Breaking

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπέρτατος ταυτόχρονα αντίστροφος ΝΌΜΟΣ: ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν-Ψυχήν….

Share

Ο Υπέρτατος ταυτόχρονα αντίστροφος ΝΌΜΟΣ: ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν-Ψυχήν….

Ιω. 8,3-7 ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· καὶ ἐν τῷ νόμῳ ἡμῶν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν. σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζοντες αὐτόν, ἵνα σχῶσι κατηγορίαν κατ᾿ αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν..ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶνπρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν ]

:-[ουδείς αναμάρτητος = ου δείς αναμάρτητον = δεν θα δείς-δεν ιδείς αναμάρτητον που σημαίνει ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν-την ψυχήν. Ο Μωϋσής εννοούσε τον αναμάρτητον να λιθάσει μοιχαλίδα, αλλά δεν το εννοήσαν οι σύγχρονοι. Ο Μωϋσής γνώριζε ότι εις την περιπέτεια της ερήμου που έπρεπε να διατηρηθεί η σύσσωμη ομόνοια διά την επιβίωση του λαού εκείνου εάν έλεγε: ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν-την ψυχήν, ο καθένας με παγαποτιά θα επικαλείτο τα λόγια του διά να αποτρέψει τον λιθοβολισμόν ή τον νόμον, συνεπώς στην Μαθηματική-Κβαντική Γραμματική εξαρτάται σε ποίους και με ποία σειρά λέγεις κάτι. Ο Χριστός είπε: Ματθ. 7,1-2 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν….

Εις τις ημέρες μας το Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· χρησιμοποιείται αντίστροφα, καταχρηστικά! Λέγει συνεχώς η Νέα Σατανική Αταξία να μην κρίνουμε κανένα, ούτε τον παιδοβιαστή καν ! Ο οποίος αθωώνεται και συνάμα φυλακίζεται ο φουκαριάρης που χρωστεί ψωροδεκάρες !… 

Ενώ εννοείται μην κρίνετε οι αμαρτωλοί ινά μη κριθήτε από τους αναμάρτητους ήτοι Χριστόν και Αγίους Του όπου άν και αμάρτησαν συγχωρέθηκαν λόγω της Μετάνοιας, Προσευχής, Γενικότερου Ενάρετου Θεάρεστου Βίου !….

Συνεπώς η Μαθηματική-Κβαντική Γραμματική, Ο Μαθηματικός Λόγος-ήτοι Άκτιστος Λόγος αναλόγως με ποία σειρά λέγεται εξάγει άλλα Νοήματα !…

Ό αμαρτωλός όχι μόνον πρέπει να μην κρίνει αλλά και να υπακούει εις Τον Αναμάρτητον και Θεόν, διότι το να μην κρίνει και συνάμα να μην υπακούει εις τον Αναμάρτητον Θεόν αυτομάτως σημαίνει ότι Κρίνει Τόν Θεόν, κρίνει τις Εντολές Τού Θεού, Κρίνει τους Νόμους Τού Θεού και είναι χειρότερον από το να κρίνει ανθρώπους, τις πράξεις και τους νόμους τους !….

Όταν κανένας δεν κρίνει κανένα αλλά κρίνει με την αδιαφορία του ή την βλασφημία του ή την κρίση Τού τους Θείους Νόμους ή και δεν ευδιακρίνει τους Θείους Νόμους, τότε, κρίνει και θα κριθεί !!!! Διαφέρει πολύ από το να αμαρτάνεις και ταπεινά να το γνωρίζεις και μαραζώνεις, από το να μήν κρίνεις ούτε ανθρώπους, ούτε τον εαυτόν σού, ούτε τις πράξεις και γνώμες όπου είναι αντίθετες με Τους Θείους Νόμους συμπεριλαμβανομένου και εσένα.

Τι ωφελεί να μην κρίνεις αλλά να κατακρίνεις με την συμπεριφορά σου, τις επιλογές σου, την αποστασία σου, την ασυδωσία σου, την αναίσχυντη βιωτή σού τους Νόμους Τού Θεού;

Ασπούμε ότι δεν κρίνεις κάποιον με το στόμα αλλά τον βλάπτεις, τον εξαπατάς, τον τσαλαπατάς, τον καταπατάς, στον σκοτώνεις, τότε τον έκρινες σκουλήκι, με πράξεις που είναι χειρότερες από λόγια ή από προσωρινά θυμωμένα λόγια !….

Κατά συνέπεια το ρήμα κρίνω σημαίνει από την ηπιότερη μορφή σχολίου έως το νόημα κατακρίνω και καταδικάζω !!!!:

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν….

= με όποιον κρίμα κρίνετε κριθήσεσθε και με όποιον μέτρον μετρείτε μετρηθήσεται υμίν-θα μετρηθείς εσύ ! Και αναλόγως ηπιότητος, σκληρότητος, μετάνοιας και εξομολόγησης αυτοκρίνετε τον εαυτόν σας με αυτόν θά μετρηθείτε ήτοι μάχαιραν έδωκες μάχαιραν θα λάβεις, οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντοας αντί οδόντος, αυτά δεν ισχύουν μόνον μεταξύ αδελφών και συνανθρώπων αλλά και ανά μεταξύ μέτρου και κρίματος και του πράττων αυτά ανθρώπου !

Εάν έκρινες με ερυθρόν θα κριθείς με ερυθρόν !

Εάν τρώς πολλή ζάκχαρη:-[Τ’ Αγίου Ζαχαρίου του προφύτου εχθές, δοξάζω τον και προσκυνώ τον] θα κριθείς με ζάκχαρον και διαβήτη από την ζάκχαρη…

Εάν πίνεις αναλόγως ποσότητος θα κριθείς από το Οινόπνευμα !….

Εάν νηστεύεις, νηστεύεις τον κόσμον και γεμίζεις Πνεύμα !….

Εάν συντρίβεται η καρδία σου και ο νούς σού κρίνεσαι με αυτά με Έλεος και Έλεως !….

Εάν αυτοδιαβουλεύεσαι με υπερηφάνεια, θα ταπεινωθείς ως ποινή, ενώ εάν αυτοταπεινώνεσαι ήτοι το αντίστροφον της υπερηφάνειας, ανυψώνεσαι χωρίς υπερηφάνεια και επειδή δεν κύτταζες με υπερ+η.φάνεια υπεράνω όλων. Μέ την ταπείνωση ανυψώνεσαι επειδή δεν θεωρείς Τον Θεόν κατώτερον σού έως και κανέναν άλλον κατώτερον σού αλλά ανώτερον σου ενίοτε, αυτό αρέσει επειδή είσαι γνώσθι σεαυτόν και ανυψώνεσαι Αληθινά από Τον Θεόν δι’ Ελέους:-[Έλεως και Έλεος]!

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου