Breaking


Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Έγγραφος Συμφωνία τής Λέσχης τών Πούρων εναντίον τών Παγωτών!…

Share

Έγγραφος Συμφωνία τής Λέσχης τών Πούρων εναντίον τών Παγωτών!…

Ασπούμε ότι εμείς είμαστε μία Λέσχη ήτις επιθυμεί τήν Γενοκτονία τής Ευρώπης…

Διαιρούμε τήν Ευρώπη σέ Δυτική καί μή Δυτική…

Καί δημιουργούμε Εμφύλιον Πανευρωπαϊκόν Πόλεμον…

Επειδή ασπάστηκαν τόν Χριστιανισμόν οί προγόνοι τούς καί επειδή πολλοί είναι ακόμη Χριστιανοί…

Καί Επειδή εισίν εμπόδια μάς & ανταγωνιστές μάς…

Καί Επειδή τό Μίσος μάς είναι έγγραφον καί σύμβαση μέ τό αίμα μάς καί τόν όρκον μάς…

Καί Επειδή τούς αξίζει διότι οί πραγματικοί εγκάρδιοι θεοί τούς εισίν Ακόλαστοι παντός κακουργήματος καί ασέλγειας καί παρότι είμαστε όμοιοι τούς είμαστε ανώτεροι τούς καί αναγνωρίζουμε καί είμαστε οί Άρχοντες τής δημιουργίας τής Τάξης & τής Τάξης μέ Χάος καί Χάος σέ Τάξη & μέ Τάξην…

Καί Επειδή είμαστε η Λέσχη τών Πούρων μέ ανωτέρα ευφυία καί ισχυροτέρα ακλόνητη & ακέραιη αποφασιστικότητα & ώς έκ τούτου οί μοναδικοί Άνθρωποι & Επειδή Υπάρχουμε πρίν εισηχθούν τά Πούρα έξ Εσπερίδων ή/καί Αμερικής απέναντι τού Ωκεανού Ανατολικώς καί Επειδή είμεθα μία Κλίκα Λεόντων μέ σκοπόν καί ακλόνητη Πίστη νά εκτελέσουμε & γενοκτονήσουμε πάν άλλη φυλή & ύπαρξη Λεόντων & έν τούτω συνστήνεται Ανεπιφυλάκτως η Γενοκτονία τών Λευκών μέ Πάλλευκον Εμφύλιον Πόλεμον & επειδή τά ζώα αίτινα απομένουσι μετά τήν Γενοκτονία τών Πάλλευκων Εμφυλίων Πολέμων καλούνται έν τοίς εφ’ εξής Παγκόσμια Κοιλάς Σερεγκέττυ & Επειδή ήδη διά τών Δύο Ημιπανευρωπαϊκών & Ημιπαγκόσμιων Πολέμων ελέγξαμε πάσα οικονομία, βιομηχανία, κατασκοπία, δημόσιον λόγον & Επειδή προφυτεύσαμε ότι ό Τρίτος Ημιπαγκόσμιος & Ημιπανευρωπαϊκός Πόλεμος καταστρέφει πάσα θρησκεία & πάσα εθνότητα Συλλεόντων Ανταγωνιστών & πολλών Ζώων & ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΕΘΑ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΩΜΕΝ-[ΚΑΤΩ_ΣΤΡΕΨΩΜΕΝ ΑΝΕΥ ΟΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ & ΣΥΝ+ΠΟΝΟΙΑΣ-ΣΥΜΠΟΝΟΙΑΣ-ΣΥΝ+ΠΟΝΟΥ-ΣΥΝ+ΠΟΝΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΠΕΔΗ ό σκοπός μάς είναι πανάρχαιος καί είμεθα διαδοχικώς Ορκισμένοι ινά μήν ησυχάσωμεν έως ότου η Παγκόσμια Κοιλάς τής Σερεγκέττυ ελευθερωθεί από πάν άλλον όμιλον λεόντων ή/& άλλων αιλουροειδών & ΕΠΕΙΔΗ τούς λωλώσαμε εντελώς μέ τίς διάφορες λαβυρινθώδεις Μυθοπλασίες από Μυθοπλασία είς Μυθοπλασία & εισίν έτοιμοι νά πέσωσιν, ΝΥΝ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ & ΑΝΕΞΙΤΗΛΩΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ανελέητως Πόλεμος είς τάς Ευρώπας & είς τάς Αθήνας-[Κοσμικούς & άλλους Πολιτισμούς] είς πάσαν Ήπειρον & αρχής γενομένης έκ τής Ηπείρου τής καλουμένης Ευρώπη

Μεταξύ υποτακτικών σέ εμάς λεόντων & ανυπότακτων σέ εμάς λεόντων. Δέον αυστηρόν ινά γνωρίζετε αδελφοί καί εμπεδώσατε είς τούς σκύμνους & νεοσσούς τής Λέσχης ημών, ότι οί υποτακτικοί είς ημάς Λέοντες ουδόλως εισίν φιλιώτεροι τών ανυπότακτων είς ημάς Λεόντων καί ότι συχνάκις χείριστοι τών ανυπότακτων οίτινες καιροφυλακτούν καί εάν έχουσι τήν ευκαιρία εκθρονίζουσι ημάς άνευ δυσταγμού & ελέους καί από αυτήν τήν πράξιν τούς προστατευόμαστε από τίς λαβυρινθώδεις οργανώσεις ισχύος & παρακολουθήσεως καί διά τού φόβου εκείνου οίτινου εμπεδώνουμε είς τάς καρδίας αυτών διά τών τελετών είς τάς μασονικάς στοάς & τίς συγκαλύψεις τών ακολασιών & ανομιών τών & διά τόν Φόβον τών Ιουδαίων ός είναι ό Φόβος & ό Τρόμος τής Γής καί τής Ανθρωπότητος τών Ζώων & τών μή Ζώων

Καταφέραμεν νά φέρωμεν ρίξην φιλίας & αλληλοσεβασμού είς τήν δυσκολότερη καί μισικότερη Ομάδα εναντίον ημών ήτοι τούς Ορθόδοξους Χριστιανούς οίτινες πλέον υπό τάς καθοδηγήσεις ημών είς τά πανεπιστήμια, τά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τά μέσα μαζικού συρμού ή/καί μόδας καί τής παγκόσμιας πολιτικής ψευδοηθικής υπόστασης & τής οικονομικής θλιβεροποίησης & απανθρωποίησης, εισίν & παρέμειναν Ορθόδοξοι & Χριστιανοί ώς επί τώ πλείστον κατ’ όνομαν οίτινες ουδόλως γνωρίζουσι κάν τίς θεμελιώδεις αρχές τής θρησκείας τών καί υπό τήν καθοδήγησιν ημών διά τών νουθεσιών ημών νομίζουσι αυταίς ώς άλλαις

Η Ουκρανία καί η Παλαιστίνη όπου κάποτε εδίωξαν ημάς καί άλλαις χώραις αφετηρίαι διά τούς αιώνιους τάφους τών

Σέ αυτόν τόν επερχόμενον Πανευρωπαϊκόν ΠΑΝΕΜΦΥΛΙΟΝ Πόλεμον πάσα απώλεια Είτε έκ τών Υποτακτικών ημών Είτε από τών αντιπάλων ημών χωρίς νά μάς γνωρίζουσι, αναγνωρίζουσι καί Φοβούμενοι ινά ονομάσουσι ημάς & αντιπάλων τών Υποτακτικών ημών, είναι Νίκη Ημών, διότι προαιώνιος σκοπός Ημών είναι ινά μήν απομείνει Λευκός καί Ισχυρός είς Νούν καί Ανταγωνιστής Ημών είς Σκέψιν ζωντανός Είτε εντάσσεται ώς Υποτακτικός Είτε εντάσσεται ώς Ανυπότακτος πρός Ημάς ή/& έναντι Ημών.

Η Ιστορία τών Ανταγωνιστών & τών Ζώων θά γραπτεί έν Κατακλείδι & έν συντομία σέ μία σελίδα τής Ιστορίας: Θάνατος, Δέν Υπάρχουν, Δέν Υπήρξαν Ποτέ! Τί καί εάν είναι ψεύδος; ποίος & τί δύναται νά αποδείξει τήν ύπαρξην τών όταν δέν θά υπάρχουν πιά & δέν θά υπάρχει δείγμα από τά Χρωματοσώματα τών;…

Επειδή Δέν εννοήσαν τόν σουρεαλισμόν καί τούς περάσαμε σέ άλλη λέξη ήτοι κβάντα χωρίς νά εννοήσουν ότι εισίν οί δύο όψεις τής τρέλλας τού κέρματος & τής σοφίας τής ευφυίας τής συμβατής πρός τά όντα Αναρχίας

Υπογραφές-Αυτόγραφα παρακάτω τής Λέσχης τών Πούρων τά οποία Πούρα τήκτουν τά Παγωτά μέ τίς άσβυστες καύτρες τούς έξ’ απόστασης μή επαφής αλλά αύρισης προς λοιώση τών Παγωτών…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου