Breaking

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας πομπός συχνοτήτων που επηρεάζει, επηρεάζεται, μετεπηρεάζει καί μετεπηρεάζεται…

Share

Κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας πομπός συχνοτήτων που επηρεάζει, επηρεάζεται, μετεπηρεάζει καί μετεπηρεάζεται…

Αναρίθμητος καί αμέτρητος αριθμός συχνοτήτων λογισμών στέλλεται καί λαμβάνεται συνεχώς από τούς εγκεφάλους, τούς νεφρούς, τίς καρδίες, τά λοιπά όργανα, ανθρώπων, ζώων, φυτών…

Τά αποτελέσματα τού παγκόσμιου καί παντός τοπικού καί μικροτοπικού Θεάτρου είναι προϊόν αυτών τών πομπών αποστολών/συλλήψεων!…

Μέ τά μέσα τηλεκπομπής παντός είδους τά όργανα επηρεάζονται περισσότερον καί τούς σταθμους παντός είδους τηλεκπομπής σφαιρών ψυχοθανάτου, βρυκολακιασμάτου, κακουργήσεως, τά διαθέτουν οί σιώνες απάτες ψευδοσωτήρες σατανιστές τυλιγμένοι μέ πάν είδους μανδύα θέσης καί αντίθεσης!…

Η προσευχή καί η ανάγνωση ιερών βιβλίων ολιγοστεύει καί συνάμα αυξάνεται η καθύπνωση διά τής παρακολούθησης καί τής ασυνείδητης στοχοποίησης μέ σατανικούς Λογισμούς!…

Η χρήση έτοιμων φαγητών καί ποτών μέ οξύνες καί περίεργες συνταγές αναμείξεως ουσιών καί φαρμάκων αλλοιώνει τήν σύνεση καί τήν προβαίνει είς ελαφρύτητα καί βαρύτητα ιδιοτελούς εγωϊσμού καί Παρέμφυτης υπό τής σύνδεσης ρεύματος λατρείας τού σατανά μέσω ενός ή πολλών πτυχών τής μίας πολυιδεολογίας τού περί αισθητής καί αναίσθητης Αποχριστοποιήσεως!…

Ολίγοι συνειδητοποιούν ότι είναι θύματα πλύσης καί αντικατάστασης μυαλών εγκεφάλου. Ολίγοι συναισθάνονται τήν σύνδεση τών λέξεων κενή καί καινή, ήτοι εκκένωση τής πράας, ταπεινής, προκομμένης, ηθικής φύτρωσης καί ανα+καίνισης τής μέ σατανικές προεκτάσεις παντός είδους υπνωτικής ηδονοπροπαγανδιστικής Παρευτυχίας!…

Ματθ. 23,13       Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.

Ματθ. 23,14       Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Ματθ. 23,15       Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

(Ώδε ωσάν νά λέγει ότι καλύτερα νά αφήσεις κάποιον είς τήν τρέλλα τού καί τά είδωλα τού παρά νά τόν κάνεις γεωμετρικόν λογιστικόν μαζ+όνον τής φιλοκακίας, ήτοι τής μεθοδευμένης επιστημονικής κακίας καί κακκίας = κάκκι = σπάζει)…

Ματθ. 23,16       Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

Ματθ. 23,17       μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;

Ματθ. 23,18       καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.

Ματθ. 23,19       μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

Ματθ. 23,20       ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·

Ματθ. 23,21       καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν·

Ματθ. 23,22       καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

Ματθ. 23,23       Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.

Ματθ. 23,24       ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!

Ματθ. 23,25       Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.

Ματθ. 23,26       Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.

Ποίος είναι ό αρχιφαρισσαίος ό αρχιδιαφωτειστής = αρχιπεφωτεισμένος = αρχιλλουμινάντος καί αρχιγραμματεύς = τραπεζούχος, τραπεζικός, κρατικός υπάλληλος ψυχρός άκαρδος καί εξουσιαστής πολιτικός; Ό διάβολος!… ό γόης!… ό πολυγόης, ό διαγόης, ό εκγόης… ό προγόης, ό προσγόης…

Είς ποίον υποπροσυναναφέρεται όταν αναφέρεται είς τούς υιούς αυτού οπού υποπροσυνπροσαναφέρεται ότι επειδή δέν εισέρχονται είς τήν βασιλεία τών ουρανών δέν αφήνουν ούτε τούς άλλους νά εισέλθουν καί ψάχνουν έκτοτες νά κάνουν προσήλυτους δήθεν διά νά τούς σώσουν, από τότες έως τήν αποίκηση τών Εσπερίδων/Αμερικής καί παντός άλλου αποικιακού καί μεταποικιακού ή μεταποστολικού αιρετικού υπουλοδιαβολικού τόπου; Είς αυτόν ός έπεσε έξω από τήν βασιλεία τών ουρανών καί δέν θέλει νά εισέλθει κανένας άλλος καί εί δυνατόν νά εξέλθουν άπαντες. Πολεμάει τόν Αδάμαντον καί τήν Εύα καί πάν άλλον άνθρωπον πρίν ή μετά νά εξέλθει έκ τής βασιλείας τών ουρανών. Διατί λέγω πρίν; Διότι ό συνωμιλία Θεού Κάϊν είς τήν Γένεση τό αποκαλύπτει…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου