Breaking

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Νά σού πώ καί τ’ άλλο τό “κουφό”;….Θυμά,σαι τόν Πόμπο τόν Πόν.τιον;….

Share

Νά σού πώ καί τ’ άλλο τό “κουφό”;…. Θυμά,σαι τόν Πόμπο τόν Πόν.τιον;….

[στήν εικόνα εξωφύλλου ό Πόμπος ό Πόντιος ό Ποντικός ό ποντισμένος-βυθισμένος τής Πόντιας-Γέφυρας Κβαντοπύλης υπάκουσε τόν πατέρα τού στόν καφενέ που τού είπε πρίν 30 έτη στό ανέκδοτον-ανέκδοτη κβάντα: πήγαινε γυιέ πόξω που τό σπίτι μάς νά δείς άν έρχομαι, βεβαίως ό Πόμπος εδώ κρυφοκοιττάζει εάν θά έρθει πρώτος αυτός ή ό πατέρας τού…. καί σάς τά έλεγα η Ποντιακή Τρέλλα είναι Υπερμεταφυσική Κοσμικοποιημένη, αλλά πού ν’ ακού,σε τέ ….      ] αλλά τ α΄χρώ, αίματα άλλα λέν —- έ;  ] δερβίσ,ικος χό.χω.ρός —————ξερο,σφύρ, εί …——…..,,,,——

Σού είπα θά πεθαίνουν αεροπόροι στόν αέρα, στό είπα πολύ πρώϊμα θυμάσαι; Εντούτοις, δέν τό έπαθε κανένας αεροπόρος τής πολεμικής τούς αεροπορίας παρότι εμβολιασμένοι, γιατί άρα γές; μίστερ γές;… Πέθανε στόν αέρα ένας τής τζιακάρτας πολιτικός αεροπόρος, όχι καί πολλοί, αλλά πέθαναν πολλοί στό έδαφος, τά στοιχεία τά είδες φαντάζομαι…

Η άλλη απορία ήταν πώς θά αφήσουν αυτούς που χρειάζονται δούλους τεχνολογίας καί άλλων εργασιών ειδικών που δέν είναι όλοι μάς ειδικοί καί ταλαντούχοι, τούς επέλεξαν ναί αλλά όχι όλους νά μήν βάλουν θανατηφόρες δόσεις εμβολίων… σωστόν;…. Εκτός καί εάν η συνοπτική συνστρατευμένη οργανωμένη συνωμοσία τούς είναι πέραν πάσης φαντασίας μάς !

Τρέχει τό πρόγραμμα εμβολίου κανονικά όπως Q Run ή Qu Ran, χρόνια πρίν τ’ ονόμασε ό βαάλας μπαχομέτης…
Τρέχει τό θρομβεμβόλιον, τρέχει ό κόλπος εγκεφάλου, τρέχει συντρέχει η καρδιακή προσβολή καί έμφραγμα, συντρέχουν καί τ’ άλλα, αλλά τά εξ.υπνάκια συντρέχουν μ’ έναν κλίκκι καί οί αντισυχνότητες που τά παγοεξουδετερώνουν σ’ αναμονή ή τά εξοντώνουν εί δυνατόν πλήρως ή τά μετατρέπουν σέ αφοδεύματα καί εφιδρώματα καί κατουρήματα… όπο τέ θέλουν σ’ όποι,ους θέλουν… κατά.λαβες… έχουν τό φάρμακο έχουν καί τό αντιφάρμακο, έχουν τήν οχιά έχουν καί τ’ αντίδοτο τής…

Τούς θεωρείς λίγους σ’ αυτά; Κι’ άν σού εί.πώ ότι έχουν τίς οχιές από τό 1940 έως 1970 μ.Χ. καί έψαχναν τά αντί.δοτα μή,γαρίς καί τούς εξ.εφύγει η κατά.στάσις;;;;

Νά στό ει.πώ άλλως πώς. Έχουν τά ηλ.εκ.τρο.νικά έχουν καί τά αντί.ηλ.εκ.τρο.νικά, τόν ου,τώ καλουμενον ηλεκτρονικόν πόλεμον ή,τοι πόλεμον εναντίον τών ηλεκτρονικών μέ ηλεκτρονικά αντιηλεκτρονικά συχνο.τικά συν.στήματα απο.στήματα… ! ! / ?!

νικάν αντί νικάν ! ανά,γνωσε τό κα.,ί ιαπωνικά δηλα.δή αντί.στροφά νακίν ιν.τά νακίν !

πε.τάει τ’ αερό,πλανον εξ,επε,τάει τ’ αερό.πλάνον / πετά.ει ό πιλό.ττος εξ’, επε.τά.ει ό αερό….πόρος καί σαρώ.νει ό Σαρω,νικός απ.ό τόν Πόρον !

ελευθ.ερούται ό μικρο.ψηγμο.μικρο.κυκλωμένος απ/έξ’, ελ.ευ.θε++++ ρούται ό μικρός τού ψήγματος μικρός κυκλωμένος στό σωμάψυχ,όν ! ! .>

τρέχει σταματάει [] σταματά.ει τρέ.,χ.ει !

βρέχει ξεβρέχει ξαναβρέχει ξαναξεβρέχ.,,, εί …,,,

ανά.βει σβύν.ει /,> σβύ,νει αν.άβει η λάμπα/λαμψ ας

παί.ζω ξε.παίζω εξ,ανά π.αίζω εξ…ανά εξ’ , ε, παίς ζώ …. !

σέ τρελλαίνω σέ ξετραιλλένω αλλά σέ ξανά ξετραιν.λένω μέ τό νά σέ εξετρελέν ω !

πόσον πώς όσον θ’ αν,τέξεις θά εφ’ ησυχάσεις θά κουρα.στείς, θά κορ. εστείς, αυ.τά ε.αυτά ό,που δέν πρέ,πει νά καμο.πάθεις…

κβαντίζω ξε.κβαντίζω ανα,κβαντίζω ανά..,,, [ε]ξε κβ,ά, ντί.ζω … ό “παπάς” κατ’ απ’ ό,λα τά χά,ρτιά τής επαν,εκκίνησις παύσης ανάπαυσης μετ, επαν, εκκίν, ησίς… ,

κουάρκ ξε κου,άρκ[ark] α.ανακούαρ,ξ,,,,

[άν.τέ νά ι.δώμεν Ελλην.άρα θά επανά,στήσεις, σηκώ πάνω κάτσε πάνω φτάνει…]

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου