Breaking

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Ορχήστρα του Φραγκισμού [San Francsisco]: Γεν. 19,5 καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν· ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς. [βίντεο]….

Share

Ορχήστρα του Φραγκισμού [San Francsisco]: Γεν. 19,5 κα ξεκαλοντο τν Λτ κα λεγον πρς ατόν· πο εσιν ο νδρες ο εσελθόντες πρς σ τν νύκτα; ξάγαγε ατος πρς μς, να συγγενώμεθα ατος. [βίντεο]….[ήθελα να το κάνω άρθρον απ’ όταν πρωτοδημοσιεύτηκε εις τα Κατοχικά Νέα, ξεχάστηκα και το κάνω τώρα]

Αφού αναγνώσετε ταύτα ιδέστε το βίντεο ή αφού ιδείτε το βίντεο αναγνώστε ταυτά ή αμφότερα…. Με προσοχή:

Γεν. 19,1 Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν. [Οι δύο αγγέλοι γίνεται προηγουμένως εις το Δείπνον του Αυραάμ προς τους τρεις ενσαρκωμένους Αγγέλους όπου είναι Ο Τριαδικός Θεός, και ύστερα αναφέρονται οι δύο αγγέλοι, ήτοι Υιός και Αγίω Πνεύματι ή αγγέλοι, αλλά όπως θα ιδούμε παρακάτω μάλλον ισχύει το πρώτον]

Γεν. 19,2 καὶ εἶπεν· ἰδοὺ κύριοι, ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. καὶ εἶπαν· οὐχί, ἀλλ᾿ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν.

Γεν. 19,3 καὶ κατεβιάζετο αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον, καὶ ἀζύμους ἔπεψεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον. [Ο Αυραάμ δείπνησε και Τα Τρία Πρόσωπα, Λωτ τα δύο Αγίας Τριάδος; Ήτοι δεύτερος Δείπνος Κυρίου, αφού όπου Έναν και Τα Τρία Πρόσωπα Αγίας Τριάδος]

Γεν. 19,4 πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι δέ, ο νδρες τς πόλεως ο Σοδομται περικύκλωσαν τν οκίαν π νεανίσκου ως πρεσβυτέρου, πας  λας μα[Όλοι οι άνδρες είναι πούστηδες όπως και εις το βίντεο με την ατζιέντα τους ότι θα πουστέψουν διά νόμου όλους, αφού θα διδάσκουν από τα 6 έτη τα παιδιά την πουστιά και τα 64 φύλα ήτοι 2 αληθινά και 62 ψευδή και πούστικα, όπως ψόφισε και η ψευδοβουλή της Κύπρου]

Γεν. 19,5 κα ξεκαλοντο τν Λτ κα λεγον πρς ατόν· πο εσιν ο νδρες ο εσελθόντες πρς σ τν νύκτα; ξάγαγε ατος πρς μς, να συγγενώμεθα ατος[ευγενικά να συγγαμηθούν, ήτοι να κάνουν όργια ανωμαλίας, διαστροφής, βλασφημίας και όλα αυτά προς Την Αγία Τριάδα, η ύβρις τους εις το απροχώρητον όπως και εις το βίντεο και τα ίδια θα πάθουν, άλλωστε καλείται Βαβυλωνία η Η.Π.Α. και Σόδομα τα Ιεροσόλυμα και Αίγυπτος εξ’ Ιωάννη Θεολόγου εις την Αποκάλυψη, διότι εξ’ αυτών η προώθηση, ήτοι των Φαρισαίων]

Γεν. 19,6 ἐξῆλθε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον, τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ.

Γεν. 19,6 Εβγήκεν ο Λωτ προς αυτούς έμπροσθεν από την θύραν, την δε θύραν έκλεισεν ασφαλώς οπίσω απ’ αυτόν.

Γεν. 19,7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· μηδαμῶς ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε.

Γεν. 19,7 Είπε δε προς αυτούς· “αδελφοί, κατ’ ουδένα τρόπον και λόγον δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε το πονηρόν τούτο.

Γεν. 19,8 εἰσὶ δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρᾶσθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ ποιήσητε ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.

Γεν. 19,8 Εντός του σπιτιού μου υπάρχουν αι δύο, θυγατέρες μου, παρθένοι, αι οποίαι δεν εγνώρισαν άνδρα. Θα τας φέρω προς σας και χρησιμοποιήσατέ τας, όπως σας αρέσει. Μονον στους άνδρας αυτούς μη θελήσετε να κάμετε κάτι το κακόν, διότι εισήλθον υπό την στέγην μου και ως φιλοξενούμενοι ευρίσκονται υπό την προστασίαν μου”. [Εδώ φαίνεται ο Λωτ αληθής δούλος Θεού, Θεοσεβούμενος και τους προσφέρει τις παρθένες θυγατέρες του, όπως ο Αυραάμ τον Ισαάκ, παρά να ατιμήσουν εν σαρκί αγγέλους ή Τον Ίδιον Τον Τρισκύριον και εδώ φαίνεται η Φιλοξενία του όπως και του θείου του Αυραάμ]

Γεν. 19,9 εἶπαν δὲ αὐτῷ· ἀπόστα ἐκεῖ. εἰσῆλθες παροικεῖν· μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; νῦν οὖν σὲ κακώσωμεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους. καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λὼτ σφόδρα. καὶ ἤγγισαν συντρίψαι τὴν θύραν.

Γεν. 19,9 Εκείνοι εξηγριωμένοι ειπόν εις αυτόν· “παραμέρισε από εκεί και φύγε· ήλθες από άλλην χώραν και μένεις σαν ξένος μαζή μας. Μηπως θέλεις να γίνης και δικαστής μας; Λοιπόν τώρα θα κακοποιήσωμεν περισσότερον εσέ παρά εκείνους”. Ωρμησαν εξηγριωμένοι και εχειροδίκουν εναντίον του Λωτ, τον απωθούσαν βιαίως και επλησίασαν δια να συντρίψουν την θύραν. [Μονόουλοι οι διεστραμμένοι πούστηδες θέλουν να κακοποιήσουν, διότι δεν τους παραδίδει διά της βίας τους δύο φιλοξενούμενους να τους καταγαμήσουν, τέτοια θα γίνοντε εν καιρώ Αντιχρίστου και είναι πολυπροφυτευμένα, και ιδού εις το βίντεο οι πουστοφασίστες κυριολεκτικώς μας λένε ότι θα πουστέψουν τα παιδιά μας είτε πηγαίνουν δισκοθήκες είτε παρακολπουθούν διαδίκτυον, ήτοι διά νόμου και σχολείων που είναι της μαζικής εξαπάτησης σατανικά όργανα πλέον]

Γεν. 19,10 ἐκτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λὼτ πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον, καὶ τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν·

Γεν. 19,11 τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἐν ἀορασίᾳ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν.

Γεν. 19,11 Τους δε άνδρας, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την θύραν, τους ετιμώρησαν όλους με τύφλωσιν από μικρού έως μεγάλου και έτσι εκείνοι απέκαμαν ψάχνοντες να εύρουν την θύραν. [Όπως έγινε με τον Σαούλ που κατάτρεχε τους Χριστιανούς και ύστερα επιλέχθηκε ήτοι αυτόν ήταν το σχέδιον Απόστολος των Εθνών]

Γεν. 19,12 Εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες πρὸς Λώτ· εἰσί σοι ὧδε γαμβροὶ ἢ υἱοὶ ἢ θυγατέρες; ἢ εἴτις σοι ἄλλος ἐστὶν ἐν τῇ πόλει, ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου· [Εδώ τους αποκαλεί άνδρες, διότι έχουν σώματα και είναι ανδρικά]

Γεν. 19,13 ὅτι ἡμεῖς ἀπόλλυμεν τὸν τόπον τοῦτον, ὅτι ὑψώθη ἡ κραυγὴ αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀπέστειλεν ἡμᾶς Κύριος ἐκτρίψαι αὐτήν. [Κύριος είναι Η Αγία Τριάδα αλλά και Ο Πατέρας και παν άλλον Πρόσωπον Της Αγίας Τριάδος από μόνον Του, αλλά ωμιλούν ως άνδρες ότι τους έστειλε Ο Πατήρ. Εξού και Κύριος Κυρίου εις τους ψαλμούς του Δαυΐδ είναι Ο Υιός Χριστός]

Γεν. 19,14 ἐξῆλθε δὲ Λὼτ καὶ ἐλάλησε πρὸς τοὺς γαμβροὺς αὐτοῦ τοὺς εἰληφότας τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εἶπεν· ἀνάστητε καὶ ἐξέλθετε ἐκ τοῦ τόπου τούτου, ὅτι ἐκτρίβει Κύριος τὴν πόλιν. ἔδοξε δὲ γελοιάζειν ἐναντίον τῶν γαμβρῶν αὐτοῦ.

Γεν. 19,14 Εξήλθεν ο Λωτ από το σπίτι του, ωμίλησε προς τους μνηστήρας των θυγατέρων του και τους είπε· “σηκωθήτε αμέσως και φύγετε μακρυά από τον τόπον τούτον, διότι ο Κυριος θα καταστρέψη την πόλιν”. Οι γαμβροί του όμως ενόμισαν ότι ο Λωτ αστειεύεται μαζή των.

Γεν. 19,15 ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο, ἐσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λὼτ λέγοντες· ἀναστὰς λάβε τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου, ἃς ἔχεις, καὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ καὶ σὺ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως.

Γεν. 19,15 Κατά δε τα εξημερώματα οι δύο άγγελοι επίεζον και εβίαζαν τον Λωτ λέγοντες· “σήκω αμέσως, πάρε την γυναίκα σου και τας δύο θυγατέρας σου και φύγε έξω, δια να μη καταστραφής και συ μαζή με τους αμαρτωλούς κατοίκους αυτής της πόλεως”.

Γεν. 19,16 καὶ ἐταράχθησαν· καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ἐν τῷ φείσασθαι Κύριον αὐτοῦ.

Γεν. 19,16 Ο Λωτ και οι περί αυτόν εταράχθησαν σαν να τα έχασαν. Οι άγγελοι επήραν τότε το χέρι του Λωτ, το χέρι της γυναικός του και τα χέρια των δύο θυγατέρων του και τους ωδήγησαν έξω από την πόλιν, διότι ο Κυριος ελυπήθη τον Λωτ.

Γεν. 19,17 καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν· σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃ εἰς τὰ ὀπίσω, μηδὲ στς [να σταθεί] ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραληφθῇς.

Γεν. 19,18 εἶπε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτούς· δέομαι κύριε, [Ώδε φαίνεται ότι αναγνωρίζει όπως και εις την αρχήν του κεφ. ότι είναι Ο Κύριος ή έναντι τους αναγνωρίζει Τον Τρισκύριον]

Γεν. 19,19 ἐπειδὴ εὗρεν ὁ παῖς σου ἔλεος ἐναντίον σου καὶ ἐμεγάλυνας τὴν δικαιοσύνην σου, ὃ ποιεῖς ἐπ᾿ ἐμὲ τοῦ ζῆν τὴν ψυχήν μου, ἐγὼ δὲ οὐ δυνήσομαι διασωθῆναι εἰς τὸ ὄρος, μήποτε καταλάβῃ με τὰ κακὰ καὶ ἀποθάνω.

Γεν. 19,19 αφού ο δούλος σου ευρήκεν έλεος απέναντί σου και έδειξες την μεγάλην σου καλωσύνην με το να ενδιαφερθής δια την ασφάλειαν της ζωής μου, εγώ δεν θα ημπορέσω και δεν θα προλάβω να φθάσω στο όρος εκείνο. Φοβούμαι, μήπως με προλάβουν αι επερχόμεναι τιμωρίαι και χάσω την ζωήν μου.

Γεν. 19,20 ἰδοὺ ἡ πόλις αὕτη ἐγγὺς τοῦ καταφυγεῖν με ἐκεῖ, ἥ ἐστι μικρά, καὶ ἐκεῖ διασωθήσομαι· οὐ μικρά ἐστι; καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκέν σου.

Γεν. 19,20 Ιδού η πόλις εκείνη ευρίσκεται κοντά· εκεί ημπορώ να καταφύγω. Μικρά δεν είναι αυτή η πόλις; Διατί να καταστροφή; Εάν μου κάμης αυτήν την χάριν, θα σωθή η ζωη μου από σέ”.

Γεν. 19,21 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἐθαύμασά σου τὸ πρόσωπον καὶ ἐπὶ τῷ ῥήματι τούτῳ τοῦ μὴ καταστρέψαι τὴν πόλιν, περὶ ἧς ἐλάλησας·

Γεν. 19,21 Είπεν εις αυτόν ο άγγελος· “ιδού· εθαύμααα εγώ την καρδίαν σου, εδέχθην την παράκλησίν σου και χάρις εις αυτήν δεν θα καταστρέψω την μικράν εκείνην πόλιν, δια την οποίαν με παρεκάλεσες. [Ο Άγγελος λαμβάνει μόνος απόφαση άρα Της Αγίας Τριάδος Πρόσωπον μάλλον και διά χάριν του Λωτ σώζεται η πόλις, εάν υπήρχαν 5 Λωτ εις την Κωνσταντινούπολιν θα σώζετο βάσει της εξήγησης του οράματος του Μωάμεθ Β΄οπότε και άμα την εξήγηση δεν ξανά είδε, ενώ πριν έβλεπε καθημερινώς άμα κάθισε επί θρόνω αλλά δεν έστρεψε τους Μωαμεθανούς εις Χριστιανούς, ανέχθηκε όμως τους Χριστιανούς]

Γεν. 19,22 σπεῦσον οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ· οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα, ἕως τοῦ ἐλθεῖν σε ἐκεῖ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγώρ.

Γεν. 19,22  Λοιπόν, σπεύσε εκεί να σωθής. Εγώ δεν θα αποστείλω την καταστροφήν, μέχρις ότου συ φθάσης εκεί” Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως εκείνης “Σηγώρ”. [Η Καταστροφή εκ Του Προσώπου Αυτού, ήτοι Χριστός εάν είναι Της Αγίας Τριάδος, όπως προλέμε ενσάρκωση. Σηγώρ όπου ελληνιστί και Ελληνολατινιστί σημαίνει σήγορον, σηγουρία, σηγουράντζα και συ+ηγώρ = συ ηγείσαι της πόλις ταύτης]

Γεν. 19,23  ὁ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ, [μόλις εξημέρωσε ήτοι μόλις εφάνηκε ο ήλιος εξ’ ανατολών, διότι όρθρος είναι το φως προ της επιφανείας του ηλίου, ήτοι με το παλαιόν τρόπον ημερολογίου άμα φανεί ο ήλιος είναι 9 η ώρα = εν+νέα = ανανέωση]

Γεν. 19,24 καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ [από Τον Θεόν απευθείας όπως το πυρ όπου ήρθεν εκ Θεού εις την θυσία προφύτου Ηλιού έναντι των 850 σατανοψευδοπροφυτών του Βαάλ και Αστάρτης όπου από το πρωΐον έως το δείλις δεν κατάφεραν να κατεβάσουν πυρ εξ’ ουρανού]

Γεν. 19,25 καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.

Γεν. 19,25 και κατέστρεψεν αυτάς τας πόλεις και όλην την περίχωρον και όλους τους κατοίκους των πόλεων και κάθε τι, που εβλάστανεν εις την χώραν εκείνην. [αποζαύλιον όλα!]

Γεν. 19 ,26 καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός. [τόση και τέτοια ενέργεια έλαβεν εξ’ οφθαλμών ή από θαύμα τιμωρρίας]

Γεν. 19,27 Ὤρθρισε δὲ Ἁβραὰμ τῷ πρωΐ εἰς τὸν τόπον, οὗ εἱστήκει ἐναντίον Κυρίου.

Γεν. 19,28 καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας καὶ ἐπὶ πρόσωπον τῆς περιχώρου καὶ εἶδε, καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινε φλὸξ ἐκ τῆς γῆς, ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου. [ωσάν κάρβουνα έγιναν όλα. Η δε λέξη σόδομα = εις όδομα = εις οδόν μη = παραφύσιν και γόμορρα = παρφθορά του γαμόρρα = γάμορα = ροή γάμου = γαμησιών]

Η «ωραιότερη» ιστορία αλήθειας, εκδίκησις, τέλους της βλασφημίας, θα μπορούσε να γίνει σύγχρονη κινηματογραφική ταινεία χωρίς όμως αλλαγή νοήματος και θα ήταν από τις καλύτερες….

Το θράσος των πούστηδων των Σοδομίτων και Γομορρίτων και των περιχώρων ίδιον με των θράσος των πούστηδων συνημερίς ή έστω πολλών εξ’ αυτών όπου θέλουν να πουστεύσουν όλους τους ανθρώπους και τα παιδιά, διότι είναι σατανοκρατούμενοι και θέλουν να μας εξυμνήσουν τον πρώκτον και τα συναφή έως τον παιδοβιασμόν και παιδοπουστισμόν…. Μας λένε ότι έχουν ατζέντα ψυχοβανδαλισμού και σωματοβανδαλισμού…. Η ατζέντα τους δεν είναι άλλη από την προπάγια της νέας αταξίας σατανικών απραγμάτων….

Προσβάλλουν τον Άγιον Φραγκίσκον και οι πρώτοι Φράγγοι [ενδιαφέρει] είναι γερμανικά φύλα….

λέγει στο τραγούδι: θα ξεχάσετε ότι είσασταν στενοχωρημένοι, όπως εγκληματίας ξεχνάει το έγκλημα με διαχείριση νευροψυχολογίας, ψυχολογίας, διαλογισμού και δη αποτέφρωσης των εγνοιών [αλλά η αμαρτία του εγκλήματος παραμένει, και άνευ Μετάνοιας και Εξομολόγησης είναι χρεωμένη διαπαντός]

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου