Breaking


Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Αποφάσισα-δυσ+-.τάζω νά αποκαλύψω μεγάλα μυστικά, επειδή είμαι δύσκολος άνθρωπος καί καθύποπτος, θέλω τήν βοήθεια φίλων καί εννοείται τούς τά αφιερώνω…

Share

Αποφάσισα-δυσ+-.τάζω νά αποκαλύψω μεγάλα μυστικά, επειδή είμαι δύσκολος άνθρωπος καί καθύποπτος, θέλω τήν βοήθεια φίλων καί εννοείται τούς τά αφιερώνω…

[αυτόν τό εξώφυλλον θά τό έλεγα παύση τής αναβολής… ή αναβολή τής παύσης]=η οποία είναι μία Θεωρία όπου τεκμηριώνεται Μαθηματικώς… τό χέρι ανακόπτει πτώση ή ανασηκώνει πτώση; Ανασηκώνει τά έξ’ ευωνύμων αλλά ρίπτει κατόπιν τά εκ δεξιών ή τά ανασήκωσε από πρίν; Κάτι τέτοια σέ μία σκέψη σέ κάθε πρόβλημα… Βλέπουν…. 

Ερωτώ τούς φίλους, όσους μέ ευεκτιμάτε, έστω ένας, έστω ήμισυ…

Εάν είσαστε από αυτούς τούς φίλους, εννοείται, ότι είσαστε βέβαιοι ότι τά μυστικά αυτά είναι υπερσυγκλονιστικά καί ότι δέν τά άφησα νά διαρρεύσουν, εκτός από σποραδικά δείγματα δίχως συνοχή καί πολλές φορές εσκεμμένα κάπως συγχυσμένα αλλά όχι ακατανόητα δι’ εσάς έστω μέχρι τινός βαθμού…

Διατί θέλω νά προβώ σέ τέτοια ενέργεια; Αντιστρόφως: ενέργεια τέτοια σέ νά προβώ διατί;

Η αλήθεια είναι διάτι νά προβώ καί νά έχω εμπιστοσύνη σέ τέτοιον κόσμον όπως συντρέχει τώρα;

Πιθανότατα εάν δέν τά φανερώσω θά τά πάρω μαζύν μού.

Λοιπόν, τά μυστικά αυτά είναι Αστροφυσικά μέ προεκτάσεις σέ όλα τά θέματα καί είς Τόν Θεόν. Μπορώ νά τά παρουσιάσω όσον ξηρότερα αστροφυσικώς γίνεται, αλλά οί προεκτάσεις τούς από εσάς καί όσους όπως εσάς δέν κρύβοντε.

Τά μυστικά αυτά είναι τόσον απτά καί ριζικά τεκμηριωμένα όπου θά ρεζιλεύσουν καί αποκαλύψουν πολλές εσκεμμένες ή από ίδιες πλάνες απάτες καί σφάλματα είς τόν χώρον τής Αστροφυσικής.

Είναι τόσον στυγνώς μαθηματικά καί απλοϊκώς όσον γίνεται κατανοητά ώστε όποιος τά αμφισβητήσει έν τέλει τά τεκμηριώνει μέ τά άλλα οιαδήποτε λόγια τού, τό έχω δοκιμάσει κρυφίως…

Όμως είμαι είτε δειλός είτε επιφυλακτικός είτε αμφότερα νά τά παρουσιάσω μήπως μού τά κλέψουν καί συνάμα υποτιμήσουν καί χρησιμοποιήσουν πρός όφελος τών ή τά επαναφέρουν μέ ιδικές τούς «μαγικές» λέξεις μέσω τών διάσημων χάρτινων καί ηλεκτρονικών έντυπων τούς, συνεπώς από αυτήν τήν σκοπιά διαίσθησης, προαίσθησης, λογικής πρόβλεψης καί παράνοιας, είμαι παγιδευμένος καί εγκλωβισμένος. Όπως λέγει μία παροιμία τού τόπου μού κατά προσέγγιση:-[ό,τι κάνεις τού διαβόλου = ό,τι επιλέξεις είναι σφάλμα, ίσως καί μοιραίον!].

Θά ήθελα τίς συμβουλές καί τίς σκέψεις τών φίλων.

Ασπούμε τά στέλλω σέ κάποιον πανεπιστήμιον, πόση εμπιστοσύνη δικαιούμαι βάσει Λογικής νά έχω σέ κάτι τύπους εκεί; Ομοίως εάν τά στείλω σέ κάποιον περιοδικόν.

Γνωρίζετε περιοδικά διά ερασιτέχνες τού κλάδου ή άλλα τά οποία θεωρείτε έντιμα μέ εκτόπισμα καί κύρος; Ασπούμε έναν περιοδικόν όπως τό Nature θά εμπιστευόταν τίς θεωρίες ενός ερασιτέχνη καί θά τίς δημοσίευε, σφετεριζόταν καί συνάμα θά τόν υποτιμούσε ότι οί θεωρίες τού είναι ανάξιες λόγου διά νά τόν αποθαρρύνει καί παρακινήσει νά υποχωρήσει αφήνοντας τούς τόν χρυσόν-[εάν είναι χρυσός] απλήρωτον καί δωρεάν ώστε νά γελάνε οπίσω από τήν ράχην τού;

Νά τά κάνω ηλεκτρονικόν ή χάρτινον βιβλίον-[δέν θά είναι μεγάλον, μέχρι 100 σελίδες τό πολύ] καί ό,τι γίνει; Χωρίς νά κάνω οιαδήποτε νύξη οπουδήποτε αλλού προηγουμένως καί χωρίς διαφήμιση;

Νά μήν τά εκδώσω;

Οπωσδήποτε τά ερωτήματα αυτά μπορούν νά σάς διασκεδάσουν καί νουθετήσουν διά τίς προσωπικές σάς επιλογές καί καταστάσεις, διότι κλέπτες, χαραμοφάγηδες, απατεώνες, σφετεριστές ολκής καί όχι ψίχουλων καί δή όχι συνηθεισμένων πραγμάτων υπάρχουν τριγύρω ανά τή υφήλιω πολλοί.

Έναν ψήγμαν όπου σάς χαρίζω είναι ότι έχω εντοπίσει πόσες είναι οί βαθμίδες κυματιδίων-σωματιδίων τής φύσης καί πόσα είναι όλα αυτά τά κυματίδια-σωματίδια μέ επακριβώς αριθμόν καί τεκμήρια. Αυτόν μπορώ νά τό καταδείξω σέ μία παράγραφον έως μία σελίδα ή μερικές περισσότερες σελίδες. Έτσι ώστε εκεί όπου αυτοί ψάχνουν εδώ καί εκεί πόσα είναι καί ποία είναι τά ονόματα τούς ή αντωνυμίες τούς, μέ μεθόδους σέ όλους τούς στοιχειωμένους μέ απλά βασικά μαθηματικά υποδεικνύω τόν Πανκαθρέπτη όλων τών κυματιδίων-σωματιδίων, όπου η δοκιμή νά απορριφθεί θά απορρίπτεται μόλις έχει κάποιος τήν παρόρμηση νά τό κάνει, διότι αμέσως μέ όποια λογική καί ερώτηση καί εάν τό σκεπτεί θά τού απορρίπτει τήν απόρριψη η ίδια η ερώτηση, σκέψη, ακόμη καί η διαίσθηση είς τό συναίσθημα-[εφόσον δέν είναι τεχνητή νοημοσύνη τού another brick in the wall of machinery nonsoul being].

Μόλις ανοίξει αυτός ό διάδρομος-[μέ τόν προσδιορισμόν τών αριθμών, ειδών καί δυνάμεων σέ βαθμίδες τών κυματιδίων-σωματιδίων] μέ ευχάριστη συνειρμική Λογική Μετάνοιξη, ανοίγουν πρόσθετοι διαδρόμοι απίθανων δυνατοτήτων-αξιών-στοιχείων-υπάρξεων-διατάξεων-θεωριών-λογικών προεκτάσεων.

Τότε ό χώρος αλλάζει καί η γλυκειά πραγματικότητα εμφανίζεται πέρα από τόν «νόμον» τού ψεύδους καί τής πολιτικής επιστήμης σέ κάθε επιστήμη. Ανασηκώνονται από τίς ρίζες αυτές όλα τά θεμέλια κοινοπραξιών-συμπράξεων-συμπαραγωγών-συναντιλήψεων-συνκαταφάσεων όλων των στημένων εσκεμμένων συμφωνιών.

Τί θά κερδίσουμε; Ή έναν από αυτά όπου εί δυνατόν νά κερδίσουμε καί ειδικώς ανθρώποι όπως αυτοί όπου αναγνώθουν Κατοχικά Νέα καί έχουν τίς Υπερυπαρξιακές Ανησυχίες τής Αλήθειας καί τής Γνώσης; Μά τό ερώτημα είναι αυτονόητον, αυταπάντητον, αυτοπροσδιοριζόμενον. Θά μάς προσδώσει τόση συνοχή πρωτοποριακής αρχέγονης αλήθειας η οποία θά καταρρέει τίς συνομωσίες καί παραπλανήσεις τών γνωστών καί αγνωστων μάς γνωστών διά τό ποιόν τούς έστω καί άγνωστοι ονομαστικώς εχθρών μάς, ώστε πρόν αρθρώσουν λόγον καθυποταγής μάς διά τού δόλου, τής κολακείας καί τού άμεσου ή έμμεσου λεγχθέντος καί πρακτικού λόγου, θά έχουμε άμεσα όπλα εξέτασης καί τεκμήρια πρός κατηγόριση τούς όχι μόνον πρός αυτούς αλλά περισσότερον είς τά πνεύματα μάς, τίς ψυχές μάς, τήν νόηση μάς, τά συναισθήματα μάς, τήν διαίσθηση μάς, τήν επιφυλακτική συνετή λογική μάς…

Οπωσδήποτε μία σοβαρή απάντηση ή ερώτηση διά όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτη.

Μήν νομίσετε ούτε στιγμή ότι δέν μπορώ νά τό κάνω ή ότι δέν διαθέτω αυτά τά όπλα ή γνώσεις, μέ δοκιμάσετε κάποιοι πολλές φορές. Πρόκειται διά θεμέλεια υπερόπλων διεννόησης-διακατανόησης-διαντίληψης καί υπεργνώσεων καί θά ήταν αφελής καί μώρα η πρόκληση. Καί όχι μόνον αυτόν, η ευαρμόζουσα συνδομή τούς ώς οικοδόμημα αναδεικνύει άλλα καί απορρίπτει άλλα όπου ούτε φαντάζοντε πολλοί. Μπορεί σέ άλλα νά είμαι παντελώς ανίκανος μέχρι γελοιότητος επειδή αφιέρωσα τόν χρόνον σέ αυτά μέ ψυχοτρόπους ώστε νά είμαι ισχυρός σέ αυτά καί είμαι ισχυρός σέ αυτά, αλλά δέν είναι αυτά όπου ορίζουν πρός τό παρόν τίς ζωές μάς αλλά οί Απατοοικονομίες τών υπεραπατεώνων. Εάν λοιπόν, θέλετε μεθόδους καί αποδείξεις όπου ό καθένας μέ τό μυαλόν τού νά προεκτείνει σέ ιδικά τού μονοπάτια, νά συγκρίνει, νά ανοίξει τίς κλειδαριές μυστηρίων καί υποασάφειων ή ασάγειων λόγων όπου αναφέρονται σέ αρχαία βιβλία καί συνάμα νά έχει είς τήν φαρέτρα αυτά τά υερόπλα καί υπεργνώσεις Διαίσθησης καί Διαντίληψης μέ υπεραδιάσειστα απτά τεκμήρια, τότε είσαστε είς τήν ορθήν οδόν.

Όπως καί νά έχει ευχαριστώ διά τήν κατανόηση ή τήν ταπεινή καί μή κοροϊδευτική ακατανοησία. Αλλά πρόσεξε τό εννοώ, σέ αυτόν τό μικρόν βιβλίον εάν ποτέ γίνει-εκδοθεί δέν θά σέ τρολλάρω ή τρελλάνω-[σέ όσους καί όποτε καί όσον χρειάζεται κάθε φορά σέ άρθρα] διά νά αντιληφθείς τήν αλήθεια από τήν σχισμή τών τειχών καί τών τοίχων, αλλά θά σέ πάρω μέ τά σοβαρότερα τυπικά λόγια ενώπιον αλήθειας όπου ούτε φανταζώσουν καί θά διανύσεις ασύλληπτες εκτάσεις παντός είδους Αποστάσεως χωρίς νά τό συναντιληφθείς παρά μόνον όταν ούτως ή άλλως τίς δανύσεις σέ σύντομον χρόνον. Ενώπιον αυτής τής αλήθειας θά αναγκαστείς νά κρίνεις καί νά κριθείς Κυριολεκτικώς είς τήν Αδύσκολη Υπερ[ευ]ακρίβεια.

Καί εάν αυτά τά παραδείγματα γίνουν βίντεο-[θέμα όπου είμαι εντελώς ανάξιος, ανίκανος, αδαής ώς πρός τήν πρακτική πραγμάτωση τούς, αλλά οί εικόνες πώς καί τί καί μέ ποία πειράματα είναι εντός μυαλού μού] τότε θά βλέπεις τόν ψεύστη νά φεύγει από κάθε σκέψη, συναίσθηση, πεποίθηση-πίστη [αυτά τά τρία είναι η  Γνώση Θεωρίας καί συμπληρώνεται μέ τήν σκέψη, συναίσθηση, πεποίθηση-πίστη Πράξης. Η Αλήθεια γέννησε τήν Γνώση καί η Γνώση τής εγγονή Πράξη. Η πράξη επιστρέφει μέ τήν δραστηριότητα τής είς τήν γνώση καί η γνώση είς τήν μήτρα τής αλήθειας, διαδοχικώς, αναπόσπαστως, προανακοπτικώς].

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου