Breaking

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Επιβεβαιώνει ό Όμηρος τήν Γένεση, επιβεβαιώνει η Γένεση τόν Όμηρον: ό μεγάλος άνθρωπος τρώγει τόν μικρόν εκτός καί άν ό μικρός μεγαλώσει…

Share

Επιβεβαιώνει ό Όμηρος τήν Γένεση, επιβεβαιώνει η Γένεση τόν Όμηρον: ό μεγάλος άνθρωπος τρώγει τόν μικρόν εκτός καί άν ό μικρός μεγαλώσει…

εν. 6,2             ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο.

Γεν. 6,3             καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη.

Γεν. 6,4             οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ μετ᾿ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.

Γεν. 6,5             Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας,

Γεν. 6,6             καὶ ἐνεθυμήθη ὁ Θεὸς ὅτι ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη.

Γεν. 6,7             καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς.

Γεν. 6,8             Νῶε δὲ εὗρε χάριν ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ.

Είς τά 6,2-6,3-6,4 ομολογείται σαφέστατα ότι οί γίγαντες ήσαν ανθρώποι, οί μή γίγαντες ήσαν ανθρώποι καί ότι οί γίγαντες ήσαν οί ανθρώποι οί ονομαστοί=περίφημοι=πολύφημοι! Ό Όμηρος μάς αναφέρει τόν Κύκλωπα Πολύφημον όν τύφλωσεν ό Οδυσσεύς καί ός ήταν γίγαντας Μονόφθαλμος!… Οί Ιστορίες τού Νώε καί τού Οδυσσέα είναι μία αλληλοπαραλλαγή, διεξελίσσονται αμφότερες επί τής θαλάσσης!… Ό μέν Νώε αρχίζει τό ταξείδιον τού μέ τούς τρείς υιούς τού καί τρείς νύμφες τού, αφήνωντας τούς μελλοθάνατους επί ξηράς. Ασπούμε, μέ άλλον τρόπον ή παραδειγματισμόν αλλώτριον ότι ό Νώε εισέρχεται είς τό Σκάφος Ναυτικόν Δίκαιον τό οποίον επιπλέει όπως η Φούσκα τής Αθήνας επί τοίς αιώνοις επάνω σέ κλυδωνισμούς καί άλλες διαθέσεις τών ωκεανών, καί αιτείται ότι είναι ζωντανοί οί επιβαίνοντες, ενώ οί άλλοι παραμένουν είς τήν ξηράν ήτοι τό Αστικόν Δίκαιον καί καταποντίζονται από τό φούσκωμα τής πλάνης ή ειμαρμένης ή οργής τού Ναυτικού Δικαίου, αναλόγως δηλαδή τής περίπτωσης οπού συμβολίζουμε!… Ό Νώε είναι ό Οδυσσέας ώς ζωντανόν σκάφος τό οποίον ώς τριήρης αθηναϊκή η οποία διεμβολίζει τό γιγαντιαίον σκάφος τών Περσών/Πολύφημων Κυκλώπων!… Ό Νώε αρχίζει μέ τούς μετεπιζήσαντες επιβάτες καί διά νά επιβιώσουν, ό Οδυσσεύς τελειώνει μόνος τού, αφού οί συντρόφοι τού κατασπαταλώνονται από τίς τρικυμίες τών διαφόρων δοκιμασιών τής περιπέτειας τού Ναυτικού Δικαίου!… Ό Οδυσσεύς σκοτώνει τούς Μνηστήρες=Τραπεζίτες οί οποίοι τόν δάνεισαν διά νά άγει είς τόν Τρωϊκόν Πόλεμον νά τούς φέρει λάφυρα μέ τινά ποσοστά διά τόν ίδιον!… Τούς σκοτώνει όλους αφού τούς παγιδεύει μέ δόλον μαφιόζικως, δέν υπήρχε άλλη επιλογή διά νά μήν έχουν περιθώρια αντίστασης καί μισθοφορίσεως επαγγελματίων εκτελεστών, όπως κάλλιστα είς τόν Νονόν οπού ός Ιταλός είναι συγγενής τού Οδυσσεύς, ό δέ Ίταλος ό ιδρυτής τής Ιταλίας υιός τού Οδυσσεύς!…

είς τά 6,5-6,6-6,7-6,8 Ό Θεός αηδιάζει μέ τήν κακία τών ανθρώπων, θυμήθηκε ότι τούς ποίησε. Ό Θεός γεννάει καί ποιεί καί τά γεννήματα Τού διά τής αμαρτίας αποκληρώνονται από τής Γεννήσεως καί τά ποιήματα τού διά τής αγιότητος εγκληρώνονται τής Γεννήσεως!…

Ό Θεός δίδει χάριν είς τόν Νώε, όπως αναφέρεται ότι ό Ποσειδώνας=πόση+δούναι δίδει χάριν είς τόν Οδυσσεύς παρότι τόν εκπαιδεύει αισχρώς, σκληρώς καί δυναμικώς, ώστε νά κηρυχθεί ό ικανότερος επιβιώσαντας ίσως όλων τών εποχών!…

Ό Θεός θυμάται καί λησμονάει κατ’ επιλογήν, όπως καί εμείς, μέ τήν διαφορά ότι Ό Θεός δύναται νά τά θυμάται όλα καί νά τά λησμονάει όλα, ενώ εμείς δέν δυνόμαστε ειδικώς τόν πρώτον ήτοι νά τά θυμόμαστε όλα!…

Ό Θεός θυμάται καί λησμονάει κατ’ επιλογήν, όπως καί εμείς, μέ τήν διαφορά ότι Ό Θεός δύναται νά τά θυμάται όλα καί νά τά λησμονάει όλα, ενώ εμείς δέν δυνόμαστε ειδικώς τόν πρώτον ήτοι νά τά θυμόμαστε όλα!…

Τό βιβλίον τού Ενώχ τό τής Αιθιοπίας αντίγραφον τό οποίον μπορεί νά είναι καί ψευδεπίγραφον μέ στίγματα αλήθειας, καθότι η εξαπάτηση καί η αίρεση διά νά στηθεί χρειάζονται τρία στοιχεία οπωσδήποτε: α) αλήθεια β) ψεύδος καί γ) πλάνη/παραπληροφόρηση, αναφέρει ότι οί γίγαντες ήσαν ανθρωποφάγοι ήτοι έτρωγαν τούς μικρούς ανθρώπους καί τούς μικρότερους οπού εμείς καλούμε νάνους ή μικρανθρώπους. Τό βιβλίον αυτόν καί η Γένεσις αναφέρεται είς τούς ίδιους γίγαντες  καί είς τόν δισέγγονον τού Ενώχ τόν Νώε τάχατες προφυτικώς αλλά ίσως νά είναι μεταγενέστερον ψευδεπίγραφον βιβλίον τό οποίον έκανε πάταγον καί εξαφανίσθηκε τόν 8ον μέ 9ον αιώνα μ.Χ… Ύστερα υποτίθεται τό τό επανακάλυψαν κάποιοι Άγγλοι περιηγητές είς τήν Μικρά Ασία… Ανθρώπους έτρωγε καί ό… Πολύφημος… ό γίγαντας ό ονομαστός…

Μία άλλη διαφορά είναι οί ημερομηνίες διεξαγωγής τών γεγονότων βάσει Γένεσις διά Νώε καί Ομήρου διά Οδύσσεια… αλλά μάς λένε έν πολλοίς πανόμοια περιστατικά… ή μύθους αλλόκοτους;….

Ό Οδυσσέας από μικρός έγινε γιγαντότερος τού μεγάλου=γίγαντα Πολύφημου, όπως καί ό Δαυίδ από μικρός καί νεαρός μεγαλύτερος τού Γολιάθ!… Εάν συνειδητοποίησες, συνειδητοποίησες! Σ’ ανοίγω τά ομμάτια εάν έχεις ομμάτια, εάν ανοίγουν!

Ό Θεός μαζύν μάς!

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Τό καλόν νά μήν τό πωλείς, εάν μπορείς, όσον μπορείς, κάνε τό χωρίς πληρωμήν!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου