Breaking

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Μήπως είχε δίκαιον ό Κρόνος που έτρωγε τά παιδιά τού καί ό Δαυίδ που καταριώταν τά παιδιά τού;…

Share

Μήπως είχε δίκαιον ό Κρόνος που έτρωγε τά παιδιά τού καί ό Δαυίδ που καταριώταν τά παιδιά τού;…

Ό τίτλος θά μπορούσε νά είναι περισσότερον μυστήριον καί ολιγότερον κατατοπιστικός καί φανερωτικός, ώστε νά πειστεί ό άλλος μέ τήν περίσκεψη αλλά σέ τέτοιους καιρούς πρέπει νά τά κάνουμε όλα λιανά…

Οί ανακαλύψεις τού 19ου καί 20ου αιώνος μ.Χ. έθεσαν τίς βάσεις διά τήν λίαν συντόμως σκλαβοποίηση μάς. Όταν ανακαλύπτονταν πανηγυρίζαν πολλοί… διά τό μέλλον τής ανθρωπότητος. Μέσα είς τήν αφέλεια καί τήν ιδιοτέλεια τούς έβλεπαν καί βλέπουν μόνον καλά καί όλα αυτά τά καλά ότι είναι υπέρ τούς, έτσι λογαριάζει ό καθένας ξεχωριστά καί διά τό σύνολον…

Πρίν από 20 έτη είχα αρχίσει νά εκνευρίζομαι μέ τίς σύγχρονες ανακαλύψεις καί νά διαλαλώ τούς κινδύνους, ενώ ήδη από πρίν ήμουν σκεπτικιστής καί έπειανε κατάθλιψη μέ τίς καινοτομίες καί τίς ανακαλύψεις, διότι ένοιωθα πώς ό,τι δέν μπορώ νά τό χειριστώ καί ελέγξω μέ τά ίδια μού τά χέρια ή όποια οία κοινότητα δέν ήταν καλόν αλλά Δούρειος Ίππος…

Βεβαίως αρκετοί μέ έπερναν οπισθοδρομικόν, άλλοι όχι καί άλλοι εξεπλήττοντο δηλώνοντας μού πώς είναι δυνατόν έναν τόσον ευφυή μυαλόν νά είναι εναντίον τής εξέλιξης, παραχωρόντας μού μέ τό ερώτημα τήν ευκαιρία νά εξηγήσω, ενώ άλλοι απλά απορούσαν ότι ένας ευφυής ήταν αντιεξελιστής καί δέν εκφράζονταν άν καί τό έβλεπα καί βεβαίως ανάπτυσσαν τίς προσωπικές τούς σκέψεις ή δέν ανάπτυσσαν καμμία σκέψη καί αδιαφορούσαν διά τήν γνώμη μού… ή καί τό όλον θέμα, υποστηρίζοντας πώς ό,τι είναι νά έρθη θά έρθη καί δέν μπορούμε νά τό προανακόψουμε…

Η έννοια βάρβαρος λαμβάνει διάφορες προεκτάσεις. Από τό βαρβάκισμα τής γλώσσας, ήτοι όταν συντυγχάνουν όλοι μαζύν, γρήγορα καί χωρίς σταματήμον, μία επικοινωνία βαβυλωνιακή… Όστις δέν είναι Έλλην σέ μόρφωση αλλά αυτόν είναι πολύ σχετικόν καί άσχετον, υποκειμενικόν καί προσωπικόν. Καί όστις είναι ανήθικος όπως θά αποδείξουμε εδώ. Βάρβαρος είναι εκείνος που ό,τι καί νά τόν διδάξεις παραμένει ανήθικός, άλλωστε εκπολιτισμός σημαίνει εξηθικοποιημένος μέ νόμους καί αρχές ευσεβούς καί ακέραιου δικαίου καί συνάμα αγαστής αγάπης, όπως δίδασκε Ό Χριστός!…

Κάθε λέξη είναι αλγόριθμος καί φωτοδεσμομηχανική = κβαντομηχανική αναλόγως τής χρήσης, τών εννοιών καί ηθικής τού χρήστη…

Όλοι γνωρίζουν τί είναι η αγάπη αλλά διά τόν καθένα είναι διαφορετική. Μία αγάπη άνευ δικαίου είναι βάρβαρη αγάπη καί δή ουχί αγάπη ή αγάπη αρεσκείας ουχί αγάπη δικαίου!…

Οί προγόνοι τών παππούδων μάς έκαναν τίς ανακαλύψεις που εκμεταλλεύτηκαν οί παππουδες αυτών που μάς έχουν σήμερα μελλοθάνατους μέσα σέ κουβάδες!…

Μισούσα πάντοτε τήν εξέλιξη τής τεχνολογίας διότι ξεπερνούσε τόν άνθρωπο, τόν εκμηδένιζε, τόν έκανε νά φαίνεται ασήμαντος καί άνευ αξίας, ώστε εάν τόν καταστρέψεις νά μήν είναι κάτι σημαντικόν ούτε νά εμπεριέχοντε ενοχές από τήν επίδοξη καταστροφή τού… Η εξέλιξη τής τεχνολογίας καί τής συμπεριφοράς πέραν τής αιδώ είναι ό ολετήρας τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τό ζούμε σήμερα σέ όλα τά φάσματα!…

Στερνή μού γνώση νά σ’ είχα πρώτη. Αυτοί που πρίν μερικά έτη όταν τούς έγραφα εναντίον τής εξέλιξης μέ ύβριζαν καί μέ θεωρούσαν οπισθοδρομικόν καί αγράμματον, σήμερα μπορούν νά καταλάβουν καί νά παραδεκτούν ότι τήν μισούσα επειδή έβλεπα πέρα από αυτούς καί πέρα από τό ενθουσιασμόν τής ανακοίνωσης μίας εφεύρεσης από Έλληνα ή ξένο επιστήμονα… Έβλεπα τίς προεκτάσεις τών κινδύνων. Σέ κάθε εξέλιξη οφείλεις πάντοτε νά βλέπεις τά κατά καί ύστερα τά υπέρ. Εάν τά κατά υπερτερούν ή μπορούν ανά πάσα στιγμή νά υπερετερήσουν τότε δέν είναι καλή εξέλιξη!… Η σοφία καί η φιλοσοφία δέν σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε νά συμφωνεί μέ τήν επιστήμη καί μέ αυτά που σάς αραδιάζω τώρα εδώ σάς αποδεικνύω ότι είναι ανώτερες από τήν επιστήμη σέ αφάνταστο βαθμό!…

Πάντοτε νά σκέπτεσαι πώς θά σκεπτώσουν έκ τών υστέρων καί η αποκάλυψη τής αλήθειας θά σού παρουσιαστεί!…

Εάν μπορούσαμε νά γυρίσουμε πίσω τόν χρόνον θά καταστρέφαμε κάθε ανακάλυψη τών Αρχαίων ημών προγόνων καί άλλων προγόνων που μάς έφεραν σ’ αυτήν τήν άνευ προηγουμένου τελματώδη βαλτώδη αδιέξοδη θέση. Τέτοια ώστε εάν δέν παρέμβη ανωτέρα δύναμη από πρόνοια ή τύχη δέν έχουμε κανένα μέλλον, διότι καί νά νικήσουμε τοπικώς θά μάς επιτεθούν έκ τών πέριξ καί έκ πανταχόθεν, συνεπώς η νίκη πρέπει νά είναι ολοκληρωτική καί ολιστική είτε απ’ εμάς είτε απ’ όλους είτε καί απ’ εμάς καί από άλλους!…

Έχουν δίκαιον οί Σικελιανοί μαφιόζοι που λένε ότι όποιος δέν μπορεί νά κρύψει τήν σοφία τού είναι ανόητος. Εννοώντας ότι δέν πρέπει νά αποκαλύπτεις τά μυστικά σού υπερόπλα… Όχι τήν σοφία εξηθικοποίσης τής ανθρωπότητος, αυτή πρέπει νά διδάσκεται εκατομμύρια φορές περισσότερον, εντονότερα καί εμπεριστατωμένα, έπρεπε όλα τά μέσα διδασκαλίας καί επικοινωνίας νά είχαν σκοπόν τήν ηθικοποίηση τού ανθρώπου καί τής ανθρωπότητος καί ομοίως κάθε πολιτική καί οικονομική δράση καί διδαχή!… Δέν γνωρίζω από πού πήραν αυτήν τήν φράση οί μαφιόζοι, από σύγχρονον ή αρχαίον, αλλά είναι παντελώς ορθή, όρθια καί σωστή, εξερχόμενη μέσα από τά αποστάγματα τής δοκιμασμένης έν πράξει διαχρονικής αλήθειας!…   

Οί Έλληνες όχι μόνον δέν έκρυψαν τήν σοφία τούς αλλά τήν φλυαρούσαν μέ κάθε έντονον τρόπον, ίσως τό κάνω καί εγώ καί άλλοι Συνέλληνες, είναι είς τά γονίδια μάς, ή επειδή είς τόν τρέχον χρόνον η ανάγκη διά επεξήγηση είναι συνώνυμη μέ τήν ανάγκη διά ομόνοια τών Ελλήνων καί επιβίωση τών Ελλήνων καί άλλων ανθρώπων…

Μπορούμε τώρα νά θεωρήσουμε ότι αυτοί που έκαψαν σπουδαίες βιβλιοθήκες τής αρχαιότητος καί εφόσον δέν έκλεψαν διά ίδιον καλόν τά βιβλία προηγουμένως κρυφά, τό έκαναν διά νά σταματήσουν τήν εξέλιξη πρός τήν αυτοκαταστροφή τής ανθρωπότητος από τούς έν φύσει συνωμότες ή καί συνάμα κατ’ επιλογήν, τής φιλοκακίας!…

Πολλοί μεγάλοι στρατηγοί θεωρούμενοι ώς επιτυχημένοι ή όχι, μίσησαν τόν πόλεμον καί μπορούσαν νά εκτιμήσουν τό βάθος τής δύναμης τής καταστροφής καί αυτοκαταστροφής από υπερόπλα ή εγχειρίδια που οδηγούν μέ μαθηματική ακρίβεια είς τά υπερόπλα. Ασπούμε ότι έκαιγαν αποθήκες γεμάτες γνώσης υπερόπλων καί ενώ ό αδαής αφελής καί κακός σ’ αυτούς κόσμος τούς αποκαλεί ακόμη βάρβαρους, αυτοί έσωσαν ή καθυστέρησαν τήν καταστροφή τούς, μία καταστροφή που έν γινόταν δέν θά είχαν γεννηθεί επειδή δέν θά υπήρχαν οί παππούδες που αργότερα τούς γέννησαν καί όλα αυτά χάριν σ’ αυτούς τούς στρατηγούς που μέ παρρησία εξυβρίζουν λόγω γελοίας άγνοιας περί στρατηγικής τού καλού καί τού κακού, τού ουδέτερου καί τού ανάμεικτου!…

Μπορεί καί νά ήταν Θεία Πρόνοια που άλλοτε οί ψευδοεξελιγμένοι κατηγορούσαν Τόν Θεόν τής Πρόνοιας, αυτοεπριφημιζόμενοι ώς σπουδαίοι καί σοφοί ενώ η άγνοια τούς καί εντυπωσιακή ρητορία υπνωτικών ψευδών, ασαφών καί προσυγκεκαλυμμένων κάλπικων λόγων είναι πασιφανείς σέ ευφυείς καί περισπούδαστους δικαίως, ουδετέρως καί περισφαιρικώς!…

Πόσα δέν έχουν ειπεί οί ψευδόσοφοι τυφλοφιλοεξελιγκτές διά τόν Κρόνον που έτρωγε τά παιδιά τού καί νικήθηκε από τό τέκνον τού Δία;…

Οί μύθοι είναι αλγόριθμοι καί κβαντικοί. Παραισθησιογόνοι που σέ επηρεάζουν αναλόγως τού περισσεύματος τής καρδίας, τού νού, τού πνεύματος, τού σώματος, τών προκαταλήψεων καί τών δογμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατηγορούν τά δόγματα μέ δογματικούς τρόπους καί ενώ συνιστούν υπερδογματικούς ομίλους. Κάθε συγκεκριμμένη προώθηση, πίστη, γνώση, πολιτική, θρησκεία, είναι δόγμα καί τά δόγματα βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος διαχωρίζοντε σέ καλά, κακά, ουδέτερα καί ανάμεικτα… απλά πράγματα…

Θυμάστε όταν τρείς φορές τουλάχιστον σάς παράθεσα τόν μύθον τού Αισώπου διά τόν ψεύτη βοσκόν ότι μπορεί νά μήν ήταν ψεύτης αλλά τόν έβγαζαν τεχνηεντώς μέ τακτική οί λύκοι, αποχωρώντας όταν έβλεπαν τούς συγχωριανούς ν’ ανεβαίνουν τούς λόφους νά βοηθήσουν τόν βοσκόν, έτσι ώστε νά τούς πείσουν ότι ό βοσκός ψεύδεται, νά τόν μισήσουν καί έν τέλει νά θεωρήσουν προσβολή καί έλλειψη παραδειγματικής εκδίκησης νά μήν τόν αγνοήσουν τήν επόμενη φορά, πράγμα που κατάφεραν καί τά αιγοπρόβατα τού βοσκού φαγώθηκαν; Συνεπώς κάθε φορά που σάς ζητείται αρωγή έστω καί κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έναντι τής υποψίας παγίδας νά τρέχετε νά βοηθήσετε, πηγαίνετε μέ άλλους όχι μόνοι…

Εκεί που ό Αίσωπος είδε μία παράμετρον μέ τόν μύθον τού προσωπικώς είδα καί μία δεύτερη. Εκείνος που ανακάλυψε τό σκάκι δέν ήταν ό καλύτερος σκακιστής ούτε εκείνος που ανακάλυψε τά Μαθηματικά ή τό Πυθαγόρειον Θεώρημαν σημαίνει είδε όλες τίς καλές, κακές, ουδέτερες καί ανάμεικτες πιθανές χρήσεις τού! συμφωνείτε; Μήπως ό κατασκευαστής τών γρηγορότερων αυτοκινήτων είναι οπωσδήποτε καί πάντοτε ό ικανότερος οδηγός;… Εσύ λές εγώ εκτελώ, εγώ λέγω εσύ εκτελείς… Υπάρχει παίκτης που δέν μπορεί νά είναι προπονητής καί προπονητής που δέν μπορεί νά είναι παίκτης. Υπάρχει καθηγητής που δέν είναι ικανός εκτελεστής καί ικανός εκτελεστής που δέν είναι ικανός καθηγητής… Όποιοι μπορούν ανά μεταξύ τούς νά τά συνδοιάσουν αυτά έξω από τά διάφορα μέτρα καί σταθμά τών εγωϊσμών μπορούν νά κάνουν εγκόσμια θαύματα καί υπερθαύματα…

Ό Κρόνος έτρωγε τά παιδιά τού καί είναι αναθεματισμένος από τούς ανθρώπους. Ό μύθος αυτός εκτός τών άλλων εννοεί τήν οιωνεί απότρεψη τών διαφόρων εξελίξεων. Ό Δίας τόν τάϊσε μία πέτρα που ξέρασε είς τό Μαντείον τών Δελφών καί ώς γνωστόν αυτόν ήταν έναν μέρος που σύναγαν καί βαστούσαν μυστικά τά μυστικά τής τεχνολογίας, ενώ συνάμα παρέμβαιναν διά κάποιους είς τίς εκβάσεις τών διαφόρων πολέμων μέ υπερόπλα καί υπερδιαστημόπλοια… Παρατηρούμε μία κρόνεια/κρόνοια τακτική από τό Μαντείον τών Δελφών αλλά οί ανόητοι υποστηρίζουν μέ τό Μαντείον αλλά όχι τόν Κρόνον, διότι αγαπούν τόν Δία καί συνάμα λησμονούν ή προσποιούντε ότι δέν αναγνωρίζουν ότι ό Δίας ήταν υιός τού Κρόνου, συνεπώς η Κρόνοια φυλή που αναφέρονται δέν μπορεί παρά νά περιλαμβάνει καί τόν Δία ώς έναν από τούς απογόνους τού Κρόνου!…

Ό Κρόνος τρώγωντας τά τέκνα τού εννοεί συνάμα ότι έτρωγε, κατάστρεφε, δέν άφηνε νά εφαρμοστούν οί ιδέες τού καί ιδέες τών άλλων δι’ εξέλιξη! Ποίος γνωρίζει πόσων ετών ήταν, πόσα είδε, αναγνώρισε καί άκουσε ώστε νά προκαταριέται καί προκαταστρέφει τήν εξέλιξη; Ό άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός έλεγε τόν Πάπα νά καταριέστε, προσωπικώς σάς λέγω νά λέτε: «τήν εξέλιξη νά καταριέστε»…. Κανένας εχθρός δέν είναι ολότελα, ολοκληρωτικώς, ολιστικώς καί τελεσφορικώς επικύνδινος διά τούς άλλους καί τήν ανθρωπότητα εάν δέν συνδεύεται από ανάλογα όπλα τής εξέλιξης!…

Ό Δαυίδ καταριώταν τόν υιόν τού καί τό συνάφι τού είς τούς ψαλμούς. Αλλά διατί τό έκανε; Επειδή ό υιός τού διεκδικούσε ανεντίμως, αδικαίως, αναγαπικώς, μέ μίσος, έπαρση, κακία καί διάθεση σφόδρας ολοκληρωτικής μετάλλαξης καί εξέλιξης τόν θρόνον τού πατέρα τού θέλοντας νά τόν σκοτώσει!…

Ό Δαυίδ γνώριζε ποίον ήταν τό δίκαιον καί συνάμα ότι ό Αβεσσαλώμ δέν ήταν δίκαιος καί προσευχόταν είς Τόν Θεόν νά τόν λυτρώσει αυτόν καί τούς έκ τών αγαθών υπηκόων τού…

Όταν ό Δαυίδ ψάλνει λέγει είς Τόν Θεόν νά τόν διορθώσει, νά τόν τιμωρρήσει, νά τόν συγχωρήσει, νά τόν επεξεργαστεί κάνωντας τόν δίκαιον έναντι Τού καί ουχί έναντι τών ανθρώπων, διότι όστις είναι δίκαιος έναντι Θεού είναι καί δίκαιος έναντι τών συνανθρώπων τού. Ό δίκαιος έχει τό δικαίωμα νά σφάξει ή νά συγχωρήσει όποιον βλασφημεί Τόν Θεόν ή τούς καίριους αντιπροσώπους Τού ώστε νά πραξικοπηματολάβει μέ βία ή μέ νόμους τής υπουλίας τής πολιτικής ή μέ άλλους συνδοιαστούς τρόπους τήν εξουσία από χείρες δικαίου καί αρεστού είς Τόν Δίκαιον Θεόν σέ χείρες άδικου καί ανάρεστου έκ Τού Δίκαιου Θεού! Δέν υπάρχει δίκαιον χωρίς ν’ αναγνωρίζεις τό δίκαιον καί συνάμα ώς πρωτοδίκαιον Εκείνου που έκαμε ή έξ’ ιδίου εκπορεύεται τό δίκαιον. Ποίον είναι σπουδαιότερον η πηγή ή τό εκπηγάζον ύδωρ; Ώς νά ερωτάμε ποίος ανώτερος Ό Πατήρ ή Ό Υιός, καί ποία η διαφορά γρίππης καί ιού τής γρίππης!…

Είπα σ’ έναν φίλον νά αγοράσει τό Ψαλτήρι καί τό έπραξε. Μετά τού είπα όταν αναγνώθεις τούς ψαλμούς εάν αναγνωρίζεις σ’ εκείνες τίς αμαρτίες τόν εαυτόν σού νά μετανοείς ή δέ μή δέν ευλογείται τό θέλημα σού ή καί μπορεί νά σέ βλάψει. Μού είπε ότι φοβάται νά τούς διαβάσει!… Δέν μπορείς νά διαβάζεις έναν ψαλμόν διά μία αδικία καί άδικον καί όμοιος νά είσαι εσύ καί συνάμα νά θέλεις υπερενέργεια νά επηρεάσει, καθηλώσει, εξουδετερώσει αυτόν τόν άδικον! Ό Θεός δέν βοηθάει έναν άδικον καί δή όμοιας αδικίας έναντι οίου άλλου άδικου, αλλά έναν δίκαιον έναντι άδικου καί ό Μετανοών είναι δίκαιος!…

Αυτοί που σταμάτησαν τήν εξέλιξη σταμάτησαν τήν δυνατότητα μίας ολοκληρωτικής καταστροφής τής ανθρωπότητος καί τής γής… Εάν παρ’ ελπίδαν αύριον εμείς ή άλλοι έχουν τήν τεχνολογία ταξειδιού σ’ όλον τό Σύμπαν καί καταστροφή καί κατάκτηση άλλων ανθρώπων εάν παρ’ ελπίδαν υπάρχουν νομίζετε ότι δέν θά γινόταν;…

Όποιος έχει δύναμιν χρησιμοποιεί όσην δύναμν έχει, όποιος έχει ηθική επιλέγει πόση δύναμι, γνώση καί χρήση απ’ αυτές θά έχει σέ κάθε περίσταση. Ό ηθικός άνθρωπος γνωρίζει ότι ανωτέρα δύναμη είναι η ηθική καί η αντοχή είς τίς δοκιμασίες νά τήν προδώσει.

Θά μπορούσαμε νά παραθέσουμε μία δεκάδα ερμηνειών τού μύθου τού Κρόνου που τρώγει τά παιδιά τού καί πολλές ερμηνείες τών ψαλμών πάντοτε έν δικαίω… ΔΙΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ, ΦΑΝΕΡΟΙ, ΚΡΥΦΟΙ, ΑΠΟΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΘΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥ ΚΒΑΝΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ!!!!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου