Breaking


Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

16-13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· Σεισμός Προπέδης-Βαρύτητας έν πλώ καί ταραχή Σύμπαντος καί νέα ροή ταχύτητας γής καί ηλίου αλλαγή ακτινοπολυβολίας, ταχύτητας καί σφοδρότητας σύν ακτίνων πάχος….

Share

16-13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· Σεισμός Προπέδης-Βαρύτητας έν πλώ καί ταραχή Σύμπαντος καί νέα ροή ταχύτητας γής καί ηλίου αλλαγή ακτινοπολυβολίας, ταχύτητας καί σφοδρότητας σύν ακτίνων πάχος….

16-13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι·

16-14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος

16-15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

16-16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδδών.

16-17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε.

16-18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας.

16-19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.

16-20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὐρέθησαν,

16-21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα.

Είναι ένας από τούς τρείς βατράχους ό μπουρ λάς; Είναι από τήν ράτσα τούς; Εσείς αποφασίζετε.

Είναι εδώ καί οί τρείς βατράχοι; Καί ποίοι είναι; Ή είναι από τήν ράτσα τούς καί πρόδρομοι τούς; Εσείς αποφασίζετε.

Ό μπουρ λά ομοιάζει καί μέ κροκόδειλον, τό είδατε προφανώς νά αναλύεται είς τό άλλον άρθρον.

Εδώ είμαστε είς τό 16 κεφ. τής Αποκάλυψης. Άρα τέ, επειδή είναι σταυροβελονιές επισκεφθείτε καί τό 8 κεφ. διότι ομοιάζουν τά ανά πολλαπλάσια κεφ. τό έχω επισημάνει πολλάκις.

Καί συνάμα αφού τό 13 κεφ. είναι οπίσω σημαίνει ότι έγινε τό χάραγμα; Μέ τό εμβόλιον καί τήν εξελίξει ηλεκτρονικοβιολογική τεχνολογία ήτοι 12 κεφ. έν πλώ; Τό 13 ώς αριθμός φαίνεται ότι κινείται φωτοδεσμομηχανικώς πέρα δώθε, όπως καί ό 13ος Ιούδας, έφυγε, πρίν καταδικαστεί Ό Χριστός καί ό Παύλος ήρθε μετά τήν Ανάσταση Τού Χριστού, ό πρώτος ήταν μαθητής μέ αμφιβολίες ό δεύτερος πολέμιος δίχως αμφιβολίες. Ό πρώτος αμφισβήτησε τά θαύματα όπου έβλεπε από Τόν Διδάσκαλον τού, ό δεύτερος επίσθην από τό θαύμα επ’ ιδίου από Αυτόν όπου πολεμούσε μέχρι εσχάτης στιγμής. Αλλαγή Φρουράς, διότι ό διδάσκαλος έκρινε τόν ζήλον τού καθενός από τούς δύο καί ομοίως θά προβεί καί μέ όλους, μπορεί νά είσαι αιρετικός-[σέ βαθμόν εννοείται μή βλασφημίας σατανισμού, αλλά ασπούμε καί πολέμιος Χριστού, επειδή έτσι νομίζεις ώς σωστόν] καί νά σωθείς μέ εμφάνιση Χριστού ή λόγω Πίστης είς Τόν Πατέρα, καί μπορεί νά είσαι τενεκές από μέσα άδειος Χριστιανός καί νά χαθείς ώς Ιούδας, μακάρι νά συγχωρηθούν έν ελέω όλοι διότι οί καιροί Θεέ μού δύσβατοι!

Τό 16 κεφ. μάς προετοιμάζει ότι εκεί όπου θά εμφανιστούν οί τρείς μιαροί βατράχοι θά έπεται ό πόλεμος ό μέγας τής ημέρας όπου γνωρίζει έξ’ όσων φαίνεται, μόνον Ό Θεός καί οί αγγέλοι-αγίοι Τού πιθανόν καί μάλλον όχι σχεδιασμένον επ’ ακριβώς ποία ημέρα από τούς ποιούντες αυτόν τόν πόλεμον, αλλά εννοείται ήδη προετοιμάζονται καί γνωρίζουν περίπου τόν καιρόν. Η ημέρα-ημερομηνία τού μεγάλου πολέμου μάλλον αριθμολογικώς κάτι θά λέγει καί ήδη λέγει καί ποία είναι;… Ίσως αναγνωρίσουμε έκ τών υστέρων διατί είναι αυτή, ίσως καί από πρίν, εάν καί εφόσον θέλει Ό Θεός, ίσως τήν αναφέραμε τυχαία μέ έμφαση σέ τινόν βαθμόν αριθμοσοφίας καί άλλως πώς, αλλά τά μελλούμενα δέν τά ελέγχουμε εμείς!…

Έρχεται καί μέγας σεισμός. Τί σεισμός θά είναι αυτός; Φυσικός όπως τό γνωρίζουμε; Σύνθετος φυσικού όπως τόν γνωρίζουμε καί κάτι άλλον ή μαζύν μέ αυτά Σεισμός Προπέδης-Βαρύτητος, ναί υπάρχει καί αυτόν, πρώτη φορά ακούεται υπάρχει. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικόν; Είναι πολυσύνθετον;

Υπάρχει καί τόπος Αρμα+γη+δδών = Αρμαγεδδών. Σάς είπα διά τίς σταυροβελονιές κεφαλαίων τής Αποκάλυψης, αλλά εάν θυμάστε σάς είπα καί διά τίς σταυροβελονιές στίχων, π.χ. ο 16 τού 9 κεφ. μέ τόν 17 ή 16 τού 18 ή 17 κεφ. καί άλλα σέ πλήρη σύνθεση ή πολυσύνθεση όπου όταν καί εφόσον ισχύει καί αποκαλυπτεί θά ιδείτε ότι υποστηρίζεται από τινά ή πολυ+τινά Μαθηματικά!

Θά σάς ειπώ καί διά τούς βατράχους. Ένας τής Αμαζονίας λέγεται ότι έχει τόσον δηλητήριον νά καταστρέψει όλην τήν υφήλιον εάν δέν αντιδράσει αμέσως μόλις εκκριθεί τό δηλητήριον τού μέ τό οξυγόνον διά νά εξουδετερωθεί. Ασπούμε εάν πέσει εκεί μία πυρηνική βόμβα καί εφόσον δέν εξουδετερωθεί τό δηλητήριον από τήν πυράκτωση καί καύση, πράγμα τό οποίον δέν γίνεται. Ένας άλλος τού Καναδά, αποσυντίθεται εντός πάγων τού Χειμώνος, εξεχωρίζουν τά πόδια, η κεφαλή, δέν θυμάμαι εάν καί λοιπός κορμός καί όσον τίκτουν τά χιόνια προσεγγίζουν όλα πρός τόν κορμόν καί ό κορμός πρός αυτά καί επανυντίθεται, ήτοι Κρυονική Επιστήμη σέ συνδοιασμόν μέ Χειμαίρεια Νάρκωση-Ύπνον-Ημιθανίαν-Υπνοπροσωρινοθανία….

Αυτά διά συγκρίνουμε περί βατράχων τής Αποκάλυψης, τών αμφίβιων, καί ό Ιωάννης τό 13ον κεφ. τό αρχίζει μέ ανάδυση από τήν θάλασσα τού ενός από τούς τρείς βατράχους καί τόν ψευδοπροφήτη-άλλον θηρίον έκ γής, αμφίβια βατραχέπαρση καί συνάμα ναυτικόν καί στερεόν Άνομον «δίκαιον».

Ο Αρμαγεδδών είναι τό 17ον κεφ. αμέσως μετά…

16+17=33-[έτσι διά τήν σημείωση καί βλέπουμε].

Ό βάτραχος καί ό κροκέδειλος γεννάνε ωά, δέν είναι θηλαστικά, είναι αμφίβια, καί απ’ εδώ καί απ’ εκεί καί κάπως «υβριδικά» όπως ό υβριδικός αμφίβιος «άνομος» τής «δικαιοσύνης» τών δύο μέτρων καί δύο σταθμών ή πολλών μέτρων καί πολλών σταθμών. Ό πρώτος γλοιώδης ό δεύτερος καί γλοιώδης καί τραχύς.

Τά εμβόλια ήτοι φιαλλύδια-φυαλλίδια ενέσεων είναι ωά, κάθ’ έναν καί ένας κροκοδειλοβάτραχος επωάζεται μέσα είς τά σώματα ώς προνύμφες-πρωτεϊνες-αμινοξέα διαφόρων ειδών, συνδοιασμών καί ποσοτήτων. Αυτά διά νά τά έχουμε υπόψιν καί ενισχύουμε τό Ανοσοποιητικόν Πνευματικόν Αυτοψυχοσύνστημαν μάς!

Παλαιότερα σάς υπέδειξα ότι ό Βήλ ΠύλαςGates ομοιάζει μέ βάτραχον ήτοι τόν μάππετ σιόου-muppet show = muppet-[μάπας-μάππας ελληνοκυπριατί] = my pet show = I pet goat = είς τήν φάρμα τών ζώων αρχηγός είναι ό βάτραχος καί είναι βασιλέας μέ κορώνα-[κορωνοϊός] ό βάτραχος αυτός καί έχει περιλαίμια γιρλάντα σέ σχήμα κορώνας μέ Μ & W & Λ & V όπως στίς ποδίτσες τών υπηρετών μασσώνων καί ό βάτραχος είναι πράσινος υποδεικνύωντας τήν πράσινη ειρήνη όπου όλα τά ζώα τής φάρμας είναι χορτοφάγα μέ μεταλλαγμένα χόρτα καί κρεατοφάγα μέ μεταλλαγμένα ζώα καί οψάρια καί εάν προσέξετε τήν φωνή τού ερμηνευτή τών κινούμενων σχεδίων ό βάτραχος αυτός ωμιλάει όπως ό Βήλος Gates και καλύτερη τού φίλη είναι η ξανθή χαζή γουρουνίτσα. Mup = μούφα & mup pet μούφα κατοικίδιον, τό τί παιχνίδι παίζεται φίλη καί φίλε εικονικά-πραγματικά δέν «λέγεται».

Ηύραμε τούς δύο βατράχους, ποίος είναι ό τρίτος; Ό δράκος, ό άλλος θεός τής βαβυλώνας, ένω ό άλλος είναι ό Βήλος. Ό δράκος είναι η ίδια η Βαβυλώνα ήτοι τό σύνστημα τής βαβυλώνος τής μεγάλης; Καί συνάμα χώρα τού δράκου η Κίνα, απ’ εκεί όπου θά κατέβει ό μεταλλαγμένος στρατός πρός τήν περιοχή Αρμαγέδδων! Καί θυμίζω ότι σέ μελέτη Ελλήνων λέγεται ότι η Κίνα ελέγχει τό Ισραήλ καί όχι τ’ αντίστροφον, αυτοί όπου έσφαξαν νύχτα καταδρομικώς τούς Έλληνες τής Γιουάν = Νότιας Κίνας ήτοι Ιωνάν = Ιωνία = Μεγάλη Ασία από τήν Μικρά Ασία, ύστερα πήρε τό όνομα Ασία όλη η Ήπειρος, καί θυμίζω τό αντίστροφον ότι Σατανοσιωνιστές υιοθετούσαν καί υιοθετούν ορφανά Κινεζάκια σέ όλον τόν κόσμον καί αφού τά σιωνοσατανέψουν πλήρως ώς δήθεν Ιουδαίους τούς επαναστέλλουν είς τήν Κίνα καί οί κοινοί Κινέζοι βλέπουν φάτσες Κινέζων αλλά είναι Σιωνοσατανιστές καί αυτοί είς τήν πολιτική τούς ελέγχουν τώρα καί θυμίζω τήν παρομοιότητα τών λέξεων Σιών = Κύριος καί Σίνες = Κίνες = Κύνες = Κινέζοι = Κυνέζοι καί Σύλες = αυτοί όπου συλεύουν κατά έναν ελληνικόν λεξικόν παλαιόν όπου έχει καταγωγή η λέξη από τό ότι έσφαξαν τούς Έλληνες τής Γιουνάν = Ιωνίας, σέ αυτά ψάξετε ίσως είναι η αλήθεια μία ή ανάμεικτη βάσει Τετραπιθανότητος!

Παρακολουθείστε Αλ βέρτο [καμένα] βούρλα… βου ρ λα βρουλα βρυολα = βρυ+όλα – βρυκόλαξ όλα = πειθικοβατραχοκροκόδειλος ΣΗΜΕΙΑ-[πρόσεξε το] * & ΤΕΡΑΤΑ-[πρόσεξε τό] τών ΚΑΙΡΩΝ-ΘΕΟ.ΜΗΝΥΕΣ/ΜΗΝΕΙΕΣ-[πρόσεξε το]

Παρακολουθείστε τό μάππας είσαι επίδειξη μέ τόν βάτραχον καί τά μεταλλαγμένα ροζέ πρόβατα καί τήν φωνή τού βατράχου, μπορείτε νά τόν δείτε σέ άλλα βίντεο νά μιλάει πολλή ώρα καί νά έχει τήν χροιά & τήν όψη προσώπου καί υφος προσώπου καί άνεση ύφους έκφρασης συντυχείας  τού Βήλ Παμπύλα. Ό δράκος βάτραχος πρέπει νά είναι η ίδια η βαβυλώνα η μεγάλη, τό σύνστημα, ή ό ίδιος ό Αντίχριστος. Θά τόν εύρουμε καί αυτόν…

βάτραχος = βιάτραχος-[καί από τό βαπτίζω = καταπονίζω = ποντίω = κουντάω-σπρώχνω κάτι ή κάποιον σέ ποντισμόν = βύθιση = ευάπτισμα = μουσκεύω βυθίζωντας] = βιασμένος ή βεβιασμένος τροχός ή ταχύς όπως καί ό κροκόδειλος. καί βά = βα-βυλών = βά-βηλών = βά τού θεού βήλ = βήλου-[πέους] καί εύ+άτραχος = ευάτραχος = βάτραχος όπως ευδομάδα έγινε εβδομάδα…. Όλες μαζύν τίς εξηγήσεις…. Καί αυτά τά εικονικά από τόν Γουώλτ Ντίσνεϋ γνωστόν σατανολάτρη!… Π.Ο.Υ. μέ τά κινούμενα σχέδια μάς πήρε από τήν φάρμα τών ζώων σέ βιβλίον τού Όργουελ σέ προεικονική ή πρόοιμη εικονική πραγματικότητα = ψευδοπραγματικότητα ώστε όλοι νά γίνουν μάπες τού συνστήματος μεταλλαγμένα υβρίδια πρίν κάν μεταλλακτούν Αμετάκλητα… Καί ακόμη σκέπτεσαι εάν θά σώσεις ψυχή καί εάν είναι αλήθεια;

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου