Breaking

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Διατί φιλελεύθεροι γίνοντε ώς διά μαγείας Μουσουλμάνοι;…

Share

Διατί φιλελεύθεροι γίνοντε ώς διά μαγείας Μουσουλμάνοι;…

[Είς τήν εικόνα εξοφύλλου υπάρχει το χξς καί αραβιστί τό Χι ώς διασταυρούμενα σπαθιά = Ισλάμ καί Σατανοσιωνιστές αδέλφια δίδυμα όπως αυτοπαρουσιάζονται είς είς τό I pet goat III = 6 pet goat 666 = 6666 στίχοι Ισλάμ & I pet goat II = 6 pet goat 66 = 666, τό ξ εξαπλωμένον οριζόντια καί τό ς ώς ένας πεπεροκαρπός. Ελληνιστί ανάγνωση από αριστερά πρός δεξιά καί αραβιστί όπως τ’ αδέλφια τούς οί σατανοσιωνιστές από δεξιά πρός αριστερά ήτοι αντίστροφα μέ πορεία τής γής καί όσα είπε Ό Χριστός καί από αριστερά πρός δεξιά γράφει: είς τό όνομα τού Αλλά+χ διασταυρούμενα ξίφη! Ό νοών νοείτο, πολύ βαθύς ό αποκρυφισμός-μυστικισμός σατανά τού Ισλάμ, τούς παρεξηγήσατε διά απόνηρους βλάκες τούς μυημένους Ισλαμιστές.

Ό μήτσος τής τάτζιης, ό μασ.όνος τής διπλανής πόρτας, ό κομμουνιστής, ό πούστης, ό φασίστας, ό αιρετικός είναι είς τήν ίδια φατριά μέ τό Ισλάμ, νά διατί τό προωθούν, χαχαχα! Γνωρίζετε σέ τί συμφωνούν; Ότι Ό Χριστός δέν είναι Θεάνθρωπος Υιός Θεού αλλά άνθρωπος, οί εβραίοι τόν απορρίπτουν τελείως, οί δέ Ισλαμιστές δήθεν τόν σέβονται, επειδή έπρεπε νά γίνει έτσι διά νά κάμουν τότες τούς αμόρφωτους Χριστιανούς σέ αιρετικούς καί επειδή πολλοί Άραβες λάτρευαν έκτοτες τόν Μέγα Αλέξανδρον καί ώς θεόν ή ωσάν νά είναι θεός, επειδή σύν τοίς άλλοις μετέφερναν από γενεά είς γενεά ότι έχουν αίμα Ελληνικόν από τήν εποχή τής κατάκτησης τών εδαφών τούς καί πρίν ακόμη, οί εβραίοι σατανιστές σκαρφίστηκαν νά γράψουν τό ανήκουστον ότι ό Μέγας Αλέξανδρος είναι Μωαμεθανός, πρίν κάν υπάρξει τό Ισλάμ καί χωρίς καμμία κοινή προσέγγιση διαντίληψης, αλλά εάν υποθέσουμε ότι ήταν ειδωλολάτρης τότε έχουν κάποιον δίκαιον;;;; Μά ήταν σχεδόν όλοι πολυθεϊστές τότες!

Αυτόν όπου έκαναν οί Μωαμεθανοί σατανοσιωνιστές είναι νά μιμηθούν τίς στρατηγικές δεσποτείες καί επιβλητικές διά σφαγής καί φοβέρας αυταρχικότητες τού, διά τίς οποίες καί στρατιώτες τούς αντέδρασαν. Άλλωστε είς τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών παραδέχονται πώς ό,τι επέτυχαν τό έμαθαν από παρατηρήσεις σέ άλλους λαούς άλλοτε πανίσχυρους, καί ό νοών νοείτο καί πρέπει νά μελετήσει καί ερευνήσει τήν Ανεπανάληπτη διχόνοια καί αλληλοσφαγή τών υπηκόων τού κάθε πρώην στρατηγού τού από τόν κάθε άλλον στρατηγόν τού Μέγα Αλέξανδρου, πικρές αλήθειες όπου πάντοτε έλεγα καί τώρα μαθαίνουμε στοιχεία όπου μάς αφήνουν σύνξυλους!

Πόσα έτη φωνάζω ότι τά αραβικά είναι ελληνικά; Ότι προέρχονται από τήν γραφή που καλείται βυζαντινή μουσική; Οί άραβες είχαν ιερογλυφικά. Τά γράμματα τών αράβων καί εβραίων είναι παραφθορές, εξελίξεις καί ομοιότητες τής Γραμμικής Β΄καί δή τής Γραμμικής Α, μέ τούς άραβες νά τά προσκαμπυλώνουν όπως οί Ελληνοβυζαντινοί Ψλαμωδοί!!!! Πόση Αλήθεια καί Ιστορία μάς έκρυψαν; Γνωρίζουμε τά ψεύδη τών αιρέσεων καί αλλαγής Ιστορίας στήν Ευρώπη επειδή μαθαίνουμε τίς γλώσσες τούς καί βλέπουμε που καλούν λατινικές ολοφάνερες Ελληνικές λέξεις! Πόση Ιστορία μάς έκρυψαν, άλλαξαν, έκλεψαν; Ό Εβραίος Γλωσσολόγος Ιωσήφ-Τζιόσεφ Γιαχούντα τό είπε καί τόν εξαφάνισαν, αλλά όλα θά έρθουν στό φώς, τό είπε καί θά γίνει Ό Χριστός!!!! Ποίοι σκότωναν τούς Νεομάρτυρες; Οί Νεοεβραιοσιωνιστές Μωαμεθανοί! Καί ποίοι θά σκοτώνουν τούς Εσχατομάρτυρες; Όλοι, όλες οί κλικες τού σατανά μαζύν]

Ματθ. 14,27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

Ματθ. 12,50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφός καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

Η απάντηση:

Ματθ. 12,22 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ βλέπειν·

Ματθ. 12,23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς Δαυΐδ;

Ματθ. 12,24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰμὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων.

Ματθ. 12,25 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται.

Ματθ. 12,25 Γνωρίζων δε ολοκάθαρα ο Ιησούς τας πονηράς αυτών σκέψστους είπε· “κάθε βασίλειον, που έχει διαιρεθή εις αντιμαχομένας παρατάξεις και περιπλέκεται εις εμφύλιον πόλεμον, οδηγείται εις την ερήμωσιν. Και κάθε πόλις η οικογένεια που έχει κομματιασθή εις φατρίας, αι οποίαι αλληλοπολεμούνται, δεν θα σταθή, αλλά θα πέση και θα συντριβή.

Έκτοτε τοιαύτα έκανε είς τούς ανθρώπους ό διάβολος, ώστε νά τούς καταστρέψει καί συνάμα νά τούς υποτάξει μέ τόν μέν ή δέ ή άλλον τρόπον τινάν!… Έκτοτε αυτά ίσχυαν έν Ελλάδι από π.Χ… περισσότερον από αλλαχού!…

Ματθ. 12,26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;

Ματθ. 12,26 Και εάν ο σατανάς διώχνη τον σατανάν, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειόν του έχει διαιρεθή εις αντιμαχόμενα κόμματα. Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να σταθή η βασιλεία και η εξουσία του;

Προσέξετε Προσέξετε εδώ! Ό σατανάς δέν διώχνει τόν σατανά, αλλά συνάμα ό σατανάς από κάθε κόμμα, θρησκεία τού, ιδεολογία τού, υποτακτικόν τού, ελεγχόμενον τού, βάζει τούς ανθρώπους νά αλληλοσκοτώνονται καί αλληλοκαταστρέφονται ώσπου έν τέλει νά καταστρέψει πάν καλόν καί νά ενώσει τούς πάντες καί πάν θρησκεία καί κόμμα καί γνώμη είς μίαν σατανική Αντίχριστη γνώμη-συναγωγή-μασ.ονία-υπόκυψη λατρεία. Ό φιλελεύθερος άσωτος ενώ απορρίπτει Τόν Χριστόν ότι είναι σκληροπυρηνικός τής Ηθικής μέ ευκολία γίνεται Μωαμεθανός όπου είναι θρησκεία Υπεραυταρχική καί εάν φύγεις από αυτήν φονεύεσαι όπως ισχύει καί είς τήν μασ.ονία, θυμάστε πόσα σάς έγραψα ότι είναι τό ίδιον καί τό αυτόν; Ότι σατανοσιωνιστές ίδρυσαν τόν Μωαμεθανισμόν μέ τούς 6666 στίχους όχι τυχαία, διότι 666 θά ήσαν ολίγοι. Ότι τό I pet goat III μάς τό ομολογεί ολοφάνερως! Όταν πρώτη φορά διάβασα ότι ό Χίτλερ ότι η θρησκεία όπου πρέπει νά επιβληθή είναι η Μωαμεθανική καί ενώ ήξευρα ότι είναι σατανοσιωνιστής τών ρόθλυκων, τότε είπα, νά μά στάς, η θρησκεία τού σατανά! Τά δαιμόνια μέσα είς τούς ανθρώπους λένε πρός τούς ανθρώπους όχι είς Τόν Χριστόν είναι σκληρόν ενώ είναι ψεύδος διότι σού λέγει κάνε ό,τι θέλεις, αλλά θά λάβεις μετά θάνατον τήν δίκαιη ανταμοιβή καί εάν θέλεις Μετανόησον πρό θανάτου, πρίν είναι αργά!… Ό Μωαμεθανισμός όμως είναι αυταρχικός κακός καί ενώ οί φιλελεύθεροι τόν χλεύαζαν μέ μιμήσεις εμετού μετά γίνοντε χωρίς ν’ αναγνώσουν τό Κοράνι Μωαμεθανοί καί συνάμα απορρίπτουν Τόν Χριστόν χωρίς νά αναγνώσουν τά Ευαγγέλια! Πώς απορρίπτεις τόν μέν χωρίς ανάγνωση καί υποτάσσεσαι είς τόν δέ χωρίς ανάγνωση καί ενώ ό δέ είναι χειρότερος σέ τυραννία καί αυταρχικότητα ή όντως τυραννικός καί αυταρχικός, ήτοι αυτά όπου ψευδοκατηγορείς καί ψευδομαρτυρείς διά τόν Μέν!…

Ματθ. 12,27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβαλοῦσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν.

Ματθ. 12,27 Και εάν εγώ βγάζω τα δαιμόνια, όπως σεις λέγετε, με την βοήθειαν του Βεελζεβούλ, τα πνευματικά σας τέκνα με την δύναμιν τίνος τα βγάζουν; Διατί δεν τους κατηγορείτε; Δια τούτο αυτοί θα σας καταδικάσουν δια την μοχθηρίαν σας και την υποκρισίαν.

Ματθ. 12,28 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ματθ. 12,29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.

Ματθ. 12,30 ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.

Ματθ. 12,31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις·

Ματθ. 12,32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.

Δέν συγχωρείται ό βλασφημήσας Τώ Αγίω Πνεύματι ποτέ; Θεός γνωρίζει! Θέλω νά πιστεύω ότι εννοεί ότι δέν συγχωρείται εφόσον δέν Μετανοήσει καί νά τό συνδέσω μέ τόν στίχον 41 όπου αναφέρεται ότι επειδή Μετανόησαν τούς αφέθηκαν οί αμαρτίες κατά Τού Αγίου Πνεύματος, θέλω νά τό πιστεύω αυτόν δι’ εμένα καί διά πάσα ψυχή, ακόμη καί τού εχθρότερου πολέμιου μού, είτε είναι φθονερός εναντίον μού αφεαυτού-εφεαυτού είτε έκ διαβόλου είτε εξ’ αμφοτέρων συμπροσαγωγών!…

Ματθ. 12,33 Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ τὸν καρπόν αὐτοῦ καλὸν ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.

Ματθ. 12,34 γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.

Ματθ. 12,35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Ματθ. 12,36 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·

Συγχώρεσε μέ Θεού διά πάν κακόν λόγον όν είπα ή συμβούλευσα ή έγραψα ή σκέφθηκα, Ελέησον μέ!…

Ματθ. 12,37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

Ματθ. 12,38 Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

Ματθ. 12,39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰμὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.

Ματθ. 12,40 ὥσπερ γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

36+36 ώρες, τρία 12ώρα νύχθας καί τρία δωδεκάωρα φωτημέρας!…

Ματθ. 12,41 ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Οί Νινευϊται όχι μόνον Μετανόησαν αλλά αγίασαν, μέχρι καί τά ζώα τούς νήστευσαν διά νά μήν καταστραφή η χώρα τούς καί οί ίδιοι. Ενώ εμείς πόσοι Μετανούν; Όσοι Μετανοούν θά σωθούν, αλλά τό ψευτορωμαίικο είναι τέτοιον σατανικώς κρατούμενον καί στημένον, ώστε νά χάνονται πολλές ψυχές από αμαρτία σάρκας καί αμαρτία πνεύματος, αιρέσεων, σατανικών θρησκειών καί αποχρώσεων, διαλογισμών, κομμάτων όπου όλα οδηγούν είς ένωσιν υπό Ηλεκτρονικών Μαγειών Αντίχριστού. Οί Νινευϊται θά κρίνουν αμαρτωλούς, εγκληματίες, ασεβείς, όπως καί οί άλλοι αγίοι καί ό Μωϋσής, εκείνους έκ τών οποίων ό καθείς προδόθηκε, τούς απογόνους τού, τούς γονείς τού, αυτούς όπου τόν τετέλευσαν!-[deadέλευσαν]…

Ματθ. 12,42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

Ματθ. 12,42 Η βασίλισσα της χώρας Σαβά, θα αναστηθή κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της κρίσεως μαζή με την γενεάν αυτήν και θα την καταδικάση, διότι ήλθε από τα πέρατα της γης να ακούση την σοφίαν του Σολομώντος. Και ιδού ότι εδώ είναι κάτι το ασυγκρίτως ανώτερον από τον Σολομώντα. (Είμαι εγώ, η ενσάρκωσις αυτής ταύτης της θείας σοφίας).

Η Σαβά βασίλισσα τής Σαβάνας = τού Σέβατος, πρέπει ν’ άγιασε καί θά κρίνει τούς συμπατριώτες τού Σολομώντα διά τήν απιστία τούς καί τήν ασυνεσία τούς είς λόγους Ιερούς σοφούς!…

Ματθ. 12,43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει.

Διψεί μεταφορικώς νά εύρει ψυχή νά απομυζεί ώς βρυκόλαξ όπου είναι τό δαιμόνιον!…

Ματθ. 12,44 τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.

Ματθ. 12,44 Τοτε λέγει· θα ξαναγυρίσω στο σπίτι, δηλαδή εις την καρδίαν του ανθρώπου, από όπου έφυγα· και έρχεται και ευρίσκει το σπίτι αδειανό, σαρωμένο και κοσμημένο. (Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπον ράθυμον και πρόθυμον να γυρίση εις την πρώτην αμαρτωλήν του κατάστασιν).

Σαρωμένον σημαίνει σκουπισμένον σύν τοίς άλλοις, ήτοι ματαιφρονούμενον καί κεκοσμημένον μέ είδωλα καί κενοδοξίες, ήτοι ωραία σπίτια μέ υπερήφανες ή ειδωλολατρικές διακοσμίσεις, αυτοκίνητα, δόξες, καί καθαρόν από υλικές ακαθαρσίες, ηδονικόν, αλλά απνεύματον Θεόν!… Ανοικτόν δι’ όλα τά μάταια καί ψυχαπωλαιτικά φώτα τού Εωσφόρου!…

Ματθ. 12,45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾿ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.

Ματθ. 12,45 Τοτε το πονηρόν πνεύμα πηγαίνει και παίρνει μαζή του και άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα από τον ευατόν του, και εισέρχονται όλα μαζή και κατοικούν εις την καρδίαν εκείνην και έτσι η τελική κατάστασις του ανθρώπου εκείνου γίνεται πολύ χειρότερη από την πρώτην. Ετσι θα συμβή και εις την πονηράν αυτήν γενεάν, η οποία συνεκινήθη προς στιγμήν από το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού, αλλ’ όταν ήλθε ο Μεσσίας να της προσφέρη την σωτηρίαν, ηρνήθη να τον δεχθή, έμεινεν αδιόρθωτος και διεστράφη περισσότερον”.

Εδώ δέν αναφέρεται σέ όποιον αμαρτήσει, όλοι αμαρτάνουν ξανά καί ξανά ώσπου ν’ αγιάσουν. Αλλά μετανοούν επειδή Ευμετανόησαν διά τές αμαρτίες τούς! Είναι ώς διώκεις τόν σύντροφον ή έναν όφιν καί μετά τόν “συγχωρείς” ή μάλλον επιθυμείς καί τόν επαναφέρεις, συμφθλιώνεσαι επειδή νοσταλγείς καί θίγεσαι είς τήν ηδυπάθειαν!…

Είδα ανθρώπους νά σώζουν συνάνθρωπους καί μετά μετανοούν καί τόν κατατρώνε, ή τόν έσωσαν από άλλον όμοιον αρπακτικόν μέ τούς ίδιους, διά νά τόν φάνε αυτοί αργότερα, όταν έχουν ευκαιρία, όταν είναι η στιγμή αδυναμίας τού σεσωσμένου καί εμπιστοσύνης καί συνάμα κατάλληλη η ισχύς τού ύπουλου σωτήρ…

Οίδα ανθρώπους νά χαρίζουν καί νά μετανοούν, ανθρώπους νά χαρίζουν καλά καί νά μετανοούν, ανθρώπους νά χαρίζουν κακά καί νά μετανοούν, ανθρώπους νά μετανοούν επειδή μετανόησαν διά τά καλά όπου έκαναν καί ανθρώπους νά μετανοούν διά τά κακά όπου έκαναν καί τά καλά όπου δέν έκαναν!…

Οί φιλελεύθεροι ενώ από αιώνων χλεύαζαν τούς Χριστιανούς ή απηύδησαν μέ τούς αιρετικούς καί αντί νά ψάξουν Χριστόν έξωθεν τής αιρέσεως, πήραν στραβώτερον δρόμον από τούς έστω πλείστους αιρετικούς, καί τώρα γίνοντε Μωαμεθανοί είς τό πί καί φί, διότι τά δαιμόνια τούς λένε: καλόν εστίν δι’ εσένα νά γίνεις Μωαμεθανός, διότι η θρησκεία αυτή είναι ό θρησκευτικός κομμουνισμός καί ό κομμουνισμός ό άθεος Μωαμεθανισμός!

Ιδέστε, είς τήν Ουκρανία, πού ξανακούστηκε αλλά τό είχα προβλέψει, νά συντάσσονται Ναζί καί Σιωνιστές, αλλά πάντοτε ήσαν οί ίδιοι όπως καί όλες οί παρατάξεις τού διαβόλου, άλλωστε οί πεφωτεισμένοι τού σατανά τό μαθαίνουν είς τόν 33ον βαθμόν μασ.ονίας: θεός είναι ό σατανάς καί ίδρυσε όλες τίς θρησκείες-[άρα τέ καί κόμματα καί ζηλωτές αρρωστημένης παρανόησης] εκτός από τόν Χριστιανισμόν, άρα τέ μόνον είς τόν Χριστιανισμόν δέν Ζή ό σατανάς διόλου! Εδώ ό σατανάς λέγει τήν αλήθεια, διότι διά νά λάβει εξουσίαν αιώνιον είς τίς υποτακτικές ψυχές τού, πρέπει νά γνωρίζουν τήν αλήθεια ποίος είναι. Περισσότερον κολλάζεται αυτός ός έν γνώσει τού αποδέχεται καί υποτάσσεται είς τόν σατανά καί δή όταν γνωρίζει ότι Θεός είναι Ό Θεός, κάτι τό οποίον γνωρίζει καί πιστεύει ό σατανάς αφού Τόν γνώρισε, παρά από πλάνην, εξού καί Ό Χριστός ψάχνει τά απολωλότα πρόβατα… !

Σέ τί συμφωνεί ό μήτσος τής τάτζιης μέ τόν Χίτλερ, τόν ροθλύκον, τούς Ισλαμιστές, Εβραίους, άλλων θρησκειών οπαδούς καί όλους τούς άλλους συνσατανιστές τών μυημένων είς τήν σατανοσιών; Ότι Ό Χριστός δέν είναι Υιός Θεού, αλλά οί χείριστοι γνωρίζουν ότι είναι Υιός Θεού καί Τόν αρνούνται. Τέκτονας τής περιοχής μού είπε ότι είναι γενναίοι νά τά βάζουν μέ Τόν Θεόν διά νά κάνουν τό θέλημα τούς καί όχι τό θέλημα Τού καί μόνον γενναίοι δέν φοβούνται τήν κόλλαση.

Άμα κρούζεις αιώνια θά δείξει.

Ψευδοπαλλίκαρα προσυλιτίζονται είς τό Ισλάμ καί δέν αντιδρούν σέ αυτόν επειδή κρυφοθαυμάζουν τήν στυγνή “σπαρτιάτικη” αδύστακτη αποφασιστικότητα τών Ισλαμιστών, ενώ τούς Χριστιανούς που τούς έδειχναν αγάπη τούς χλεύαζαν καί δέν αναγνώρισαν ποτέ τίς ευεργεσίες τούς!…

Πώς είσαι φίλος τής ελευθερίας καί υποτάσσεσαι είς τήν πλέον άκαμπτη παραθρησκευτική δικτατορική παράταξη ήτοι τό Ισλάμ; Απλά εκμεταλλεύθηκες τήν αγάπη Τού Χριστιανισμού ώς αδυναμία, αλλά είναι δύναμη επειδή δέν σέ βίασε, αλλά άφησε νά δοκιμαστείς καί κατέληξες εκεί όπου ανήκεις, ποία η διαφορά νά είσαι ακόλαστος ή αιρετικός καί άκαμπτος χωρίς αγάπη καί μέ πλάνη;

Η διαφορά είναι ότι διοικείσαι από διαφορετικά δαιμόνια αλλά έχοντα κοινογνωμία σκοπού διά κοινοκτημοσύνη ψυχών καί τώρα τό κοινοποιούν-δημοσιοποιούν, όλα τά στρατόπεδα σατανά μαζύν διότι πλέον ό δαίμων Υδροχόος τούς ενώνει όλους μέ φάσεις καί αντιφάσεις!…

τό έναν δαιμόνιον φέρνει ακόμη 7 ισχυρότερα = 24+168=192, τόν συναντάμε καί εξηγούμε συχνάκις. Καί 36+252=288+192=480 = 48 = δύο κύβοι = Σατανοσιών καί Ισλάμ, θυμίζει καί τό βιβλίον οί 48 τρόποι τής δύναμής!…

Εάν παρατηρήσετε μέ υπερευκρίνεια τό Ισλάμ θά αντιληφθείτε ότι αυτόν γέννησε τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών, διότι συγγραφείς είναι η ίδια κλίκα: η συναγωγή τού σατανά!…

Οί Ευρωπαίοι τών μεθυσιών, τών μπάρς καί τών πουστιών ή παραμένουν τέτοιοι ή γίνονται Ισλαμιστές, μία παγκόσμια τάση σατανιστών… !

Βεέλζεβούλ, μπορούμε νά ειπώσουμε καί υπόσουμε ότι είναι παραφθορά τριών ελληνικών λέξεων ώς Βελεζεβούλ ή Βελεζευςούλ = βέλη Ζεύς όλα ή πρός όλους-[καί βέλη Ζεύς βουλή] ! Όπως η λέξη εφφαθά είναι η λέξη εμβαθά = εμβάθυνση καί ευβαθά μέ τό εύ ώς έφ ή έβ = εββαθά ή εφφαθά !…

Οί Ελληνικές λέξεις, ονόματα καί αναφορές όπως σέ Ελληνίδα Συροφοινίκισσα αποκαλύπτουν πολλά, όπως τήν γνώσιν μάς ότι οί Φοίνικες εισίν Έλληνες έξ’ Θήβας, ιδρυμένης από τούς Αδελφούς Κάστωρ καί Πολυδεύκη αδελφούς Ωραίας Ελένης, διά τήν οποίαν κάποιοι εκφέρουν τήν γνώμιν ότι ήταν εσκεμμένη προσυνωμοσία η φυγή-κλεψιά τής έκ τού Πάρη ώστε νά καταστραφή καί η Τροία καί οί βασιλείς τής Ελλάδος μετά τήν εκστρατεία καί νά καταληφθούν από άλλες ελληνικές φυλές τά βασίλεια, όπως τών Φοινίκων; Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική, η στάση τής Ωραίας Ελένη έφερε τούς Ηρακλείδες είς τήν εξουσία… οί οποίοι εκτοπίστηκαν από τούς Ατρείδες καί Φοίνικες τό 1519 π.Χ. κατά τόν Ηρόδοτον, φέρνοντας καί τό δωδεκάθεον από τήν Αίγυπτον, τό οποίον υιοθέτησαν καί οί Ηρακλείδες, αλλά τέλος πάντων έγιναν πολλά τότε μέ διιστάμενες απόψεις επειδή είναι Ιστορία μέ πολλά κενά καί πολύ προσμακρυσμένη…

[Τό 6 στήν αραβική καί εβραϊκή “γλώσσα” τής NIKE = ΝΙΚΗΣ, τό είδα αυτοπροσώπως είς τήν Έφεσον, τί άλλον αντιλαμβάνεστε; Υπήρχε μία μυστική υπόγεια σήριγγα από βιβλιοθήκη πρός πουττάνες καί χώρους οργίων, αντιλαβού; εφεσιβάλλεις;;;; χαχαχαχα!… Τό ν τό μασ.ονικόν τό v τών ποδίτσων “τούς” χαχαχα, αντιλαβού; Η Έχιδνα που σού έγραφα exi = 6 dna=δνα, θυμάσε τά πολύ πολύ παράξενα άρθρα μού που τώρα επιβεβαιώνονται έν Ισλαμισιών; χαχαχα! Καί έχω καί άλλα…χαχαχα]

Εύ+Σημασία έχει όταν αλλάσσει ό κόσμος εσύ νά παραμένεις απαράλλακτον πνεύμα Πιστόν είς Τόν Θεόν! Η Πίστη δοκιμάζεται. Η γνώση χωρίς ισχυρή Πίστη υποτάσσεται καί μεταμορφώνεται υπό πίεση καί σέ όσα τεκμηρίωσε ότι είναι κακά, βλαβερά καί κάλπικα ! Πώς νά σ’ εμπιστευτεί Ό Θεός εάν δέν δοκιμαστείς; Καί εάν γνωρίζει τό αποτέλεσμα πώς θά πείσεις τούς άλλους καί τούς αντίμαχους ότι η τάδε ή τινά ψυχή είναι Ακλόνητη!…

Δείτε τό βίντεο, νά κάνει τό σήμα τού σατανά, τών ροκάδων, καί νά μάς λέγει ότι θά μάς σφάξουν, κάτι ξέρουν αυτοί, κάτι τούς έχουν ειπεί, κάτι τούς ενημερώνουν, αλλά όστις κόβει τόν λαμόν μέ τό χέρι έτσι θά κοπεί ό λαιμός τού! Φανταστείτε εάν τά έκαναν αυτά Ορθόδοξοι τί αντιδράσεις παγκόσμιες θά γινόντουσαν, ενώ τώρα όχι, τουτέστιν;… καί τό βίδεο 6 P.ET GO AT 666!!!! Παρατηρήστε τό 666 στήν Αγία Σοφία επάνω δεξιά, καί μία άλλη επιγραφή αριστερά δέν ξέρουμε ακόμη τί γράφει, καί τό ψευδεπίγραφον ευαγγέλιον τού Αποστόλου Βαρνάβα πρώτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου που μού έκανε δύο φορές θαύμα, καί νά λέγει αυτή είναι η πραγματική Τόρα-Τώρα τών εβραίων-μωαμεθανών-σατανιστών-συναγωγή τού σατανά, καί αναλογιστείτε μέ όσα σάς έγραψα προσεκτικά ανωτέρω. Ό Μεταμορωμένος Χριστός σήμερα μαζύν μάς!!!!….  Τί σημαίνει 6 P.ET GO AT 666; χαχαχα τό P.ET GO AT = διεύθυνση ελέγχου, = G τών μασ.όνων θεός, χαχαχα, τό 6 P.ET GO AT είναι τό 6G = έκτης γενάς G πού σέ παίρνει στό θηρίον 666 ήτοι 6 P.ET GO AT 666 = 6G666 ή καί G666 = 6666 στίχοι τής σαρίας = σειράς = σάρισσας = τού Κορανίου = Q+ουράνιου = σατανικού έξ’ ουρανού!!!! Καί η μηχανή αυτή είναι η κβαντική ηλεκτρονική QFS=Κκιόφις καί QURAN = Q+URAN  = Q U-YOU RAN-RUN = στην σειρά-queue you run = στήν σειρά εσύ τρέχεις καί σέ τρέχω ηλεκτρονικώς Q.UANTUM = Σέ τρέχω κβαντικώς ήτοι τρέχων τά ran-ram-run quantum μεσα σού καί σέ τρέχω-συντρέχω. Η Έχιδνα = EXIG=6G-God-Dog DNA = 6GDNA = EXIDNA = ΕΧΙΔΝΑ τά ήξευρε όλα αυτά από πρίν αφού αυτή λογάριαζε νά εμπνεύσει καί τά έμπνευσε, ό Δράκος ό Αρχαίος τής Αποκάλυψης καί Αγίας Γραφής όλης = ό Δράκος-Έχιδνα-6DNA στόν κορμόν τυλιγμένη εξέγελασε Εύα καί Αδάμαντον! Γιά όσους δέν γνωρίζουν ακόμη 1 ή Ι = 6 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά, άς μήν εκταθούμε είς τήν θυγατέρα Λερναία Ύδρα τών δρακοντειανών δαιμόνων πρός τό παρόν… !

16-13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ
δράκοντος = 6 καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου = 6
καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου 6
πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· = 666. Δράκος Ερπετοειδές Αλλάχ = αναγραμματιστί Χαλλά = Χαλάει = ό χαλαστής τού κόσμου θά είναι κασσιδιάρης = φαλακρός κατά Τόν Άγιον Κοσμάν τόν Αιτωλόν = Όφις = Φαλακρός! Καί θηρίον = QFS καί βασιλείς δυνάστες μάς καί ψευδοπροφήτης = τό 6 pet.at go.at 666 μάς λέγει διά τήν επανενσάρκωση ψευδοπροφήτου Μωάμεθ μέ τό ψευδεπίγραφον ευαγγέλιον τού Αποστόλου Βαρνάβα είς τάφον τού είς τήν κατεχόμενη Αμμόχωστον, τόν επισκέφθηκα εφέτος καί μού έκανε έναν μικρόν θαύμαν σάς τό έγραψα… ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ; ΝΑΤΕΣ:

17-7 Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· διατί
ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς
γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος
αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ
τὰ δέκα κέρατα.

17-8 Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ
μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς
ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται
τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον
ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται.-[ήταν καί δέν είναι καί θά ξανά παρουσιαστεί! Ό Αλλάχ-Χαλλά Δράκος]

17-9 ῟Ωδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ
κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ
κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν,
17-10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε
ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ
ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.
17-11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ
αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ
εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει.
17-12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα
βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω
ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν
ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου.
17-13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν
δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ
διδόασιν

Είναι όγδοον καί έναν από τά επτά, ήταν, έφυγε καί επανέρχεται ό Μωάμεθ…-Αλλάχ-Χαλλά-Δράκος-Αντίχριστος-υιός Δράκου-Εωσφόρου… 

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου