Breaking


Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Γυναικοκτονία, ανδροκτονία, μοιχειοκτονία, δυσχεροοικονομοκτονία καί άλλη τζιάζ ανάλυση καί δέστε παρακαλώ τά αποτελέσματα!… & η ερμηνεία τού Νομικού Όρου-[Κρίση Ειλικρίνειας]:

Share

Γυναικοκτονία, ανδροκτονία, μοιχειοκτονία, δυσχεροοικονομοκτονία καί άλλη τζιάζ ανάλυση καί δέστε παρακαλώ τά αποτελέσματα!… & η ερμηνεία τού Νομικού Όρου-[Κρίση Ειλικρίνειας]: ΕΧΘΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ = ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ νομικιστονομοθετήματος-[ανομίας πάντοτε ή σέ περιπτώσεις]…

Πολύς ντόρος στήν Ελλάδα γιά τήν γυναικοκτονία, περιττόν νά παραθέσω παραδείγματα, γεμάτος ό τόπος, τά ευκόλως νοούμενα εννοούνται.

Συνάμα όπως παρουσιάστηκε καί σέ άρθρον είς τά Κατοχικά Νέα, γιά στοιχεία όπου αποκρύβονται από τά μέσα μαζικής εξαθλίωσης καί εξάρθρωσης τών μελών τής υγειούς κοινωνίας καί δέν προβάλλονται οί περιπτώσεις ανδροκτονίας ήτοι φόνου ανδρός από τήν γυναίκα τού.

Είναι φανερόν ότι θέλουν νά εξιτάρουν τίς γυναίκες ότι είναι όλες μαζύν αδικημένες από όλους μαζύν τούς άνδρες καί αυτόν προωθείται από τούς μεγιστάνες τού σατανισμού όπου αιώνες συγκροτούν καί συγκρατούν τήν εμπορία τής γυναικείας σαρκός, υποκρισία τών δόλιων φονιάδων τών λαών καί τής ανθρωπότητος.

Σκοπός ό διχασμός καί ό διαχωρισμός τών σάρκων δύο είς σάρκες δύο καί περισσότερες τών δύο είς πολυσχιδείς αποσυναρτήσεις αυτοπραξικοπήματος κάθε σάρκας ενιαίου οργανισμού σώματος καί ψυχής ζώσας:

εν. 1 ,26   καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ […]

Γεν. 1 ,26  και είπε ο Θεός· ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την δική μας εικόνα και ομοίωση, και ας εξουσιάζει στης θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά […]

 Γεν. 2,15    Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.

Γεν. 2,15    Και πήρε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο, τον οποίο είχε πλάσει, και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να εργάζεται σε αυτόν και να τον φυλάει

Λίγο παρακάτω λέει για την δημιουργία της Εύας. Ας διαβάσουμε τα σχετικά χωρία:

Γεν. 2,18    Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.

Γεν. 2,18    και είπε ο Κύριος ο Θεός· δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του· ας του φτιάξουμε βοηθό κατ’ αυτόν.

Γεν. 2,21    καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς.

Γεν. 2,21    και έφερε ο Θεός σε έκσταση τον Αδάμ, και τον έριξε σε ύπνο· και πήρε μία από τις πλευρές του και τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα.

Γεν. 2,22    καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.

Γεν. 2,22   και ο Θεός σχημάτισε με την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ την γυναίκα, και την οδήγησε σε αυτόν.

Γεν. 2,23    καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·

Γεν. 2,23    και είπε ο Αδάμ· “αυτό επιτέλους είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου· αυτή θα λέγεται γυναίκα γιατί από τον άντρα πάρθηκε.”

εν. 2,24    ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

Γεν. 2,24   για αυτό το λόγο θα εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολλάται στη γυναίκα του, και θα ενώνονται και οι δύο σε ένα σώμα.

Γεν. 3,17    τῷ δὲ Ἀδὰμ εἶπεν· ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· […]

Γεν. 3,17   στον δε Αδάμ είπε: “επειδή άκουσες τη γυναίκα σου και έφαγες από το δέντρο, απ’ το οποίο σε είχα διατάξει να μη φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου· […]

Γεν. 3,21    Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.

Γεν. 3,21    και έφτιαξε ο Κύριος ο Θεός για τον Αδάμ και τη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε.

Γεν. 3,23    καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη.

Γεν. 3,23   και έδιωξε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από τον παράδεισο για να εργάζεται την γη, από τήν οποία προήλθε.

ΛΟΙΠΟΝ, καλείται γυνή επειδή γινόμενη έξ’ ανδρός. Εξού καί γούμαν τού μάν-μάνου = γυμάν = γυμάνου = γυμάνα = γή μάνα, η οποία αυτή έγινε εκ σπέρματος Ουρανού, κατά τήν ελληνική μυθολογική παράδοση. Μάνος = μάνδρος = μ.άνδρος = εμού-[Θεού] άνδρας-ανήρ-μαίανδρου-μάνου-ρήνα….

Περί ύπνωσης τά είπαμε, ότι έκανε εγχείρηση, μέ χρήση ναρκωτικών διά νά μήν πονάει καί νά είναι χάη-high ήτοι έν εκστάσει.

Οί δύο σάρκες γίνοντε δύο πώς; Μόνον μέ αγάπη, δίχως αγάπη είναι μηχανική ένωση ήτοι επαφή-αφή, συνεπώς, η μοιχεία, είναι απάτη, ώστε τό έσονται οί δύο είς σάρκα μία νά μήν λειτουργεί, διότι διά νά λειτουργήσει αυτόν πρέπει νά έχουν καλή προαίρεση καί συναίνεση οί δύο σάρκες αριστερόστροφη καί δεξιόστροφη, θετική καί αρνητική, εάν μία από τίς δύο δέν έχει αγάπης πρόθεση δέν γίνοντε οί δύο σάρκες μία, ούτε δύο σάρκες αριστερόστροφες η δεξιόστροφες ή θετικές ή αρνητικές έσονται είς μία, συνεπώς, δέν λειτουργεί ό πουστισμός εξού καί δέν αναπαράγει καινούργια ζωή αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη, θετική ή αρνητική, γυνή ή αρρέν-ανήρ-αντίστροφα ρηνά-ρηννά…

Μέ τήν αποποινικοποίηση τής μοιχείας προωθήθηκε η απάτη ώστε οί δύο σάρκες νά μήν έσονται μία, ήτοι απόρριψη καί εξάλιεψη αγάπης καί ομόνοιας αγάπης όχι χρήματος ή συμφέροντος.

Ό Θεός επιπλήττει τόν Αδάμαντο ώς μουνόπιστο-πουττόπιστο όπως λέμε είς τήν Κύπρον, διότι παράκουσε Τόν Πλάστη τούς γοητευμένος καί υπνωτισμένος υποβαλλόμενος από τήν γλυκύτητα τού μουνιού τής Εύας.

Ό Θεός χαχαχα, λέγει ότι έδωσεν αυτήν είς τόν Αδάμαντο, κάπως ανδροκρατία, επειδή έχει τά γονίδια τού; χαχαχα, ήτοι αντιφενιμισμός. Είπε δέ νά προσκολλούνται ήτοι είς μία σάρκα αμφότεροι καί αυτόν σημαίνει νά έχουν εγκάρδια αγάπη, φρόνηση καί αλληλοπιστία καί όχι αποποινικοποίηση μοιχείας.

Τώρα μάς διαχωρίζουν σέ γυναικοκτονία, ανδροκτονία, κιναιδοκτονία, ανθρωποχρωματοκτονία, ανρθωποεθνοκτονία καί ούτω καθεξής ώστε νά διχαζόμαστε σέ μικρότερες ομάδες αλληλοσυγκρουώμενες καί νά μάς νικούν ευκολότερα καί δή διά τής χρήσης έκαστης εναντίον τής εκατέρωθεν όπου δέν τής αρέσει καί δήθεν έχουν διαφορές καί τούτον επειδή έχασε ό άνθρωπος τήν αγάπη καί υπεβάτισε τήν αρεσκεία καλώντας τήν αγάπη ποιώντας ανευλάβεια, βλασφημία, παραχάραξη νοήματος καί σφετερισμόν διά δόλιας αντικατάστασης νοήματος, ότι η αρεσκεία είναι σώνει καί καλά αγάπη!…

Οί πλείστοι φόνοι συνζύγων γίνοντε λόγω σύν τώ χρόνω ή μνησιακίας μοιχείας-απάτης, όπου πολλές φορές φαίνονται ότι εξεπερνούνται αλλά δέν συμβαίνει ή αναζωπυρώνονται όταν υπάρχουν οικονομικά καί άλλα προβλήματα είς τήν οικογένεια ή είς τό ανδρόγυνον. Τό χρήμα μπορεί νά σού προσφέρει διασκεδάσεις καί συμφέροντα νά λησμονήσεις τήν μοιχεία, αλλά άμα φύγει καί αυτόν καί έρθει οικονομική κρίση, τότε επανέρχεται η μνησικακία τής Τιμής καί όλα πηγαίνουν μπάχαλο έως καί φόνου, ενώ άλλοι φόνοι γίονται διά τό χρήμα, τό ψεύδος καί τήν Τιμή εξ’ αρχής ή καθ’ οδόν.

Εάν ήταν ποινικό αδίκημα η μοιχεία μέ απώλεια άλλων δικαιωμάτων, παιδιών καί πληρωμές, τότε θά αποφεύγοντο έστω τό 50% καί τό 50% τών φορών κάθε μοίχου καί μοιχαλίδος, τώρα εάν δέν αντιλαμβάνεστε τό χάος τής Λογικής Ευταξίς τής τζιάζ όπου τήν λέγω καί Αναρχική έν Τάξει Αλήθειας, δέν μπορώ νά παίζω καί είς τό Δημοτικό Σχολείο καί είς τό Υπερδιαστημοπλοιοϋπερπανεπιστήμιο, ή μάλλον τό κάνω διά τούς δεύτερους όμως περισσότερον, διότι είναι μέρος τής υπέρβασης ευφυίας καί όχι τής εκβλάκωσης προς απάτη, μοιχεία, απώλεια καί προϋπερπεριφρόνηση καί προϋπερπεριγέλαση Ηθικής μέ τηλεπαιχνιδούρες καί τά λοιπά…

Η τζιάζ συνεχίζεται, είς τόν κατωτέρω σύνδεσμον είς τήν σελίδα 280 είς τό κεφ.99 [ http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1965_1_009.pdf ]αναφέρεται ό όρος Εχθρικός Νόμος, ενώ αυτόν τό γεγονός ήτοι τόν όρον εχθρικός νόμος δέν τόν αποδέχεται τό δικαστήριον καί ό δικαστής αυτεπάγγελτως ή βάσει Νόμου, αλλά συνάμα επιβεβαιώνεται έκ τού Νόμου η αναίρεση τού Νόμου καί η Παρανομία έκ Δικαστών, Δικαστηρίων καί Νόμων καί η γ@μημένη η fiction-μυθοπλασία, εξαπάτηση καί ψευδαίσθηση τού νόμου η οποία δέν αποδέχεται τά Γεγονότα διότι τά Γεγονότα αναιρούν, καταρρίπτουν καί Δικάζουν διά τού Κοινοδικαίου νόμους καί αυτόν έν μέρει έστω καταφέρνετε σέ μικρές δίκες οί οποίες είναι μεγάλες, όπως καταφέραμε διά τίς μάσκες τού κορωνοϊού πεντέξη άνθρωποι είς τό Δικαστήριον Αμμοχώστου ώστε ό Δικαστής νά μάς διώξει νά φύγουμε άρον άρον καί νά κλείσει τήν υπόθεση, ενώ τήν ίδια ώρα άλλοι χρεώθηκαν μέ πρόστιμα 500 ευρώ, ήτοι απομονώνουν τίς περιπτώσεις διά νά μήν έχει τό Υπεράνω Νόμου ή νομοθετήματος ή νομικιστίματος Γεγονός υπερισχύουσα Δεδομένη Καταλυτική Δύναμη καί νά ρίψει νόμους. Προσπαθώ νά σάς εμπεδώσω αυτήν τήν Διαντίληψη καί σάς εξεφεύγει, συμβαίνει καί σ’ εμένα ώρες ώρες καί τό δύσκολον είναι πώς νά τήν συναρμονίσεις ώστε νά συρρίψεις όλους τούς νόμους όπου υποστηρίζουν νόμους διά νά νικήσουν Γεγονός τό οποίον κατάρριψε έν Δικαίω νόμους!

Τήν επόμενη φορά είς τό δικαστήριον ερωτάτε τόν μέ αγαθότητα νά σάς ερμηνεύσει τόν όρον εχθρικός νόμος καί εάν σάς ειπεί δέν υφίσταται παρουσιάστε στοιχεία, καί εφόσον χρησιμοποιείται σέ μία ή περισσότερες νομοθεσίες τούς, σημαίνει ισχύει καί τό αναγνωρίζουν καί μπορείτε νά χρησιμοποιείσετε τόν όρον όπου καί όποτε θέλετε. Ό Δικαστής προφανώς θά σάς ειπεί ότι δέν υφίσταται τέτοια περίπτωση καί όρος νομικός ήτοι ό όρος εχθρικός νόμος, αλλά από τό 1965 μ.Χ. είναι θεσπισμένος είς τήν Κύπρον, δέν αποκλείεται νά τόν καταργήσουν ώς νόμον εάν τούς πειράξει αλλά δέν μπορούν νά καταργήσουν τόν όρον ώς Γεγονός διά νά υποστηρίξει Αληθείας Γεγονότα!

Εάν είσαι τής τζιάζ αναρχικής σουρεάλ κβαντικής ζωντανής αλγοριθμικής-[άλγους ρυθμός, ναί έτσι είναι θά τό αναλύσουμε άλλη φορά, χαχαχα] Διαντίληψης υπερβατοευφυιοδιαστημοπλοιοπανεπιστημιακής Ελευθερίας, συναισθάνεστε τί εννοώ καί συνειδητοποιείτε πώς κατάρριψε όλους τούς σιωνορωμαϊκούς νόμους Ό Χριστός, όλους τούς σιωνοκακοαθηναϊκούς ό Σωκράτης, αντιστοίχως ό Βούδας κ.ο.κ., αλλά Ό Χριστός τούς κατάρριψε έν πράξει μέχρι θανάτου καί προγνώριζε ότι θά καταστραφεί μέ αυτόν τόν τρόπον καί δή μέ εξευτελισμόν από τό μίσος τούς πρός τό Γεγονός όπου τεκμηριώνει πέραν πάσης αμφιβολίας τό Γεγονός. Ό δέ Σωκράτης καταδικάστηκ επειδή τόλμησε νά διασπείρει τό Γεγονός Τού Ενός Θεού…

Συνεχίζουμε μέ περισσότερη τζιάζ από John Colt.trane-[train] A Love Supreme = Love Supreme Court of Facts = Fuckts!!!!

Τό γεγονός είναι τεκμήρια εναντίον τού νόμου ό οποίος δέν γνωρίζει τά γεγονότα, δεν προνοεί τά γεγονότα, δέν αναγνωρίζει τά γεγονότα, δέν έχει ψυχή καί πνεύμα νά κρίνει τά γεγονότα, δέν γνωρίζει όλα τά γεγονότα καί τήν κάθε πρωτόγνωρη ή μή λεπτομέρεια καί δέν αναγνωρίζει τό γεγονός ώς τεκμήριον υπεράνω τού νόμου όταν αυτό τεκμηριώσει ότι είναι υπεράνω τινός νόμου ή περίπτωση έν τώ νόμω καί διά νόμου καί τό Γεγονός τής Άγραφης Αλάνθαστης Δικαιοσύνης, διότι πού είδαν γραμμένη τήν Δικαιοσύνη; Καί ποίος νόμος είναι ανώτερος από τό Κοινοδίκαιον τής Ηθικής; Νά μάς τό τεκμηριώσουν μέ τεκμήρια γεγονότων καί συναπτών αποτελεσμάτων μή σήψεως τής κοινωνίας δηλαδή τής ψυχής τής κοινωνίας η οποία είναι η Κοινοηθική.

Ένα γεγονός δύναται νά αποδείξει ότι ένας νόμος είναι ηλίθιος μέ εγκληματικός. Ένας γεγονός μπορεί νά αποδείξει ότι ένας νόμος είναι εχθρικός πρός τήν ψυχή, τήν ζωή, τό σώμα, τόν άνθρωπον, μέ εσκεμμένη εχθρότητα πρός τινούς ανθρώπους καί εσκεμμένη εύνοια πρός συγκεκριμμένους αμφιανθρώπους μέσω διαδικασιών καί μυστικών συνομωσιών σέ μυστικές συζητήσεις καί ομώσεις-όρκους, υπακοές, αλληλοϋποστηρίξεις, ώστε νόμος νά υποστηρίζει τήν κοινωνική καί διακοινωνική εχθρική ανομία-μαφία-αντιανθρώπινη εξάλειψη καί μετάλλαξη. Ό νόμος είναι ξηρός τό Γεγονός είναι Αειθαλλερόν = Αειζωντανόν καί Ό Νόμος Θεού καί Κοινοδικαίου είναι Χλοερά Ευθαλλερά Αεισύμπαντα Ζωής. Ό όρος εχθρικός νόμος είναι μία αυτοαναγνώριση τού νόμου διά τήν ανομία τού νόμου καί τό ψεύδος, τόν δόλον, τήν εξαπάτηση, τήν εσκεμμένη ψευδών παραστάσεων-αφηγήματος-διηγήματος-αρχής τού νόμου-[υπερανομίας ασέλγειας σέ ψυχή, σώμα, άνθρωπο, ζωή & Διάταξης Νόμου Θεού Τροφικής Αλυσίδος μέ ισορροπία ής σοφίας εποίησεν]. Νομός = Αγάπη!… Γεγονός = Νόμος Αγάπης!…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου