Breaking

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Πρωτοχρονιά: εορτή ακρουβυστίας/περιτομής Χριστού καί τού πανφιλάνθρωπου Αγίου Βασιλείου, βλέπετε συνσχέτιση καί νουθεσία από τήν αρχήν κάθε έτους;…

Share

Πρωτοχρονιά: εορτή ακρουβυστίας/περιτομής Χριστού καί τού πανφιλάνθρωπου Αγίου Βασιλείου, βλέπετε συνσχέτιση καί νουθεσία από τήν αρχήν κάθε έτους;…

Ό Ηρόδοτος λέγει ότι τήν περιτομή οί Ιουδαίοι έκαναν διά λόγους καθαριότητος… Ή ούτως έλεγαν οί ίδιοι πρός τούς έξωθεν προσθέτω… Ήταν γνώρισμαν ότι αυτός είναι ιδικός τούς! Έναν μυστικός κωδικός όταν έχουν αμφιβολίες διά τήν καταγωγή τού σέ πράκτορες καί άλλους… Οί Εθνικοί καί Σαμαρείτες δέν περιτομούντο άρα τέ μπορούσαν νά τούς διαναγνωρίσουν!…

Περιτομή έκαναν καί είς Τόν Χριστόν τούς καί κατά τήν παράδοση γινόταν τήν ογδόην ημέραν από τήν γέννηση τού αρσενικού τέκνου!… Περιτόμησαν Τόν Χριστόν επειδή Τόν θεωρούσαν ιδικόν τούς αλλά Τόν Σταύρωσαν οί ίδιοι!… Τόν ιδικόν τούς που δείχνει ιδικός σού είναι ό κατά πράξει καί κατά πνεύματει καί όχι κατά τό κενόν λεγχθέν!…

Η Περιτομή Τού Χριστού ήταν η πρώτη Σταύρωση Τού Χριστού, η αποδοχή νά τούς κάνει τό χαττήρι, ώς προδιαγραφή διά νά τούς σώσει… Η Περιτομή φαίνεται ότι είναι διά καθαριότητα καί έν μέρει ισχύει, έν μέρει μπορεί νά ισχυριστούμε ότι συμβαίνει τό αντίθετον διότι η βάλανος εκτίθεται είς τά μικρόβια εκτός τού θήλακα που τήν περισκεπάζει, συνάμα μπορούμε νά ειπούμε ότι εάν είναι ενσκεπασμένη τότε διατηρούνται καί αναπαράγονται εκεί μέσα τά μικρόβια, συνεπώς, είναι αμφίβολον πότε συμφέρει η μέν καί πότε η δέ πρακτική!… Είναι όπως τώρα που λέμε μάσκα ή ξεμάσκα καλύτερα διά τόν κορωνοϊόν καί όλα τά μικρόβια; Αμφότερα οδηγούν καί πρός τούς δύο δρόμους ήτοι προστασίας καί περαιτέρω μόλυνσης!…

Η Περιτομή αφαίρεσε έναν μέρος από τό ανθρώπινον μέλος Τού Χριστού, τό θυσίασε διά χάριν τής πανανθρώπινης αγάπης Τού καί δή τών Ιουδαίων έν προκειμένω. Περί περιτομής αναγνώσετε εδώ (Εξοδ. ιβ’, 43-49, Γέν. ιζ’, 9-19, Λουκ. β’, 21).

Πολλοί απορούν τί απέγινε τόν περιτμηθέν μέρος Τού Χριστού. Ό Αναστάσιος ό Σιναϊτης καί Θεοφύλακτος Βουλγαρίας είπαν ότι τό φύλαξε Η Παναγιά καί τό παρέδωσε είς Τόν Χριστόν μετά τήν Ανάσταση Τού καί τό πήρε μαζύν Τού. Είς τήν Δύση πίστευαν ότι ευρισκόταν σ’ έναν κιβώτιον σ’ εκκλησία είς τό Καβιλλίνο τής Κάτω Βουργουνδίας αλλά όταν τό άνοιξε ό επίσκοπος Γάστος 19 Απριλίου τό 1707 μ.Χ. ηύρε μέσα ολίγη άμμο καί έναν χαλίκι. Άλλοι πίστευαν ότι η ακροβυσία Τού Κυρίου σωζόταν είς τόν Άγιον Ιωάννη Λατερανού τής Ρώμης…

Η διαμάχη εάν πρέπει νά περιτομούντε ή όχι οί Χριστιανοί λύθηκε είς τήν Αποστολική Σύνοδον 49 μ.Χ.. Αποφάνθηκαν υπέρ τής προαιρετικής απόφασης καί ό Απόστολος Παύλος ήταν σφόδρος πολέμιος κατά τής περιτομής, τονίζονταν ότι σημασία δέν έχει η σαρκική αλλά η πνευματική περιτομή ήτοι η βαθειά Πίστη καί Αφοσίωση είς τό Θέλημα Τού Θεού!…

Η περιτομή είναι έναν αντισφράγισμα, ήτοι αντί νά προσθέτεις κάτι επάνω είς τό σώμα τινός, αφαιρείς ώς ένδειξη ότι σού ανήκει, ότι ανήκει σέ κάποια ιστορική μνήμη, θρησκεία, εθνότητα, ομοϊδεάτικη πίστη, ήθη καί έθιμα ώς σήμαν κατατεθέν που κρύβεται καί μπορεί νά εξεδιαλυθεί μόνον μέ τήν απογύμνωση τών απόκρυφων γεννητικών οργάνων τού αρρένος, δέν ίσχυε καί διά τίς γυναίκες καί παρότι οί Ιουδαίοι θεωρούσαν Ιουδαίον τόν έκ μητρός γεννηθέν δέν σημάδευσαν τίς γυναίκες μέ κάποια αφαίρεση ή έκαναν κάτι άλλον που δέν γνωρίζουμε, παρέμεινε μυστικόν καί δέν δημοσιεύτηκε ποτέ. Μέ όλα αυτά υπάρχει έρεισμα είς τήν άποψη τού Ηρόδοτου ότι ήταν θέμα καθαριότητας, αλλά οί Ιουδαίοι ήθελαν νά ελέγχουν τούς άνδρες εάν είναι ιδικοί τούς, τίς γυναίκες δέν τίς φοβόντουσαν ήταν σέ καθεστώς πλήρους εκφοβισμού καί προώθησης προκοπής καί έξω από τήν Πολιτική γενικότερως. Η περιτομή ίσως χρησίμευε όταν έπρεπε νά αναγνωρίζοντε οί Ιουδαίοι τά πρώτα έτη τής φυγής τούς από τήν Αίγυπτον καί ήταν μία δοκιμασία διά τούς φιλήδονους εάν δέχονταν κάτι τέτοιον που μετέπειτα ή ταυτόχρονα πέρασε είς τήν περιτομή βρεφών!…

Οί Μωαμεθανοί εφαρμόζουν τήν περιτομή, όπως καί ό ίδιος ό Μωάμεθ διά νά συγκριθεί πονηρώς μέ Τόν Χριστόν καί κρυφώς διά νά δηλώνεται η μυστική συμφωνία ότι οί Κορανιστές είναι Κρυπτοκαμβαλλοεβραϊστές ή Κρυπτοϊουδαίοι, όπως μάς αποκαλύπτει τό I pet goat III ότι θρησκεία τού Αντίχριστου θά είναι τό Κοράνι καί ότι έχουν τήν ίδια πίστη ήτοι HOUD HOUD επάνω σέ σημαία καί όπως μάς έλεγε ό Χίτλερ ότι η Κορανική είναι η θρησκεία που θά επέβαλλε εάν κέρδιζε τόν πόλεμον!… Εννοώντας ότι αυτόν θά γίνει είς τό μέλλον διότι ήταν προσυμφωνημένον νά χάσει τόν πόλεμον διά νά καταστραφεί η Ελλάδα, η Γερμανία, άλλες χώρες καί νά μεταφερθούν οί Εβραίοι είς τήν Παλαιστίνη!…Σύν άλλα που αναφέραμε άλλες φορές!…

Ό Χριστός ώς Περιτομημένος καί συνάμα Πανανθρώπινος Αγαπών, δήλωνε ότι Ιουδαϊσμός σημαίνει αγαπώ όλην τήν ανθρωπότητα καί όχι κλικοφαρισαιοψευδοεθνικισμός!!!!… Ήτοι, Ιουδαϊσμός είναι τά άγια θαύματα, λόγια καί προφυτείες από τήν Παλαιά Διαθήκη, η Μετάνοια καί η επανένταξη κάθε φορά είς τά Θελήματα Τού Θεού καί όχι η ίδια η Ιστορία αμαρτημάτων από τούς Εβραίους ή άλλους λαούς τής Παλαιάς Διαθήκης!…

Τί σχέση έχει η Ακροβυστία Τού Χριστού μέ τήν Φιλανθρωπία τού Αγίου Μέγα Βασιλείου; Αμφότερα όπως επεξηγήσαμε πληρούν τήν Φιλανθρωπία που έχει μέν Ό Θεός πρός τούς ανθρώπους καί δέ απαιτεί από τούς ανθρώπους νά έχουν πρός τούς ανθρώπους καί ώς έκ τούτου ΠροΦιλοθεϊαν διότι εάν δέν αγαπάς Τόν Θεόν δέν τηρείς τίς εντολές Τού έστω αρχικώς μέ δυσφορία!!!!….

Χριστο περιτμηθέντος, τμήθη Νόμος.
Κα
 το Νόμου τμηθέντος, εσήχθη Χάρις.

πολυτκιον
χος α’. Το λίθου σφραγισθέντος.
Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ’ οὐσίαν πολυεύσπλαγχνε Κύριε, καὶ νόμον ἐκπληρῶν περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ἵνα παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ, δόξα τῇ εὐσπλαγχνία σου, δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.

Κοντκιον
χος γ’.  Παρθένος σήμερον.
Ὁ τῶν ὅλων Κύριος, περιτομὴν ὑπομένει, καὶ βροτῶν τὰ πταίσματα, ὡς ἀγαθὸς περιτέμνει· δίδωσι, τὴν σωτηρίαν σήμερον κόσμῳ·…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου