτη Χριστού) = 2.049+7=2.055 άν καί έχω μερικές αμφιβολίες είς τίς λεπτομέρειες που παρουσιάσαμε σέ προγενέστερα άρθρα. 864/108=8 = 35 = 8… Τό άρθρον αυτόν τό έγραψα ώς εδώ εψές καί συνεχίζω τώρα. Δέν θά αναφέρω άλλα αριθμολογικά νά μήν σάς κουράσω, έξ’ άλλου υπάρχει μεγάλη προέκταση καί χρειάζεται ιδικόν άρθρον. Όσοι γνωρίζετε τά προηγούμενα άρθρα μού περί τούτων καταλάβατε.

Πρίν προχωρήσω θά αναφέρω ότι πολλοί πίστευσαν ή γοητεύτηκαν από τόν βλάσφημον καί πλάνον κώδικα Ντά Βίτσι που είναι αμφίβολον εάν είχε τίς ίδιες απόψεις ό Λεονάρδο Ντά Βίτσι ό μαθητής τών Γαληνού, Ευκλείδη, Αρχιμήδη, Αρχύτα, Δαίδαλου, Ιπποκράτους κ.α… Προαναγγέλλω ότι μπορεί νά προσπαθήσουμε νά αναλύσουμε τόν κώδικα αποστάσεων τών διαφόρων Ιερών Τόπων τών Ιεροσολύμων καί τών άλλων Άγιων Τόπων έαν έχουμε τίς κατάλληλες πληροφορίες καί χάρτες, πράγμα δύσκολον που χρειάζεται μεγάλη μελέτη, τέτοια ώστε σέ πληρότητα νά γεμίζει έναν βιβλίον. Σάς λέγω από τώρα ότι θά εκπλαγείτε από τούς αριθμοσοφικούς αριθμούς συνδέσεως τών αποστάσεων καί τών χρονολογιών, τό γνωρίζω από πρίν διότι εμπλέκεται Ό Θεός. Πόσοι θά πιστεύσουν αυτόν τόν αληθινόν Κώδικα;…

Ποία η σχέση τής ζωής καί πράξης Μετάνοιας διά συγχώρεση τού Λώτ από Τόν Θεόν διά τό έστω υπό επήρρεια μέθης ανουσιούργημα τού;…

Ό Λώτ άντεξε τρία έτη νά πηγαινοέρχεται 33 χιλιόμετρα κουβαλώντας ύδωρ έξ’ Ιεροδάνη είς τό Τριράβδιον, μέσα σέ ζέστες καί κρύα χωρίς γογγυσμόν. Δέν εξαπατήθηκε νά φανεί μή ελεήμων, προσφέροντας ύδωρ είς τόν λαχόντα πάντοτε ενσαρκωμένον διάβολον. Η υπομονή τού απέδωσε τρία έτη μετά. Ήταν δοκιμασία από Τόν Θεόν Ός δέν επέτρεψε είς τόν σατανά νά παρέμβη είς τήν προσπάθεια τού Λώτ τήν πρώτη καί έσχατη ημέρα τών τριών ετών. Η υπομονή νικά τά πάντα κατά τόν παππού μού.

Ό Λώτ κουβαλούσε ύδωρ έξ’ Ιεροδάνη ό οποίος ήταν κατ’ ουσίαν Αγιασμός, ώστε νά ποτίσει τά τρία κούτσουρα. Εάν απ’ αυτόν έπινε οίος άλλος, δαίμων ή άνθρωπος, ή ζώον ή φυτόν, μολύνετο διότι ουδείς Άγιος όπως Ό Θεός καί ό Αγιασμός Τού, συνεπώς, θά πότιζε τά κούτσουρα ανάμεικτα μέ μολυμαντικά στοιχεία. Είναι τό ίδιον μέ τήν Νηστεία καί τήν Εξομολόγηση καί τήν αφαγία αποσία πρίν τήν Θεία Λειτουργία διά νά Μεταλάβεις σώμα καί αίμα Χριστού. Δέν βάζεις τίποτε άλλον εντός τού σώματος σού όταν θά λάβεις Θεία Κοινωνία, ούτε τό πρωϊν πίνεις ή τρώγεις κάτι άλλον πρωτού πιείς Αγιασμόν καί φάγεις αντίδωρον!…

Τό Τρισύνθετον Τριραβδοδένδρον ποτίστηκε δύο φορές σέ δύο διαφορετικά εικοσιτετράωρα μέ Αγιασμόν έξ’ Ιεροδάνη καί έπειασε η Ευλογία ή μάλλον συνετάχθην μαζύν μ’ εκείνην τών τριών άγιων ξυλοκούτσουρων έξ’ Αγίας Τριάδος. Ό άγιος Αγιασμός συνάντησε τά Άγια Τρία Ξυλοραβδία.

Ομοίως όταν εσύ βάζεις εμβόλιον που περιέχει σωματίδια από ανθρώπινα έμβρυα καί διατί όχι καί από ζώα, καί κατά πάσαν πιθανότητα από σωματίδια καί ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΙΑ από θυσιασμένα παιδιά, πώς θέλεις νά πειάσει η Θεία Κοινωνία Συγχώρεσης από Τήν Αγία Τριάδα όπως έγινε καί μέ τόν Λώτ; Η δοκιμασία μπορεί νά είναι τρία έτη, όπως τού Λώτ, ή 3,5 έτη, ασπούμε επειδή τό περιστατικόν μέ τήν εγκυμοσύνη τών θυγατέρων τού που γέννησαν τόν Μωάβ καί τόν Αμμών, έλαβε χώρα αργότερα ή καί τό κατάλαβε αργότερα ή καί κατάλαβε τό σφάλμα καί καί ζήτησε βοήθεια από τόν Αυραάμ αργότερα.

Τό νά λαμβάνεις τέτοια ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΙΑ ΜΑΓΙΚΟΤΕΛΕΤΟΥΡΓΗΜΕΝΑ εμβόλια, διά τήν ψυχήν, Τόν Θεόν, τήν Συγχώρεση από Τόν Θεόν, είναι η ίδια υπόθεση όπως είς τήν περίπτωση τού Λώτ. Είναι ωσάν ό Λώτ νά πότιζε τό Τρισύνθετον Δένδρον αφού ήπιε ό λαχαίος κατάκοπος που ήταν ό διάβολος καί τά σάλια τού κύλησαν καί ενώθηκαν μέ τό ίδιον ύδωρ ή τού προσφέρθηκε ό Αγιασμός αυτός πρίν προσφερθεί τό υπόλοιπον ή καί όλον είς Τό Δένδρον τής Σταύρωσις Τού Σωτήρος Ιησού Χριστού! Καμμία διαφορά, ίσως έτι χειρότερα.

Άνθρωποι που εάν τούς έλεγες πρίν ότι η τάδε τροφή εμπεριέχει σωματίδια από ανθρώπους έστω καί άν τούς άρεσε διά νά είναι βέβαιοι δέν θά δοκίμαζαν, όταν ήρθε τό ζήτημα ζωής καί θανάτου τού σαρκίου ένεκα κορωνοϊού, επιλησμόνησαν τήν ψυχήν ή φανέρωσαν τήν άπιστη υποκρισία τούς που δέν παραδέχονται ίσως ότι διαθέτουν, αντί νά αιτηθούν συγχώρεση, μετάνοια, εξομολόγηση. Ό διάβολος θέλει νά κάνει τούς ανθρώπους μέ όλα αυτά τά τερτίπια οπισθοεμπροσγυρίσματα μέτρων νά συγχυστεί, φοβηθεί, παραλύσει, δειλιάσει, κουραστεί ό άνθρωπος καί νά τό θέσει εντός τού νού τού ώς ζήτημα ανεξάρτητον μέ τήν ψυχήν, ενώ σχεδόν ποτέ δέν ισχύει τέτοια υπόθεση, ούτε είς τίς αθώες ή «αθώες» φαρμακευτικές αγωγές. Είναι πρωτίστως θέμα ψυχής κυρίες καί κύριοι η λήψη εμβολίων μέ εκτρώματα καί θυσιασμένα παιδιά καί καμωμένα από τούς απογόνους τών Σταυρωτών Τού Χριστού, ή στρουθοκαμηλίζετε ότι είσαστε τόσον αδαείς καί δέν τό γνωρίζετε γραμματείς, ιερείς, φαρισσαίοι καί λαϊκοί μορφωμένοι καί άλλοι ενημερωμένοι έστω τυχαίως!…

Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν καί αυτούς, φωνάζουν οί βρυκόλακες διά τούς ανεμβολίαστους ΜΕ ΣΑΤΑΝΟΤΕΛΕΤΟΥΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΓΙΚΩΣ μέ χαράγματα σατανοθεραπείας, σατανοεμβολιασμού, ασελγοεγκληματοθυσιοσατανισμού! Όλα μά όλα προειπώθηκαν ώς δοκιμασίες καί εξακριβώνοντε, μετανοείτε Χριστιανοί, μετανοείτε Ανθρώποι Τού Θεού, μετανοείτε γονείς που εμβολιάζετε τά παιδιά σάς μέ σωματίδια άλλων παιδιών, που χάθηκαν, που πωλήθηκαν, που γεννήθηκαν επί πληρωμοί διά νά σατανοθυσιαστούν, ψυχές θυσιασμένες, αθώες ή ένοχες!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου