Breaking

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Κάθε μηχανή λειτουργεί μέ τόν ακριβήν τρόπον τής. Είς τήν Βοήθεια από Τόν Θεόν, τά ίχνη ασέβειας κάνουν τήν μηχανή άχρηστη, πνιγμένη, ελαττωματική, αποσυνδεδεμένη μέ τά επί μέρους ηλεκτρικά καί μηχανικά τής μέρη…

Share

Κάθε μηχανή λειτουργεί μέ τόν ακριβήν τρόπον τής. Είς τήν Βοήθεια από Τόν Θεόν, τά ίχνη ασέβειας κάνουν τήν μηχανή άχρηστη, πνιγμένη, ελαττωματική, αποσυνδεδεμένη μέ τά επί μέρους ηλεκτρικά καί μηχανικά τής μέρη…

Αυτόν οπού μάς εγνοιάζει είναι οί ελευθερίες μάς, αδιαφορώντας εάν είναι δίκαιες ή άδικες. Δέν λέγω πώς όλοι κάνουμε τών ίδιων βαθμών αμαρτίες, αλλά δέν ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ διά τίς ασέβειες μάς. Μάς ενδιαφέρουν μόνον η προσωπική μάς βούληση καί αυτόν είναι τό πρόβλημα, ότι δέν κατανοούμε ότι η προσωπική βούληση δέν είναι πάντοτε η σωστή δικαιοσύνη καί η σωστή τακτική…

Δέν πρόκειται η Μηχανή Σύνδεσης μέ Τόν Θεόν νά λειτουργήσει μέσω τής ασέβειας. Κατηγορούμε τίς ασέβειες εκείνων που θέλουν νά μάς εμβολιάζουν, σκοτώνουν, χαράσσουν μέ σατανικά μηχανήματα, σύμβολα, υπακοές, αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε ή παλεύουμε νά έχουμε τίς ελευθερίες νά διατηρούμε τίς προσωπικές μάς ασέβειες. Δηλαδή ό μέν ασεβής διαμαρτύρεται είς τόν δέ ασεβή ότι τού καταργεί τά δικαιώματα νά κάνει τίς ασέβειες που θέλει όπως θέλει καί όποτε θέλει!

Κάποιοι μάλιστα διά νά επαναποκτήσουν τά δικαιώματα τών ελεύθερων ασεβειών τούς υποτάσσονται είς τίς εξουσιαστικές απαιτήσεις εμβολιασμών, μασκοφορισμών σέ εκκλησίες, χαραγμάτων καί άλλων ασεβών καί βλάσφημων προσκυνημάτων!… Ενώ άλλοι μπορεί νά μήν κάνουν άλλες ασέβειες γενικώς σοβαρές, αλλά μέ τό νά υποτάσσονται είς τίς ασέβειες τών αρχιασεβών σατανιστών τού εμβολιασμού καί τού χαραγματισμού, κάνουν τίς χειρότερες ασέβειες, από φόβον, πίστη είς τούς αρχιασεβείς έστω καί εάν εισίν ασπούμε θρησκόληπτοι καί τακτικώς εκκλησιαζόμενοι…

Η διαμαρτυρία διά τίς ελευθερίες καί τά δικαιώματα σού καί η ταυτόχρονη αδιαφορία διά τίς ελευθερίες καί τά δικαιώματα τού άλλου, είναι υποκρισία ιδιοτέλειας καί εάν τού άλλου οί απαιτημένες ελευθερίες καί δικαιώματα βασίζονται είς τό Θείον Δίκαιον, ήτοι τό Δίκαιον έξω από τά μέτρα τού άδικου, τότε σέ κάνει νά μήν ενδιαφέρεσαι διά Τό Θείον Δίκαιον αλλά διά τό προσωπικόν δίκαιον!…

Συνεπώς όταν αποτείνεσαι είς Τό Θείον Δίκαιον διά Βοήθειαν έξ’ Αυτού, Αυτόν Κρίνει κατά πόσον σέβεσαι Τό Θείον Δίκαιον! Διατί νά σέ βοηθήσει τό Θείον Δίκαιον σέ προσωπικά θέματα, ελευθερίες καί δικαιώματα δικαίου ή άδίκου όταν εσύ δέν σέβεσαι Αυτόν πρός Τόν Οποίον αποτείνεσαι; Καί δεύτερον διατί νά βοηθήσει όταν τά προσωπικά σού θέματα, ελευθερίες καί δικαιώματα διά τά οποία αιτείσαι Βοήθεια δέν στηρίζονται, δέν βασίζονται, δέν εκπορεύονται από τό Θείον Δίκαιον ή Όμοιον Δίκαιον μέ τό Θείον Δίκαιον;…

Ό μέν ασεβής αιτείται αρωγήν από τόν διάβολον καί δέ ασεβής από Τόν Θεόν! Ό μέν ασεβής λαμβάνει αρωγήν ό δέ ασεβής δέν λαμβάνει αρωγήν, διότι Ό Θεός δέν βοηθάει ασεβείς εκτός εάν καρδιογνώσει απολωλούσα έξ’ αφέλειας πλάνη καί τότε θά βοηθήσει διά μέσω τής συνειδητοποιήσεως καί έν συνεχεία απόταξης τής πλάνης!…

Όταν λέγει: Κύριε δίδαξε μέ τά δικαιώματα σού, τί καταλάβεις; Δέν σέ βοηθάει εκείνος που δέν γνωρίζεις τά δικαιώματα τού. Ούτε ό διάβολος βοηθάει τούς πεφωτεισμένους πονηρούς εάν δέν καταλάβουν, αποδεκτούν καί λατρεύσουν τά απωλειακά δικαιώματα τών ψυχών καί ότι αυτές τού ανήκουν!…

Τό άδικον αρωγεί μέ απαίτηση ανηκείας τής ψυχής εκείνου που αρωγεί καί είναι δίκαιον αυτόν, αφού ούτως ή άλλως η αδικία απωλαίνει τήν ψυχήν καί η απαίτηση τού διαβόλου ότι τού ανήκει η ψυχή τήν οποίαν αρώγησε νά επιτύχει ο,τιδήποτε μέ αδικία, σφετερισμόν, γοητεία, εξαπάτηση, μέχρις ότου μετανοήσει, αλλά ό διάβολος δέν τής χρεωστάει πεφωτεισμόν συναίσθησης ανάγκης Μετάνοιας!…   

Συνεπώς ενόσω αναγνωρίζουμε καί απαιτούμε μόνον τίς ελευθερίες καί τίς απαιτήσεις μάς, δέν θά έχουμε Βοήθεια Θεού, αλλά απογοήτευση τόσον από Τόν Θεόν όσον καί από τόν σατανά τόν οποίον αρκεί που δέν λατρεύουμε Τόν Θεόν αλλά απαιτούμε νά μάς βοηθήσει διά τίς ελευθερίες, θέματα μάς, δικαιώματα μάς, καύλες μάς, κενοδοξίες μάς, ματαιοδοξίες μάς. Όλ’ αυτά προεξοφλούν ότι ό άνθρωπος αυτός άν καί δέν επικαλείται τόν διάβολον έν μέρει ανήκει ασπούμε είς τόν διάβολον διότι δέν Μετανοεί ταυτοχρόνως διά τίς άδικες αμαρτωλές προσωπικές φιλελεύθερες απαιτήσεις, ανάγκες καί δικαιώματα τού.

Ασπούμε αιτείσαι εργασία από Τόν Θεόν αλλά ταυτόχρονα δέν λατρεύεις Τόν Θεόν ούτε μετανοείς διά τήν ασέβεια σού αυτήν, ούτε ενδιφέρεσαι διά τήν ψυχήν σού, τότε τί; Είναι ώς νά αιτείσαι βοήθεια από έναν πολιτικόν νά ψηφίσεις τόν αντίπαλον τού… Ή νά αιτείσαι από τόν μέν, νά σέ ικανοποιεί αλλά νά ψηφίζεις τόν άλλον. Βεβαίως σέ κοσμικόν επίπεδον αυτόν δέν είναι αμαρτία εάν τά κίνητρα σού είναι πώς δικαιούσαι ώς άνθρωπος τήν βοήθεια από εκείνους που ψήφισαν νόμους που κατέστρεψαν τήν ζωή σού καί ταυτοχρόνως είναι δίκαιον νά ψηφίσεις εναντίον τών!…

Η Κρίση τού Κορωνοϊού είναι Κρίση Θεού. Επειδή είδε πώς όταν είμασταν ελεύθεροι λατρεύαμε τήν σάρκα μάς, τό συμφέρον μάς, τόν διάβολον, τήν αμαρτία καί δέν υπήρχε τρόπος νά σταματήσει τούτον, παρά μόνον μέ άμεση παρέμβαση πού τότε θά ήταν εξόφθαλμον ότι όλοι θά Τόν πίστευαν από φόβον καί πλήρην αποκοπή τών ελευθεριών καί ασυδωσιών τών, είτε από μερική επέμβαση μέσω Κρίσης, ώστε από αγάπη νά σωθούν όσοι θά μετανοούσαν εφόσον είχαν τήν ευκαιρία νά αναγνωρίσουν τά σφάλματα τούς καί μέσω μίας αδυσώπητης δοκιμασίας απώλειας τής ψυχής δι’ εμβολιασμών καί χαραγμάτων!…

Τί θά καταφέρει Ό Θεός εάν επαναφέρει τά ασεβή δικαιώματα καί ελευθερίες σού; Μήπως νά είναι Ό Ίδιος άδικος καί σύ ασεβής καί αευγνώμων ή καί μή πιστεύων ότι σέ βοήθησε;…. Ακριβώς!!!!

Εάν δέν ερχόταν η Κρίση κορωνοϊού θά χάνοταν πολύ περισσότεροι παρά από όσοι θά χαθούν διά τών εμβολίων καί χαραγμάτων, ή καί δέν θά άξιζαν νά σωθούν!…

Όταν προσκυνείς τήν είκονα τινός Αγίου νά σκέπτεσαι εάν θά εμβολιαζόταν ή χαρασσόταν είς τήν τρέχουσα εποχή! Νά αναρωτιέσαι ποία απ’ όσα κάνεις θά ενέκρινε. Καί εάν γνωρίζεις ότι εσύ κάνεις διαφορετικά εκείνη τήν στιγμήν τουλάχιστον νά Μετανοείς ειλικρινώς δι’ όσα κάνεις καί είναι αντίθετα, αντίστροφα, αντίχριστα καί μή ηθικεύχρηστα!…

Ή δέ μή προσκυνείς υποκριτικώς, μέ αφέλεια, μέ αδιαφορία, καί διά νά σέ προστατεύουν από συμφέρον μόνον, αδιαφορώντας εάν είσαι ασεβής ή ευσεβής σέ όσα αυτοί επέτυχαν, τίς γνώμες οπού είχαν καί είς τίς εντολές Τού Θεού!…

Ιορτάζεις τούς αγίους μέ πίττες καί κόλυβα αλλά τί σημασία έχουν αυτά εάν δέν σέβεσαι τήν έν πράξει Ηθική τούς, αγώνα τούς, λόγους τούς, θυσίες τούς, μαρτύρια τούς, αρνήσεις τούς διά χάριν Θεού ουχί διά χάριν ιδίων! Εάν δέν τά σέβεσαι όλ’ αυτά τότε έχεις εκκοσμεύσεις τούς αγίους μέ πανήγυρεις κοσμικής ματαιοδοξίας ή επειδή έχεις τό όνομα τούς, ήτοι ευθυγραμμίζεις τόν άγιον μέ τό προσωπικόν σού όνομα, τό προσωπικόν σού όνομα μέ τόν εαυτόν σού καί τόν εαυτόν σού μέ τό ιδιοτελές συμφέρον σού. Όλ’ αυτά κράτησαν καιρούς πολλούς καί ήρθε η ώρα νά εξεκαθαρίσουν όπως η μονομαχία μετά από δεκαετίες εξάσκησης είς τίς αριανές/πολεμικές τέχνες. Θά πρέπει νά πολεμήσεις μέ τούς πειρασμούς χωρίς τόν διδάσκαλον σού δίπλα σού, εξού καί θεματίζεται η απουσία Θεού είς τίς δοκιμασίες έν καιρώ Αντιχρίστου, αλλά ταυτοχρόνως η πνευματική καί τυχική βοήθεια έξ’ αποστάσεως μέ τρόπους που κάλλιστα ώς επί τώ πλείστον δέν θά κατανοείς ούτε θά προσδοκείς!…

Τό καλύτερον προσωπικόν σού ρητόν εί δυνατόν νά είναι:

Είμαι μόνος αντιμέτωπος 3,5 έτη καί βάλε μέ τά θηρία όλων τών ειδών από κάθε μέθοδον καί πύλη ερχόμενα!… Εάν τά αντιμετωπίσω μέ τάν ή επί τάς δέν θά δυνηθούν νά μέ νικήσουν, διότι είτε αποθάνω είτε ζήσω δέν θά τά προσκυνήσω ε[π’ ουδενός τρόπου, μορφής, μομφής… Θά είμαι εναντίον τούς ενόσω ζώ καί τούτον εξασφαλίζει ότι θά είμαι εναντίον τούς μετά θάνατον, μέ τήν διαφορά ότι ενόσω ζώ δύναμαι νά τά προσκυνήσω από τά προβλήματα που θά μού προξενήσουν ενώ μετά θάνατον μόνον εάν τό θελήσω προσωπικώς χωρίς πειρασμόν ή καί δίχως πίεση!…

Ενόσω ζώ παλεύω νά μήν πέσει η ψυχή, είτε πέσει τό σώμα είτε ισταθεί μέχρι τό τέλος τού επίγειου αγώνα!…

Δέν θά χάσω τίποτε διά νά κερδίσω έναν κόσμον χωρίς ψυχή. Δέν θά κερδίσω ή ανταλλάξω τήν ψυχήν μέ οία κέρδη!…

Καμμία ήττα ή νίκη που χάνει τήν ψυχή δέν είναι νίκη καί καμμία ήττα ή νίκη που αφήνει άχατη τήν ψυχή δέν είναι ήττα… Πάρε τί λένε οί πνευματώδεις τών πολεμικών/αριανών τεχνών καί κατάλαβε τά σέ όσα ισχύουν έν σχέσει μέ τήν σάρκα καί τήν ψυχή!… Μάθε νά Λειτουργείς τήν Μηχανή τής Ψυχοσωτηρίας….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου