Breaking

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Πρέπει καθημερινώς Θούρειους για το νερό… [Κατά Look Ύδωρ]

Share

Πρέπει καθημερινώς Θούρειους για το νερό… [Κατά Look Ύδωρ]

Πρέπει καθημερινώς να γράφουμε Θούρειους για το νέρο.

Το γεμίσαμε δαιμόνια από τις ακολασίες και ή και … και ή με τις ακαθ’ αρσίες μας και αναγκάζεται να εξατμίζεται για να αναπλάσει την Καθ’ άρση του.

Μπορεί και να αιτήθηκε πολιτικό, προσφυγικό, μεταναστευτικό άσυλο σ’ άλλη περιοχή του Σύμπνατος !

Υπάρχει βρώμα και βρώμα λέγει, δεν είναι όλες οί ίδιες ….

Είναι 4….

Βρώμα καλή-[ασπούμε ιαματικά πόσιμα & έν μέρει απόσιμα ύδατα, ιαματικές λάσπες, ποτισμένες λεκάνες φυτών, χαρουπόμελον σέ νερό κ.ο.κ.], βρώμα κακή πανακόλαστη, βρώμα ουδέτερη, βρώμα ανάμεικτη !

Το νερό είναι Πλαστικό που μπορεί ν’ αποδόσει τις περισσότερες ρευστές και σταθεροάρευστες μορφές ανά μικρότερο χρόνο. Η Μαθηματική του ανάρτηση διαβάζει και αποτυπώνει παλμούς προθέσεων και πράξεων εννεασεκατομμύρων εννεασεκατομμυρίων.

Το νερό μας «δουλεύει» επειδή το δουλέψαμε και το «δουλέψαμε» για παρ’την μας στον αισχρότερο βαθμόν…

Τώρα εξ.ατμίζεται για να εξ.αγνιστεί προς από.χώριση. Κι’ ασπούμε μιάς και κάποιοι κοιτάνε απρόσμενες διαστημικές φαντασίες, ασπούμε εάν αν άνοιξε διαστημική τρύπα που περνάει από μέσα ή εξ’ άτμιση του; Ωσάν σκουλικότρυπα «επιστημόνων» που το έκλεψαν από το:

Κατά Λουκάν Νερόν. 18,25        εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.

Κοπαδοφιλ«επιστημονάρες» γιατί δεν λέτε ότι έκλεψαν αυτό το Νερό από τον Λουκάν;…

Αλλά γιατί;…

Λουκ Νερόν. 18,19        εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός.-[ωμιλεί ως άνθρωπος υιός ανθρώπου όχι ως Υιός Θεού, διότι είναι Θεάνθρωπος και ωμιλεί από οία Πρόθεση]

Λουκ Νερόν. 18,20        τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου.

Λουκ Νερόν. 18,21        ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.

Λουκ Νερόν. 18,22        ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

Λουκ Νερόν. 18,23        ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.

Λουκ Νερόν. 18,24        ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! [χρήματα είδη πολλά !] [όλοι έχουμε χρήματα είδη πολλά]

Πώς θα περάσεις από την τρύπα φορτωμένος από μία μεγαλύτερη τρύπα; Χαχαχαχα! Ώστε οί φίλοι σας γνωρίζουν περισσότερη Κβάντα-Φωτοδεσμοζωτανική-&-Φωτοδεσμομηχανική-&-Φωτοδεσμομηχανοζωντανική-&-Φωτοδεσμοζωντανομηχανική-[4 είναι νομίζω;] απ’ Εκείνον όπου τάς Έκαμεν ; !…

Έν πάση περιπτώσει: πώς περνάεις από μία τρύπα όταν είναι μεγαλύτερη τρύπα από την τρύπα όπου πρόκειται να περάσεις;;

Λουκ Νερόν. 18 ,26       εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι;

Λουκ Νερόν. 18,27        ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

Λουκ Νερόν. 18,28        Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι.

Λουκ Νερόν. 18,29        ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,

Λουκ Νερόν. 18,30        ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

Διότι ό πλούσιος οία είδη νερού-χρήματος νομίζει ότι φόρτος είναι μόνον αυτά: Λουκ Νερόν. 18,20        τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου.

Αλλά ό άλλος φόρτος πλούτος Πλούτωνας; Που βυθίζει και δεν χωράει το πάχος  του;…

Κατά Λουκύδωρ…. Lookυδωρ… Λουκάνερος-[Φωτεινόνερος-Φωτεινόϋδωρ]…  Διότι ό πλούσιος εφύλαξεν εντολάς αλλά δέν εφύλαξεν τήν Ισχυρότερην Ζωντανότητα, Τήν Πίστιν, τήν Εμπιστοσύνην είς Αυτόν Ός επέδωκεν τάς Εντολάς, χαχαχαχα, είμαστε όλοι χάλια σ’ αυτόν-&-σεαυτόν. Καί όταν Αυτός όπου τού έδωκεν τάς Εντολάς αίτινες εφύλαξεν τού έδωκεν παραγγελίαν καί εντολήν νά πωλήσει τά υπάρχοντα τού, δέν εφύλαξεν τοιαύτην εντολήν, διότι…. δέν τόν βόλευεν αυτή!… Καί επέδειξεν υπερβάρος απειθείας προσπεράσεως διά τής τρυμαλίδος-τρύπας-οπής-χαραμαδίας Ψυχοσωτηρίας. Ήταν-είναι ό πλούσιος αυτός τύπος… τύπος τής κβάντας όχι ζωντανός τής κβάντας = Φωτοδεσμοζωντανικός καί Φωτοδεσμομηχανοζωντανικός καί Φωτοδεσμοζωντανομηχανικός = α) ανθρώπινη υπόσταση ή υπόσταση αυροσώματος β) σώμα & γ) ψυχή.  Ο πλούσιος πλούτωνας Αυτοπαρέμεινεν φωτοδεσμομηχανικός! Νύν έτι χειρότερα έρχεται ό μεταφωτοδεσμομηχανικός άνθρωπος ήτοι ό μετάνθρωπος ήτοι ό ψευδομετάνθρωπος ή και μηχανομετάνθρωπος νεκροκβαντοτύπος, αντί ό μεταγιάνθρωπος Μεταφωτοδεσμοζωντανικός καί Μεταφωτοδεσμομηχανοζωντανικός καί Μεταφωτοδεσμοζωντανομηχανικός Άνως θρήσκως οποποτέ-πόποτε-πάν.το,τε…. ινά…  ΦωτοΜεταφυσικός !…

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου