Breaking

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Υπάρχει άλλος λόγος που η Σουηδία πρωτοστατεί είς τήν ανάδειξη τού χαράγματος; Η χώρα τού Γώγ!… Καί η ταινεία El dia de la Bestia 1995 μ.Χ.!…

 

Share

Υπάρχει άλλος λόγος που η Σουηδία πρωτοστατεί είς τήν ανάδειξη τού χαράγματος; Η χώρα τού Γώγ!… Καί η ταινεία El dia de la Bestia 1995 μ.Χ.!…

Ποία είναι η χώρα τού δαίμων Πανά/Πάν; Η Ισπανία ήτοι είς Πανά γή όπως γνωρίζουμε = Εισπανία = Ισπανία καί δή Εσπανία = ές Πανά γή όπως αναγράφεται. Δείτε τόν δαίμων Πανά είς τήν φωτογραφία τής κινηματογραφικής ταινείας El dia de la Bestia καί συνδέστε τά μέ όσα λέμε διά τήν πρωτεύουσα τής Ες Πανά γής Μαδρίτη/Μανδρίτη είς τό τέλος τού άρθρου… Είς τήν αφίσσα τής ταινείας ό διάβολος Πανάς έτοιμος θηρίον νά πηδήξει τούς Χριστιανούς…

Από τήν αρχή τής επιδημίας τού κορωνοϊού ήμουν ό μόνος που έλεγα ότι είναι ψευδοδικαιολογία ώστε νά φέρουν τό χάραγμα καί τό έλεγα συνεχώς, όταν άλλοι έλεγαν, δέν είναι τώρα, είναι άλλον κτλ. Συνάμα εντόπισα τά εμβόλια είς τόν λευκόν ιππέα μέ τήν κορώνα που φέρνει τήν Αντιχριστοκορώνα/φέσι σέ όλους τούς μή γεγραμμμένους είς τό βιβλίον τής ζωής. διατί τά λέγω; Όχι δέν θέλω δόξες, αλλά σημαίνει ότι ήμουν σωστός καί όπως είπα μπορεί νά υπάρχει μία ανάπαυλα λόγω τής ενσφαγμένης κεφαλής καί τήν αιφνίδια θεραπεία τής. Πάμε νά δούμε πρίν τά μυστήρια μέ τήν Σουηδία καί τήν ισπανική ταινεία τό 13 κεφ:

Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

Η θάλασσα όπως εξηγείται αλλού στήν Αποκάλυψη είναι τά έθνη, λαοί, φυλές, όχλοι. Ό αριθμός που προκύπτει 10+7+10=27, εκτός τών άλλων που ανάφερα σ’ άλλα άρθρα, σηματοδοτεί ίσως αλγοριθμικώς τό έτος 2027 μ.Χ… καί βεβαίως όσων άλλων εξυπονοεί η ρήση αυτή καί τά οίδαμε…

13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην·

(Δίδυμοι Πύργοι Μαδρίτης, πότε ιορτάζουν οί Δίδυμοι; Εντός Μαϊου/Ιουνία μέ τήν έκρηξη τής Ανθοφορίας. Πρωτομαγιά η ημέρα τών μαζζώνων ήτοι τής ίδρυσης τών Ιλλουμινάντων…)

Παρδάλει = όλες οί θρησκείες, οικουμενισμός, νέα ενωμένη τάξη μέ χαράγματα, QRQR, μικροψήγματα, γραφένια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετανθρωπισμός απανρθωπισμός τεχνητής μηχανικής ψευδολογιστικής νοημοσύνης καί τ’ άλλα συναφή…

13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου,

Κάτι θά συμβή που θά φαίνεται μία κεφαλή εσφαγμένη, θά φαίνεται εσφαγμένη καί μπορεί νά είναι κόλπον ώστε ν’ ακολουθήσουν μέ θαυμασμόν οί όχλοι τών βλακολοβοτομημένων από τίς μαγείες ηλεκτρονικές, υποβολικές, διδακτικές καί άλλες τού σατανά… Πιθανότητα νά είναι η εποχή τού Εξαδάκτυλου 36 έτη, αλλά αυτή εντοπίζεται καί είς τό 14ον κεφ. έως τό 16ον καί επιβεβαίωση μέ Γ΄ΠΠ είς τό 17ον ήτοι αναφορά σέ Αρμαγεδδών, ακόμη είμαι ό μοναδικός που τό λέγει, όταν θά τό λένε Θεολόγοι, θά τό θεωρείτε δεδομένον αλλά ποίος τό λέγει τώρα; Όπως έξ’ αρχής έλεγα ότι η κορώνα σιώνα αρρώστεια είναι αφορμή διά τό χάραγμα; Τώρα είναι κοινή παραδοχή απ’ εκείνους που μέχρι προσφάτως έλεγαν άλλα καί θυμωναν μέ «αιρετικούς» όπως εμένα…

13-4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;

(Μυστηριώδης ιστορία όπισθεν τών Δίδυμων Πύργων τής Βολονίας)

Θά εφαρμόσει τέτοιες μηχανές/τεχνολογίες μαζύν, αυτές που γνωρίζουμε, όπως τηλεμεταφορά ασθένειας, Γονιδομής/DNA τού Λουκά Μοντανιέ καί άλλων, ώστε νά στέλλει ασθένεια σέ κάποιον καί μετά τό θηρίον νά τό ψευδοθεραπεύει όταν μόλις τ’ αγγίζει θά στέλλεται μέ 5G είς τά γραφένια εντός σώματος η συχνότητα αποθεράπευσης π.χ. τού καρκίνου, όλ’ αυτά καί περισσότερα Ό Χριστός τά έκανε χωρίς μηχανές, ήτοι αυτοβούλως. Νά διατί σάς έγραψα προσφάτως ότι μπορεί νά σώσουν τούς εμβολιασμένους από ασθένειες ώστε νά τόν πιστεύσουν καί ψευδαποδείξουν εμάς ψεύτες, ίσως θεραπεύσουν καί τήν συχνότητα τού κορωνοϊού που στέλλουν ή βάζουν μέ εμβόλια διότι δέν υπάρχουν αρκετά γραφένια ακόμη είς τά σώματα διά νά λειτουργούν οί συχνοτικές αποστολές…

(Τετελειωμένος στροβιλοσπείρα Πύργου Βαβέλ = Παμυπλώνος = πάν πύλης δαιμόνων)

13-5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.

Φυλάξετε τρόφιμα, φάρμακα, ποτά, γνωρίζετε πού καί πώς νά πιείτε, διά 42 μήνας. Θά λαλεί κάθε μαλακία ύβρις καί ασέλγειας τού σατανά… Θά μάς διώξουν.

(Πύργος Βαβέλ ημιχαλασμένος, κατωτέρω θά δείτε ότι ομοιάζει μέ τόν Πύργον Ε.Ε.Ε. καί ανευρέθην είς τήν Περσία)

13-6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.

Ουδέν σχόλιον, όλοι οί π.Χ. αγίοι τής Παλαιάς Διαθήκης καί όσους επέλεξε Ό Χριστός όλοι οί επαπομείναντες Χριστιανοί, οί έν ουρανώ αγίοι καί αγγέλοι καί Ό Θεός θά λοιδωρηθούν. Θά χαλαστούν όλες οίθ εκκλησίες εκτός Τού Αγίου Τάφου ίσως καί τής Βηθλεέμ καί μερικών άλλων;…

13-7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

Ώδε οί Μάρτυρες Χριστού, συμπλήρωση τής τρίτης φάσης Μαρτύρων, έξ’ ημών κάποιοι θά επιβιώσουν, αλλά θά μάς νικήσει…

13-8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Όσοι είναι γεγραμμένοι είς τό βιβλίον τής ζωής σ’ άλλον κεφ. λέγει ότι θά τού σφραγίσει Ό Θεός πρίν αρχίσουν όλ’ αυτά ήτοι τώρα, θά τό παρουσιάσουμε σ’ άλλον άρθρον…

13-9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω.

13-10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 13-11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

Όταν έλεγα ότι τό οδόντας αντί οδόντος καί οφθαλμός αντί οφθαλμού δέν απόθανε καί τί δέν μέ λέγατε, ενώ συνάμα δέν νοούσατε ότι η Παλαιά Διαθήκη δέν καταργήθη αλλά συμπληρώθη. Όταν έλεγα ότι αυτά είναι αγάπη μένατε άναυδοι καί εξοργισμένοι. Αλλά ποίος δύναται έλεγα δικαιούται νά κρίνει μέ αντιδόντα καί αντιοφθαλμόν; Οί δίκαιοι έλεγα, καί ότι αυτόν είναι αγάπης δίκη ή δέ μή αδικούντε οί αδικημένοι από τούς αδικούντες που δέν μετανόησαν. Νά διατί λέγει Ό Χριστός θά κρίνει ό Μωϋσης καί οί 12 Αποστόλοι τούς Εβραίους καί οί Μάρτυρες τούς θύτες τούς που δέν μετανόησαν πρίν αποθάνουν ή κατά τήν εποχή τού Αντίχριστου. Η υπομονή τών αγίων εδώ σημαίνει δέν θά σκοτώσουν άν καί κάπως παράδοξον, ώστε νά μήν έχουν ουδέν ψήγμα εναντίον τούς όπως άλλοτε οί πλείστοι έστω άν όχι όλοι Μάρτυρες καί Νεομάρτυρες…

13-12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ

Αυτός που θά προσκυνάται θά είναι τό πρώτον θηρίον, μία κεφαλή, ένας δαίμων έξ’ αυτών καί συνάμα τό παγκόσμιον ηλεκτρονικοβιολογικόν σύνστημα σατανοδουλείας. Θά ποιεί πάσα τήν εξουσία τού πρώτου θηρίου ήτοι ώς πρωθυπουργός τού πρώτου θηρίου. Όταν λέγει καί ποεί τήν γή καί τούς έν αυτή, εννοεί θά κάνει τέτοια κόλπα όπως ήδη κάνει ώστε νά μήν έχεις επιλογή, ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΨΥΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑ ΘΑΝΑΤΙ Ή ΣΚΛΑΒΙΑ ΣΑΤΑΝΑ… ΨΕΥΔΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΑΤΟΣ!… = ΑΛΗΘΟΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!…

13-13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

Αυτόν τό τελειοποιούν τουλάχιστον από τήν δεκαετία τού 1980 καί είς τήν δεκαετία τού 1990 μ.Χ. τό παίζαμε είς τίς διάφορες εκδοχές τού RED ALLERT… Λέϊζερ καί ποταμός πυρός όπως τά φλογοβόλα έξ’ ουρανού που μπορούν νά έχουν απόσταση έξ’ ουρανού έως τού εδάφους ή αιφνίς οί ακτίνες μόλις κοντέψουν είς τό έδαφος νά φλέγοντε… σιγά τά ωά!..

13-14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Τά σημεία είναι οί διαφορες ευγονικές καί ηλεκτρονικές μεταλλικές/στοιχειακές χυμικές συντεχνολογίες… Θά τούς λέγει νά εικονίσουν τό θηρίον ώς «άγιον» = ψευδάγιον!…

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

Τεχνική νοημοσύνη Έλον Μάσκ καί Ιάκωβου Ρόθτσιηλντ καί τού άλλου συναφιού. Θά λαλεί καί πράττει/ποιεί ώστε εάν δέν προσκυνήσουν νά σκοτώνοντε από αυτήν τήν θηριώδη τεχνητή οπλική νοημοσύνη εάν έχουν γραφένια καί εμβόλια μέσα τούς ή όσοι δέν έχουν μέ ανεξάρτητη καταδίωξη μέ όλες τίς τεχνολογίες καί τούς δαιμονοαστυνομικούς καί δαιμονστρατιωτικούς… ώστε νά αποκτήνουσι αυτούς…

13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Όταν λέγει ποιεί πάντας, εννοεί θά φέρει μέ τέτοιον τρόπον τά πράγματα ώστε νά μήν έχουν άλλη επιλογή, ή χάραγμα ή θάνατον ή καί λαγκάδια…

13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Βλέπετε ότι θά πρέπει νά έχουν έναν από τά τρία, χάραγμα π.χ. QRQR ή μετεξέλιξη αυτού που ήδη κατεργάζουντε, ή τό όνομα τού θηρίου, δέν τό γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα, μπορεί νά είναι Χρηστός Ξερός ή/καί τόν αριθμόν τού ονόματος, είπα ότι η λέξη Αδάμαντος (διαμάντι, Αδάμ) = 667 καί Δάμαντος = 666, διότι αδάμαντος σημαίνει αδάμαστος που λάμπει διαρκώς ενώ δάμαντος σημαίνει δαμασμένος, υποκυγμένος, προσήλυτος καί υποχειριασμένος λοβοτομημένος τού σατανά… ήτοι ό μή εκλάμπων άνθραξ τού σατανά, ήτοι όχι ό αδάμαντος από 6 πρωτόνια, ουδετερόνια, ηλεκτρόνια) αλλά τό γραφένιον που δέν μεταμορφώνεται σέ μεταλλικόν/στοχειακόν/λίθινον λαμπτήρα… Θά έχεις τρείς επιλογές ή χάραγμα ή τό όνομα ή τόν αριθμόν, πρός τό παρόν γνωρίζουμε μόνον τόν αριθμόν μέ βεβαιότητα = 666 που είναι αριθμός ιερός λόγω τού Ισογώνιου Ισόπλευρου Τριγώνου μέ μοίρες τρίς 60 = 606060 = 666 ήτοι η ομοουσιότητα Τής Αγίας Τριάδος, ό διάβολος είναι σφετεριστής…

13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.

Μάς αποκαλύπτει τόν αριθμόν αλλά ουχί τ’ όνομα καί τό χάραγμα, τότες δέν υπήρχε η έννοια τού ηλεκτρονικού χαράγματος αλλά υπήρχε τού σφραγιστικού όπως έκανε είς τούς Εβραίους ό άτιμος Αντίοχος Δ΄ό Επιφανής καί μήν αρχίσετε ήταν Έλλην, ναί όπως ό Μήτσος τής Τσίπρας, χαχαχα!… Τούς δίκαιους αγαπάτε ή τούς ομοιόφυλους; Τότε διατί καυγαδίζετε, σκοτώνετε καί καταδιώκετε ομοιόφυλους έξ’ ανέκαθεν π.Χ.; Εάν δέν αγαπάτε τούς δίκαιους ουδένα αγαπάτε, όμοιος ομοίου αεί πελάζει…

Μία πριγκίπισσα μετέπειτα βασίλισσα τής Σουδίας έλεγε ότι ήταν απογόνισσα τών Μώγ. Δέν έχω μπροστά μού τώρα καμμία διαδικτυακή σελίδα αλλά δέν σάς λέγω ψεύδη, ψάξετε λίγο, θά ψάξω αργότερα. Από Ιζεκιήλ, Δανιήλ καί Ιωάννη Θεολόγον θεωρούνται επιδέξιοι πολεμιστές, ό συνειρμός μάς πέρνει στούς απογόνους Βίκινγκς που ώς λέξη θυμίζει τούς Βιαστές καί συνάμα η λέξη Beast ή ισπανιστί Bestia από τήν ελληνική Βιαστής = Veast/Vestia = Vista = Vist = Vitsio = Viast = Viastes/Viastis = Viasτής!… Οί Μαγώγ είναι οί Ρώς/Ρώσσοι, Ρωσσοειδείς, ό Μαγώγ ήταν ηγεμόνας τών Ρώς, Μεσέχ, Θουβάλ… = Θιβέτ/Θιβέλ = Θουβέλ = Θουβάλ = Μογγόλοι; Τροφή διά γλωσσολογική διόραση…

Καί τώρα η ταινεία El dia de la Bestia 1995 μ.Χ… = Η ημέρα τού θηρίου… Πώς ανακάλυψα αυτήν τήν ταινεία; Σάς είπα καί άλλοτε ότι όταν έρθη από τόν στρατόν διανυκτέρευση ό γυιός μού, ενίοτε βάζει μία ταινεία καί αποκοιμάται είς τήν πολυθρόνα. Παρατήρησα ότι πάντοτε η ταινεία που επιλέγει έχει κάτι αποκαλυπτικόν ασχέτως εάν είναι ωραία ή μή. Η ταινεία αυτή, είναι μία συγκλονιστική μαλακία σατανικής κωμωδίας. Σκέφθηκα νά τήν παύσω, αλλά είπα μείνε ώς τό τέλος διότι κάτι θ’ αποκαλύψει…

(Πύργοι Τράμπα ή τράμπας = απάτης. Ανάποδα Δίδυμα 1 = 11 ήτοι τό 66 ανάποδα εβραϊστί κοιτάζονταν πρός τόν ουρανόν τής Παμπυλώνος δαιμόνων)

Η ιστορία τής ταινείας είναι ότι ημέρα τών Χριστουγέννων θά γεννόταν ό Αντίχριστος είς τήν Μαδρίτη. Ένας ιερέας ήθελε νά πωλήσει τήν ψυχήν τού είς τόν διάβολον διά νά μάθει τό μυστικόν καί νά σκοτώσει τόν νεγνόν Αντίχριστον, έπρεπε όμως κατά τήν άποψη τού νά γίνει πραγματικώς κακός καί άρχισε νά κάνει φόνους, κακές πράξεις καί συντροφιά μέ σατανιστές τούς χέηβυ μέταλ καί άλλους…

Ένας σατανιστής τηλεπαρουσιαστής τού απόκρυφου έγραψε έναν μαγικόν βιβλίον. Μετάξυ άλλων πρόσεξε ότι όσες επιστολές υπήρχαν μέ ανθρώπους που πώλησαν τίς ψυχές τούς είς τόν διάβολον όπως καί ό ιερέας, είχε τήν υπογραφή τού αυτοπωλών τήν ψυχήν καί δύο γραμμές από κάτω = ΙΙ = 66, σάς θυμίζει κάτι; Όπως I pet goat II & III (Ι = 6 είς τήν εβραϊκή γραμματοσυμβολική)… Συνάμα τά Δίδυμα Κέρατα = Δίδυμοι Πύργοι = Δίδυμα Κτήρια τής Μαδρίτης, Νέας Υόρκης, Βολονίας, Κωνσταντινούπολης κ.α. τά δύο όμοια κέρατα Πανά δαίμων ταινείας, τά όμοια μέ δαίμονες τής Αιγύπτου που μέ αυτά υπογράφει τά έγγραφα τών αυτοπωλούμενων τάς ψυχάς τούς είς τόν διάβολον…

Ποίος είναι ό τρίτος πύργος; Αυτός τής Βαβέλ που ομοίωμα καί συμβολισμός τού είναι ό πύργος τής Ε.Ε.Ε. ή Χ.Ε.Β.Ε.Ε. = Χαζζάρικη Εβραϊκή Βαβυλωνιακή Ευρωπαϊκή Ένωσις, Χεβεέ ακούεται εβραϊκή λέξη… Ό Πύργος τής Χεβεέ έχει απ’ επάνω πασαμάνα σέ σχύμα/σχήμα Π που εκτός από Πύλες τής Παμπυλώνος = Παμπυλών = Βαβυλών = Baby lon/(spirit, body and blood)laundry συμβολίζει τόν Πύργον τής ΨωρόΒαβέλ που έμεινε ημιτελής καί τόν τελειώνουν «αυτοί» ή θά συμβολίζει ώς ευτελή τελειωμένον τόν Πύργον τού Σολομώντος είς τό Ισραήλ από τόν Αντίχριστον… Η θέση Βρυξέλλες κατά τόν Μπαμπινιώτη προέρχεται από τήν λέξη βρόμα καί βόρβορος που έχει τό έδαφος εκεί, τυχαίον;…. Ώς νά λέμε Βρομοβορβορόπολις ή καί Βρομοβαρβαρόπολις, τυχαία επιλέχθηκε εκεί η έδρα τής Νέας Βαβέλ;…

(Ό Πύργος τής Παμπυλώνος/Βabyλώνος αδρενοχρωματοποσίας καί αδρενορουθουνουσίας όπως ανευρέθην είς Περσία. Τυχαίως οί κάρτες Ιλλουμινάντων λένε ότι ό Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θ’ αρχίσει απ’ εδώ; Φόρος τιμής είς τούς δαίμονες καί θεούς Άρηδες πολέμου; Τροφή διόρασης…)

Ό ιερέας λέγει ό διάβολος μιμείται Τόν Θεόν, άρα τέ αφού Ό Χριστός γεννήθηκε ταπεινός καί ό Αντίχριστος μάλλον κάπως έτσι θά γεννηθεί, ήταν νύχτα 25 Δεκεμβρίου. Ό τηλεπαρουσιαστής κατάλαβε ότι τά δύο ΙΙ σέ όλες τίς υπογραφές, εννοούσαν τούς Δίδυμους Πύργους τής Μαδρίτης! Έναν κτήριον όπως εκείνους που 16 έτη αργότερα ήτοι έν έτει 2001 11 Σεπτεμβρίου κατεδαφίστηκαν σέ σατανική πολυήμερη τελετή. Ό αριθμός 16 είναι πολύ σημαντικός καί τά έχουμε ειπεί. 2001+16=2017+16=2033 ήτοι τρία έτη μετά τό τέλος τής Ατζιέντας 2030… 2033+16=2049 πολύ σημαντικός δι’ έλευση Αντιχρίστου βάσει κάποιων ενδείξεων όπως καί η ημερομηνία 2065 μ.Χ… έως 2067 καί 2069… σύν/πλήν μία επταετία ή 3,5ετία Αντίχριστου καί 36 ενδεχόμενα έτη Εξαδάκτυλου… αυτά άς τά αφήσουμε τώρα..

Τό 16 έχει μεγάλη σχέση μέ τά τσάκρα = αιθέρια/ενεργειακά κέντρα. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160,  176 (ενώ Χ 111 = 1776 = έτος επίσημης ίδρυσης τών Ιλλουμινάντων), 192, 208, 224, 240, 16Χ16=256, εάν όλα αυτά τά συνδοιάσετε μέ τό 666 θά οιδείτε άλλα, ενώ 16 έτων γέννησε Η Παναγιά… (208,… 6Χ6Χ6=216… 2024, μεταξύ 208 καί 216 = 8 καί μεταξύ 216 καί 2024 = 8 ήτοι 8+8=16… Τό 216/2= ό σημαντικότατος 108…. 216, 432 καί ό σημαντικότατος 864 ήτοι ό αριθμός τών ωρών περιφοράς 360ο ή ημερών πέριξ ηλίου ή άλλου σώματος ήτοι 360Χ24 = 8640)…

Οί δίδυμοι πύργοι τής Μαδρίτης έχουν σχύμα/σχήμα καμπυλωτόν πρός τά μέσα κάπως καί συνάμα γυρτόν συγκλινόμενον ώς νά σχυματίζει σέ προέκταση πυραμίδα καί συνάμα μία άλλη αψίδα είς τό μέσον τούς αλλά όχι είς ίδιαν ευθείαν μάς κάνει τρία ΙΙΙ = 666, τήν πυραμίδα Αιγύπτου που υιοθέτησαν οί Ιλλουμινάντοι παντού καί είς τό δολλάριον… Από τήν απέναντι τού τρίτης αψίδος ένας στύλλος ώστε νά σχυματίζει τώ όντι σέ συμβολική προέκταση τήν πυραμίδα καί 4 ΙΙΙΙ = 6666 = στίχοι Κορανίου. Η ίδρυση τού Κορανίου περιγράφεται ότι έγινε σέ διάρκεια 22 (έρχεται τό 2022 – 2023 μ.Χ.) ήτοι από τό 610-632 μ.Χ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC#%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8:_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_(610-632)

6Χ6Χ6Χ6=1296-666=630 ήτοι τό 630 μ.Χ. κατά προσέγγιση άφιξης ή συμπλήρωσης τού Ισλάμ, αφορμή δι’ έλεγχον… 1296+666=1962 μ.Χ. + 60 = 2022 μ.Χ. + 12 = (60+12=72!) = 2034 μ.Χ…

(Πανάς ό Δίκερος ή μέ Δίδυμα Κέρατα, ό Βιαστής! Τραγόπους…)

Τό σχήμα τών δίδυμων πύργων τής Μαδρίτης σύμφωνα μέ τήν ταινεία αναπαριστά τήν σχίσμη ή υπογραφή ή χάραγμα τού θηρίου μέ τά δύο δάκτυλα τής αίγας άν ξύσει έναν χαρτί, έδαφος, χώρον, ήτοι έχει αυτήν τήν συγκλίνουσα πυραμιδωτή παράσταση καί ό Βαθομέθ/Μπαχομέθ είναι τράγος!… = τριάγος = τρία άγω = τρείς πορείες ή ευθείες = ΙΙΙ = 666! Συνάμα η γέννηση Τού Χριστού σημειώνεται εντός τού ζωδίου τού Αιγώκερω… Σφετερισμός τών πάντων από τόν διάβολον;…

Προσέξετε τό σχέδιον τής ταινείας, έναν δαίμων μέ δύο κέρατα καμπυλοσυγκλίνοντα… Προσέξετε καί τόν στίχον αυτόν από τό 13ον κεφ. Αποκάλυψις ανωτέρω: 13-11: (13-11=2… 13Χ11=143 μία ανάσα πρίν τό 144… 13/11=1,1818181818… = 147,027…+11+13=171,02…11/13=0,84615= 147,027…+11+13=171,02…)

Κα εδον λλο θηρον ναβανον κ τς γς, κα εχε κρατα δο μοια ρνίῳ, κα λλει ς δρκων.

Θηρίον αναβαίνον έκ τής γής, ασπούμε ώς κτήρια εκτός τών άλλων, καί έχει δύο κέρατα όμοια αρνίω αλλά λαλούν ώς δράκοι ήτοι τράγοι Βαθομέθης/Μπαχομέθη!… Κατά τ’ άλλα κάποιοι δέν βλέπουν θηρία αλλά μόνον αρνία σ’ αυτόν τόν κόσμον σήμερα καί τώ όντι φαίνονται αθώες μηχανές, τεχνολογίες, νομοθεσίες, διαβολάνθρωποι, αλλά είναι όμοια αρνίων εντούτοις θηρία/bestias βρυχηθμόντα ώς δράκοι!…

Η λέξη Μαδρίτη σημαίνει μάδρα καί μάνδρα καί μάντρας τά ινδουϊστικά ήτοι επικλήσεις προσυχές, τροφή διά διόραση συνάμα μάδρε = μητήρ!… Η χώρων τών μάνδρων τών βοσκών όπως καί η χώρα τών Βάσκων/Βοσκών… Οί Δίδυμοι Πύργοι μέ τίς δύο άλλες Αψίδες τής Μάδρε/Μαδρίτης, Μάνδρας, συμβολισμός διά τήν Φάρμα/Μάνδρα τών Ζώων τού Γεώργιου Όργουελ ήτοι τών γκόεμ/κουβέλλων = προβάτων εβραϊστι;… Τροφή διόρασης… Δύο κέρατα Πανά = τού δήθεν πάν = ό διάβολος νομίζει ότι τό πάν καί έχει καί κατακτήσει τό πάν. Δύο κέρατα δαίμων ταινείας, δύο κέρατα τού αρνίου όν θά βρυχείται ώς δράξ/δράκος = ό τραγοπόδαρος = Μπαχομέθ = Βαθομέθης θεός πανερωτικής ασυδωσίας Πανάς, χαχαχαχα! Η προεικίνηση τού Αντίχριστου ψευδοαρνίου τραγοπόδαρου από τόν διάβολον!… Αυτόν τόν δαίμων τόν Πανά είδε γυνή που ενοχλείτο από δαιμόνια νά εξέρχεται από τόν οίκον τής έν Ελλάδι, μετά από επίκληση μέ προσευχήν είς τόν Άγιον Εφραίμ τής Νέας Μάκρης τό πολυβόλον θαυμάτων καί ευσπλαγχνίας. Τά πόδια του ήταν όσον τό ταβάνι καί τό υπόλοιπον σώμα τού υπεράνω κατά τήν Χριστιανή γυναίκα…

Θάλασσα είς τήν Αποκάλυψη είναι οί όχλοι, γή είναι η εξουσία, η σταθερά νομοθεσία, τά κράτη… Συνεπώς, τό αρνίον μέ κέρατα όμοια μέ τήν ταινεία ή αμνού/αρνίου που δήθεν αρνείται τό κακόν θά ανέλθει από τήν κοσμική παγκόσμια εξουσία!…

όλη η ταινεία:

http://my123movies.live/el/movie/10722/el-dia-de-la-bestia

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου