Breaking

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Πληροφορία από τήν Αυστραλία: αγόρασαν εμβόλια διά 7 έτη!… Καί προσέξετε μία στατιστική που μπορεί νά είναι υποβοηθητική δι’ ημάς ή αντιπερισπασμός;…

Share

Πληροφορία από τήν Αυστραλία: αγόρασαν εμβόλια διά 7 έτη!… Καί προσέξετε μία στατιστική που μπορεί νά είναι υποβοηθητική δι’ ημάς ή αντιπερισπασμός;…

Έχουμε πληροφορίες ότι αγόρασαν καί αποθήκευσαν εμβόλια κορωνοδηλητηριάσεως διά 7 έτη! Εάν ισχύει αυτή η πληροφορία, τότε ό αργός θάνατος είναι έκ τών ών ούκ άνευ διά νά μήν αφυπνιστούν τά ηλεκτρονικώς μαστουρωμένα, προπαγανδιστικώς μαστουρωμένα, φοβοσαρκικώς μαστουρωμένα, ταξειδευτικώς μαστουρωμένα, επαγγελματικώς μαστουρωμένα, επιβιωτικώς μαστουρωμένα, καί ποίος δέν έχει τά θέματα τού καί τίς διαταραχούλλες τού…

Η Στατιστική…

Λέω τώρα, αφού λογαριάζουν νά μάς ξεκάνουν γρηγορότερα, διατί αγοράζουν εμβόλια γιά 7 έτη; Πρώτον μπορεί νά έχουν διαφορετικόν πρόγραμμα δι’ έκαστη χώρα. Δεύτερον, έχουν εναλλακτική λύση αργότερου θανάτου διά νά μήν πάρουν είδηση τά ναρκωμένα όντα… Τρίτον, μπορεί νά είναι αντιπερισπασμός ώστε είς τά συνειδητά ή υποσυνείδητα τών ναρκωμένων νά δικαιολογηθεί ότι εάν ήθελαν νά μάς ξεκάνουν έως τόν επόμενον Χειμώνα τού 2023 μ.Χ. δέν θ’ αγόραζαν εμβόλια έως τό 2029 μ.Χ. καί απ’ αυτόν προκύπτει τό τέταρτον ότι τά έχουν όλα μαγειρευμένα ότι μέ αργά ανεπαίσθητα διά τά ναρκωμένα όντα βήματα, θά κάνουν ό,τι έχουν κατά νούν έξ’ αρχής νά κάνουν έως τό 2030 μ.Χ. ήτοι μέ τό τελείωμα τής Ατζιέντας/Ημερήσιας/Δεκαετίας Διάταξης 2030 μ.Χ… Όταν μέρος τού πληθυσμού θά είναι εμβολομακαρίτης, μέρος εμβολοζόμπυς, μέρος εμβολοσαρκοψυχοσακκατευμένος καί μέρος ανυπότακτος καί θηρευμένος/κυνηγημένος…

Σέ όλ’ αυτά συνάδουν ότι διατί θέλουν νά διδάσκουν τά παιδιά ότι μπορούν νά δηλώσουν ψευδές φύλον ήτοι νά γίνουν πουστοψευδόφυλοι εάν έχουν σκοπόν νά μάς ξεκάνουν σέ δύο τρία έτη ή περισσότερα; διότι μπορεί νά μήν επιτύχει τό σχέδιον μέ τά εμβόλια καί θά έχουν εναλλακτικά σακκατευτικά σέ ψυχές καί σαρκία σχέδια, δι’ αντιπερισπασμόν, διά νά ξεκάνουν τά παιδιά τών ανεμβολίαστων πουστεύωντας καί ανομαλοσοδομογομμοροποιώντας τά…

Συνάμα υπάρχουν πλάνα απορευστοχρηματοποίησης τής κοινωνίας μέ χρήση ηλεκτρονικού καρτικού καί μετά ακαρτικού αεροκοπανηστού χρήματος που ό Στάθης Ψάλτης διαφήμιζε σέ κωμωδία, τελικά όλοι τά γνωρίζαμε καί τά λέγαμε από τήν δεκαετία τού 1970 μ.Χ. καί πρίν θυμάστε καί πολλοί τά κάναμε… αυτά που λέγαμε ότι δέν πρέπει νά κάνουμε… Τό πλάνον μονοηλεκτρονικής συναλλαγής μπορεί νά έρθει σέ μερικούς μήνες μπορεί έως τό 2030 μ.Χ….

Πώς τό κάνουν πώς τό παίζουν; Μέ τόν βεβαιότερον τρόπον! Ήτοι μέ τήν ατραπόν νά μάς τελειώσουν καί τώρα καί σέ δύο έτη καί σέ δέκα έτη, ώστε νά παλεύουμε όλες τίς εποχές, νά μάς επιτίθενται όλες αυτές τίς χρονικές περιόδους καί νά μήν αναγνωρίζουμε ποία είναι η εντελική ημερομηνία τούς κάνωντας μάς νά αμφιβάλλουμε, αυτοαλληλοαμφιβαλλόμαστε, αυτοαμφιβαλλόμαστε μέ τίς φαινομενικές ασάφειες χρονοδιαγράμματος που θά εκλαμβάνονται ώς πιθανότητα μή σκοτεινού σχεδίου αλλά συνήθεις φάσεις τής φυσιολογικής ζωής άν καί δέν υπάρχει τέτοια από τήν ώρα που υπάρχει πολιτική πράξη καί βούληση… καί αυτόν είναι που δέν μπορούν νά συλλογαριάσουν σωστά οί περισσότεροι.

Αυτός ό κβαντικός διαπομπισμός είναι ωσάν νά παίζεις ποδόσφαιρου διά «νόμου» μονίμως είς τήν άμυνα μέ τούς επιτιθώμενους νά έχουν μία ποδόσφαιρα ό καθένας ανά πόδας καί νά σέ πείθουν συνάμα κάθε φορά ότι δικαιούσαι ν’ αμύνεσαι μόνον σέ μία μπάλα κάθε λεπτόν, εκείνη που αποφασίζουν κάθε φορά καί χωρίς νά πρέπει νά σού τό δηλώσουν πρίν ρέξει η μπάλα τήν λευκή γραμμή τού τέρματος! Αυτή είναι η ζωή μάς τήν σήμερον τρεχούμενη φόρα καί φορά… ή καί φοράδα…

Καί μία τρομερότερη στατιστική υπηρεσία:

Κάθε φορά μάς εξεγελάνε… κοιττάξετε τίς δεκαετίες καί αναφέρτε αξιωματικώς πότε δέν μάς εξεγέλασαν; Από τήν εποχή που γεννήθηκα, τήν κάθε εποχή που διάβασα διά τό παρελθόν, τίς εποχές που προφυτεύτηκαν, προβλέφθηκαν, συμπεράνθηκαν βάσει τών όσων γίνοντε καί έγιναν, μία στατιστική προέκυψε, ότι είμαστε οί εξαπατημένοι καί αυτοί οί εξαπατητές που εξαγοράζουν συνάμα συνειδητοποιημένους καί ασυνειδητοποιημένους εξαπατημένους, συνειδητοποιημένους καί ασυνειδητοποιημένους που δέν τούς εγνοιάζει τό γενικόν μέλλον, τό ψυχικόν μέλλον, τό επιβιωτικόν, γενετικόν καί διακληρονομικόν μέλλον!…

Όλες οί άλλες στατιστικές που έρχοντε από τούς ίδιους καί τά τσογλάνια τούς είναι στημένες, ψευδείς, αληθείς, μερικοληπτικές, ώστε νά αποκοιμίζουν, αποβλακώνουν, παρανοούν, καταστρέφουν, αποσποπροσοχούν τίς δράσεις, τίς σκέψεις, τής θρησκείες, τίς ψυχές, τίς προθέσεις, τίς ελευθερίες, τά δικαιώματα, τά ευοίωνα μέλλοντα τών ανθρώπων…

Όποιος δέν θέλει νά ιδείς κάτι σέ αποσπάει συνεχώς μέ στατιστικές. Όστις θέλει νά σέ κάμει νά ξεχάσεις κάτι όπως η ανθρωπιά π.χ. σέ αποσπάει μέ στατιστικές καί όποιος θέλει νά σέ κάνει νά ανοίξεις όλα τά εξόφθαλμα καί εντοσώματα ομμάτια σέ αφυπνίζει σοκαριστικώς μέ στατιστικές, εσύ νά μάθεις νά επιλέγεις σωστά… Μελέτα τίς πρώτες δύο διά νά καταλάβεις τήν απάτη καί τήν τρίτη διά νά επαληθεύσεις τήν απάτη καί ύστερα μελέτα τίς τέταρτες στατιστικές ή κάνε τέταρτες στατιστικές διά νά αφυπνιστείς καί αφυπνίσεις…     

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου