Breaking

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Διατί εξάλφα και επτάφωτος λυχνία είναι το ίδιον σύμβολον…. Ο μυστικός αριθμός [ασπούμε 73Χ5=365 ημέρες]…. 73… που δεν αναφέρεται

Share

Διατί εξάλφα και επτάφωτος λυχνία είναι το ίδιον σύμβολον…. Ο μυστικός αριθμός 73… που δεν αναφέρεται [ασπούμε 73Χ5=365 ημέρες]….

Εξάλφα, είναι έξη άλφα, καλείται και άστρον του Δαυίδ, μάλλον μεταγενέστερα ή και σύγχρονα, είναι όπως το καλώ τα αλληλοεισερχόμενα ισοσκελή τρίγωνα ή πειο συγκεκριμένα τα διαλληλοεισερχόμενα τρίγωνα ή και δύο αλληλοεισερχόμενα σε συμμετρία ισοσκελή τρίγωνα… έναν πολύ ισχυρόν σύμβολον και το φωνάζει, δεν είναι ανθρώπου, είναι όπως όλα, Του Θεού…

Παίρνοντας μία Εξάλφα και βάζοντας κουκκίδες ή άστρα ή άλλα σχήματα από κάθε γωνία προς τα μέσα και εφόσον βάλουμε εις κάθε γωνία μία κουκκίδα, άρα εις το επόμενον άνοιγμα δύο και εις το επόμενον τρία έχουμε την εξής ροή ιδιόσχημων και ισομέγεθων κουκκίδων: [αριστερό άστρο εικόνας]

 

1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, …. [13 αριθμοί με μόνον να μην επαναλαμβάνεται δεύτερη φορά ήτοι ο 7 ή πράκτωρ 007, χούμ;;;; συνάμα 1+1=2, 2+2=4, 10+10=20, 9+9=18, 8+8=16 και ο 7, και έχουμε συμμετοχή 7 διαφορετικών αριθμών με μόνον τον 7 χωρίς επανάληψη διττή]

Λείπουν οι αριθμοί 2, 4 και 5 [=11! = 2 και 66 διότι 1 = 6 εις την εβραϊκή γραμματοσειρά]….,

1+2+3+10+9+8 = 33,

Άρα έχουμε δύο φορές 33 = 66 = [11 και 2],

33+7 = 40,=4,

33+7+33 = 73!!!!…, = [73+37=110 = 11=2 ή 66=12=3].

Έχουμε εις την διάστηλην αυτή δύο φορές 33 και μία φορά εις το κέντρον το 7, ήτοι [1+2+3+10+9+8=33+7=40+1+2+3+10+9+8=73],

Εάν μετρήσουμε όλες τις κουκκίδες κάθε εξωτερικής γραμμής είναι 51 [το ανάποδον του 15 , ήτοι 15+51=66=11=2 ή και 66=12=3, αναλόγως],

Εις τον εσωτερικόν ρόμβον όπου ισχύει σε κάθε ανεξάρτητον ρόμβον, αρχίζουμε με κουκκίδες σε αριθμόν ποσότητας 4, 5, 6, = [4+5+6=15 ήτοι το αντίστροφον του 51, ήτοι 15+51=66 = 12 = 3 ή 11 = 2, αναλόγως, και 15+7=22!=4 και 15+7+15=37 το οποίον είναι το αντίστροφον του 73 ήτοι 73+37=110=11=2 ή 66=12=3, αναλόγως και τα δύο αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση 2+3=5, ή 11+66=77=14=5 και εδώ προκύπτει η συμμετοχή του αριθμού 5 εις το όλον σχήμα],

Όλα αυτά όπως επιβεβαιώνετε είναι Πάγια Μαθηματικά, αναλλοίωτα και προκύπτουν αυτοεπαληθευόμενα συνεχώς….

Συνάμα, εξάλφα = 6 και επτάφωτος λυχνία = [μενορά] = 7 ήτοι 6+7=13, ήτοι όσες οι στήλες της Εξάλφας, και :

[άνω σχήμα εξάγωνου με κουκκίδες άστρα και επτάφωτες λυχνίες]

Οι αριθμοί στηλών από την μία κουκκίδα έως την εύδομη-έβδομη κεντρική είναι έξη ήτοι 1, 2, 3, 10, 9 και 8 = [33] και πάντοτε εύδομη στήλη με 7 κουκκίδες, = [33+7 = 40], = 4 και εδώ προκύπτει η συμμετοχή του αριθμού 4 εις το όλον σχήμα, ενώ η συμμετοχή του 2 εις το όλον σχήμα προκύπτει από το γεγονός δύο ισοκόκκιδων στήλες ή ισαποστασιακών περιοχών [1, 2, 3, 10, 9, 8] άνω και κάτω [ή δεξιά αριστερά] από την στήλη κουκκίδων 7 ή αυτής της απόστασης, ώστε να συμμετάσχουν όλοι αριθμοί, και ο μηδέν όταν το σχήμα εξάλφα προκύψει εντός συμμετρικού περιμετρικώς σε αυτόν κύκλου, προσέξετε ότι οι ακέραιοι αριθμοί όπου ισχύουν μόνον μία φορά είναι οι 4, 5 και 7 = [0+4+5+7=16! Θυμήσου όσα είπαμε διά αιθερικά κέντρα, έτος τοκετού Παναγίας και = 7]. Ο αριθμός 2 ισχύει και σε στήλη και σε περιοχή άνω και κάτω από την απόσταση ή στήλη 7 κουκκίδων και ο 6 σε αριθμόν στηλών άνω και κάτω από την στήλη 7 ήτοι δύο περιοχές με 6 στήλες άνω και κάτω από την στήλη 7 = [ 1, 2, 3, 10, 9, 8 = 33] και σε 6 κορυφές, 6 εσωτερικά τρίγωνα και 6 γωνίες ρόμβου-εσωτερικού εξάγωνου και 6 εξωτερικές γωνίες ήτοι εξάδες σε έξη περιπτώσεις και σύνολον 32 φορές αυτές οι 6 εξάδες και ακόμη μία εξάδα εξωτερικές κορυφές του εξάγωνου = 38 = 11 = 2 ή 66 = 12 = 3, συνάμα 38+83 = 121 = 4 και 4+3 = 7 = ευδομή = ευ+δομή = εβδομή και εβδόμη [Ημέρα και άλλα], θυμίζω ότι ο Πυθαγόρας θεωρούσε ιερότερους αριθμούς τους 3, 4 και 7, = [14 = 5] αλλά και 3+4=7+7 = 77 ήτοι ο αριθμός όπου ανάφερε Ο Χριστός διά τις φορές όπου δικαιούμαστε να εξομολογηθούμε ή συγχωρηθούμε [από Θεολόγους αυτός ο αριθμός θεωρείται συμβολικώς άπειρες φορές: Ματθ. 18,21       Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

Ματθ. 18,21             Τοτε επλησίασε προς αυτόν ο Πετρος και είπε· “Κυριε, πόσες φορές θα φταίξη εις εμέ ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω; Εως επτά φορές;”

Ματθ. 18,22       λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

Ματθ. 18,22             Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· “Δεν σου λέγω έως επτά φορές, αλλά έως εβδομήκοντα επτά φορές, πάντοτε δηλαδή θα συγχωρής”.

Ματθ. 18,23       Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.

Ματθ. 18,23             Το καθήκον να συγχωρούμεν αυτούς που μας έφταιξαν είναι απεριόριστον. Δι’ αυτό και η βασιλεία των ουρανών έχει παρομοιωθή με ένα βασιλέα, που ηθέλησε να λογαριασθή με τους δούλους του, στους οποίους είχεν εμπιστευθή την διαχείρισιν των οικονομικών του.

Ματθ. 18,24       ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.

Καλόν είναι να ιδείτε τι παραβολή λέγει παρακάτω…] σε στήλες κουκκίδων ή απόστασης δεν ισχύουν εις τα άλλα μέτρα τα οποία παρατηρούμε και το αντίστροφον, συνεπώς, υπάρχει Προμαθηματική Συμμετρία και Συμμετοχή.

Εδώ αρχίζουν τα περίεργα, τα όσα δηλώνουν τα Μαθηματικά είναι αδιάψευστα, διότι δεν είναι γνώμη αλλά δήλωση αδιαμφισβήτητη και επειδή η Δημιουργία είναι Του Θεού, κανείς δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσει ψευδή. Δεύτερον και σημαντικότερον, είναι πώς ό,τι είναι αναλλοίωτον ότι είναι όπως είναι είτε είναι δημιουργημένον είτε αδημιούργητον, σημαίνει ότι είναι Άκτιστον προ πάντων των αιώνων και είναι κύτταρον Θεού, παραδείγματος χάριν, δεν γίνεται έναν ισογώνιον τρίγωνον να έχει 45ο μοίρες ή 120ο αλλά πάντοτε 60ο μοίρες, εκτός εάν η απόσταση και ποσότητα μοιρών καθοριστεί από τον άνθρωπον διαφορετικά, ασπούμε το μέγεθος όπου τώρα καλούμε μαθηματικώς 60ο με άλλη μέτρηση να το λέμε 80 ή 32,24 ή 30 ή οιονδήποτε άλλον αριθμόν μοιρών, όπως οι βαθμοί Κελσίου και Φάρεναϊτ αντιστοίχως έχουν διαφορετική αριθμητική τιμή αλλά εν τέλει όταν γνωρίζουμε και τις δύο τιμές προβλέπουμε ή μετρούμε την ίδια θερμοκρασία και όπως το μέτρον 100 εκατοστόμετρων είναι διαφορετικόν από τους πήχυν και πήχην και το εκατοστόμετρον διαφορετικόν από την ίντζα, δι’ αυτόν ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει εις την Αποκάλυψη: 13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13-18 Ωδε  σοφα στν·  χων νον ψηφιστω τν ριθμν το θηρου· ριθμς γρ νθρπου στ· κα  ριθμς ατο χξς’.

Προσέξετε πόσα έκρυψε φανερά ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέγει ότι είναι αριθμός ανθρώπου, ελληνιστί χξς, όπου το χξς με το ξ περσμένον αντί όρθιον ανάμεσα εις τα χ και ς σημαίνει Αλλάχ, δεύτερον επειδή το ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον λαγχαίνει να το μετράμε με μοίρες 60, ποίος το καθόρισε δεν γνωρίζουμε μάλλον οι Αρχαίοι Έλληνες, μάθαμε να λέμε ότι είναι 60ο ήτοι επί τρεις φορές = 60ο 60ο 60ο = 606060 = 666 διότι εις την αριθμολογία αφαιρούνται τα μηδενικά, εξού και μας λέγει  χων νον ψηφιστω τν ριθμν το θηρου· ριθμς γρ νθρπου στ· κα  ριθμς ατο χξς’ [ς’ = 6 ήτοι ς με οξείαν και ,ς = 6000 ήτοι κόμμα πριν το ς, εις τα αρχαία ελληνικά], θα μπορούσε όμως οι μοίρες του ισογώνιου ισόπλευρου τρίγωνου να είναι 90 ή 50 με άλλη μέτρηση, δεν είναι όμως και ο Ιωάννης αναφέρεται σε αριθμόν ανθρώπου = ριθμς γρ νθρπου στ·, διότι ούτως καθορίστηκε ο αριθμός μοιρών σε αυτόν το σχήμα από τον άνθρωπον. Άλλος τρόπος γραφής του 666 είναι 111 ή ΙΙΙ εις την εβραϊκή συμβολογραφία, και ο Ιωάννης αναφέρει 13-18 Ωδε  σοφα στν·  χων νον ψηφιστω τν ριθμν το θηρου· ριθμς γρ νθρπου στ· κα  ριθμς ατο χξς’ ήτοι 13-18 = 3+8=11+1+1 = 1111 = 6666 [1,3,1,8 ή 13-18 = 1+1 = 2 και 38 = 40 = 4, 1+3+1+8=13=4 και 1+1=2 +38 = 2038 μ.Χ. εάν υπολογίσουμε την παύλα = – ως μηδέν = 13-18 = 2038, πολύ ευφάνταστον αλλά το σημειώνουμε, όπως και το 13-18=-5 = 6 διότι παύλα = Ι πεσμένον = 6 ή έναν = 6 ή 65 = 11 ή 66 ή 65 = 11 = 2 ή και 66=12=3+2=5 και 65+56 αντίστροφα = 121 αριθμόν όπου συναντήσαμε προηγουμένως = 4, μπορεί να είναι φαντασία, αλλά αν αληθεύει και βλέπουμε ότι ο 11 και 111 και άλλα επαναλαμβάνοντε, και συνάμα 15 ανωτέρω = 6 και 15+51=66 ή 11 πάλιν, και εάν είναι ο κώδικας;!!!!] = όσοι οι στίχοι του Κορανίου όπου αναφέρονται εις τον Αλλάχ με το όνομα χξς’ και ο αριθμός 6666 είναι εις τα Αρχαία Ελληνικά ,ςχξς’ ή ,ςχκςς’. Το ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον αποτελείται από τρεις ίσες πλευρές = ΙΙΙ = ιιι = 111 [εκατόν εντεκά και εξακόσια εξήντα έξη εβραϊστί, 111=3 και 666=18=9+3=12=3]. Ο Θεός δεν είπε ότι το ισογώνιον ισόπλευρον είναι 60ο έκαστη των τριών γωνίων ή και να το είπε, δεν σημαίνει ότι είπε ότι δεν επιτρέπεται άλλη μέτρηση διά της οποίας έκαστη αυτών των τριών ίσων γωνίων ή πλευρών να είναι αντίστοιχα π.χ. 70ο και τα 10 εκατοστόμετρα να καλούνται με άλλη μέτρηση 30 άλλως πως εκατοστόμετρα ή με άλλον όνομα [βεβαίως καθορίστηκε 60ο διότι καθορίστηκε ο κύκλος 360ο και η μαγεία τεκμηριώνει ότι ενυφίσταται σχέση με τις ανώτερες και αγγελικές δυνάμεις βάσει των μετρήσεων αυτών του ανθρώπου, χωρίς να αποκλείονται άλλες, όπως επικλήσεις ή προσευχές σε διαφορετικές γλώσσες να γίνοντε δεκτές από Τον Θεόν, αγίους, αγγέλους και δαίμονες, συνεπώς σημασία έχει η ειλικρινής εγκάρδια εκπομπή συνειρμών με συχνοτικές κραδασμικές δονήσεις που σημαίνει σημασία έχει η Πίστη και όχι το όνομα των λέξεων, των μοιρών, των αριθμών σε κάθε περίπτωση και η Πίστη δεν έχει συγκεκριμένη μέτρηση ασπούμε με εκατοστόμετρα ή ίντζες, με λέξεις όπως ενέργεια ή θέρμη, αλλά ισχύουν όλες οι λέξεις εφόσον είναι ειλικρινής, θεμιτή και ισχυρή σε διάφορους βαθμούς αδιαμφισβήτητη από τον Πιστόν και ανάλογα και το αποτέλεσμα μεγαλύτερον ή μικρότερον αναλόγως μεγαλύτερου ή μικρότερου βαθμού αναμφίβολης Πίστης, η οποία όπως είδαμε είναι ανώτερη της ψυχρής κυνικής γνώσης και δεν μετράται μονοδιάστατα ή με συγκεκριμένη μέτρηση αριθμών και μεγεθών αλλά με όλα, ήτοι Παμμαθηματική!!!!

Αποκρυπτογράφηση Εξάκτινου ή Εξάγραμμου ή Εξαδάκτυλου πολύγωνου των αλληλοεισερχόμενων δύο τριγώνων [τριγόνων ή συνουσίας, τρυγόνων ή τρύγου και ο νοών νοείτω]

Α) Το εξάγωνον του εξάκτινου πολύγωνου-άστρου έχει 73 κουκκίδες, μία περισσότερες από τον σημαντικόν αριθμόν 72 [72 κλειδιά Σολομώντα 72 δυνάμεων ή και δαιμονίων όπου χρησιμοποιούν ή παρέδωσαν 72 κλειδιά-μυστικά δυνάμεων Θεού, 72 σχίματα του ναού Σολομώντα μόλις απέθανε εν Σταυρώ Ο Χριστός, 72 ώρες είναι τρείς ημέρες-τριήμερα, το διπλάσιον του 36 ήτοι ο αριθμός διά τον κύκλον = 360ο, 72 πόλοι ενέργειας σε κάθε ημισφαίριον υφηλίου, 72 ημέρες χαλασμένος Ο Ναός Θεού Χριστός και Αυτοανοικοδομούμενος ήτοι Αυτοανάσταση-Ανάσταση, το 72 είναι το ήμισυ του 144 του αριθμού της Αποκάλυψης ως 144.000 και 12Χ2=144 σε όλα και εις τα ζώδια ήτοι 12 ζώδια επί 12 ωροσκόπους = 144 χαρακτήρες και άλλα τα οποία δεν θυμάμαι προς το παρόν και τα οποία κάποια αναφέρα παλαιότερα].

Β) Το εξάγωνον εντός του εξάκτινου έχει 720ο [ξανά ο 72] αφού κάθε γωνία ίση με 120ο , βασικά το 73η κουκκίδα είναι η κεντρική η οποία είναι έναν άλλον εξάκτινον με τα ίδια χαρακτηριστικά και εξάγωνον εις το κέντρον και ούτω καθεξής, συνεπώς 72 + 1 το μικρότερον εν κέντρω εξάκτινον όπου γεννάει το μεγαλύτερον και γεννάται από το μεγαλύτερον συνταυτοχρόνως και ούτω απειροκαθεξής εις το διηνηκές….

Γ) 73 κουκκίδες πλήν 36 [73+36=109 έναν αρτυρά περισσότερον του σημαντικού αριθμού 108 και είναι το μικρότερον εξάκτινον εντός του μεγαλύτερου κ.ο.κ. απείρως, θυμάστε όταν σας έγραφα δια τον έναν ολιγότερον σημαντικόν και έναν περισσότερον σηναντικόν, π.χ. το 143 και το 145 σε σχέση με το 144, και το 63 και το 65 σε σχέση με το 64 κ.α.; Ισχύει συνεχώς, είναι Νόμος το μικρότερον μέσα εις το μεγαλύτερον αρτυρά περισσότερον και το ολιγότερον 1 ακέραια μονάδα είναι ο Κανόνας του δημιουργημένου όπου δεν είναι το άπειρον ή μόλις πριν το άπειρον, αλλά όχι το άπειρον ή ολοκληρωμένον] τα ισογώνια ισόπλευρα τρίγωνα της προέκτασης του εξάγωνου του εξάκτινου ή εξάλφας = 37, και το έναν από αυτά αρτυρά [είναι η πηγή και το γέννημα-τέκνον-προέκταση σε μικρότερον και μεγαλύτερον συνταυτοχρόνως] και είναι αυτόν το κεντρικόν άλλον εξάκτινον όπου αναφέρω εις το Β), άρα 36+36=72 ή 36+37=73=1=72…. Εδώ βλέπουμε τα Παράλογα [με σοφή έννοια παρά.λόγου] Μαθηματικά 72 κουκκίδες συν 1 μικρότερον όμοιον εξάκτινον-εξάγραμμον-εξαδάκτυλον-εξάλφα-άστρον Δαυίδ-διαλληλοεισερχόμενα τρίγωνα ή και 2 αλληλοεισερχόμενα τρίγωνα, με έξη γραμμές = ΙΙΙΙΙΙ = 6 ή 666666=36 = αριθμός 360ο ή κύκλου = 9 = εννέα = εν.νέα, άρα λοιπόν το ότι το ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον έχει 60ο και όχι άλλον αριθμόν δόθηκε εκ Τριαδικού Θεού = Τρία = ΙΙΙ = Ισόπλευρον Τρίγραμμον Ενωμένον = Ισογώνιον Ισόπλευρον Τρί.Γωνον-Τρί.Πλευρόν = 60ο έκαστη γωνία, άρα λοιπόν ο αριθμός 606060 ή 666 είναι ιερός όπως αναφέρεται εις την Παλαιά Διαθήκη και σφετερίζεται από τον σατανά ος παρουσιάζεται μασονικώς-σατανιστικώς ως ο θεός και ως ψεύστης ψευδοκλέβει διότι δεν δύναται να κλέψει Ιδιότητες Του Άκτιστου Τριαδικού Θεού, ήτοι πλανάει τους ανθρώπους….

Δ) Καλείται Εξάλφα ήτοι έξη άλφα και Εξ’ Άλφα = εξ Αλ αφή = εκ Θεού αφή. Αλλά είναι και Εξδέλτα-Εκδέλτα ήτοι έξη Δέλτα και Εξλάβδα = έξη Λάβδα-Εξέλ = εκ Του Έλ = Θεού. Είναι Εξ Αλ Δε Ελ Λαβδά/Εξέλ ή Ελ, ή και ΕΞ ΑΛ ΦΑ Δ’ΕΛ ΤΑ [ΔΙΑ/ΔΙ’ ΕΛ ΤΑ] ΕΞ ΕΛ [ή ΛΑ ή ΑΛ ΒΔΑ]…. ΑΛΦΑ = 1 , ΔΕΛΤΑ = 4, Λ = 11 [χωρίς στ] και 12 [με στ πριν το ζήτα = Ζ] = 16 [έτη Παναγίας τοκετού Χριστού και μυστικός αριθμός διά τα αιθερικά κέντρα ζωής εκ Τριαδικού Θεού, τα έχω αναφέρει άλλες φορές = 7] ή 17 = 8…. [παράλληλα το 16 και 17 τα συνάντησα και αλλού προηγουμένως και δεν τα σημείωσα, αλλά συνάμα 16+17=33!!!!]….

Ε) 720ο το εξάγωνον εντός εξάκτινου και 1080ο [αριθμός 108 και = 9 = εν.νέα πάλιν και άλλα σημαντικά περί αυτόν και κρυπτογραφημένος εις την Αποκάλυψη, όπως ανάφερα πολλά] = 1800ο [αριθμός 18]. Εάν συμπληρώσουμε τρίγωνα τα εξωτερικά τρίγωνα του εξάκτινου τότε έχουμε 6 φορές 180ο = 1080ο + 1800ο = 2880ο ήτοι 2880 / = [2=1440, /3=960, /4=720, /5=576, /6=480 = 2Χ240=24=κύβος, όπως τρεις κύβοι το 72, τέσσερεις κύβοι το 96, /8 = 360 = 36 ήτοι Χ3=108, /9=320 = 32 ήτοι επί τρία = 96, το δε 576/2=288/2=144/2=72/2=36/2=18/2=9=εν.νέα = αέναη ανανέωση, 288Χ3=864 ήτοι 360 ημέρες ή περιφορά κυκλική = 8640 ημέρες ήτοι κύβοι από ώρες και αυτή 60 λεπτά και αυτά 60 δευτερόλεπτα και αυτά 60 υποδευτερόλεπτα ήτοι όλα βάσει του 6 όπως το εξάκτινον και το εξάκτινον σε κάθε εξάκτινον όπου είναι το αρτυρημένον 1 από το 73=72=1, ήτοι 6η ημέρα Δημιουργίας = Εξάκτινος γέννηση, γεννημένον και πηγήν το καθέναν μικρότερον ή μεγαλύτερον εντός του άλλου διηνηκές και η ευδόμη = εύ+δομή/εβδόμη ημέρα εξεκούραση, η Δημιουργία διήρκησε εξη ημέρες όχι 7, η ευδόμη ημέρα δεν δύναται να γίνει καταληπτή εξ’ δημιουργημένου όντος [ή αμυδρά], και ο αριθμός 2880 [2+8+8=18=9 = εν.νέωση] /7=411,428571442857…. , αυτόν κάτι σημαίνει και ο 7 είναι ο μόνος όστις δεν διαιρείται ακέραια με το 2880 από όλους τους εννέα/9 ακέραιους [ή και του μηδενός]…. 6η σημαίνει έκτη = έκτισα = έκτησα, = κτήση = εκτήση = εκ+τήση = εκ+τι ση και εκ τι σύ και εκ τι σώμεθα και έκ+τισον = εκ τι σον ήτοι εκ των έσων μου εσύ και τι είσαι σύ λέγει Ο Θεός, τα πάντα Ελληνικά η Πρωτόγλωσσα Τριαδικού Θεού επί γης…. Βλέπετε ότι εξήγηση λαμβάνουν αυτά εις τα Ελληνικά!…. [Επίσης έκτων = τε έκτων = τέκτων = κτίστης και συνάμα τέκτων σημαίνει αυτός όπου σκοτώνει, καταστρέφει, εξυλώνει διά να εκτίσει κάτι άλλον, αφού κάθε νέα δημιουργία διαλαμβάνει σωματίδια-ύλη από ήδη υπάρχοντα τα οποία καταστράφηκαν ή αναδημιουργήθηκαν, ήτοι τα πάντα υπό αρχών [υπάρχω] ανανέωσης και αναπροσδιορισμού.

Άρα τε ο Κτίστης ή Εκτίστης έκτισε μέχρι την έκτην / 6ην ημέραν ή ουσιαστικώς η Κτήση/Εκτήση/Εκτίστη συμπληρώθηκε ή πληρώθηκε ή λειτούργησε την Έκτην Ημέραν = 6ην Ημέραν ήτοι Ημέραν Εκτίστη ή Τεκτίστη = Τέκτων και Αρχιτέκτων Ο Τριαδικός Θεός, και ο σατανάς σφετερίζεται και πλανάει ότι είναι αυτός, ενώ Ο Τριαδικός Θεός είναι Ο Αέκτιστος και Ααυτοέκτιστος/Αυτοάκτιστος Πανεκτίστης/Πανκτίστης!!!! Το έκτον ή έκτων είναι και έξη = έξοδος και εθισμός…. Και ο νοών νοείτω…. Και έξη/6 Ημέρες = 144 ώρες ενώ 7 Ημέρες 168 = 15=6 και 15+51=66=11 ή 12=3 και 11 = 2+3=5 = ο έκτος αριθμός αφού πρώτος το μηδέν και 5 Ημέρες = ο άλλος ιερός αριθμός = 120!!!! Ος συναντάται εις το εξάγωνον…. [και σε αμέτρητα άλλα]…. 12+21=33!!!!….

Στ) Μην νομίζετε ότι οι Έλληνες δεν συνέβαλαν ή δεν γνώριζαν πολλά. Πώς είναι δυνατόν ο Σωκράτης να λέγει βλέπω παντού εξάγωνα και ο μαθητής του και συγγραφέας και βιογράφος του Πλάτων να λέγει ότι η μικρότερη ποσότητα ύλης είναι κύβος; Διατί συνέγραψε αμφότερα ο Πλάτων και δεν μπήκε εις τον κόπον να συνευθυγραμμίσει αυτά ή να απορρίψει έναν από αυτά; Ήταν σοφός, όπως και η Αγία Γραφή δήθεν λέγει αντιφάσεις οι οποίες είναι γέφυρες σας είπα πολλάκις και το απόδειξα με τεκμήρια. Πρώτον, ίσως δεν γνώριζε ή γνώριζε ότι με κάποιον τρόπον αυτά συνδέοντε και τα άφησε να εξηγηθούν ή και αποκαλυφθούν εις το μέλλον εκ Θεού θελήματος. Δεύτερον, παρατηρώντας το σχήμα εξάκτινου-εξάλφας με τις κουκκίδες με ρόζ χρώμα το εσωτερικόν εξάγωνον και κυανόν τα εξωτερικά τρίγωνα και κορυφές, παρατηρούμε ότι με Προοπτική Ζωγραφικής το εξάγωνον φαίνεται κύβος!!!! Να η λύση του να λέγει ο Σωκράτης ότι βλέπει εξάγωνα και ο Πλάτων να βλέπει κύβους [πριν δύο έτη Αμερικανοί επιστήμονες λένε ότι επιβεβαίωσαν με πείραμα αυτόν όπου λέγει ο Πλάτων, πώς δεν μας εξήγησαν, είναι απορίας-απορείας άξιον, διότι ως να μας λένε ότι τα σωματίδια-κυματίδια είναι σταθερά σε σχήμα κύβου, ίσως αναφέρονται σε στερεή ύλη ή ψεύδονται λέγοντας την αλήθεια όπου αναφέρει ο Πλάτων διότι γνωρίζουν πως ποτέ δεν διαψεύδεται εις τα Μαθηματικά του].

Εάν το εξάγωνον σε προοπτική φαίνεται κύβος, η εξάλφα σε προοπτική φαίνεται ή είναι Εξαδάκτυλος, άστρον το οποίον λάμπει και όσον προεκτείνεται, τρέχει και απομακρύνεται, από κάθε άποψη σμικρύνεται, λεπτένεται, γίνεται λεπτότερη και αραιότερη μάζα κυματιδίου εις το διηνηκές έως Τώ Αγίω Πνεύματι όπως είπα παλαιότερα ήτοι δεν τελειώνει ποτέ η μικρότερη ποσότητα μεγέθους, και αυτόν συμφωνεί με τα μικρότερα εξάκτινα-εξάλφες εντός έκαστης εξάλφας έκαστου μεγέθους όπως προεξηγήσαμε…. Όταν λέγω Εξαδάκτυλος εννοώ όπως εξήγησα και άλλοτε τρεις γραμμές ή προεκτάσεις: α) άνω-κάτω β) εμπρός-οπίσω γ) δεξιά-αριστερά και το ανάμεικτον αυτών, μία Τετραπιθανότητα. Ήτοι μήκος-πλάτος ή βάθος ύψος σε όλες τις προεκτάσεις των α), β) και γ) και όπου είναι έξη/6 δακτύλιοι εξού και η Έκτη/Έκτηση Ημέρα Δημιουργία. Ο όρος έκτισα/εκτίσω την ποινή ή θητεία, σημαίνει είμαι υπό τω έργω τέκτων-τε έκτων = τ’ έκτων…. = εκ των = από τα και περιφορά = 360ο και 8.640 ώρες και όσα άλλα προαναφέρω σε σχέση με αυτά…. Συνάμα του λόγου το αληθές 360+8640=9000 = 9/εν.νέα = ανακύκλωση-περιφορά-κύκλος-συμπλήρωση και Παράλογα Σοφά Μαθηματικά ή και Υπερβατικά [Ευυπερβατικά] όπως το 72 ενέργειες ή κουκκίδες συν 1 το μικρότερον εξάκτινον εντός του μεγαλύτερου και του εν αυτώ εξάγωνον….

[Τα Παράλογα Μαθηματικά είναι ο συδυασμός ασυμβίβαστων μεγεθών και μέτρων, φαινομενικώς πάντοτε ασυμβίβαστων, ασπούμε σε άλλον παράδειγμα, μία συγκεκριμένη ώρα ή δευτερόλεπτον με μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, ανεξαρτήτου καιρού, χώρας, περιοχής και εποχής ή και σε συνάρτησηΑυτόν είναι Μαθηματικός Απαραβίαστος Ανώτερος Νόμος]…. Προσέξετε ακόμη έναν παράδειγμα 9000/360=25, ήτοι αρτυρά έναν περισσότερον από τον κύβον = 24, όπως το έναν περισσότερον από το 72 ήτοι το 73 κ.ο.κ…. Δηλαδή 24Χ36=864!!!! [ΚΑΙ 24+36=60=6 = ΕΚΤΗ = ΕΚ ΤΗ ΕΚΤΙΖΩ]…. Ακόμη έναν παράδειγμα Παράλογων Μαθηματικών: 24+42=66, 36+63=99, πώς έγινε τα αποτελέσματα αυτών των δύο πράξεων να είναι ως σύμβολα τα αντίστροφα ανάποδα; Ήτοι 66 και ανάποδα 99, ποίος έδωσε αυτά τα σύμβολα και με ποία γνώση; Γνώση Τριαδικού Θεού με βεβαιότητα, και 66+99=165=66=12=3δικός Θεός!!!!…. Ακόμη έναν παράδειγμα 66+66=132 [σημαντικός αριθμός], 99+99=198 [σημαντικός αριθμός] και 132+198=330=33, όπως έτη Χριστού, σκαλοπάτια έως το θυσιαστήριον ναού Σολομώντος, μασονικοί βαθμοί σφετεριστικώς και σπόνδυλοι ανθρώπου, συν άλλα…. Συνάμα 33+33=66, 33Χ3=132, 198-33=165, ο οποίος αρτυρά από συν 1 από τον αριθμόν 164 όπου /2 = 82 και 82+28=110=11 ή 66, πάλιν…. [ενώ 11+66=77 πάλιν = αριθμός λύτρωσης = 14 και αυτός ο έκτος/6ος αριθμός = ο 5]….

Ζ) Επαναλαμβάνουμε, 720ο το εξάγωνον + 1080ο τα εξωτερικά έξη τρίγωνα = 1800ο και εάν αυτά γίνουν εξωτερικά νέα τρίγωνα και εξάγωνον νέον έχουμε συμμετρικόν εξάγωνον μέσα σε συμμετρικόν ή και ομοιοσυμμετρικόν εξάκτινον και αυτόν μέσα σε ομοιοσυμμετρικόν μεγαλύτερον εξάγωνον ήτοι 720ο + 1080ο + 1080ο = 2880ο [1080+1080=2160= ο σημαντικός 216 και = 9/εν.νέα και 288 = 2Χ8=16 ή 2Χ88=176 πειραματικά =77, βλέπετε ότι συνεχώς επαναλαμβάνοντε συγκεκριμένοι αριθμοί όπου είναι γραμμένοι σε Μυητικά βιβλία Παράλογων-Υπερβατικών-Εκστατικών-Αληθώς Ελευσίνιων Θεοφόρων Μαθηματικών. Μόλις απόθανε Ο Χριστός έγινε σεισμός και σχίστηκε ο ναός του Σολομώντος 72 σχίσματα + 1 Ο Χριστός ήτοι το μικρότερον μέσα σε κάθε μικρότερον, μεγαλύτερον και άλλον = 73!!!! 73+37=110=11 ή 66 και 72+36=108, αναλογιστείτε τι είπαμε διά τον καθέναν των τεσσάρων αυτών αριθμών προηγουμένως, 110+108=218=11 ή 66 = 12=3 και 11=2+3=5= έκτος αριθμός]….

Η) Σε συνέχεια των προαναφερόμενων. Εξάγωνον εξάκτινου = 720ο και τρίγωνα εντός εξάκτινου = 1080ο + 1080ο εάν κλείσουμε τις εξωτερικές γωνίες του εξάκτινου = 2160ο. Αλλά συνάδει και άλλως πώς, εξάγωνον εντός εξάκτινου 720ο και εξάκτινον κλείνοντας με ομοιοσυμμετρικές γραμμές τις εξωτερικές κορυφές των έξη γωνίων ή τριγώνων 720ο = 1440ο!!!! Δηλαδή συνάδει εξάγωνον με επόμενον εξάγωνον και έξη τρίγωνα με τα επόμενα εξη τρίγωνα επί του επόμενου εξάγωνου, ήτοι 2160ο + 1440ο = 3600ο!!!! = ο αριθμός 36 και 10 φορές 360ο = 10 Τάγματα Αγγέλων (;) ένας από τους πολλούς συμβολισμούς και ζωντανούς οντοτικούς πραγματισμούς αλήθειας…. Δηλαδή κάθε 2 εξάγωνα και 2 προεκτάσεις τριγώνων-κορυφών = 3600ο…. [το ότι συνάδει το 160+440=600=6 δεν είναι τυχαίον και δεν αρτυράει δεκάδα]…. Πώς μετράμε τις συχνότητες ραδίου; Σε τρισχιλιόκυκλους ! …. Ο νοών νοείτω…. Επίσης 100 φορές το 1440 = το 144000 της Αποκάλυψης, ήτοι 12000 παρθένοι Άγιοι π.Χ. από κάθε μία από τις 12 Φυλές Ισραήλ = ίσος με τον Ρα/βασιλέας του Ηλ/Φωτός και Εισραήλ = εις την ροήν του Ηλ/Θεού και εις την τον Ρα/Βασιλεύ του Φωτός/Ηλ [σημαίνει Θεός, φως και λευκόν συνταυτοχρόνως, δεν διαφωνεί ούτε ο Ιωσήφ Γιαχούντα ο μεγάλος Γλωσσολόγος με το πρώτον παράδειγμα όπου αναφέρει εις το βιβλίον του Hebrew is Greek = τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά]. Το 144 εκφράζει την Αγιότητα και τους Αγίους και το 216 τα Άνω Ιεροσόλυμα, αμφότερα έχουν κατάληξη τον αριθμόν 9 ήτοι 99=18=9 και 99 σημαίνει έναν πλήν το 100 = 1 ήτοι έναν ακέραιον πριν Το Άκτιστον Άπειρον Της Τριαδικής Θεότητος…. [Συνάμα 216+144=360=9+99=999=27=9].

Θ) Τεκμήρια διά τα προναφερόμενα. [α] Το 216 είναι πολλαπλάσιον = [ Χ2 = 432, Χ3=648, Χ864, Χ5=1080, Χ6=1296, Χ7=1512, Χ8=1728, Χ9=1944 και /2=108/2=54/2=27/2=13,5/2=6,75]

[β] 21-16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί [κύβος]. 21-17 καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 21-18 καὶ ἦν ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρόν, ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.

12000Χ12000=144.000.000Χ12=1.728.000.000.000 [1728 είναι το 216Χ8] στάδια…. [εννοεί και στάδια μέτρου ανθρώπινου και Θείου ή δοκιμασιών και μισθών;]…. Σε σχήμα/σχύμα κύβου 1.728.000.000.000/2160 = 8.000.000.000 κύβοι. 1.728/36 = 48 [δύο κύβοι]. 1.728.000.000.000/360 = 4.800.000.000 κύβοι….

Το ισόπλευρον συμμετρικόν τετράγωνον έχει 360ο. ο ισόμετρος συμμετρικός κύβος έχει 2160ο, ήτοι 6 φορές το 360ο, θα λέγαμε εξάεδρον αλλά και εξάκυκλος τετραγωνοποιημένος και εξάκις κύκλος στροφές… Θεωρητικά χωρίς να αποκλείεται με την ίδια λογική αφού ο κύκλος έχει 360ο όσον και το τετράγωνον τότε η κανονική σφαίρα έχει επίσης 2160ο[ήμισυ 1080, είδε σε σχέση με Αποκάλυψη 1440 πήχυς κάτι τέτοιο και είναι 108 μέτρα το πλάτος ή κατι τέτοιον του τείχους άνω Ιερουσαλήμ, ναι τετράγωνον και από επάνω ασκέπαστον άρα το ήμισυ του 2160 και εάν προσθέσουμε στα ανωτέρω 25% όπως τα μέτρα να γινουν πήχυς [αναφέροντε 144 πήχυς εις την Αποκάλυψη ήτοι 0,75 του μέτρου άρα τε 108 μέτρα] τοτε συνάδουν με το 144 σε μοίρες (;) ή πήχυς, πώς;;;; ή μήπως το μέτρον είναι πήχυς ή μέτρον πήχυ, αναλόγως και στο εξάκτινον (;)….

Εάν πάρουμε δύο ισογώνια ισόπλευρα τρίγωνα [εφαρμοσμένα, ασπούμε ξύλινα ή γραμμικώς σε σχήμα] και τα συμπλέξουμε μας κάνει έναν εξάκτινον πολύγονον ή εξάλφα, όπου έχει το καθένα 180ο ήτοι 360ο αμφότερα. Συν 720ο όπου συμπλέκουν εις το εσωτερικόν τους έναν συμμετρικόν εξάγωνον = 1080ο [1080ο + 720ο = 1800ο]και ενώνοντας τις εξωτερικές κορυφές του εξάκτινου αυτού έχουμε άλλες 1080ο [180ο ήτοι διά καθένα από τα 6 τρίγωνα = άλλες 1080ο + 1800ο = 2880ο /2=1440ο, /3=960ο, /4=720ο, /5=576ο, /6=480ο, /8=360ο, /9=320ο ,[/7=411,42857142857… το 7 το μοναδικόν όπου δεν διαιρείται ακέραια]. Δηλαδή με όλους τους σημαντικούς [πολλούς όπου αναφέραμε σε άλλα άρθρα]….      Εάν προεκτείνουμε εκ νέου τρίγωνα-κορυφές εις το εξωτερικόν συμμετρικόν-ισομετρικόν εξάγωνον ήτοι 1080 + 2880ο = 3960ο + ακόμη έναν εξάγωνον να περικλείει εξωτερικότερα ως επέκταση ακόμη 1080ο = 5040ο [=54 και θα εκτείνεται διηνηκώς εις τα πολλαπλάσια της πρόσθεσης 2160ο ήτοι 1080ο με κορυφές και 1080ο με εξάγωνα [όπου είναι συμπλήρωση κάθε φορά ακόμη 6 τριγώνων με κορυφή από έξω προς τα μέσα 5040ο +2160ο = 7200ο , δηλαδή είναι ανάπτυξη εις τον κύβον [2160ο] και επιβεβαιώνοντας τον Πλάτων ότι η μικρότερη μορφή ύλης είναι κύβος, με την επαλήθευση μας να έρχεται διά ανάπτυξης κύβου μοίρες [2160ο] διά των προσαυξήσεων κορυφών και εξαγώνων συμμετρικών διηνηκώς εις το Εξάκτινον-Εξάλφα-αλληλοεισερχόμενα ισόπλευρα τρίγωνα….

Το εξάκτινον εις κυβοποίηση είναι 36 Χ 90Ο = 3240Ο – 2160Ο = 1080Ο [ενώ ο κύβος 24 Χ 90ο = 2160ο] άρα το 36 ως κύκλος 360ο περιστροφή είναι το εξάκτινον συμμετρικόν πολύγωνον και είναι αντίστοιχον της σφαίρας;!!!! [ο κόσμος είναι κτισμένος με εξάγωνα είπε ο Σωκράτης και αυτά είναι αναπτύξεις του εξάκτινου άστρου με συνεχείς προεκτάσεις κορυφών και εξαγώνων επί συνδέσεως των κορυφών αυτών κάθε φορά….

Εάν όμως εις το αρχικόν 720ο εξάγωνον πρώτον εσωτερικόν + 1080ο τα 6 τρίγωνα-κορυφές + το εξωτερικόν εξάγωνον αυτών σε σύνδεση αυτών των κορυφών 1080ο = 2880ο αφαιρέσουμε 720ο = 2160ο.

Εάν 1080ο τα 6 τρίγωνα + 1080ο η εξαγωνοποίηση με την σύνδεση κορυφών των 6 τριγώνων = 2160ο – 720ο το πρώτον εσωτερικόν εξάγωνον = 1440ο ! Και σε κάθε περίπτωση μετά την πρώτη εξωτερική εξαγωνοποίηση η προέκταση είναι 2160ο ***** ίδε και πάνω αστεράκια****  [κυβοποίηση εξαγώνου κανονικού = 36Χ120 = 4320Ο Χ 2 = 8640ο !!!!   = 4 κύβοι εξαγώνου οι ώρες του κύκλου 360ο χ 24 = 8640ο [ίδε 4 εξάκτινα με 4 εξάγωνα 4Χ2160=8640Ο].

8640ο [κυβοποίηση του κύβου 2160ο]/2=4320ο /2=2160ο /2=1080ο /2=540ο /270ο /2=135ο /2=67,5ο /2=33,75ο /2=16,875ο /2=8,4375/2=4,21875ο /2=2,109375ο /2=1,0546875ο /2=0,52734375 [ή 135/256] και πριν το μηδέν όλα με συγκεκριμένους ακέραιους αριθμούς και δεκαδικούς [8 αριθμούς] και με το μηδέν [9 αριθμοί μετράτε τους]…. Και ύστερα ούτω καθεξής.

Συνάμα όμως 864 = 432 = 216 = 108 = 54 = 27 [διαιρέσεις του 2] ύστερα περνάμε εις τα πολλαπλάσια του 27 [27=9 και 27 είναι 3 φορές το 9] ήτοι από το 864 έως το 27 είναι 6 αριθμοί [16 ψηφία αριθμών] και ύστερα 27/3 = 9 ήτοι 9, 18, 27 [τρεις αριθμοί] = 9 αριθμοί 9, 18, 27, 54, 108, 216, 432, 864 [κατ’ ακρίβειαν 8 αριθμοί ή δύο φορές υποθετικά το 27 = 9 αριθμοί-ψηφία] ή 864Χ2=1728 ο ένατος [αυτόν όπου ηύραμε ανωτέρω]…. Σε αυτούς κρύβοντε πολλά μυστικά Πάγια Άκτιστα των Αριθμών και βλέπουμε ότι εναλλάσσεται η πρόσθεση του 9 έως το 27 και ύστερα διπλασιασμός π.χ. από 27 3 φορές το 9] σε 54 [6 φορές το 9], 108 [12 φορές το 9], 216 [24 φορές το 9], 432 [48 φορές το 9], 864 [72 φορές το 9] σύνολον 165 φορές το 9 συν 9 [1 φορά το 9] και 18 [2 φορές το 9] = 168 φορές το 9 = 1512=27 ή 9 1512/7=216 = 2160ο [κρατείστε το αυτόν διά την επτάφωτον λυχνία] = κύβος [διαιρέστε το 1512 και με τους άλλους ακέραιους αριθμούς, π.χ. με το 18 = 84, με το 24 = 63 ήτοι έναν πριν το 64 κ.α. τα όποια ξανά είπαμε]…. Εάν δεν κατανοήσατε πολλά με αυτά και την σχέση με το 7 και την εναλλαγή διπλασιασμού με πολλαπλασιασμόν [σύνθετη αριθμητική, όταν από το 9, 18, 27, περάσαμε σε 54, 108, 216, 432, 864, 1728], τότε η εξήγηση-αυτοεπαλήθευση έρχεται αυτόματη: 1512/9 = 168 και 1728 [ήτοι το διπλάσιον του 864] /9=192+168=360 φορές το 9 ή και 360ο του εννέα/9 = 1728+1512=3240 [324] και 864/324=2,6666666 [ή 2.2/3] = 2592/2916….

Πολλαπλασιάστε το 324, /2 = 648 [αναγραμματισμός του 864, εισέρχοντε και τα αναγραμματικά Μαθηματικά], Χ 3= 972 [σημαντικός αριθμός σε σχέση με την ανέγερση Ναού Σολομώντος-Δαυίδ-Σολομώντα] και άλλα…. [και είναι αναρτήσεις του 9 και 18]….

Το εξάκτινον έχει ίσες μοίρες με τον κύβον [2160ο άρα είναι συγγενικά σε κάποια μαθηματικά γονίδια] και εάν ενώσουμε 6 εξάκτινα χωρίς πρόσθετες γραμμές = 2160ο Χ 6 = 12960ο [παρατηρείστε το 12 και το 96 και συνάμα 12Χ8=96 και ότι 6 εξάκτινα είναι ουσιαστικά 12 ισόπλευρα ισογώνια τρίγωνα με 8 κορυφές σε τέτοια κυβοποίηση και ότι 12+94=108 και μέχρι το 144 υπολείπεται το 36 και 12960/360=36, όλοι αυτοί αριθμοί πολλαπλασιάσεις του 12, 24/36=0,666666….. ήτοι 6 έδρες και 24Χ36-864, και 36/24=1,5=6 και 36+24=6-=6 και 36-24=12=3 διότι όλα αρχίζουν από το 3 σε αυτά]

Η επάφωτος λυχνία είναι μία ευ+Θεία ράβδος-λυχνία εις την μέση και από τρεις καμπυλοευθείες [ήτοι σύνθεση καμπύλης και ευθείας ή σε άλλες περιπτώσεις αφού θα στηρίζοντε εις την μεσαία ευθεία ράβδον-λυχνία θα έχουν συμμετρικώς γωνίες 90ο ήτοι 6Χ90= 540Ο συν 540ο = 1080ο ήτοι όσες οι μοίρες του συμμετρικού εξάκτινου και σε κάθε περίπτωση όταν είναι καμπυλοευθεία συμμετρική είναι 540ο] εκατέρωθεν πλευρά της. Εις το εξάκτινον έχουμε την εξής διάταξη κουκκίδων: 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, με μοναδικόν αριθμόν μία φορά τον 7. Το 7 είναι η κεντρική στήλη και από 6 οπτικές προς κάθε κορυφή του εξάκτινου είναι 6Χ7=42 [διπλάσιον 84 σημαντικός και 42Χ6 κυβοποίηση = 252Χ2=504Χ2=1008=108=18=9]. Πρίν και μετά το 7 υπάρχουν 6 αριθμοί αντίστοιχα όμοιοι ήτοι ένας κύκλος ή σε κυκλοποίηση του εξάκτινου συμμετρικού σχήματος. Συνάμα εάν αφαιρέσουμε τα εξωτερικά τρίγωνα του εξάκτινου έχουμε έναν ισομετρικόν εξάκτινον με 7 σειρές κουκκίδες ήτοι 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4 [εάν 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, τότε ένωση σε κύκλους = 4+10=14, 5+9=14, 6+9=14= ο αριθμός Λύτρωσης Αποκάλυψης, 3 φορές το 14 = 42 γενεές από Αδάμαντος έως Χριστού και συν 7 = 49=13 όπως κατωτέρω ο ρόμβος, και 7 φορές το 7 = 77 αριθμός να συγχωρούμε εχθρούς μας εκ Λόγου Χριστού = 14 = 5, εάν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 = 2+8=10, 3+7=10, 4+6=10 =1 κάθε φορά = 3 ή 30+5=35=8 ή 35 έτη Εξαδάκτυλου 3,5 έτη Αντίχριστου κ.α.] και εάν αφαιρέσουμε μόνον 4 κορυφές ώστε να έχουμε ρόμβον μας κάνει 13 στήλες με κουκκίδες ήτοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 [εάν 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, τότε 1+13=14, 2+12=14, 3,11=14, 4,10=14, 5+9=14, 6+8=14, =84+9=93=12=3, 49 ανωτέρω + 93=142+42 ανωτέρω=184=13 πάλαι = 4 = Ίδε εικόνα δι’ Ιησούν πρωτύπωση βάσει Θεολογίας επτάφωτου λυχνίας = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ήτοι 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8 = 888 = Ιησούς, και αρτυράει το 4 ήτοι εξηγήσαμε με 4 τρόπους και 184+24+4=216 =2160ο = κύβος!!!! Συνάμα 24 πρεσβύτεροι + 4 ζώα Αποκάλυψης = 28], όπου σε κυκλοποίηση-σφαιροποίηση μας κάνει 6 ενώσεις συν το 7 το κέντρον όπως και εις το εξάκτινον. Περαιτέρω 14 = 5.

Οι κουκκίδες εις το Εξάκτινον συμμετρικόν-ισομετρικόν πολύγωνον ή εξάλφα είναι 73 [μία περισσότερη από τον σημαντικόν αριθμόν 72, ενώ έχουμε τονίσει ότι πάντοτε ο προηγούμενος και επόμενος αριθμός από κάθε σημαντικόν είναι επίσης σημαντικός και απόκρυφος αλλά φανερός διά των Μαθηματικών, π.χ. ο σημαντικός 64 και ο προηγούμενος 63 και ο επόμενος 65, ο σημαντικός 144, ο προηγούμενος 143 και ο επόμενος 145 κ.ο.κ.]. Προσέξετε αυτόν οι 360ο ή κύκλος είναι 72 φορές το 5 και ο 360 είναι ο αριθμός ηλιακού έτους ή κυκλικού έτους, όπως λογαριάζεται και εις την Παλαιά Διαθήκη εις τις προφυτείες και ενδεχομένως και εις την Αποκάλυψη όταν αναφέρεται έτος. Γνωρίζουμε ή έχουμε καθορίσει ότι το έτος χρόνου μηνών και ημερών είναι 365 ημέρες, διαιρώντας αυτόν τον αριθμόν με το 5 μας κάνει 73!!!! Ήτοι όσες οι κουκκίδες του εξάκτινου συμμετρικού πολύγωνου-εξάλφα, ήτοι επιβεβαιούται!!!! Ή το καθένα επαληθεύει το έτερον!…. 365=14=5! 360=9 [πειραματικώς 14+9=23 και αυτόν = 5, απ’ εδώ μπορούμε να εισέλθουμε εις την πεντάφλα η οποία είναι Μαθηματικά και έχει ρετσινοποιηθεί από τους σατανιστές όπως και άλλα ιερά ή μυστικά γεωμετρικά σύμβολα και Μαθηματικά, αλλά δεν θα το προχωρήσουμε εδώ σε ανάλυση, άλλη φορά ίσως]…. Συνάμα 72+73=145 [ο επόμενος του 144]…. Και 73Χ6= κυβοποίηση της Εξάλφας = 438/3=146 [επόμενος του 145]…. Συνάμα πεντάλφα και εξάλφα = 11 ή 56 ή 65 ήτοι 56+65= ο σημαντικός 121+11= ο σημαντικός 132/2=66 [συνάμα 11 = 66 εις την εβραϊκή γραμματοσειρά, ο πέντε είναι ο έκτος αριθμός, ο 6 ο εύδομος/έβδομος σε σειρά αριθμός, 132+66=ο σημαντικός 198]. Ανωτέρω μετρήσαμε με 4 τρόπους [Τετραπιθανότητα] τους αριθμούς της Επτάφωτου Λυχνίας ήτοι με 4 τρόπους και 184+24+4=216 =2160ο = κύβος [πώς είναι δυνατόν αυτόν και τα άλλα όπου αναφέραμε να είναι όλα τυχαία και συνάμα να είναι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ;;;;;]

Εις την Σολομωνική αναφέροντε 72 κλειδιά! Ο ναός αυτός μόλις απόθανε Ο Χριστός επί Σταυρού σχίστηκε σε 72 ρωγμές, επιβεβαιώνοντας τα 72 κλειδιά υπαινικτικά αλλά με σαφήνεια η ίδια η Παράδοση της Εκκλησίας. Εντούτοις, το 73ον κλειδί είναι Η Ίδια Η Άκτιστη Πηγή, το κέντρον ή και κεντρική κουκκίδα της Εξάλφας [μπορείς να το συλλάβεις;]…. Όλα τα 72 κλειδιά περιστρέφοντε και εκπηγάζουν ως Μαθηματικά και δυνάμεις εκ Τριαδικού Άκτιστου Θεού. Ο Χριστός ασπούμε είναι το 73…. Είναι Ο Ίδιος Ο Ναός ός χαλάστηκε και κτίσθηκε [όπως Ο Ίδιος προφύτευσε σε 72 ώρες]…. Νομίζεις ότι τα Μαθηματικά λένε ψεύδη; Μα δεν τα έκανες εσύ ή εγώ ή ο άλλος ή ο διάβολος, κανένα κτίσμα δεν τα έκανε, ζούν προ πάντων των αιώνων προαυτοματοποιημένα κατευθείαν εκ Τριαδικού Θεού [μπορείς να το συλλάβεις, και δεν εννοώ σε παρακαλώ τα σύμβολα των αριθμών αλλά τις ίδιες τις άϋλες και αχαρακτήριστες δυνάμεις τους]…. Τα κλειδιά του Σολομώντα είναι σε ορθογώνια κατάταξη 8Χ9 ήτοι 72 [89+98=187+1 διά το 73ον = 188=17=8 = 888 = Ιησούς όπως και 8+9=17=8]. Η κεντρική κουκκίδα της Εξάλφα συμβολίζει την έκρηξη, την μεγάλη έκρηξη, την πηγή από το 73ον ή 1ον εις τα λοιπά 72 κλειδιά ή συμμετρική προέκταση άστρου, Σύμπαντος, περιφοράς, περιστροφής, ηλιακού έτους [365/5=73 ή 360/5=72 [κύβος = 2160ο /72= 30 = 3 ήτοι Τρισδιάστατον-Τρισυπόστατον σε πλάτος, μήκος, ύψος [και 30 ημέρες μήνας], άρα τε η σφαίρα είναι Τρισυπόστατη και Τριασδιάστατη με 72 ακτίνες όπου κάθε μία έχει δύο άκρες ήτοι 144 απολήξεις και εις την Γην σε κάθε ακτίνα ή ενεργειακή πύλη υπάρχει μία απόληξη εις το Βόρρειον και μία εις το Νότιον Ημισφαίριον ή και κατ’ ακρίβειαν 36 Νότον, 36 Βορράν, 36, Δύση, 36 Ανατολή σε απόλυτη συμμετρία, όπως έχουμε αναλύσει σε άλλα άρθρα]…. Όταν Ο Χριστός αναφέρεται σε 144.000 [12 φυλές Χ12.000=144.000] παρθένους Μάρτυρες π.Χ. ήτοι αριθμοσοφικώς 144, Αυτός είναι Ο 145 [όπως αναλύουμε ανωτέρω], 144=9, 145=10=1…. 365 ημέρες Χ 24 ώρες = 8760 ώρες/360 [εάν το έτος κύκλου 360 ημέρες] = 24,333333…. Ώρες ήτοι 24 ώρες Χ 60 λεπτά = 1440 λεπτά και 60 λεπτά η μία ώρα = 1500 λεπτά, αλλά είναι 1/3 του λεπτού ήτοι 20 λεπτά + 1440 = 1460 [αριθμός 146] και τι βλέπουμε εδώ; Το διπλάσιον του 73!!!! Προηγουμένως συναντήσαμε τον 146 [κυβοποίηση της Εξάλφας = 438/3=146] όπου η διαίρεση γίνεται με το 3 [όπως Τριαδικός Θεός ή 3δικός Θεός, δεν θα προχωρήσουμε σε περαίτερω αριθμοεκτάσεις, κυβοποίηση σημαίνει Τρισδιαστοποίηση] και εάν πειραματικώς ο 144 = συμβολισμός διά Τω Αγίω Πνεύματι, ο 145 συμβολισμός διά το 145 και ο 146 συμβολιασμός διά τον Πατέρα αφού το ήμισυ 73 είναι η κεντρική κουκκίδα της Εξάλφας. 144+145+146=435/2=217,5. Αλλά παραδόξως [αφού 72+72,5+73=217,5] 71+72+73=216!!!! Δηλαδή ένας πριν και ένας μετά τον σημαντικόν 72 και αφού 73ος είναι η κεντρική κουκκίδα εξάλφας, ο 71ος ποίος είναι; [71=8 και 71+17=88+8=888 = Ιησούς Υ+ιός = ιός πέρα δώθε παντού =888=24=κύβος] και 72=9 και 99 = 999=27 και 73=10 και 110 = 1110+999+888=2997=999 και 27=9. Και 24+27+3 [111] = 24+27+3=54=9…. [συνάμα εάν 111=666 εβραϊστί +999+888=2553=15=6 ή 555 = τρεις φορές ο έκτος αριθμός]…. 54 = 180Χ6=1080ο + [720ο Χ6=] 4320ο = 5400ο ….

[τροχαιά γης 360 ή 365 ημέρες, μήπως θυμίζει το άνω και κάτω μέρος του καλούμενου δένδρου της ζωής;]

Τέλος, υπάρχουν 2 Αρχικοσημεία-Αρχικοσχύματα-Αρχικοσχήματα, εάν κάνετε οιανδήποτε γραφή, πίεση, έκρηξη, εκδήλωση με χέρι, πόδι, ενέργεια, φωνή, συναίσθηματα, αισθήσεις, συχνότητες και ούτω καθεξής τα Αρχικοσχύματα είναι δύο πάντοτε α) καμπύλη β) ευθεία και το καθένα συναποτελείται από το κάθε άλλον εάν το υπερμικροσκοπίσουμε και 2 σύνθετα σχύματα ήτοι γωνιοευθεία ήτοι γωνία με ευθείες και γωνιοκαμπύλη ήτοι γωνία με καμπύλες όπως το οξυωοειδές και άλλα σχύματα ήτοι 4. Δύο ευθείες ή δύο γραμμώσεις όπου εκεί όπου ενώνοντε είναι ευθείες μπορούν να σχυματίσουν από 0, κάτι γωνία έως – 180ο κάτι γωνία [Νόμος Άκτιστος Απαράβατος Θεού]. Μία ευθεία και μία καμπύλη εκεί όπου ενώνοντε μπορούν να σχυματίσουν μέχρι – 90ο  κάτι γωνία [σκεπτείτε το!]. Κάθε γωνία ημικύκλιου όταν τέμνεται είναι 45ο άρα με την απέναντι 90ο και 45ο κάτω από την κάθε μία 90ο Χ2=180ο άρα διά να είναι 360ο πρέπει να είναι Σταυρός εξού και αυτός συμμετρικός είναι 90ο Χ4=360ο [σκεπτείτε το!]…. Όταν γίνεται σφαίρα είναι εξαδάκτυλος ήτοι 90ο Χ6= 540ο  και εάν το κάνουμε 12 τρίγωνα ήτοι συμμετρικός πολυγωνικός ρόμβος ήτοι αντί καμπύλες [ή και με καμπύλες] να το κάνουμε ευθείες δι’ ευκολίαν τότε η σφαίρα είναι [12Χ180=2160ο] είναι κύβος [η σφαίρα δύναται να έχει μόνον καμπύλες ενώ ο κύβος μπορεί να αντικαταστήσει μετά απειροελαχίστως από κάθε γωνία καμπυλώσεις αντί ευθείες γραμμές και ο ρόμβος μπορεί να είναι επίσης ακριβώς μετά από κάθε γωνία με γραμμώσεις ευθείες ή καμπυλωτές [αυτά τα τρία σχήματα 2160ο Χ3=6480ο +2160ο συμμετρικόν εξάκτινον = 8640ο …. [2160ο με ευθείες-κύβος, σφαίρα, ρόμβον και τρίγωνα-συμμετρικόν εξάκτινον + εξάγωνον ή εξάγωνον εξακυβισμένον ήτοι σε έξη τρισδιάστατες προεκτάσεις δίχως εξωτερικά τρίγωνα]….

Κύριος ειμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι δαίμων και άνθρωπος και ου φοβηθήσομαι κακά!

Το παρακάτω άρθρον εις το οποίον αναφέρω τα ανωτέρω:

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου