Breaking


Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Κ.άρμα = Χ.άρμα = Χ.άρ[α]μα-[καί Χάρος & Χαρά καί Θάνατος = πότε Λύτρωση πότε Υπερθάνατος ήτοι θάνατος ψυχής] κάθε άρμα = κάθαρση = καθ’ άρση = ενελάφρυνση = λαίπτυνση = υπερταχύτητα = αύξηση ταχύτητας = φωτεινότερον φώς/έως = απόσταση περισσότερη = από τό χωρίον έως τήν πόλιν-[μετράται μέ έως η απόσταση]


Share

Κ.άρμα = Χ.άρμα = Χ.άρ[α]μα-[καί Χάρος & Χαρά καί Θάνατος = πότε Λύτρωση πότε Υπερθάνατος ήτοι θάνατος ψυχής] κάθε άρμα = κάθαρση = καθ’ άρση = ενελάφρυνση = λαίπτυνση = υπερταχύτητα = αύξηση ταχύτητας = φωτεινότερον φώς/έως = απόσταση περισσότερη = από τό χωρίον έως τήν πόλιν-[μετράται μέ έως η απόσταση]

Κ.άρμα = Χ.άρμα = Χ.άρ[α]μα-[καί Χάρος & Χαρά καί Θάνατος = πότε Λύτρωση πότε Υπερθάνατος ήτοι θάνατος ψυχής] κάθε άρμα = κάθαρση = καθ’ άρση = ενελάφρυνση = λαίπτυνση = υπερταχύτητα = αύξηση ταχύτητας = φωτεινότερον φώς/έως = απόσταση περισσότερη = από τό χωρίον έως τήν πόλιν-[μετράται μέ έως η απόσταση]

Κ+άρμα = κάθε άρμα = κάθαρμα = κάθ’ άρμα = χρήση κάθε μέσου = πανπέσιης = παμπέσης = πάν+πέσον/μέσον-[έγινε τό μί πί σέ πέσον] & κάθ’ άρση = κάθαρση = κάθε σήκωμα κάθε βάρους = άρματος…

Λένε αυτοί όπου καρμίζουν: νά καθαρίσετε τό κάρμα σάς καί νά τό αντικαταστήσετε μέ καλόν κάρμα.

Δηλαδή, άν καί δέν τό πειάνουν Χριστιανικώς, λένε καθάρισε τά βάρη/άρματα τής αμαρτίας/αδικίας καί θέσε βάρη/άρματα Μαρτυρίας/ευ.δικαίου, άρον τόν Σταυρόν σού. Οί Καρμιστές εννοούν όμως νά καθαρίσεις καί νά μείνεις κενός! Δέν γίνεται, κάτι θά εισέλθει καί άμα δέν τό βάλεις εσύ, θά εισέλθει ό,τι δή ποτέ λάχει ή επιβουλεύσει…

Έως = αντιστρεπτί σώε = σώσε – σώσου – σώθου – σώσε – σώσης – σωτήρ – σωσίας = σέ ώσε = σ’ ώσε… είς ώσιν = θεραπείαν = ίησιν = ίασιν = ιάσωσίν = Ιησούς-Ιασούς-[Ια.τρός=τριών = Αγίας Τριάδος]-Ιάσων = Ιάσωσων = διά θεραπείας/ιάσεως σώσων… = αντιστρεπτί νωσώς = νόσος.

Υφίσταται αντίστροφα & αντίστροφα. Π.χ. είς τά συνώνυμα = συν+ώνυμα:

Αναβολής τής παύσης = παύση αναβολής ήτοι αναβολή σημαίνει παύση καί παύση αναβολή καί αμφότερα σταμάτημα, ακινησία, υπομονή ενίοτε, καρτερικότητα, αναμονή, τά οποία μερικά από αυτά είναι παρα+συν+ώνυμα δέν είναι εντελώς καί πάντοτε ομοιώνυμα συνώνυμα αλλά παρασυνώνυμα παραομοιωσυνώνυμα…

Αναβολή = άνευ+βολής, ενώ ανά+βολής-[πάλαι γράφεται αναβολή] = ξανά βολή = άρξασθαι, αρχίζω, κινούμαι, δρώ καί δρώ ξανά = ξ.ανά = έξ+ανά = έκ+ανά = έκανα = δρώ… ή έδρασα ή θά δράσω…

Επειδή συνηθείσαμε αναβολή ώς παύση βολής = άνευ βολής, πώς γράφουμε τό ανά βολή; Τό ανευ βολής έπρεπε χωρίς νά λογαριάζουμε τήν λυρικότητα τής γλώσσας αλλά νά υπερλογαριάζουμε τήν ευ+κυριολεξία νοήματος νά γράφεται ανευβολή καί η άλλη αναβολή. Νά διατί κανείς δέν γνωρίζει τί σημαίνει αναρχία, ήτοι άνευ αρχής ή ανά αρχής, αλλά εδώ υφίσταται τό περίεργον τό οποίον είναι Νόμος όπου άνευ & ανά = μετασυνώνυμα ώς προθέσεις όπισθεν τής λέξεως αρχή-αρχία καί αυτόν ισχυει καί σέ άλλες λέξεις. Άνευ αρχής = ανά αρχής διότι δέν υφίσταται τελεσίδικον τέλος άρα τέ ανά αρχή = ανααρχίζω σημαίνει καταργώ τίς προηγούμενες οίες αρχές καί αυτές εισίν άνευ αρχής πλέον είναι τελειωμένες, νά διατί οί ενέργειες μεταλλάσσονται δέν χάνονται ήτοι ανά αρχούντε καί άνευ αρχούτε όπως ήσαν προηγουμένως… καί ούτω αναρχικώς καί ανευαρχικώς καθ’ απειρ’ εξής-[εκσής/6είς/6is/exis=sixe = συνξυλές = συξυλές = σύν+ξύλον=γενεολογικόν δένδρον]…

Όταν είναι μή συνώνυμα ή αντισυνώνυμα ή ασυνώνυμα ή αντίστροφα, προδιαφωνούμενα, αντίθετα όπως:

Αναβολής τής δραστηριότητος = δραστηριότητος τής αναβολής.

Είς τό πρώτον αναβάλλεται η αναβολή καί είς τό δεύτερον δηλώνεται η δραστηριότητα τής αναβολής, όπου πάλαι είναι αναβολή ήτοι νικάει η αναβολή…

Όμως όταν λέμε:

Αγάπη τού πάθους = πάθους τής αγάπης-[αλλάζουμε τό άρθρον] τότε οί σημασίες είναι διαφορετικές. Η πρώτη είναι εμπάθεια συνήθως εγωκεντρική καί ηδονική καί η δεύτερη είναι η υπερβολή καί ό ζήλος διά καθαρή αγάπη. Βεβαίως εάν κάνουμε μεγαλύτερες προτάσεις θά τό αντιληφθούμε καλύτερα…

Παρότι αυτόν όπου καλείται Κβαντική Γραμματική γνωρίζει κάτι τέτοια, δέν διέκρινε ώς τεχνολογία τά τεχνάσματα από συνώνυμα, αντισυνώνυμα μέ νόημα πρός τήν μία ή άλλη λέξη όπως είς τήν περίπτωση δραστηριότητος τής αναβολής-[ώς άνευ βολής διότι ώς ανά βολής σημαίνει η δράση τής δράσης, ενώ ώς άνευ βολής είναι τό αντίστροφον = η δράση τής αδράνειας καί μόνον όσοι εννοούν τήν Ποίηση δύνοντε νά πειάσουν τέτοιες έννοιες, τό εννοώ, ενώ είς τήν Κβαντική Γραμματική δέν πειάνονται, επειδή η Ποίηση είναι Υπερμαθηματική Υπερφωτοδεμομηχανική Γραμματική καί πολλά άλλα ανώτερα ή ψευδοανώτερα επίθετα, αναλόγως τής περίπτωσης τής ορθότητος καί τής Ηθικής, εξού καί Ποίηση = Π.οίηση = ανωτερότητα, εξ’ υψηλού, αφ’ υψηλού αφή.υψηλού, αλαζονεία, θεωρία υψίστων νοημάτων, έπαρση καλή ή κακή ή ουδέτερη ή ανάμεικτη βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος] και μέ αντισυνώνυμα ή και διαφωνούμενα μέ αντίθετον νόημα άμα αναγνωστούν από αριστερά πρός δεξιά καί από δεξιά πρός αριστερά,

Κάρμα & καρ.μίνα μπουρά.να…. & κανέναν δημιούργημα δέν αναμετράται καί δέν προσμετράται μέ τήν τ.ύχη-τ.είχη-τ.οίχη-τ.ήχη-[σάλπιγγα Ιεριχώς = είς Άλ πισμα/πίγγα Ιερού Ήχου = Ιεριχώς-Σπάρτη-Πάτρη[.]

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου