Breaking


Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου αἵματι· τῷ Σταυρῷ προσηλωθεὶς καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. Νόμος = ναυτικόν & ξηράς «δίκαιον»….

Share

 ξηγόρασας μς κ τς κατάρας το νόμου τ τιμί σου αματι· τ Σταυρ προσηλωθες κα τ λόγχ κεντηθείς, τν θανασίαν πήγασας νθρώποις, Σωτρ μν, δόξα σοι. Νόμος = ναυτικόν & ξηράς «δίκαιον»….

Ωσάν ντουβάρια ακούμε τά τροπάρια καί δέν εννοούμε! Κορδώνουμε μέ τίς φορεσιές μάς, προσηλωμένοι έν κενώ, έν ματαίω καί δέν σκιρτάει η καρδία μάς! Η Διάβρωση πνευματικής εκκένωσης, ασυναίσθησης, ατυψίας, αενοχής, αδιαφορίας, αιώνες δέν μάς αφήνει νά Εννοήσουμε καί όπως τό λέγει φανερώς καί άνευ περιστροφών Κατηγορηματικώς:

 ξηγόρασας μς κ τς κατάρας το νόμου τ τιμί σου αματι· τ Σταυρ προσηλωθες κα τ λόγχ κεντηθείς, τν θανασίαν πήγασας νθρώποις, Σωτρ μν, δόξα σοι. 

Κατηγορείται Ευθαρσώς μέ Παρρησία Αληθείας ό νόμος = «νόμος», ό υπαίτιος δι’ όλα τά ακάθαρτα, μολυσμένα, σατανικά, ματαιόδοξα, κοσμικά, madtricksικά αδιέξοδα κακά διά τήν ψυχήν καί τήν Ευαθανασία έν Χριστώ έν Τριαδικώ Θεώ Ζωή!…

Η προσπάθεια μού τούς πρόσφατους μήνες νά διεισδύσω καί αντιληφθώ τό βάθος τού βούρκου διά τήν ψυχήν τού κρυφού μυστικού σατανικού ναυτικού δικαίου-«δικαίου» απέδωσε περισσότερους Καρπούς όταν έλεγξα καί ελέγχω εάν αυτή η Κατηγορία, αυτή η Ευθύνη, αυτή η Ψυχοκακία ενευρίσκεται καί εναναφέρεται είς τήν Θεία Χριστιανική Ορθοδοξία καί έκπληκτος αναβλέψας οίδα ότι χωρίς αυτήν τήν συνειδητότητα ίσως ποτέ δέν εννοήσουμε ποτέ διά τό τί ωμιλεί καί αναφέρεται μέ τίς κατηγορίες Τού Ό Ιησούς Χριστός!…

Όθεν λέγων νόμον εννοεί τόν εγκόσμιον νόμον καί τό τονίζει μέ βάση τήν συνζήτηση καί τό γεγονός. Ενώ σ’ άλλες περιπτώσεις αναφέρεται σέ Νόμον Θεού καί αναλόγως τής συν+ζήτησης τής συγκεκριμμένης κουβέντας εννοεί τόν Ακατάλυπτον Απρόσιτον Αθάνατον Άκτιστον Νόμον Τού Τριαδικού Θεού έν πληρότητα Θείας Άπειρης Ιερότητος Δικαίου = Ευδικαίου!…

Αρνηθείς τόν νόμον τών Ιουδαίων καί τών Ρωμαίων, τόν νόμον τής ιδιοτέλειας, τού συμφέροντος, τής αδικίας, τού ύπουλου φθόνου, τού δόλιου εκσκλαβωτικού μανδύα, δέν δύστασε νά θανατωθεί παρά νά εξευτελιστεί ώς Ψυχή εντασσώμενος καί υποτασσώμενος σέ νόμον ναυτικού καί ξηράς Αδικίας!…

Πώς μάς εξαγόρασε έκ τής κατάρας τού νόμου «τούς»;…

Μάς έδειξε πώς νά εκτροχιαζόμαστε καί αυτοεκτροχιαζόμαστε μακρυά, αποστασιακά καί ασύνδετα πλέον από τόν «νόμον» «τούς»!…

Ακολουθώντας τό παράδειγμα Τού καί Τόν Ίδιον: Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά δι’ εμού… Ιωάννη 14

 

Ιω. 18,37           εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Ιω. 18,38           λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθε πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ·

Ό δικαστής-[δική+αστού-όχι Κριτής-κριτής, όχι πένητα καί πτωχού, ήτοι δίκη από άνθρωπον μέ γεμάτον στόμαχον καί πλήρην ευωχίας, ασφάλειας, μέ κύρος καί χωρίς ελλείψεις, πώς νά νοήσει τήν αλήθεια, όταν δέν ήρθε είς τά όρια τού θανάτου, τής αδικίας, τής έλλειψης, τής αδυναμίας, πρός τό μέρος τού καί είς βάρος τού]. Ό Πόντιος Πιλάτος δέν εννοεί ότι έχει ενώπιον τού τήν Αλήθεια διότι κινείται σέ παράλληλον οδόν ναυτικού καί ξηράς «δικαίου» Ρώμης & Ιουδαίας υποκριτών ραββίνων καί υποτακτικών…

Ερωτάει ό Πιλάτος καί τί είναι αλήθεια; Ενώ τού είχε ειπεί προηγουμένως ότι η Αλήθεια είναι Ζωντανή καί όχι ιδέα, νόμος επί χάρτας, αλλά Νόμος έν Ζωεί όπου δύναται νά ίσταται έμπροσθεν τού. Καί εάν η Αλήθεια δέν δύναται νά είναι ζωή τότε τί είναι; Νεκρή οντότητα ιδέας εταιρείας; Διότι ό νόμος επί χάρτας καί μόνον διά χάρτας πρός τούς ανθρώπους καί διά κανονισμόν ανθρώπων μέ χαμηλά δίκαια καί άδικιες είναι ιδέα καί ουχί ζωή. Αλήθεια είναι η Ζωή, η Ζωντανή Οντότητα η οποία είναι υπεράνω οιασδήποτε ιδέας, ειδώλου, κτίσματος, τάξης!

Ένας ψαλμός 3000 έτη πρίν μάς λέγει ότι Ό Κύριος ποιήσει τήν κρίση τών πτωχών καί τήν δίκη τών πενήτων! Διότι ό πλούσιος καί ό χορτασμένος δέν δύναται νά κρίνει δικαίως διότι θά προβεί εναντίον τών αδικιών τού καί τών εύνοιων πρός τόν ίδιον!… Ένας πλούσιος καί χορτασμένος ός ποιήσει τό δίκαιον ώς πένητας καί ώς πτωχός είναι καί γίνεται Δίκαιος!… Εκτός θρησκείας μάς εάν θέλετε, αυτόν επιχείρησε αργότερα ό Βούδας ώς πλούσιος όπου ήταν. Ό Δαυίδ τό έκαμε από πρίν καί τό έκανε νόμον, παραμένωντας είς τήν εξουσία ινά βαστάει τίς ισορροπίες. Αμέτρητοι άλλοι Αγίοι τότες καί μεταγενέστερα, μεγαλύτερης αυταπάρνησης από τόν Δαυίδ ίσως καί από τόν Βούδα, είς τήν αφάνεια, τήν ταπείνωση, τήν προφυτεία, τήν διδαχή καί τήν απόρσυση από τόν καταραμένον ναυτικού καί ξηράς νόμον τής αδικίας, αποσύρθηκαν, έγιναν Ασκηταί, έγιναν Άγιοι έν Τριαδικώ Θεώ!…

Μία παροιμία λέγει εάν θέλεις νά γίνεις αφέντης/μάστρος πρέπει πρωτίστως νά γίνεις χαμάλης, μισταρκός/μισθεργάτης, δούλος, τής εργασίας εκείνης. Ομοίως καί μέ τό Δίκαιον, διά νά τό μάθεις πρέπει νά πεινάσεις, νά πτωχύνεις, νά νοιώσεις τήν ασπλαγχνία, υποκρισία, αδικία, τής έν ασφάλεια ζωής!…

Ό ψαλμός καί άλλοι παρόμοιοι ψαλμοί μάς λένε ότι οί πτωχοί καί πένητες θά δικάσουν είς τήν μεγάλη Κρίση Τού Θεού τούς πλούσιους καί χορτασμένους όπου τούς αδίκησαν!… Καί η Αποκάλυψη ότι οί Μάρτυρες θά κρίνουν τούς δήμιους τών έν Δικαίω!… Αυτόν είναι τό Κοινόν Δίκαιον!… Τό Δίκαιον Τού Θεού! Ένας πλούσιος καί χορτασμένος δικαστής είναι άχρηστος καί ανίκανος νά δικάσει έν Δικαίω έναν πένητα καί πτωχόν καί ευκόλως τόν κατηγορεί ότι παραβίασε τόν νόμον τής αδικίας, τήν καθιερωμένη επί χάρτας Αδικίας!…

Κάποτε έγραψα ότι καί νά αποκτήσεις έν δικαίω βάσει νόμου όλον τόν πλούτον τής γής δέν σού ανήκει καί είναι άδικον, διότι ό πλούτος αυτός έγινε δι’ όλους καί όχι μέ βάση τά τεχνάσματα δίκαια ή «δίκαια» ή άδικα τού ανάξιου καί Πλεονέκτη νόμου τού ανθρώπου! Όταν τά έγραψα αυτά δέν είχα υπόψιν μού όσα αναφέρω ανωτέρω, αλλά υπόψιν μού τόν δίκαιον κομμουνισμόν = κοινοκτημοσύνη όπου είς τήν Σπάρτη αφορούσε μόνον τούς Σπαρτιάτες καί είναι κατανοητόν διότι ήσαν έν επιβιώσει μία πόλη μέ εμφύλιους καί αλλόφυλους εχθρούς!… Κοινοκτημοσύνη σημαίνει Δίκαιον δι’ όλους είς όλα καί κανείς υπεράνω άλλου καί βεβαίως χωρίς νά λατρεύεις μέσω αυτού ψευδοθεούς, καλπικοθεούς, σατανοθεούς, διότι τό νά σού δώκει ό διάβολος τό δίκαιον δέν κάνεις κάτι δίκαιον διότι αδικείς Τόν Θεόν επειδή λατρεύεις άλλον από εκείνον όπου σού πρόσφερε τήν Ζωή καί τό Δίκαιον καί αδικείς συνάμα τήν ψυχή μέ υπέρτατη αδικία!…

Όταν Ό Χριστός ωμιλούσε έλεγε ότι δέν κάνω κάτι αφ’ εαυτού αλλά τό Θέλημα Τού Πέμψαντος μέ Πατέρα μού!… Εάν έλεγε ότι είναι αφ’ εαυτού θά αδικούσε καί κάθε δίκαιον Τού θά ήταν αδικία σφετερισμού ήτοι τά άδικα ούκ ευλογούνται. Πόσοι από εμάς τούς Έλληνες δέν νοιώθουμε αγανάκτηση όταν κατά καιρούς σφετερίζονται άλλοι τήν Ιστορία, τίς εφευρέσεις, τίς ρήσεις τών προγόνων μάς; Πόσον δέ μάλλον όταν ό σφετερισμός γίνεται είς βάρος Τής Άκτιστης Τριαδικής Ζωής!

Εάν εσύ ανακάλυψες κάτι καί εγώ εξυμνώ άλλον διά τήν ανακάλυψη σού, όσον καλόν καί εάν κάνω, αδικώ εσένα καί οί πράξεις μού δέν είναι ευλογημένες, διότι δέν τηρώ καί δέν λειτουργώ Καθαρόν Δίκαιον!…

Ό πλούσιος καί χορτασμένος είναι συνυφασμένος μέ τά συμφέροντα καί τίς διευκολύνσεις τού καί επηρεασμένος συνεπαρμένος! Θέλει αρετή καί τόλμη νά υποστηρίξει τούς πτωχούς καί πένητες! Καί μεγαλύτερη απόδειξη υποστήριξη τών πτωχών καί πένητων είναι η Πράξη καί Πράξη είς τήν συγκεκριμμένη περίπτωση είναι τό διαμοίρασμα τής περιουσίας είς τούς πτωχούς καί πένητες!…

Αυτά είναι υπερδύσκολα νά τά κάνωμεν αλλά όσον περισσότερον τά κάνωμεν τόσην περισσότερη πρόοδον πρός τόν Δίκαιον τής Αλήθειας κάνωμεν! Καί συνάμα νά ζητούμε Συγχώρεση-[διά τήν παλειανθρωπιά μάς] μέ: πνεύμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην Ό Θεός ούκ εξουδενώσει!…

Ιω. 8,12 Πάλιν οὖν(1) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων(2)· ἐγώ εἰμι(3) τὸ φῶς τοῦ κόσμου(4)· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ(5) οὐ μὴ περιπατήσῃ(6) ἐν τῇ σκοτίᾳ(7), ἀλλ᾿ ἕξει(8) τὸ φῶς τῆς ζωῆς(9).

Ιω. 8,15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε(1)· ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα(2). Εδώ φανερώνει ότι δέν κρίνει κατά σάρκαν αλλά κατά πνεύμαν-ψυχήν. Ότι η κρίση είναι αυτόματη διά τών πράξεων τού καθενός καί ότι Ό Κριτής ήτοι αυτός όπου είναι η Αλήθεια καί φέρει πλήρην Διάκριση-Ευδιάκριση Αλήθειας απλά μέ Θείους Πνευματικούς Αλγόριθμους Φωτοδεσμομηχανικής/Κβαντομηχανικής Απείρου εξάγει έν Ζωή καί όχι μέσω νεκρών μηχανών όπου μπορούν νά σού δώσουν κρίσιν μόνον μέ βάση όσα ενέγραψες είς τίς μηχανές. Οί αλγόριθμοι τών σατανιστών δέν ενδιαφέρονται διά Κρίσιν Δικαίου, ούτε εισήγαγαν σ’ αυτούς τήν κρίση καί τήν δίκην τών πενήτων καί πτωχών καί οί αλγόριθμοι τούς είναι νεκρόν ναυτικόν ψευδοδίκαιον κατευθυντήριας γραμμής τής αμαρτίας τής κατάρας τού νόμου όπου μάς απελευθέρωσε Ό Χριστός! Ό Αντίχριστος είναι οί αλγόριθμοι ώς κρίση τής τάξης τού ναυτικού & ξηράς «δικαίου» τού κάτω νόμου-ανομίας!…

Ιω. 8,18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν(1) περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ(2).

ω. 8,19 ἔλεγον οὖν(1) αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου(2); ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου(3)· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε(4), καὶ τὸν πατέρα μου(5) ᾔδειτε ἄν. Νά ειδούν Ποίος είναι! Νά ειδούν Αυτόν ώς Πνεύμα ουχί ώς σάρκα συμβατής Οράσεως!…

Ιω. 8,21Εἶπεν(1) οὖν(2) πάλιν(3) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ὑπάγω(4) καὶ ζητήσετέ με(5), καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε(6)· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν(7). Η αμαρτία τού νόμου ναυτικής καί ξηράς απάτης….

Ιω. 8,23 καὶ εἶπεν αὐτοῖς(1)· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω(2) ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου(3). Είναι χωμάτινοι τούς λέγει καί λέγει σέ όλους μάς όσοι είμαστε όμοιοι ήτοι έκ τού κόσμου τούτου. Καί τί σημαίνει Ιουδαίος είς τό λεξικόν μάς; Χωμάτινός/Homo/Χώμο/Χώμα, ενώ τά άνω είναι Πνεύμα καί δή Άκτιστον Άγιον Πνεύμαν!…

Ιω. 8,24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν(1)· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι(2), ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν(3). Μάς προειδοποιεί ότι εάν τά Χώματα δέν γίνουν Πνεύματα, εάν τά Χώματα προσκολληθούν σέ χωμάτινους νόμους δέν θά αξιωθούν νά ταξειδεύσουν αιωνίως είς τά Πνευματικά Υπερδιαστημόπλοια!…

ω. 8,28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὅταν ὑψώσητε(1) τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου(2), τότε(3) γνώσεσθε(4) ὅτι ἐγώ εἰμι(5), καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ποιῶ(6) οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ(6). Εδώ τούς λέγει ότι πρωτίστως δοκιμάζεις τήν Αλήθεια καί μετά αυτή εισάγεται έσσωθεν σού καί δι’ αυτής τής εισαγωγής αναβίβαση τής ψυχής είς τόν άνω ουράνιον αθάνατον αγαθόν κόσμον. Εάν βλέπεις έναν καρπόν καί δέν τόν δοκιμάζεις αλλά μόνον τόν κρίνεις δέν γνωρίζεις εάν είναι καλός ή κακός, ουδέτερος ή ανάμεικτος. Η Εύα καί ό Αδάμαντος δοκίμασαν, οί κακοί αμαρτάνουν ωμιλούντες περί κακού αλλά η αμαρτία τους πληροί όθεν δοκιμάσουν, ομοίως καί μέ Τόν Χριστόν. Ό πούστης δέν είναι πούστης μέχρι νά δοκιμάσει έστω καί εάν πρίν τό σκέπτεται. Η παρθένος δέν εξεπαρθενεύει εώς ότου δοκιμάσει εισαγωγήν έν κόλποις αυτής βαλάνου ή αντικειμένου…

Ιω. 8,29 καὶ ὁ πέμψας με(1) μετ᾿ ἐμοῦ ἐστιν(2)· οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὁ πατήρ, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ(3) πάντοτε(4). Τόν άφηκε έν τέλει διά νά παλαίψει αφ’ εαυτού καί νά Υψωθεί τό Δίκαιον ότι άνευ εύνοιας έν ώρα Δοκιμασίας καί Πειρασμών πρίν καί κατά τήν Διάρκεια τών Παθών Τού ούκ υποχώρησε από Τό Άκτιστον Πνευματικόν Ναυτικόν Τριαδικόν Δίκαιον!… Καί ό διάβολος δέν είχε δικαιολογία κατήγορου, ενάγοντα, δικαστή, ούτε κατ’ αφορμήν πλέον εναντίον Τού!…

Ιω. 8,31Ἔλεγεν οὖν(1) ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε(2) ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ(3), ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε(4). Δέν υπάρχει άλλη οδός, ούτε εύνοια επειδή καυχιέστε ότι είχατε προγόνους αγίους καί δίκαιους, αλλά πρέπει δι’ Εμού/Χριστού νά αποδείξετε ότι είσαστε αφεαυτού Θείοι, Τού Θεού, Τού Πέμψαντος Μάρτυν Υιόν/Χριστόν….

Ιω. 8,32 καὶ(1) γνώσεσθε(2) τὴν ἀλήθειαν(3), καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς(4). Μόνον η αλήθεια είναι ελευθερία ή δέ μή, η ελευθερία είναι ματαιδοξία, κενοδοξία, κακία, χωμάτινη, άνευ Πνευματικού καί Αθάνατου περιεχώμενου, διότι ελευθερία ήτις αποθαίνει είναι ήδη έκ τών προτέρων σκλάβα τής σάρκας, τής ανακύκλωσης, τής αμαρτίας καί είναι Ψευδοελευθερία! Ελευθερία είναι αυτή όπου καμμία δύναμις δέν είναι υπεράνω τής, έτσι δέν είναι; Εάν η ελευθερία ήτις αγαπάεις είναι ποιημένη-κτισμένη, θανατηφόρα ή θνητή ή έν ελέω δυνάμεως ήτις δύναται ανά πάσαν στιγμήν νά τήν καταργήσει τότε δέν είναι Αληθινή Ελευθερία. Τουτέστιν Αληθινή Ελευθερία είναι η Άκτιστη Ελευθερία ήτοι Ό Άκτιστος Τριαδικός Θεός!…

Ιω. 8,33 ἀπεκρίθησαν(1) αὐτῷ· σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν(2) καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε(3)· πῶς σὺ λέγεις(4) ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; Θεωρούν μώρως λόγω υπερηφάνειας ότι επειδή εισίν σπέρμα Αυραάμ είναι υπεράνω όλων! Καί τότε διατί απόθανε ό Αυραάμ καί δέν αναστήθη καί εάν αναστήνετο θά ήτο έξ’ ιδίου δυνάμεως ή έκ Θεού δυνάμεως; Ό Αυραάμ ήταν δούλος Θεού καί αυτοί δούλοι αμαρτίας νομιζόμενοι ότι τό σπέρμα τούς ήταν η εγγύηση τής αιωνιότητος όπου ούτως ή άλλως δέν είχαν καί δέν έβλεπαν ότι είχαν διότι βουρκοστραβώθηκαν από τήν αμαρτία, τήν ιδιοτέλεια, τήν κακία, τήν υποκρισία, τήν αλαζονεία!…

Ιω. 8,34 ἀπεκρίθη(1) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν(2) λέγω ὑμῖν ὅτι(3) πᾶς ὁ ποιῶν(4) τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας(5). Εδώ Ό Χριστός τούς λέγει ποίος κάνει κουμάντο, ότι ό αμαρτωλός είναι δούλος τής αμαρτίας καί ό αληθινός δούλος καί δωρούμενος τής Αλήθειας, τής Ελευθερίας, τής Αγιότητος, Τού Τριαδικού Θεού καί ότι αυτοί ουδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τήν Αλήθεια, άρα τέ εισίν σκλάβοι μέ μυθοπλασία έν φαντασία υπερηφάνειας ότι εισίν ελεύθεροι καί ουχί σκλάβοι! Ό διάβολος όταν σέ σκλαβώνει σέ πείθει ότι είσαι ελεύθερος, πλάθει μύθους ιδεών κόσμου τούτου κάτω νά μένεις!…

Η μυθοπλασία τής πλάνης σέ γεμίζει μέ ορμόνες ψευδαισθήσεων ότι είσαι ελεύθερος! Πολλοί άνθρωποι όπου πήραν ναρκωτικά αντιλήφθηκαν περισσότερον τήν πλάνη τού κόσμου τούτου από ανθρώπους όπου λαμβάνουν συνεχώς αμέθυστα ναρκωτικά αλλά μέ νηφάλιες καί παρανηφάλιες ψευδαισθήσεις, παροξυσμούς, αρρωστημένες αλαζονικές μεγάλες ιδέες διά τούς εαυτούς τούς καί αυτοθεοποιήσεις τών εαυτών τούς ώς νόμοι ναυτικού ψευδοδικαίου όπου ψηφίζουν οί Βουλές τών ή οί ίδιοι ώς βασιλείς «ελευθέρας»-αυθαίρετης Νερωνικής ψευδών φαντασιοπληξίας. Όταν υψώνεις τόν εαυτόν σού ή υψώνεις τόν εαυτόν σού καί τήν ιδέαν τού εαυτού σού λόγω υψωμένης έν Χωμάτινον ναυτικόν & ξηράς ψευδοδίκαιον, υψώνεσαι έν φαντασία. Νά διατί τά τροπάρια μάς εύχονται νά είμαστε απαλλαγμένοι από τής σατανικής φαντασίας.

Η φαντασία δέν είναι αυτόν όπου είσαι αλλά αυτόν όπου αυτοπροσποιείσαι έν επάρσει-αρρωστημάρα ότι είσαι καί αξίζεις.

Ενός σκώληκα η φαντασία μπορεί νά είναι μεγαλύτερη από τόν μεγαλύτερον διαστρικόν δεινόσαυρον!… Η νηφάλια φαντασία είναι χειρότερη από τήν ναρκωτική διεγερτική φαντασία, διότι ό ναρκομανής όταν αποεκτσατικοποιηθεί συνέρχεται έστω ολίγον καί γνωρίζει ότι η εμπειρία τού ήταν έναν ταξείδι ψευδαισθήσεων ή παροξυσμών, η νηφάλια φαντασία όμως δέν συνέρχεται διότι δέν αποεκστατικοποιείται μετά από μερικές ώρες. Πρέπει καί ό ναρκομανής εκστάσεως καί ό ναρκομανής φαντασίας νηφάλιας, νά υποψιαστούν ότι Πραγματικότητα είναι η Ταπει+νο+Φροσύνη. Η Ευλογημένη Κυραφροσύνη!… Δύσκολα Πράγματα διά Υπερήφανους!…

Χριστός Ανέστη, Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί φαντασία ανθρώπου καί ού φοβηθήσομαι κακά καί φαντασίες…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου