Breaking

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Ματθαίου 24 Αποκάλυψη, η θρησκεία της Οικονομίας Οικολογίας …

 

Share

το χρίσμα χαράγματος ψυχαπώλειας και κατάδοσης αλλήλων όπως σε κάθε εποχή: Ματθ. 24,10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.: ο τάδε έφαγε άγριον χόρτον, παγίδευσε πτηνόν και το έψησε [και όλα τα άλλα όπου ακολουθούν εις το κεφάλαιον αυτόν]….

Ματθαίου 24 Αποκάλυψη, η θρησκεία της Οικονομίας Οικολογίας το χρίσμα χαράγματος ψυχαπώλειας και κατάδοσης αλλήλων όπως σε κάθε εποχή: Ματθ. 24,10 κα τότε σκανδαλισθήσονται πολλο κα λλήλους παραδώσουσι κα μισήσουσιν λλήλους.: ο τάδε έφαγε άγριον χόρτον, παγίδευσε πτηνόν και το έψησε [και όλα τα άλλα όπου ακολουθούν εις το κεφάλαιον αυτόν]….

Με υπερτονισμένα μελανά γράμματα τα σχόλια μου εις τα κατωτέρω:

Ματθ. 24,1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.

Ματθ. 24,2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ᾧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. [Δεν συνέβη ακόμη διότι ίσταται το δυτικόν τείχος, θα συμπληρωθεί επί Αντίχριστου και κατόπιν θα καταλυθή όλος ο ναός]

Ματθ. 24,3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; [Δηλώνεται ότι τα όσα ακολουθούν είναι διά την συντέλεια του κόσμου και πολλά εξ’ όσων προηγούντε. Οι αιρετικοί και κατήγοροι αποσπούν συχνάκις τα όσα ακολουθούν χωρίς να συναφέρνουν το εδάφιον τούτον εσκεμμένως ή εν αγνοία τους και με πρόχειρη μη ενδεδειγμένη ψευδοέρευνα]

Ματθ. 24,4καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. [Ο Χριστός αρχίζει την προφυτική αφήγηση, αναφέρεται διαχρονικώς έως εις ημάς και έως συντέλειας]

Ματθ. 24,5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. [Τούτον γίνεται διά μέσω των αιώνων. Η λέξη Χριστός σημαίνει Εκλεκτός, ο έχων το χρίσμα, ο ερχόμενος εκ Θεού, πλανήθηκαν από τον Μωάμεθ, τον Μόρμων και άλλους ιδρυτές μεγαλοδημοφιλών, γνωστών και άγνωστων αιρέσεων και από παραθρησκείες μυστικές με ευφάνταστες μυθοπλασίες και αναφορές ως Χριστοί πέραν και έξωθεν Του Χριστού και μη αποδεχόμενοι ότι Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος, η πάγια συνευθυγραμμισμένη ομοιότητα όλων των αιρετικών και συνάμα όλων των μη σεβόμενων διόλου Τον Ιησού Χριστόν]

Ματθ. 24,6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.

Ματθ. 24,6 Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθη το τέλος. [Είναι φανερόν και από την Α ποκάλυψη ότι θα γίνουν πολλά και πολλοί πολέμοι και χαράγματα Αντιχρίστου και το τέλος θα έρθη μετά, εξού και επισήμανα ότι το χάραγμα αναφέρεται εις τα κεφάλαια 12 και 13 ενώ ο Αρμαγεδδών εις το κεφάλαιον και ακολουθούν και άλλα γεγονότα, ώστε μάλλον το χάραγμα θα έλθη και θα παρέλθη μετά από 3,5 έτη]

Ματθ. 24,7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· [εγερθήσεται έθνος όμοιας θρησκείας ή ανόμοιας με διαφορετικά έθιμα και με διαφορετικά κράτη και εναντίον βασιλειών και έσονται πείνες, ένδειες, στερήσεις και επιδημίες και πανδημίες εξ’ αυτών, φυσικαί και τεχνηταί. Οι εξεγέρσεις θα είναι πάντοτε πολεμικαί ή ουχί ίδωμεν….]

Ματθ. 24,8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. [Φανταστείτε ότι άμα όλα τα προηγούμενα είναι αρχή ωδίνων, ταλαιπωριών, πόνων, εξευτελισμών, τι ακολουθεί και οπωσδήποτε το μιαρόν κβαντικόν ηλεκτρονικόν χάραγμαν ψυχαπώλειας]

Ματθ. 24,9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. [ Ενευφανέστατα εδώ φαίνεται ότι ο Αντίχριστος με το χάραγμα ακολουθεί ος θα εξαναγκάσει άμεσα και έμμεσα και με σατανοποίηση των ανθρώπων εκ των ταλαιπωριών και των διδαχών του συνστήματος τάξης και των επαγγελμάτων και των νέων «αρχών» ψευδοηθικής της Οικολογίας, τους Χριστιανούς, διότι θα αρνηθούν να δεκτούν το χάραγμα και θα τρώνε άγρια χόρτα και ζώα και θα κλέβουν τα ελάχιστα διά να επιβιώσουν. Παραδώσουν ημάς δι’ έναν πορτοκάλι! Έναν πορτοκάλι ζωής! Ιδέστε εις τα ακόλουθα τα συμπληρωματικά επεξηγηματικά, εσείς όπου είσαστε ήδη αμετανόητες μεγαλοϋπερυευφυΐες Τριαδικού Θεού]

Ματθ. 24,10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. [Σας είχα γράψει σε ανύποπτον χρόνον ότι ο καθένας θα καταδίδει τον άλλον εις τις αρχές Κατοχής, όπως εις την Γερμανική Κατοχή της Ελλάδος, όπου εξευτελιστικώς οι Έλληνες αυτοεξευτελιζόμενοι εξ’ ανάγκης και μη, παρατάχθηκαν σε Γερμανόφιλους και Κομμουνισταί και ενώ αμφότερα τα συνστήματα κομμουνιστικά και φασιστικά και η Ιστορία το αποδεικνύει πέραν των ονομάτων της κάθε παρατακτικής ψευδοϊδεολογίας. Ήδη εις την Κίνα άρχισαν να αλληλοκαταδίδοντε εις το καθεστώς διά παραβάσεις και παραβιάσεις ασήμαντες ή και μη εγκληματικές διότι έχουν διδαχθεί μετανθρωπισμένοι ψιττακορομποτικοί άνευ αγάπης, τούτον θα ακολουθήσει παγκοσμίως και θα έχει υπερπολυέξαρση, θα χαίρονται όταν τιμωρρείται ο πτωχός, όπως τώρα χαίροντε διότι ο πτωχός λαθροκυνηγάει, πόσον δε μάλλον τότε, όταν η πλύση εγκεφάλου διά την Οικολογική Ψευδοσυνείδηση, θα είναι και δικαιολογημένη ασπούμε μετά τις πελώριες καταστροφές των πολέμων όπου προαναφέροντε. Ο καθένας θα μισεί τον άλλον και το Αντίχριστον καθεστώς θα παρέχει πονηρώς νόμους εκ των προτέρων διά τιμμωρία διά ψύλλου πήδημα και αυτόν θα καλείται δημοκρατία αφού θα δικαιούται ο καθείς να καταγγέλλει σε δικαστήρια και σε αστυφυλάκια τις δήθεν μεγαλοπαραβάσεις και με προηγούμενον δικαστικής απόφασης ή διατάγμας θα φυλακίζεται, βασανίζεται και σκοτώνεται ο κατηγορούμενος Χριστιανός ως Αντιοικολόγος, καθότι δεν δέχεται το χάραγμα διά να του παρέχεται η ψευδοασφάλεια, ψευδοπολιτειακή ταυτότητα, τα ψευδοδικαιώματα ψευδοελευθερίας και αρνείται ο αναρχικός πεισματικώς να ενταχθεί εις το παγκόσμιον εύμορφον σύνστημα και τρώγει ό,τι εύρει καταπατώντας τους περί Θήρας, Τροφοσυλλεξίας, Κοπής, Πατήσεως Νόμων, ήτοι των Νόμων του Μίσους και της Αντιαγάπης ή και Μισαγάπης ήτοι μίσους προς την αγάπη και τους πτωχούς και ταλαιπωρημένους και αλλήλους. Όλα αυτά λόγω άμεσων και έμμεσων και κακών σκανδάλων ώστε να ενοχοποιηθούν εν τέλει ως χείριστοι οι μη μικροψηγματοποιημένοι Χριστιανοί και αφού όλα τα κόμματα και παρατάξεις παρουσιάζουν τεκμήρια ότι πρέπει το περιβάλλον να προστατευτεί, αλλά δεν θα ισχύει και ούτε αυτοί γνωρίζουσι από Θεόν και Προσευχήν προς Θεόν Ευλογητόν προεσαεί]

Ματθ. 24,11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, [Οι ψευδοπροφύται είναι πολλοί και έκαστος πλανήση μέρος του παγκόσμιου ποιμνίου και οδηγεί τούτον εις ψυχαπώλειαν και εις εγκάλες μέγγενες Αντίχριστου και στόμαν δράκου αρχαίου και τούτον διότι έκαστος άνθρωπος θα αναζητεί την αλήθεια με ενσφαλμένον και διεφθαρμένον τρόπον, πρόγνωση, διδαχή, πρόφαση, πρόθεση, προαίρεση και δη με εγωΐσμόν και ωραιοπάθειες. Ο Χαράρι, ο Γκέητης, ο Μάσκας, ο Σβάαμπ, οι μασς.ονοι παντός είδους και ιδέας οίησης και φαντασιοπληξίας ότι με μαθηματικές αναλύσεις και συμβολισμούς σώζουν τις ψυχές τους ασχέτως εάν εγκληματούν και καταστρέφουν ανθρώπους, όπως και αυτοί όπου σκοτώνουν τις τύψεις και ενοχές σε διαλογισμούς, όργια, ταξείδια, διατριβές και άλλα, και άλλοι είναι τέτοιοι και θα φανούν χείριστοι και μεγαλύτεροι]

Ματθ. 24,12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.

Ματθ. 24,12 Και επειδή θα έχη πληθυνθή η αμαρτία και η κακία, θα κρυώση η αγάπη των πολλών προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους. (Η καταπάτησις του νόμου του Θεού, η φαυλότης και η διαφθορά είναι κατάστασις ιδιοτελείας, η οποία συνεπάγεται κατάπτωσιν πνευματικήν, ψύξιν της αγάπης και προς αυτούς ακόμη τους οικείους, απομάκρυνσιν από τον Θεόν και απιστίαν. Η απιστία είναι κατά κανόνα γέννημα της αμαρτίας). [Επικράτηση του ρήματος: ο σώσων εαυτόν σωθείτω και επιβίωση, αυτοεπιβίωση υπεράνω όλων, με αρρωστημένον ζήλον και παραλήζον σε υπέρμετρον βαθμών και από τις ταλειπωρίες και αδικές άλλοι, ενώ άλλοι επειδή ουδέποτε ηγάπησαν, ερεύνησαν και πίστευσαν εις Τριαδικόν Θεόν. Θα καταδίδει έκαστος έκαστον διά να επιβιώσει και να διασκεδάσει και από μίσος και προχαιρεκακία, ασπούμε εις την Κίνα υπάρχουν άπλετοι προς πώληση από αλλήλους, αλλά τούτον θα επισυμβαίνει παντού μέχρι και ανθρωποφαγίας με συνταγές από προχαιρεκακία και ηδονμανιοσατανοενεργειοληψία, ήδη γίνεται διά την γνωστή ορμόνη αδρενοχρώμιον και όχι μόνον αλλά έπειτα αυξάνεται, πληθύνεται, κορυφώνεται, με αίσχιστες τελετές και βασανιστήρια άνευ προηγουμένου, ήτοι πλήρης σατανοκρατία και διαβολοκρατία μετανθρωπισμού μεταπανθρωπισμού μετααποϋπερπαλειανθρωπισμού]

Ματθ. 24,13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. [Όστις υπομείνει έως τέλους αναμάρτητος ή και αναμάρτητος με σοβαρά Αντιθεϊκά παραπτώματα σώζεται η ψυχή του εν Υπερπαραδείσω Υπερβασιλείας των Υπερουρανών. Αυτά επισημαίνοντε ως υπομονή των Αγίων εις την Αποκάλυψη: 13-6 κα νοιξε τ στμα ατο ες βλασφημαν πρς τν Θεν, βλασφημσαι τ νομα ατο κα τν σκηνν ατο, τος ν τ οραν σκηνοντας. 13-7 κα δθη ατ πλεμον ποισαι μετ τν γων κα νικσαι ατος, κα δθη ατ ξουσα π πσαν φυλν κα λαν κα γλσσαν κα θνος. 13-8 κα προσκυνσουσιν ατν πντες ο κατοικοντες π τς γς, ν ο γγραπται τ νομα ν τ βιβλίῳ τς ζως το ρνου το σφαγμνου π καταβολς κσμου. 13-9 Ε τις χει ος, κουστω. 13-10 ε τις ες αχμαλωσαν πγει, ες αχμαλωσαν πγει· ε τις ν μαχαρ ποκτννει, δε ατν ν μαχαρ ποκτανθναι. δ στιν  πομον κα  πστις τν γων.]

Ματθ. 24,14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

Ματθ. 24,14 και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρίαν δι’ όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος. [Αυτός είναι ο καθοριστικότερος στίχος και ο αριθμός αυτού 24, 14 δύο σημαντικοί αριθμοί και το άθροισμα αυτών 38+83 αναγραμματιστί = 121 = 5 και άλλως πως 24=6 και 14=5 = 65 ή 11 ή 65+56=121. Όπως βλέπουμε εις τα κατωτέρω εδάφια και όπως βλέπουμε εις τα όσα προαναφέροντε δεν γίνεται μάλλον εσκεμμένα φανερόν εάν η παγκόσμιος κήρυξις του Ευαγγελίου αυτού γίνεται πριν τον Αντίχριστον, φέρειπειν 36 έτη όπως αναφέρεται ότι πράττει ο Εξαδάκτυλος ή μετά από τον Αντίχριστον, καθότι αναφέρεται κατωτέρω διά βδέλυγμα ερημώσεως του ρηθέν υπό Δανιήλ, είναι ο Αντίχριστος ή κάτι άλλον όπου ακολουθεί αυτόν το βδέλυγμα ερημώσεως όπως ασπούμε ο Αρμαγεδδών, ος αναφέρεται εις το κεφάλαιον 16 Αποκάλυψης: 16-13 Κα εδον κ το στματος το δρκοντος κα κ το στματος το θηρου κα κ το στματος το ψευδοπροφτου πνεματα τρα κθαρτα, ς βτραχοι· 16-14 εσ γρ πνεματα δαιμονων ποιοντα σημεα,  κπορεεται π τος βασιλες τς οκουμνης λης, συναγαγεν ατος ες τν πλεμον τς μρας κενης τς μεγλης το Θεο το παντοκρτορος 16-15 ᾿Ιδο ρχομαι ς κλπτης· μακριος  γρηγορν κα τηρν τ μτια ατονα μ γυμνς περιπατ κα βλπωσι τν σχημοσνην ατο. 16-16 κα συνγαγεν ατος ες τν τπον τν καλομενον Εβραϊστ Αρμαγεδδν. 16-17 Κα  βδομος ξχεε τν φιλην ατο π τν ἀέρα· κα ξλθε φων μεγλη κ το ναο το ορανο π το θρνου λγουσα· γγονε. Αναφέροντε ο δράκος, το θηρίον και ο ψευδοπροφύτης, άρα θα βασιλεύουν ακόμη αφού εις το 13ον κεφάλαιον καταφέρνουν να γίνει διά βίας και παραβίας νόμος το ηλεκτρονικόν υπερκβαντικόν χάραγμαν το οποίον ήδη αναπτύσσεται με επιτυχία από το κράτος του «Ισραήλ». Ήδη από το 15ον κεφάλαιον Αποκάλυψης αναφέροντε γεγονότα δεινά όπου ακολουθούν το 13ον κεφάλαιον. Το εδάφιον αυτόν μας λέγει ότι άμα κηρυχθεί το Ευαγγέλιον αυτόν εις όλον τον κόσμον τότε ήξει το τέλος, πόσον θα κρατήσει; Θα υπάρχει Αναλαμπή και ασπούμε Εκεχειρεία διδαχής και μετά έρχεται το βδέλυγμα της Ερημώσεως Αντίχριστου ή αφού έρθει ο Αντίχριστος τότε θα ακολουθήσει η παγκόσμια μαρτυρία και διδαχή του Ευαγγελίου αυτού; Είναι κάπως δυσνόητον, διότι φαίνοντε αμφότερες οι πιθανότητες αληθείς, άμα συγκρίνουμε τα όσα λέγει εδώ και όλα αναφέρει η Αποκάλυψη, ήτοι χάραγμα εις το 13 κεφάλαιον και Αρμαγεδδών εις το 16 κεφάλαιον.

Ματθ. 24,15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ -ὁ ἀναγινώσκων νοείτω-

Ματθ. 24,15 Οταν λοιπόν θα ιδήτε το μισητόν και αηδές κάθαρμα, που θα επιφέρη την ερήμωσιν και τον όλεθρον της Ιερουσαλήμ, όπως έχει προφητευθή από τον Δανιήλ, να στέκεται στον άγιον τόπον-κάθε αναγνώστης ας καταλάβη καλά αυτό· Πρόκειται δια τους κακούργους ψευδοζηλωτάς και τους αιμοχαρείς σικαρίους, που θα βεβηλώνουν τον ναόν, με αναριθμήτους δολοφονίας και άλλα κακουργήματα, και τους μισητούς Ρωμαίους στρατιώτας με τα ειδωλολατρικά των σήματα. [Η μετάφραση είναι ενσφαλμένη, διότι Ο Χριστός αναφέρεται εις τους έσχατους χρόνους, εκτός και εάν ταυτοχρόνως έστω εις το περίπου ή και συγκεκριμένως αναφέρεται εις αμφότερους χρόνους, τότες και τώρα, και ας ειπωθέσουμε ότι Ρωμαίος εις την εποχή μας θα είναι ο ρωμαλαίος Αντίχριστος στρατός. Το βδέλύγμα της ερημώσεως είναι είτε ο Αντίχριστος είτε η καταστροφή από κάποια τινά, ασπούμε βιολογικόν και χυμικόν πόλεμον, επιδημίες και πανδημίες, ώστε να ερημώσει ο τόπος από βδελυγματική πράξη]

Ματθ. 24,16       τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, [Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι Ο Χριστός αναφέρεται σε παρελθόν, ήτοι τότε οι εν τη Ιουδαία έφυγαν/φευγάτωσαν επί τα όρη…, και το ίδιον πράξετε και εσείς όταν ο πολυκίνδυνος έλθει εις το μέλλον εις εσάς]

Ματθ. 24,17       ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,

Ματθ. 24,17             Οποιος είναι επάνω εις την ταράτσα, ας μη κατεβή στο σπίτι, δια να πάρη τα πράγματά του, αλλά ας φύγη αμέσως.

Ματθ. 24,18       καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.

Ματθ. 24,18             Και εκείνος που με το πουκάμισο εργάζεται στο χωράφι, ας μη γυρίση πίσω να πάρη τα ενδύματά του.

Ματθ. 24,19       οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

Ματθ. 24,19             Αλλοίμονο δε εις τας εγκύους και εις όσας θα θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τας ημέρας εκείνας, διότι δεν θα τους είναι εύκολον να τρέξουν να σωθούν.

Ματθ. 24,20       προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ.

Ματθ. 24,20 Προσεύχεσθε δε να μη γίνη η φυγή σας αυτή εις καιρόν χειμώνος ούτε εις ημέραν Σαββάτου (κατά την οποίαν απαγορεύεται η μεγάλη πορεία).

Ματθ. 24,21       ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται.

Ματθ. 24,21             Και θα φύγετε τότε με μεγάλην βίαν και τρόμον, διότι θα συμβή θλίψις τόσον μεγάλη, ομοία προς την οποίαν ούτε έχει γίνει από την αρχήν του κόσμου έως τώρα ούτε και θα γίνη.

Ματθ. 24,22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. [Εάν δεν εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι, ωμιλεί από το παρελθόν σε χρόνον παράντος τότε, ως να έγινε τούτον ήδη εις το μέλλον και εξεπεράστηκε! Η προφυτεία αυτή συνάδει με άλλες της Παλαιάς Διαθήκης και της Αποκάλυψης, ώστε να κολοβωθούν αι ημέραι διά να σμικρύνει ο χρόνος, ασπούμε η γη όπως κατ’ επανάληψη ανάφερα, να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα ώστε μία ημέρα φωτός να είναι 6 ώρες και μία νύχθα 6 ώρες ήτοι 12 ώρες το ημερονύχθιον αφού η αυτοπεριφορά και περιφορά της γης θα είναι γρηγορότερη και ίσως εξ’ αυτού ή και διά να γίνει αυτόν ο Ήλιος θα σκοτισθή όπως λέγει εις τα ακόλουθα, διότι η Προπέδη/Βαρύτητα του αυξάνει ενώ συνάμα μάλλον και της Γης ώστε η έλξη να είναι μεγαλύτερη και η αντίσταση της Γης να προξενεί αύξηση ταχύτητας περιφοράς και αυτοπεριφοράς. Οι ημέραι αυταί και η το σάλευμα του Συμπαντικού Συνστήματος όπως αναφέρεται σαλεύεται, και όπως φαίνεται εδώ, γίνεται διά χάριν των Εκλεκτών Του Αγίων!!!!]

Ματθ. 24,23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·

Ματθ. 24,24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. [Εντός πανπολυαναγούλα της πανπολυαναπουμπούλα δεν θα αρκεί, οι αλιείς ψυχών διά να τις απωλαίσουν πληθύνοντε και αλιεύουν τους εξαντλημένους πνευματικώς και σωματικώς και συγχυσμένους ανθρώπους και ποίος τους σώζει εάν δεν παραμείνουν Κέρβεροι Πιστοί, μας λέγει ότι πολλοί Χριστιανοί πλανήσοντε αφού είναι μετά την παγκόσμια διδαχή συμπεριβαλλομένων και των εδαφίων όπου αναφέρουμε εδώ, 24,24 = 48 ή 66 ή 48+84=132 και 48+48+66+66=228+132=360ο]

Ματθ. 24,25  Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.

Ματθ. 24,25 Ιδού σας τα προείπα, ώστε να λάβετε τα μέτρα σας. [Αναφέρεται σε όλους ημάς και δη απ’ εδώ τώρα και πέραν, Προσοχήν!!!!]

Ματθ. 24,26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε·

Ματθ. 24,26 Εάν λοιπόν σας πουν· Ιδού εις την έρημον ευρίσκεται ο Χριστός, μη βγήτε· η εάν σας πουν ότι ο Χριστός ευρίσκεται εις τα πλέον απόμερα και ασφαλή δωμάτια, μη πιστεύσετε. [ταμείοις εννοεί και τα ταμιευτήρες υδάτων όπως θάλασσες, λίμνες, υδατοφράκτες κ.α.]

Ματθ. 24,27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

Ματθ. 24,27 Διότι ούτε εις την έρημον ούτε εις σπίτια θα παρουσιασθή ο Χριστός, αλλά όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και αμέσως φαίνεται έως την δύσιν, έτσι αμέσως αισθητή εις όλους θα γίνη και η ένδοξος παρουσία του Υιού του ανθρώπου. [Η Αστραπή Αυτή Ιησού Χριστού φαίνεται από παν σημείον, Νότιου και Βόρρειου Ημισφαιρίου, Δυτικού και Ανατολικού Ημισφαιρίου και είναι Κατακλυσμός περιβάλλων την Γη ουχί μόνον μία Ακτίς αλλά Σύμπλεγμα Ακτίνων περικεκαλύπτον την Γην όλην]

Ματθ. 24,28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

Ματθ. 24,28 Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν αετοί· “όπου υπάρχει ηθική σαπίλα και διαφθορά, εκεί μαζεύονται, δια να δράσουν οι απατεώνες, οι κλέπται και οι εγκληματίαι. Εις εποχάς αποστασίας, παρουσιάζονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται). [Επειδή μας περιέγραψε πως Αυτοέρχεται Ο Ιησούς Χριστός, μας ειδοποιεί ότι εάν δεν έρθει ωσαύτως δεν είναι Ούτος και ότι οι αετονύχηδες απατεώνες δρουν διά να ωφεληθούν με υπηρέτες, χρήμα, δόξα, δύναμη και απόλαυση ψυχαπώλειας των καταπονημένων ανθρώπων]

Ματθ. 24,29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. [Όσα προαναφέραμε και σε σχέση με την Προπέδη/Βαρύτητα]

Ματθ. 24,30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. [Άλλη Αυτοπεριγραφή Του, αφού έρθη ως Αστραπή, θα φανή ωσαύτως εν νεφέλαις, ήτοι πιθανόν το φως να πολλαπλασιασθεί εξ’ αυτού όπου γνωρίζουμε διά του Ηλίου, είναι άλλωστε προφυτευμένον και μεταπροφυτευμένον από προφύτες]

Ματθ. 24,31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

Ματθ. 24,32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· [Αναφέρεται σε θέρος απώλειας ψυχών αμαρτωλών και θέρος σύναξης από τεσσάρων ανέμων/αιόλων, μεριών, σημείων του Ορίζοντος τους Εκλεκτούς υπομείναντες Αγίους Του]

Ματθ. 24,33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. [Μας λέγει ότι άμα ιδούμε να ανοίξουν την Άνοιξη των Γεγονότων αυτών τα γεγονότα, πλησίον αι θύραις Δίθερους ήτοι αμαρτωλών και Εκλεκτών Αγίων]

Ματθ. 24,34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. [Μας επιβεβαιώνει ότι όλα αυτά όσα αναφέροντε εις το κεφάλαιον 24 Ματθαίου τα ζη και γίνοντε σε χρόνον ζωής της ίδιας γενεάς και όχι μετά παρέλευση γενεών, διότι είναι η Γενεά των μεγάλων δοκιμασιών και των Υπερεκλεκτών διά να εισέλθουν εις το κενόν 10ον Τάγμα Αγγέλων όπου παλεύουν με εκείνους όπου εκδιώχθηκαν και εκκενώθηκε ήτοι τους πρώην ευάγγελους νυν δαίμονες/διαβόλους και με την σπάθα τους εισέρχοντε, ο δε Καινός Εωσφόρος εν αυτώ ήδη εκεί όνομα αυτού Ιωάννης ο Πρόδρομος ο Βαπτιστής Ιησού Χριστού]

Ματθ. 24,35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. [Ό,τι λέγει μένει διαπαντός και δεν παρέρχεται και παραμένει μετά το τέλος ουρανού και γης ως συμφωνία και σύμβαση μετά των Αγίων και απέναντι των κολλασμένων]

Ματθ. 24,36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος. [Σε εκδόσεις διαδικτύου τουλάχιστον Διαμαρτυρώμενων, νομίζω και Καθολικών και άλλων αιρετικών, συμπληρώνεται: ούτε εγώ, ενώ ουδέποτε είπε τούτον, ότι δεν γνωρίζει Ο Ίδιος, άλλωστε είναι Υιός Θεού, τούτον το εκμεταλλεύοντε οι Μωαμεθανοί διά να ειπούν ότι Ο Χριστός δεν γνώριζε τα πάντα και όσα γνωρίζει Ο Πατέρας, αλλά δεν αναφέρουν άλλα εδάφια όπου λέγει ότι Αυτός και Ο Πατέρας έναν εσμέν κ.α. και ότι είναι συλλαμβανόμενος εξ’ Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός είναι Ο εν σαρκί Υιός Αγίας Τριάδος ήτοι ουσιαστικώς και Τα Τρία Πρόσωπα αφού είναι Αξεδιάλυτα ήτοι Τριαδικοθεοενσαρκωμένος Ιησούς Χριστός και γνωρίζει και κλάσμα υποδευτερολέπτου των σημείων και τεράτων αυτών εξού και τα Προεξιστορεί!!!!]

Ματθ. 24,37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. [Μας εξιστορεί τις εκπλήξεις και γεγονότα των ανθρώπων εν καιρώ Νώε και την αδιαφορία τους διά το μέλλον και το μέλλον ψυχής και τούτο είναι Προεξιστόρησις των γεγονότων εσχάτων καιρών όπου ήδη είμαστε εις την προθέρμανση και ακολουθούν αρχές μεγάλων ωδίων και μετά το κυρίως μέρος έως τέλους και κάποιοι αριθμοί εδώ και εις τα περί Νώε εάν τα μελετήσουμε επαρκώς πιθανόν να συνάδουν περί Αποκαλύψεων, με τρόπον τινάν ώστε ούτε ο διάβολος ούτε οι φαύλοι και βέβηλοι ανθρώποι να δύναντε να αντιληφθούν, οι μεγαλοευφυϊες αντιλαμβάνοντε σε τι αναφέρομαι και πως αναφέρομαι ώστε να το παραλαμβάνουν αυτοί έστω και εάν δεν το πολύ πιστεύουν ότι τω όντι το έλαβαν]

Ματθ. 24,38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, [γαμούν και γαμιούντε, υπονοεί όχι μόνον αρρέν και θηλέν αλλά και πουστιές με όργια όπου έκαστος είναι και γαμών και εκγαμίζων, γυναί τε ανδρί]

Ματθ. 24,39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. [Παρότι έχουμε τις προφυτείες και τις επεξηγήσεις και τις επαληθεύσεις γεγονότων, οι φαύλοι δεν αντιλαμβάνοντε τίποτε/κίχ! Ότι έρχεται Κατακλυσμός γεγονότων όπως ο Κατακλυσμός Νώε, σεισμοί, λιμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, πολέμοι, επιδημίες, πανδημίες κ.α. συναφή τα οποία προφυτεύοντε και επεξηγούντε διαρκώς και μετά όπου κηρύσσεται το Ευαγγέλιον τούτον εις πάσα οικουμένη και ούτε οι φαύλοι των ιερέων αντιλαμβάνοντε και συνάπτουν οικουμενισμούς με τους διαβολιστές τέκτονες ήτοι τους ποιούντες οργανώσεις, πράξεις, θεωρίες, αιρέσεις, παραθρησκείες Αντίχριστες ήτοι σατανοληπτικές σατανικού φωτός αίγλης εξαπάτησης]

Ματθ. 24,40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται· [Αρπαγή των Εκλεκτών εις αέραν όπως λέγει και ο Απόστολος Άγιος Παύλος των Εθνών, περιγραφές ακολουθούν]

Ματθ. 24,41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.

Ματθ. 24,42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. [Μας λέγει ότι όπως και να τα λογαριάσουμε ίσως σφάλλουμε, άρα τε να είμαστε έτοιμοι, άλλωστε όσοι αποθαίνουν έρχεται Ο Κύριος προς αυτούς και αυτοί προς Τον Κύριον διά Κρίσιν άμεσα ή εν αναμονεί Άδου]

Ματθ. 24,43 Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

Ματθ. 24,44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

Ματθ. 24,45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;

Ματθ. 24,46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. [Όταν είσαι έτοιμος διαρκώς τι να φοβηθείς; Τα γεγονότα δεν σε εγγίζουν είσαι ήδη Άγιος εν Αγιοτήτι, κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να Αποτολοποιηθείτε εις το παγκόσμιον/οικουμενικόν κήρυγμαν Μαρτυρίου περί Ιησού Χριστού]

Ματθ. 24,47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

Ματθ. 24,47 Αληθινά σας λέγω, ότι θα τον εγκαταστήση διαχειριστήν και οικονόμον εις όλην του την περιουσίαν. [Αμύθητος Μισθός διά τον συνετόν συνεπήν δούλον ήτοι Άγιον χωρίς να παρεκτρέπεται και απωλαίνει χρόνον και Πιστεύει πάσα στιγμήν και διηνηκώς, ώστε διηνηκή να είναι η ευχαρισμένη βασιλείωση του!]

Ματθ. 24,48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, [Αυτόν το εξεκαθάρισε 700 έτη πριν Τον Χριστόν ο φρόνιμος και ταπεινός σοφός Αίσωπος με τον μύθον του οκνηρού λαγού και της διαρκώς μαχόμενης και έτοιμης χελώνας ήτις τερμάτισε πρώτη και έδειξε ότι η συνεχής Προσευχή, επιμονή, υπομονή, εργασία και αναλλοίωτος αντικειμενικός σκοπός ψυχοσωτηρίας φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα]

Ματθ. 24,49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, [Ο λαγός του Αίσωπου και ο τραγουδιστής τέττιξ/τζίτζηκας]

Ματθ. 24,50  ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, [Ό δούλος ος δεν μετράει τα γεγονότα, τα σημεία και τέρατα, τις προφυτείες, δεν αναγνωρίζει τους καιρούς και εποχές, την εκφύηση της συκής τρυφερά φύλλα ότι έρχεται το Θέρος, καθότι λέμε όταν αρχίζουν να εκφυούν οι συκέαις και να ανθίζουν οι αμυγδαλέαις ότι ήρθε το Θέρος/Καλοκαίρι, είναι η ανακοίνωση και προανακοίνωση διά αυτόν και ήδη ο καιρός αρχίζει να αλλάζει και λέμε άρχισε να καλοκαιριάζει]

Ματθ. 24,51 καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Ματθ. 24,51 Και θα τον σχίση εις τα δύο και θα τον βάλη μαζή με τους υποκριτάς· εκεί θα είναι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων. [Τι εννοεί θα τον διχοτομήσει; Προηγουμένως μας λέγει ότι παραλαμβάνει τους Εκλεκτούς από αγρούς και μύλους, κάτι το οποίον εξυπακούει ότι τότε θα ζούμε εις αγρούς και μύλους μετά τους πολέμους, σε μία καινούργια κοινωνία. Όταν τους αρπάσσει δεν τους διχοτομεί αλλά παραλαμβάνει το σώμα τους και το μεταμορφώνει όπως Ο Ίδιος Μεταμορφώθηκε σε Πνεύμα και Αύρα Αγίου Φωτός και όπως έγινε με Την Παναγία, Ενώχ, Ηλία, Ιωάννη Θεολόγον και Μωϋσεως σε παρουσία του εις την Μεταμόρφωση Χριστού. Εδώ μας λέγει μία πολύ Αποκαλυπτική Λεπτομέρεια διότι κανείς δεν γνωρίζει από όσους δεν είχαν εμπειρία επακριβώς τα Μυστήρια Τριαδικού Θεού, κα διχοτομήσει ατόν (= τον υποκριτήν δούλον), κα τ μέρος ατοῦ (= του υποκριτή δούλου) μετ τν ποκριτν θήσει· κε σται  κλαυθμς κα  βρυγμς τν δόντων. Ποίον είναι το μέρος του δούλου ή θνητού; Ο Χριστός λέγει ότι διχοτομεί, δηλαδή παραλαμβάνει έναν μέρος από το ον άνθρωπον, ήτοι την ψυχήν η οποία εφυσήθηκε εκ Θεού και δίδεται άμα την δημιουργία του ανθρώπου και του αφήνει το σώμα και το αυρόσωμα ήτοι το σώμα όπου ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει ότι θα έχουμε και συναντηθούμε με Τον Χριστόν εις τον αέρα, άρα τε, η έννοια απώλεια ψυχής σημαίνει όχι η ψυχή εν κολλάσει ή έστω η έννοια ψυχή όχι ως ζωή εν σώματι, αλλά ως πνεύμα παραλαμβάνεται εκ Θεού και η έννοια ψυχή ως αυρόσωμα διαχωρίζεται και διχοτομείται εκ του πνεύματος και άγει εις την κόλλαση. Α Θεσ. 4,16 τι ατς  Κύριος ν κελεύσματι, ν φων ρχαγγέλου κα ν σάλπιγγι Θεο καταβήσεται π᾿ ορανο, κα ο νεκρο ν Χριστ ναστήσονται πρτον, Α Θεσ. 4,17        πειτα μες ο ζντες ο περιλειπόμενοι μα σν ατος ρπαγησόμεθα ν νεφέλαις ες πάντησιν το Κυρίου ες έρα, κα οτω πάντοτε σν Κυρί σόμεθα.]

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου