Breaking

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

O Οικουμενισμός χτυπά την Ορθοδοξία, διότι αυτή έχει αξία, κατέχει τον θησαυρό της Αληθείας

Share

Ο θρησκευτικός Οικουμενισμός της σήμερον είναι Κίνηση, διά την ένωση των αιρετικών Ομολογιών της Δύσεως μετά της Ορθοδοξίας κατ’ αρχάς και εις δεύτερο στάδιο διά την ένωση όλων των θρησκειών εις ένα τερατώδες κατασκεύασμα, εις μίαν Πανθρησκείαν. Τελικό όμως σκοπό έχει να εξαφανίσει, μέσα σ’ αυτό το χωνευτήρι, τον Χριστιανισμό και ιδίως την Ορθοδοξία, που κατέχει την Αλήθεια. Σκοπεύει δε εις την τελική φάση του σκοτεινού του σχεδίου να αντικαταστήσει την λατρεία του ενός Θεού, με την λατρεία του Σατανά!

Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως απίστευτο. Και όμως, αυτό κυρίως επιδιώκει ο πολυδαίδαλος μηχανισμός της Οικουμενικής Κινήσεως, διά την δραστηριότητα της οποίας τόσο συχνά ακούμε στις ημέρες μας να γίνεται λόγος.

Ο οικουμενισμός, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία σοβαρά και αδιάσειστα, που θα διαβάσεις, αναγνώστα, στη συνέχεια, είναι ένα σατανικό κατασκεύασμα των σκοτεινών Δυνάμεων. Είναι μία μεγάλη, φοβερή και τρομερή αίρεση ή μάλλον παναίρεση. Είναι μία σύνθεση θρησκειών, φιλοσοφιών και παραδόσεων σε μια τραγελαφική ενότητα.

Είναι μια δόλια πλάνη, καταστρωμένη με σατανικό σχέδιο, η οποία υποστηρίζει, ότι πουθενά δεν υπάρχει η μοναδική, η απόλυτος, η ενιαία Αλήθεια. Ούτε και στην Ορθοδοξία!

Έτσι ο Οικουμενισμός καταντά ένα τέρας, που καταβροχθίζει τα πάντα. Καταντά ένα καμίνι, που προσπαθεί να χωνέψει και συγκεράσει όλες τις θρησκείες. Είναι ένας νεώτερος αιρετικός Συγκριτισμός, που υπόσχεται να λύσει όλα τα προβλήματα! Ο δε Θεός για τον Οικουμενισμό, είναι ένας αόριστος Θεός, που δέχεται εξ ίσου την λατρεία όλων των θρησκειών.

Για τον Οικουμενισμό δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Ο Οικουμενισμός δεν πιστεύει τίποτε, αλλά και τίποτε δεν απορρίπτει στο ανακάτεμα και στη νέα σύνθεση της θρησκείας, την οποία επιδιώκει να κατασκευάσει. Δεν υπάρχουν για τον Οικουμενισμό Θρησκείες και Πατρίδες. Με τρόπο επιδέξιο και δήθεν για λόγους ειρηνικής συνεργασίας προβάλλει έμμεσα το σύνθημα: «Κάτω τα σύνορα!!»

Όλα λοιπόν συνθλίβονται, αφομοιώνονται και εξαφανίζονται στο αβυσσαλέο στόμα του Οικουμενισμού.

Ο Οικουμενισμός είναι μια φοβερή λαίλαψ, που προετοιμάζεται να ξεθεμελιώσει, όπως φαντάζεται, την «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» του Χριστού. Είναι άγριος τυφώνας των δυνάμεων του σκότους, που συγκεντρώνει την καταστροφική του μανία εναντίον κυρίως της Ορθοδοξίας, με τον σκοτεινό του πόθο να την εκμηδενίσει και να την αφανίσει.

Και τούτο, διότι γνωρίζει, ότι μόνη η Ορθοδοξία κρατεί ανόθευτη την Αλήθεια και Μόνη αυτή μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. «Τις πέτρες τις πετούν στις καρυδιές, που έχουν καρύδια», έλεγε παραστατικά ο Κολοκοτρώνης.

Έτσι και ο Οικουμενισμός χτυπά την Ορθοδοξία, διότι αυτή έχει αξία, κατέχει τον θησαυρό της Αληθείας.

Αλλά, ενώ είναι τόσο τρομερά τα σχέδια του Οικουμενισμού, εν τούτοις τα κρύβει επιμελέστατα κάτω από ένα αριστοτεχνικό μανδύα αθωότητος. Όλα προχωρούν με μελέτη, με σύστημα, με οργάνωση.

Ο Οικουμενισμός, σήμερα, είναι η εξέλιξη του φοβερού σχεδίου των οργάνων του Σατανά στο πιο κρίσιμο σημείο.

********************************************************************

Στόν αφανισμό αυτό μάς οδηγεί ό σημερινός Οικουμενισμός, ό οποίος προσπαθει νά αποκόψη τις ρίζες τής Φυλής μας από τήν Ζωοδότειρα Ορθοδοξία. Τό πρώτο, λοιπόν, καθήκον ημών τών Ελλήνων είναι ν΄ άντιτάξωμε πείσμονα άντίστασι στόν θανάσιμον τούτον έχθρόν. Καθήκον όλων μας είναι νά αρνηθούμε τήν ειδωλολατρεία, πού εισάγει ο Οικουμενισμός. Νά μήν επιτρέψωμε στούς προσηλυτιστάς εχθρούς τής πίστεώς μας νά καταδολιεύουν τήν θρησκευτική καί εθνική μας ενότητα. Καθήκον μέγα καί ευθύνη μοναδική έχομε, νά διαδώσωμε παντού τήν Όρθοδοξία. Καλούμεθα, σήμερα, ν΄ αναλάβωμε τήν εκπλήρωσι τής υψίστης άποστολής μας, πού είναι νά φέρωμε τό αληθές μήνυμα τής έν Χριστώ άπολυτρώσεως καί άποκαλύψεως στήν σύγχρονη άνθρωπότητα. Νά γίνωμε φωτοδότες τού άνεσπέρου φωτός τού Κυρίου σ΄ έκείνους πού έχουν εγκλωβισθή στό έρεβος τής αίρέσεως καί σ΄ όλους όσους δηλητηριάζει ή Λερναία “Υδρα τού Οικουμενισμού.

Αλλοίμονό μας αν, αντί αυτού, αυτοκτονήσωμε μέσα στήν άθεΐα τού σημερινού Οικουμενισμού! Το καθήκον τών Ελλήνων είναι νά διαφυλάξουν τήν θεία, τήν μεγάλη, τήν Ιερή Παρακαταθήκη τής Παραδόσεως, άμίαντη, άφθαρτη, άπαραχάρακτη. Κάθε Όρθόδοξος “Ελλην καλείται νά προτάξη τήν αδάμαστη καί ακαταγώνιστη δύναμι τής πίστεώς μας έναντίον τών υπούλων εχθρών τής Ορθοδοξίας, οι όποίοι μάχονται νά διαστρέψουν τήν Αλήθεια τής Έκκλησίας μας. Κάθε “Ελλην καλείται νά προασπίση τήν πίστιν του, άγωνιζόμενος έναντίον έκείνων, πού έπιδιώκουν τήν κατάλυσι καί τήν κατάργησι τής Ιεράς Παραδόσεως καί τού Δόγματος τής Αγίας μας Εκκλησίας, μέ αιτιολογικά δόλια καί πλημμυρισμένα άπό άμαρτία.

Ολοι οι “Ελληνες καλούνται νά ορθώσουν ανάστημα εναντίον εκείνων, πού επιδιώκουν τήν κατάργησι τών Ιερών Κανόνων εν ονόματι μιάς αμαρτωλής ανακαινίσεως καί αναγεννήσεως τής Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τής Πατρίδος μας καλούνται νά βροντοφωνάζουν όχι! στούς δολιοφθορείς τής άγιας μας Πίστεως καί τής Πατρίδος, οι οποίοι συνεργάζονται μέ τόν χριστιανομάχο Οικουμενισμό.

Καθήκον ημών τών Ελλήνων είναι νά ζούμε μέσα στήν ζωογόνο Πνοή τής Ορθοδοξίας, σύμφωνα μέ τόν Νόμον τού Θεού, χωρίς νά ξεφεύγουμε, ούτε κεραία άπό τά άπαραχάρακτα όρια τής Εκκλησίας. Νά καταγγέλωμε ακόμη τούς εχθρούς τής Εκκλησίας. Νά επισημαίνωμε τις φθοροποιές ξενοκίνητες δυνάμεις τού σκότους, αρνούμενοι διάλογο μέ τόν άθεο Οίκουμενισμό. Καί όταν θά παλεύωμε γιά τήν πίστι μας έναντίον Σιωνιστών, Μασώνων, Χιλιαστών, Παπικών, Προτεσταντών, αθέων νά ενθυμούμεθα μέ Ιερό ρίγος, ότι τό “Αγιον καί  Ίερόν Εύαγγέλιον έγράφη εις τήν Ελληνική γλώσσα. Αι Οίκουμενικαί Σύνοδοι συνεκροτήθησαν όλες σέ έλληνικό έδαφος καί τά Δόγματα διετυπώθησαν Έλληνιστί. Νά ενθυμούμεθα, ότι τό Έλληνικόν “Εθνος έδωσε γιγάντια άναστήματα πίστεως: “Ελληνες ήσαν οί μεγάλοι Πατέρες καί διδάσκαλοι τής Οίκουμένης.

“Ελληνες ήσαν oί περισσότεροι “Αγιοι Μάρτυρες, Οσιοι, Ομολογηταί καί έγκρατευταί. Ή Ελλάς έκράτησε άνόθευτη τήν Ιερά Παράδοσι καί τήν Ορθοδοξία. Τό Έλληνικόν “Εθνος έστειλε τούς Ίεραποστόλους στήν Ανατολή, στήν Δύσι, στό Νότο καί στό Βορρά καί διέδωσε τήν Πίστιν τού Χριστού στήν Ασία, στήν Εύρώπη καί στήν Αφρική. Μετελαμπάδευσε τό Φώς τού Χριστού στους Σλαύους τού Βορρά. Δέν υπάρχει μεγαλυτέρα δύναμις, γιά τό Ελληνικό “Εθνος, άπό τήν εύλογία αύτή τού Θεού.

Διά τούτο πάς “Ελλην πρέπει νά επαγρυπνή καί νά μάχεται μέ όλας του τάς δυνάμεις, γιά τήν Ορθοδοξία. Νά κτυπά ανελέητα τις ύπουλες προπαγάνδες καί τίς αίρέσεις, πού φέρουν διαιρέσεις καί διχασμόν τού Εθνους. Προσοχή προπαντός άπό τούς καταχθονίους Οικουμενιστάς. Οι Οικουμενισταί είναι έχθροί τής Πατρίδος, χειρότεροι άπό κάθε άλλον έχθρόν καί θά πρέπει νά τεθούν έκτός Νόμου τώρα, προτού, αύριον, νά είναι άργά.

 Διότι, τό τονίζομεν, χάνοντας τήν Άγίαν Όρθοδοξίαν μας δέν είναι δυνατόν νά υπάρξωμε πλέον ούτε ώς “Εθνος Έλληνικόν, ούτε ώς Λαός Ελληνικός. Σύσσωμοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί διακηρύττομε τήν πίστι μας εις τήν Μίαν, Άγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικήν Έκκλησίαν. Δηλούμεν δέ μέ Ιερή συγκίνησι, ότι τήν αγιωτάτην την τού Χριστού Έκκλησίαν μας θά κρατήσωμε αμετακίνητη καί τήν  Όρθόδοξον Πίστι απαραχάρακτη, όπως μάς τήν παρέδωσεν ό Κύριος καί οι Απόστολοι.Θά μείνομε μέχρι θανάτου σταθεροί στήν Εκκλησία τού Χριστού, τής όποίας «καί πύλαι Αδου ού κατισχύσουσιν» (Ματθ. ΙΣΤ΄ 18). Δέν θά άφήσωμε τήν Ορθοδοξία μας νά τήν βεβηλώση ό έπάρατος Οίκουμενισμός. Βροντοφωνούμε δέ πρός όλας τάς κατευθύνσεις, όπως οι Πατέρες μας:

«Αύτη η Πίστις των Αποστόλων. Αύτη η Πίστις των Πατέρων.Αύτη η Πίστις των Ορθοδόξων. Αύτη η Πίστις την Οικουμένη έστήριξεν».

(Από το βιβλίο

«Ο Οικουμενισμός χωρίς μάσκα»,

έκδοσις Ε΄,

Αθήναι 1988)

Πηγές:

  • «Ο Οικουμενισμός χωρίς Μάσκα», Αρχιμ. Χαραλ. Δ. Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου