Breaking


Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Η Καρδία μού λαμβάνει θέση υπέρ τού Πολέμου!… Πάν μέτρον πόλεμος!!!!…. TRU+E IS WHAT YOU TRU+ST OR TRUST WHAT IS TRUE;….

Share

Η Καρδία μού λαμβάνει θέση υπέρ τού Πολέμου!… Πάν μέτρον πόλεμος!!!!….

Είναι προτιμότερος ένας αληθινός πόλεμος παρά μία ψεύτικη-κίβδηλη-φενάκη-Πολυμυθοπλασία ανίερης καί ανιαρής ενδελεχής εξευτελιστικής ειρήνης-«ειρήνης»….

Ό εγκέφαλος μού δυστάζει ή αδιαφορεί τεχνηεντώς, αλλά η Καρδία μού εδώ καί δεκαετίες μάλλον, έλαβεν θέσιν: εάν δέν γίνει πόλεμος θά χαθεί ό Πόλεμος καί θά ηττηθείς-ηττηθούμε…. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα καί είναι μία πραγματικότητα από εχθές αλλά τήν ανεχόμασταν καί αυτοπροσποιούμασταν ότι δέν τό συνειδητοποιούμε, επειδή ευελπιστούμε ακόμη ότι ίσως κερδιθεί ό πόλεμος χωρίς πόλεμον! Εντούτοις, κανένας πόλεμος δέν κερδίθηκε χωρίς πόλεμον καί κανένας πόλεμος δέν κερδίθηκε μέ ημιμέτρα!… Μπορείς νά αποκλείσεις τινές πράξεις είς τόν πόλεμον σού αλλά εάν αποκλείσεις όσα απαιτούνται διά νά νικήσεις αναλόγως τής παρατάξεως όπου ενευρίσκεσαι τό βέβαιον είναι ότι μάλλον-[εκτός απροόπτου, εκπλήξεως, Θείας βοηθείας ή είς τά αντίστροφα στρατόπεδα σατανικής αρωγής] θά ηττηθείς.

Τί εννοώ μέ αυτόν τό έσχατον. Ασπούμε ότι θέλεις νά σωθεί η ψυχή σού, τότε τίποτε δέν πρέπει νά σέ σταματήσει από τό νά κάμεις τά πρέποντα νά σωθεί η ψυχή σού, ήτοι ουχί ημιμέτρα…

Ασπούμε ότι θέλεις νά σωθεί η ελευθερία, τότε τίποτε δέν πρέπει νά σέ σταματάει από τό νά σώσεις τήν ελευθερία, ούτε κάν η ηθική, τό δίκαιον, ό δυσταγμός νά εξαπωλήσεις πυρηνικά όπλα. Ομοίως, εάν θέλεις νά σωθεί ό πολιτισμός, νά επιβιώσεις ώς άτομον ή η χώρα σού, καί, νά σωθούν οί ψυχές ασπούμε επιβιωτικώς σέ αυτήν τήν ζωήν εκείνες όπου θέλουν νά σωθούν οί ψυχές τών ή καί διά νά διαιωνιστούν οί ψυχές τής θρησκείας σού ή καί Τού Θεού!…

Ασπούμε ότι θέλεις νά κατακτήσεις καί αυτοσκοπός είναι η κατάκτηση καί η βασιλεία, ποία ηθική αναστολή πρέπει νά σέ σταματάει σέ μία ανήθική εκστρατεία;…

Κατά συνέπεια, ό,τι καί εάν εντάσσεσαι, η αδράνεια δέν νικάει ποτέ τόν πόλεμον, αλλά ό πόλεμος, ό αντιπόλεμος καί ό Προαντιπόλεμος ηττάει τόν πόλεμον. Συνεπώς: εάν θέλεις νά κερδίσεις τόν πόλεμον-[τόν όποιον πόλεμον] κάνε καί κάλεσε τόν πόλέμον. Οδόνταν αντί οδόντος, οφθαλμός αντί οφθαλμού, όποιον οδόντα καί οφθαλμόν έχεις καί όποιον οδόντα καί οφθαλμόν καταπολεμάεις! Είτε θέλεις ν’ αγιάσεις είτε θέλεις νά μετοικήσεις έν κολλάσει, πόλεμον κάνεις, πόλεμον νά κάνεις! Νά διατί Ό Χριστός είπε νά είστε είτε κρύοι είτε ζεστοί ποτέ χλιαροί!…

Διότι ό χλιαρός θέλει καί τήν πίττα γερή-τό ψωμί γερόν καί τόν σκύλλον χορτάτον, ή τόν αφήνεις νά ψοφίσει ή τόν ταϊζεις επαρκώς, κρίνε ποίον είναι τό καλύτερον-σωστότερον-αναγκαιότερον δι’ εσένα!…

Δέν γνωρίζω τόν προσωπικόν σού πόλεμον ή μάλλον τόν γνωρίζω, αλλά δέν γνωρίζω ποίος είναι ό καθ’ ένας αναγνώστης, γνωρίζω τά είδη τού πολέμου! Πολέμησε!… Ό πόλεμος είναι πόλεμος πολιτισμών μέ τήν έννοια τού Πνευματικού Πολιτισμού ήτοι όχι μέ τήν έννοια τού κοσμικού πνεύματος αλλά εάν είσαι πνευματικεντρικός ή υλικοκεντρικός καί τί πνευματοκεντρικός ή υλικοκεντρικός είσαι, όπου σέ κάθε περίπτωση υπάρχουν 4 περιπτώσεις τής Τετραπιθανότητος: α) καλός β) κακός γ) ουδέτερος δ) ουδέτερος καί διά νά σέ προεξεσυγχύσω, υπάρχει καλός υλικοκεντρισμός; Ναί η βοήθεια πρός αλλήλους μέ προσυμπάθεια καί προσυμπάσχεια αγάπης καί πόνου διά τούς συνανθρώπους, πρίν τό απορρίψεις, σού τό είπα, αυτό είναι κλειδί, ανακάλυψε τά άλλα 7…

Ήρθε η ώρα τού Παμπολέμου καί Αλληλοπολέμου νά κορυφωθεί! Προσωπικά πάντοτε επέλεγα τόν πόλεμον, ποίον πόλεμον καί εναντίον ποίων, τό γνωρίζετε. Η έννοια ειρήνη, ειδικώς είς τήν εποχήν μάς αλλά καί σέ κάθε εποχή καί δή εκτός Θεού Ειρήνης, μού ήταν πάντοτε απεχθής, χλιαρή, υποκριτική, προσποιητή καί δή ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ!…

Εξεκαθάρισα λοιπόν διατί είμαι μέ τά τρισεκατομμύρια άτομα-[κυματίδια-σωματίδια] Φιλοπόλεμος και Μισειρηνιστής!

Διότι αυτή η ειρήνη είναι η ήττα μού… Αυτή ειρήνη είναι η ήττα καί πίεση διά ήττα τής ψυχής μού!… Οί βλάκες πρέ[πει νά γνωρίζουν έστω έναν γεγονός: νά μήν αναγνώθουν τέτοια Γεγονότα!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά, σημαίνει Πολεμάω, είμαι σέ Πόλεμον καί Γνωρίζω ότι καταπολεμούμαι καί πρέπει πάντοτε νά Προαντιδρώ! Τάδ’ έφη Πρόληψη Εμπόλεμου καί Προεμπόλεμου!…

Αλήθεια; Αρχή τών πάντων ό πόλεμος; Ό καθένας μέ τόν πόλεμον τού!..

Μέ τό τί ή πώς πολεμάεις εκείνον όπου σέ πολεμάει, υπάρχουν διάφοροι οδοί, μπορείς νά τόν πολεμάεις μέ τά όπλα τού ή μέ τά ίδια όπλα, ή μέ άλλα καί διαφορετικά όπλα ή μέ όλα αυτά τά όπλα ώς ανάμεικτον αυτής τής Τετραπιθανότητος!…

Μήν είσαι χλιαρός, πολέμησον τόν πολέμιον σού!… Πρόσεξε όμως νά μήν θεωρείς αυτόν όπου είναι υπέρ σού, σέ σώζει, σέ προστατεύει, πολέμιον σού καί αυτόν όπου σέ υποσκάπτει σύμμαχον, διότι τά σύνορα αυτών τών δύο υποκαταστάσεων είναι τόσον λεπτά ώστε νά μήν έχουν σύνορα ή διαχωριστική γραμμή!…

Εάν ηττήθηκες είναι επειδή δέν πολέμησες! Εάν νικήθηκες καί δέν ηττήθηκες είναι επειδή δέν αποδέχεσαι τήν ήττα καί γνωρίζεις πώς νά μήν επηρεάζεσαι από τήν ήττα, ούτε ψυχολογικώς ούτε τώ όντι Ψυχικώς-ώς Ψυχή!…

Πάν μέτρον πόλεμος!!!!….

Μπορεί ό πόλεμος νά είναι άσχημος καί πονετικός όσον δέν φανταζόμαστε πρίν τόν βιώσουμε αλλά ασχημότερον όλων είναι η δειλία καί ό εξευτελισμός τής!…

Η λέξη ει+ρήνη-[τό απρόσκοπτον συνεχές ρούν, ώς φυσιολογικόν φαινόμενον] αγγλιστί είναι peace από τήν λέξη παύση. Τί ειρήνη-παύση είναι εξαρτάται… Μπορεί νά είναι παύση τής ψυχής, τής αξιοπρέπειας, ή παύση τής μη αξιοπρέπειας καί τής ψυχαπώλειας… Ήτοι Εξ’ Αρτάται Ποία Παύσις!… Ποία Ει+Ρήνη…. εί ρούν νοίας… Ό θάνατος είναι μία ειρήνη, τόν προτιμάεις; Καί εδώ Εξ’ αρτάται ποίος, υπό ποία έννοια, ποίος θάνατος. Υπάρχει θάνατος όπου είναι ζωή καί ζωή όπου είναι θάνατος καί πάλαι Εξ’ αρτάται ποία ζωή καί ποίος θάνατος… Τά πράγματα δέν είναι μόνον σχετικά αλλά μέ βαθμολογίες καί επίπεδα-πεδία-χωρόχρονους-πνευματοχωρόχρονους Αξιών & «αξιών»…. TRU+E IS WHAT YOU TRU+ST OR TRUST WHAT IS TRUE;….  

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου