Breaking

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Τι είπεν συγκεκριμένα ο Ιωάννης της Αποκάλυψης για αυτόν [Μπαφομέτ] θα γελάσετε με την καρδιά σας….

Share

Τι είπεν συγκεκριμένα ο Ιωάννης της Αποκάλυψης για αυτόν [Μπαφομέτ] θα γελάσετε με την καρδιά σας….

[φουγάρο η κορωνίδα της κεφαλής του μπαφομετίτσου, τα 960 πέταλλα του εύδομου τσάκρα σε στάση διαλογισμού στο εξώφυλλον άρθρου]

Ο Μπαφομέτης είναι από την Ινδία και είναι θεός της αβύσσου, εξού και τον επαναμετάφρασα ελληνιστί σωστά: Βαθομέτης = Βαθομέθης = από τα βάθη της μέθης και ος φέρνει την βαθειά μέθη.

Λοιπόν ο Ιωάνης «κάπνισε» και είδον το μέλλον ημών….:

17-7 Κα επ μοι  γγελος· διατ θαμασας; γ ρ σοι τ μυστριον τς γυναικς κα το θηρου το βαστζοντος ατν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. 17-8 Τ θηρον  εδες, ν κα οκ στι, κα μλλει ναβανειν κ τς βσσου κα ες πλειαν πγειν· κα θαυμσονται ο κατοικοντες π τς γς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται [ήταν και δεν είναι και παρουσιάζεται].

17-9 Ωδε  νος  χων σοφαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν, 17-10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 17-11 κα τ θηρον  ν κα οκ στι, κα ατς γδος στι, κα κ τν πτ στι, κα ες πλειαν πγει. 17-12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου. 17-13 οτοι μαν γνμην χουσι, κα τν δναμιν κα τν ξουσαν ατν τ θηρίῳ διδασιν. 17-14 οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 17-15 Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὖ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 17-16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 17-17  γρ Θες δωκεν ες τς καρδας ατν ποισαι τν γνμην ατο, κα ποισαι μαν γνμην κα δοναι τν βασιλεαν ατν τ θηρίῳχρι τελεσθσιν ο λγοι το Θεο. 17-18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

Τ θηρον  εδες, ν κα οκ στι, κα μλλει ναβανειν κ τς βσσου κα ες πλειαν πγειν· κα θαυμσονται ο κατοικοντες π τς γς,

κα τ θηρον  ν κα οκ στι, κα ατς γδος στι, κα κ τν πτ στι, κα ες πλειαν πγει.

Πόσοι μύθοι υπάρχουν διά το θηρίον το ανεβαίον εκ της αβύσσου; Μετρούντε; Λέτε να το είδαν….

Έλα τώρα να μην σας παραπονήσω, εδώ συνέρχοντε όλες οι γνώμες, μύθοι, θρησκείες, εξωγήϊνοι, εξωτικά, γίγαντες, νεφελήδες, μπαφομέτηδες, τίτανες από την θάλασσα, Άτλας και άλλοι, όλοι μαζύν έναν θηρίον ή το ίδιον με διαφορετικές μορφές….

Λέτε να το ιδούμε ή να είναι πολλά ή έναν με την συνοδεία του και τα 72 μιαρά γένη που φανέρωσε ο Άγιος Ανδρέας ο διά Χριστόν Σαλός;

Φαίνεται ότι ο Ιωάννης ωμιλεί κυριολεκτικώς, διότι λέγει δεν ήταν και δεν υπάρχει και θα παρουσιαστεί και εις ;

απώλειαν υπάγει !

Η Μυθολογία που χλευάστηκε λέτε [μέρος της] να επανέλθει;

Χαχαχαχα, και θα γοητεύσει πολλούς ο ασχημομούρης και θα λένε:

13-4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ; 13-5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 13-6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 13-7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

Ρε λέτε να ζήσουμε τον απόλυτον σουρρεαλισμόν [ξεχασμένη λέξη αλλά σας την αναθυμίζω και αναθυμιάζω!] χαχαχαχαχαχαχαχα!

Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου,

13-8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 13-9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω.

13-11 Κα εδον λλο θηρον ναβανον κ τς γς, κα εχε κρατα δο μοια ρνίῳ,[δεν μας λέγει διά την μούρην του, μπορεί να είναι του μπαφομέτη, έτσι για σασπένς και για να μην προδίδεται το κόζιν και είναι σικέ το χαρτοπαίγνιον = ηλεκτροχαρτοπαίγνιον Δοκιμασίας Κυρίου Τριαδικού Θεού] καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 13-12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

19-20 κα πισθη τ θηρον κα  μετ᾿ ατο ψευδοπροφτης  ποισας τ σημεα νπιον ατον ος πλνησε τος λαβντας τ χραγμα το θηρου κα τος προσκυνοντας τ εκνι ατο· ζντες βλθησαν ο δο ες τν λμνην το πυρς τν καιομνην ν θείῳ. 19-21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 20-2 καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστι διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 20-3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισε καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, να μ πλαν τι τ θνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον.

Λέτε να εξέλθει ο μπαφομέτης από κανέναν σπηλαιοβάραθρον ον οδηγεί εις άβυσσον, όπως η ντάγκλα μακάν; Χαχαχαχα!…. Ποίοι λένε οδηγούμε τα έθνη από πλάνη σε πλάνη εις την βίβλον τους; Οι σατάνα ψευδοσιώνα = ψευδοκύριοι της γης τούδε = κα βαλεν ατν ες τν βυσσον, κα κλεισε κα σφργισεν πνω ατο, να μ πλαν τι τ θνη =======

Δεν γνωρίζω πολύ από Γεωγραφία και Μυστικογεωγραφία αλλά μου φαίνεται ότι Χασαροαστάνα ευρίσκεται προς τα μέρη της ντάκλα μακάν της μογγόλικη μυστική έρημο! Χάσαρος = χάσης και χασίς άρει χαχαχα, και Αστάνα αναγραμματισμός του κρύβομαι αλλά φαίνομαι Σατάνα, ο τόνος εις το δεύτερον άλφα και Αστάνα αναγραμματιστί = Ανάτσα = Ανάστα, ανάστα θηρίον μπαφομέτη Βαθομέθη ανάστα του λένε ΚΑΙ Ιωάννης λέγει ήταν και δεν είναι και θα παρουσιαστεί και εις απώλειαν υπάγει,

Πολλύς ο σουρεαλισμός που μας περιμένει, το έργον είναι φοβιτσιάρικον, χαχαχαχαχα!

Και ο τζιμ [Δημήτρης της Δή+μήτρας = της μήτρας του θηρίου της Γη μήτρας = Γηmatrix & Δηmadtricks παρακάτω κάνει με τον δικόν του τρόπον τα τρία εξάρια για της Θύρες των Θηρίων της κολλάσεως:

Riders on the storm σε αυτόν το σπίτι [γη] που γεννηθήκαμε, υπάρχει ένας δολοφόνος στον δρόμον [το θηρίον], άφησε τα παιδιά να παίξουν [ανωμαλία]: (βαριέμαι περαιτέρω επεξήγηση):

[Δύο μπαφομέτηδες μπούφοι πτηνά της σοφίας, χαχαχα, αριστερά ο με κέρατα κριού και ο εξ’ ευωνύμων με κέρατα τράγου, από ερίφιον σε αμνόν αρνίον = δήθεν θα αρνείται το κακόν, χαχαχα]

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου