Breaking

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Ώστε χάνεται το νερό όπως χάνεται το χρήμα, και πού πάει;…

Share

Ώστε χάνεται το νερό όπως χάνεται το χρήμα, και πού πάει;…

Ώστε όλα χάνονται!

Ένας τραπεζίτης κάποτε μού είπε όταν χάνεται το χρήμα κάποιος το εισπράττει. Συγκοινωνούντα δοχεία και το ισχυρότερον απορροφά τά υπόλοιπα.

Χάθηκε Η Ηθική,,,, χάθηκε το χρήμα, χάθηκε το ύδωρ, χάθηκε το καύσιμο, χάθηκε το προϊόν, χάθηκε η Αλήθεια, ήρθε η πανδημία πανδημιών, επιδημιών, ψευδοεπιδημιών, ασθενειών, αρρώστειων, νόσων, χάθηκε ό μπούσουλας, θα χαθεί και η παγκόσμια ειρήνη; Έρχεται το χάραγμα, που είναι «ευλογία» που θα επαναφέρει τά πάντα οπίσω διά της όπισθεν…

Πού πάει το νερό;…

Εξατμίζεται και τον Χειμώνα θα έχουμε υπερπανδημία Καταιγίδων, Πλημμύρων, Χιονισμού, Παγετωνισμού;…

Δηλαδή το Θέρος-Καλοκαίρι θα έχουμε Λειψυδρία και τον Χειμώνα Υπερπλημμύριση ποταμών, θαλασσών, καταρρακτών;…

Θα έχουμε να πιούμε όσον θέλουμε τον Χειμώνα και τίποτε να πιούμε το Θέρος;…

Και τότε θα αποθηκεύεται σε Υπερυδατοφράκτες το υδωράκι και διά να λάβεις αυτόν το δωράκι θα πρέπει να έχεις χαραγματάκι μετρήσεως-μετρητή;…

Μήπως άνοιξε η γή και το κατάπιε;…

Πάντως η Αποκάλυψη μας λέγει ότι θα υπάρχει λειψυδρία, στέρεψη και στείρωση ποταμών, χάος… σε διάφορα σημεία, ερυθροποίηση ύδατος, ήτοι πανδημία τινής όξυνης ερυθροφύκης, ηθελημένως ή αθέλητως από τά κόλπα των στάρλινγκ δορυφόρων, 5G, χαραγμάτων, κατάρες και καταρροές έκ Θεού!…

10-11 καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· 11-2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 11-3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου-[μπορεί να είναι τρείς εάν θέσουμε υπόψιν ότι ούτε ό Ιωάννης απόθανε ακόμη 10-11 καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.], καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. 11-4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι. 11-5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θέλει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 11-6 οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν

καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα-[όπως αναφέρεται είς το κεφάλαιον 16] καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. 11-7 καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 11-8 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος-[Ισλάμ και Σατανοσιών ως θρησκείες είς τά Ιεροσόλυμα και Η Τρίτη Θρησκεία Ό Κύριος ός Ενσταυρώθην, πιθανή εξήγηση…], ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 11-9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν-[παράδειγμα, λαός Τούρκος, φυλή Δανός Έλλην ή Ελληνοβουλγαροσκύθας, γλώσσα γερμανική, έθνος ήτοι έθιμα Ισλάμ ή παγανοαιδοία π.χ. …] τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ-[ώρας 84 = 12 = 3 και 84+το αντίστροφον 48 = 142 = 7], καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα. 11-10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11-11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 11-12 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αὐτοῖς· ἀνάβητε ὧδε. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 11-13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τοῖς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά-[7 ξανά =77 & 14 & 142+7+7=156/12 =13 ενώ 12Χ12 = 144 ό σημαδιακός αριθμός της Αποκάλυψης], καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 11-14 ῾Η οὐαὶ-[ού = ούκ-ούχ αεί Δευτέρα περίοδος; Και έρχεται η Τρίτη Περίοδος, του χαράγματος; Είπαμε διά τις τρείς περιόδους 3,5 ετών ήτοι 10,5 έτη, το είπε και μία προφύτισσα Μοναχή προσφάτως. Πρώτη περίοδος τά εμβόλια, δεύτερη περίοδος η δίκαση και έλεγχος προφυτών και η τρίτη ό Αντίχριστος, από το 2019 έως 2029 δέκα έτη και 0,5 το 2030 ήτοι 2030,05 μ.Χ. έτος, πιθανότητα… ] ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἰδοὺ ἔρχεται ταχύ. 11-15 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαι· ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 11-16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι-[δεν αναφέρει εδώ τά 4 ζώα] οἱ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, οἳ κάθηνται ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ

11-17 λέγοντες· εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας, 11-18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 11-19 Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης Κυρίου ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

Βεβαίως πρέπει να το συνδυάσετε ειδικώς με το κεφ. 22…

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 16-2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 16-3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ. 16-4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα. 16-5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος· δίκαιος εἶ, ὀ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας· 16-6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσι.-[16-6 = 166 καί αντιστρόφως ό άνθρακας 661 σημειώστε τό αυτόν ήτοι ό άνθραξ μ’ έναν ηλεκτρόνιον, 166=13=4]] 16-7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος· ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου-[οί πρεσβύτεροι τουλάχιστον μεταξύ άλλων όπως είς το κεφ. 11]. 16-8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους, 16-9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας,-[αφού συνάγετε τον άνθρακα με μηχανές μεταξύ άλλων και δεν λειτουργεί ως ασπίδα, απορρόφηση και φίλτρον επιεικειοποιήσεως της ακτινοβολίας;] καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 16-10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου-[πέραν του ενός τά θηρία, συνθηρία, βασιλεύοντες], 16-11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 16-12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 16-13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· 16-14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος 16-15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 16-16-[=32 καί 16 = 11 καί 66, καί 1616 = 1111 & 6666 = στίχοι Κορανίου καί όνομα Αλλάχ αραβιστί ώς όφις καί σ’ άλλες περιπτώσεις ώς Θεός; Ός εκδιεξάγει τόν πόλεμον εβραϊστί Αρμαγεδδών; Τροφή δι’ έρευνα…] καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδδών. 16-17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε. 16-18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 16-19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη-[μεταξύ άλλων συμβολίζει τις τρείς θρησκείες Ιεροσολύμων και την πιθανή διαχώριση τους έκ σεισμού;], καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.-[Φαίνεται εδώ ότι όσα κάνουν οί προφύτες είς το κεφ. 11 τά κάνουν εδώ αγγέλοι σε συνεργασία, και όπως βλασφημούν τους προφύτας βλασφημούν και Τον Θεόν, διότι μία γνώμη Θεός και προφύται και μία γνώμη ειδωλολάτραι και σατανισταί]…

16-20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε-[καταποντίσθηκαν; Διότι και το ύδωρ ωσάν νά άνοιξε η γή καί τό κατάπιε με αυτά όπου συμβαίνουν είς τρέχον χρόνον παγκοσμίως;], καὶ ὄρη οὐχ εὐρέθησαν-[ασπούμε θα χαλάσει από υετούς βροχοτσουναμιών; Και άμα τά όρη πίψουν και διασκορπισθούν καί επιχωματώσουν τις θάλασσες πάσα νήσος έφυγε;… Και εάν συνάμα πολλά ύδατα εξατμιστούν και μετά παγετωνοποιηθούν τότε ευκολότερον πάσα νήσος έφυγε;], 16-21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα.-[Λέτε να βιώσουμε κατακλυσμόν;]… Διότι είπαμε, το ύδωρ εξεφανίζεται ως διά μαγείας και εάν εξατμίζεται, τότε υετός πλημμυρώδης επιστρέψη…

Παναγιώτης Δίας

Αίρ ή αΐρ-[ρία, ίαρ = ear = air = έαρ και έαρ και αήρ και here & hear και από ήχος και h+ear = rea = ρέα ήτοι ιαχή η γυνή Δία η Ρέα, swear = σού/σύ έαρ, head = he ad, hertz, earth ear+th και αρούρα, αήρ τόπος και αυτί Θεού ή γής = 111 με πυθαγόρεια αριθμοσοφία = 666 = ΧΞΣ = πνεύμα

Αλλάχ = συχνότητες βάσει γραφής και ξι = ξ = ξιιιιιιιιι = 6666666…  = ευθείες. Άνθρωπος σε ανάταση 11 άνω τά χέρια και 11 κάτω τά πόδια ή εβραϊστί 66 και 33 κάτω…

Βαβυλώνα = βαβ = 6 = εξ = Εξυλώνα Εξυλώνα Εξυλώνα = 666 = εκ σύ λώνα = εκ σύ λωλός = μώρος λόγω σού. Και εξυλώνω.  Και τρία ξύλα = ραβδία = τρία εξύλα = 666 = ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον  = 111 ή ΙΙΙ = 666. Ελληνιστί το έξη ή βάβ και βαού = βαωμένος και βούς και βαόυ και εύα = έβα άβα = 121 αντί 212 = 333 = 9… βαβ σκύλος και δαγκώνει… βαβυλώνα και βαουλώνα = βους λώνα εποχή βού και βαάλ και βάλανος δράκος…

Συχνότητες ξ όνομα Αλλάχ = Ελλάχ = Ελλάς. 6666 = εξ = έξοδος = θα ελέγχει με συχνότητες

Έφυγε το πνεύμα και το έφερε Ο Χριστός

Πότε έρχεται πνεύμα; Μόλις δημιουργηθεί έμβρυον;

Πνεύμα = πνοή = αναπνοή = αήρ = οξυγόνο = 112

Το σώμα θέλει πνεύμα να μείνει ζωντανό, οξυγόνο πνεύμα,

Το πνεύμα ζη σε ζωντανό σώμα αλλά και σε μη ζωντανά αφού πάει και σε πέτρες, ποταμούς και άλλα, μήπως είναι ζωντανά;

Κατοχή πνεύματος άλλου πνεύματος σε σώμα

Πνεύμα μόνον του

Το πνεύμα χρειάζεται αναπνοή;

Το οξυγόνο χρειάζεται να αναπνέει;… είναι τότε ζωντανό;

Η άλλη περίπτωση, εξωσωματική και το σώμα ακόμη ζωντανό για λίγο μόνον; Και μετά έρχεται ξανά μέσα, μένει ακίνητο χωρίς πνεύμα το σώμα ωσάν μηχανή…

Θα κάνει μηχανή να ζωντανέψει ήτοι να κινείται ως ζωντανός άνθρωπος ή να έχει πνεύμα ήτοι μηχανή ν’ αναπνέει; Μά ήδη είναι τέτοια η μηχανή αυτοκινήτου η οποία πνίγεται και εξεπνίγεται, καταναλώνει καύσιμο και χρειάζεται οξυγόνο ή τηρεί κίνηση…

Από πού έρχεται το πνεύμα; Δεν μας είπε Ό Χριστός ή μήπως μας είπε και δεν το εννοήσαμε;

Εφύσησεν πνεύμα είς τον πρώτο άνθρωπο άρα τέ και σε κάθε άλλο είδος και το ένα πνεύμα γεννάει το άλλο είτε με δύο γονείς είναι κλωνοποιημένο;

Εβραϊστί 6 = 1 Ελληνιστί και αντιστρόφως, ήτοι 16 = & 11 & 66 και 61+16=77-[διατί σού τά λέγω αυτά; άμα ιδείς τά σχόλια επέστρεψε καί αντιλήφθου διατί τά κεφ. 11 & 16 αναφέρονται σέ όμοια γεγονότα είς τήν Αποκάλυψη, όπως καί τό 11 είς τό διπλάσιον τού 22 καί σέ άλλα κεφ. τά διπλάσια όμοιας ή συνεχόμενης μυστικής καί φανερής αναφοράς] ίδε τυχαία σχόλια στο άρθρον:

Ώστε τον γνωρίζεις ΚΑΛΑ τον ΧΞΣ; Σηκώνω τάς χείρας υψηλά, σηκώστε τις και εσείς είς τους αριθμούς!…

[[[

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου