Breaking

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Παγκόσμιον Κίνημα Φιλοκωλιστών απειλούν να ξεχαρβαλώσουν κάθε πρώκτον, αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα και κάθε Χριστούγεννα ιορτάζουν Αντιχριστούγεννα….

Share

Παγκόσμιον Κίνημα Φιλοκωλιστών απειλούν να ξεχαρβαλώσουν κάθε πρώκτον, αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα και κάθε Χριστούγεννα ιορτάζουν Αντιχριστούγεννα….

Βρε Φιλοκωλιστή θέλεις να υιοθετείς παιδιά και να τα κωλομπαρεύεις; Εσύ τα έκαμες βρε; Σου έδωσαν δικαίωμα να τα πουστεύεις; Εσύ τα γέννησες;

Γνωρίζεις τι είπε Ο Χριστός δι’εσένα;

Ματθ. 18,1 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;

Ματθ. 18,2 καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν·

Ματθ. 18,3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ματθ. 18,4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. [άρα πρέπει να μελετήσουμε το παιδί εκεί ευρίσκεται η αγνή αμόλυντη ταπείνωση, εις την συμπεριφορά του παιδίου]

Ματθ. 18,5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται·

Ματθ. 18,5 Και εκείνος που θα υποδεχθή προς χάριν μου ένα τέτοιο παιδί η ένα, σαν το παιδί, απλούν άνθρωπον, δέχετε εμέ.

Ματθ. 18,6 ς δ᾿ ν σκανδαλίσ να τν μικρν τούτων τν πιστευόντων ες μέ, συμφέρει ατ να κρεμασθ μύλος νικς ες τν τράχηλον ατο κα καταποντισθ ν τ πελάγει τς θαλάσσης. [Εδώ υπαινίσσεται θαρρώ πως αυτοματικώς κάθε παιδίον πιστεύει εις Τον Χριστόν λόγω αθωότητος, αγαθότητος, ταπεινώσεως, σεμνότητος]

Ματθ. 18,6 Οποιος όμως σκανδαλίσει και παρασύρει εις την αμαρτίαν ένα από τους μικρούς και απλοϊκούς αυτούς, που πιστεύουν εις εμέ, είναι προτιμότερον δι’ αυτόν να κρεμασθή στον τράχηλόν του μυλόπετρα από εκείνες που γυρίζει ο όνος στον μύλον, και να καταποντισθή εις την ανοικτή θάλασσα.

Ματθ. 18,7 Οα τ κόσμ π τν σκανδάλων· νάγκη γάρ στιν λθεν τ σκάνδαλα· πλν οα τν νθρώπ κείν δι᾿ ο τ σκάνδαλον ρχεται. [Αυτός που φέρει το σκάνδαλον φέρει την ευθύνη και είναι ένοχος]

Ματθ. 18,7 Αλλοίμονον στον κόσμον από τα σκάνδαλα· διότι ένεκα της διαφθοράς των ανθρώπων, κατ’ ανάγκην θα έλθουν σκάνδαλα και πειρασμοί. Αλλοίμονον όμως στον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον.

Ματθ. 18,8 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Ματθ. 18,8 Εάν δε το χέρι σου η το πόδι σου (δηλαδή ένα πρόσωπον που σου είναι πολύτιμον και χρήσιμον) γίνεται αφορμή να παρασυρθής εις την αμαρτίαν, κόψε το και ρίξε το μακρυά· είναι καλόν για σένα να εισέλθης εις την ζωήν χωλός η κουλλός παρά με δύο χείρας η δύο πόδας να ριφθής στο πυρ το αιώνιον.

Ματθ. 18,9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλὸν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ματθ. 18,9 Και εάν το μάτι σου σε σκανδαλίζη και σε παραπλανά εις την αμαρτίαν, βγάλε το και πέταξέ το· είναι καλό για σένα να εισέλθης εις την ζωήν μονόφθαλμος παρά έχων δύο μάτια να ριφθής εις την γέννεαν του πυρός. (Κοψε δηλαδή τον δεσμόν και την επικοινωνίαν με πρόσωπα, που σου είναι μεν πολύτιμα και χρήσιμα σαν το μάτι, αλλά σε παρασύρουν εις την αμαρτίαν, δια να αποφύγης έτσι την γέενναν του πυρός και εισέλθης εις την βασιλείαν των ουρανών).

Ματθ. 18,10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Ματθ. 18,10 Προσέχετε να μη καταφρονήσετε ένα από τους μικρούς τούτους τους οπαδούς μου, διότι σας λέγω ότι αυτοί έχουν μεγάλην αξίαν ενώπιον του Θεού και οι άγγελοί των στους ουρανούς έχουν μεγάλην παρρησίαν δια λογαριασμόν των ενώπιον του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς και βλέπουν ακατάπαυστα το πρόσωπον αυτού.

Ματθ. 18,11 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Και εάν σε πειράζει ο πρώκτος κόψε τον! Προσευχήθου, νήστευσε, να σου ειπώ και βότανα, τρώγε άνθη ιασεμιού, σκόρδα, αμπερόριζα, δενδρολίβανον αλλά τα άνθη ιασεμίου το ισχυρότερον [γενικώς κάνουν καλόν αποπουστοποίησης τα πικρά ροφήματα με άγρια βότανα], ζήτησε θεραπεία όχι να ζητάς να αρρωσταίνεις και άλλους. Θα ειπείς αφού είμαι άρρωστος πώς να το αντιληφθώ; Το αντιλαμβάνεσαι και σ’ αρέσει η ασθένεια, όπως εις τον ναρκομανή τα ναρκωτικά, τον σπιλωτήν τα σπιλώματα, τον φθονερόν η καταστροφή και δυστυχία του άλλου, κόψε τα όλα. Ο Χριστός με τα ανωτέρω λόγια σου λέγει: εύρε τα αμαρτωλά και ανήθικα σημεία σου και πάλαιψε να τα καταστρέψεις, να τα κόψεις, να τα διορθώσεις.

Ποίος τους δίδει τόση εξουσία; Να λένε παραμύθια οι βρυκόλακες ανωμαλοπαραλλαγμένοι σε παιδιά εν καιρώ Χριστουγέννησης, ήτοι να πειράζουν με την εμφάνιση τους και τα εξωτικά των παραμυθιών τους τα παιδιά; Τα εξωτικά αυτά δεν είναι τυχαία, συνεννοούνται ως κλέπται και λησταί με τα ασυνείδητα και ασυναίσθητα των παιδιών και των ενήλικων ενώ όλοι κοιμούνται. Όταν σου ομηρεύσουν το ασυναίσθητον και ασυνείδητον τότε είσαι αυτόν όπου λένε εις το ασυναίσθητον και ασυνείδητον σου χωρίς να το λαμβάνεις υπόψιν, χωρίς να το συνειδητοποιείς και χωρίς να το συναισθάνεσαι, είσαι έρμαιον των….

Τι τα λέμε μεταξύ μας; Δείξετε αυτά και ειπέστε τα εις τα παιδιά. Μην φοβάστε να τα πληγώσετε όπως νομίζετε και να τα συγκλονίσετε διότι θα τα πληγώσει και συγκλονίσει κυριολεκτικώς και γενικότερα η πολυαρχιpushτιά…

Τώρα που είναι μικρά να τά μάθετε, τώρα κάνουν οι ανώμαλοι φανερόν κρυφόν ήτοι ασυνείδητον και ασυναίσθητον σχολειόν, κάνετε και εσείς το ιδικόν σας κρυφόν και φανερόν συνειδητόν και συναισθητόν και ασυνείδητον και ασυναίσθητον σχολείον σεμνότητος, εντιμότητος, πραότητος, αγνότητος, Χριστιανοηθικής, ή δε μη θα τα πάρει η ποταμιά της παμπεσοππουσετιάς. Δεν το αντιλαμβάνεστε; Διά να μάθετε την εντροπή εις τα παιδιά πρέπει να τα πληγώσετε με αλήθεια, να μυηθούν εις την αλήθεια, εάν τα αφήσετε ανελέητα από νουθεσία θα σας τα φάνε λάχανο παιδοβιασμού ή ανωμαλισμού αργότερα όταν ενηλικιωθούν.

Άνθρωπος που δεν πληγώνεται ηθικοδιδακτικώς την κατάλληλη ώρα θα πληγωθεί ψυχικώς, αξιοπρεπικώς, σωματικώς την κατάλληλη ακατάλληλη ώρα… Δεν γνωρίζετε ότι το προαντίδοτον της μαλθακότητος είναι η σκληραγώγηση και αυτή η παιδεία εκμαθαίνεται με πληγές ενδυναμώσεως της Ηθικής, της Αντοχής, της Ανυποχώρητης Αγιοφιλίας. Εσείς δεν είσαστε που καυχιέστε διά τους Ελληνικούς Στρατούς όλων των εποχών; Με πληγές διδάκτηκαν και οι στρατοί Αγίων και Μαρτύρων και οι στρατοί Ηρώων και Δικαίων….

Κάτω η ππουσετία και ππουσαιτία!

Δώσε σχοινί εις τον χωριάτη να ανεβεί στην κεφαλή σου λέγει η παρομοία, δηλαδή δώσε σχοινί στον κίναιδον να μπει και να τρυπώσει στον πρώκτον σου.

Είδες φιλοπρωκτιστήν και αδρωπον; λέγει μία ελληνοκυπριακή παροιμία…

Θεοεπινοησοποίησαν τον κώλον, την ανομία, την φαυλότητα, τα βδελύγματα, την ανωμαλία… Δίδαξε τα παιδιά, δώσε του να διαβάσει διά τους εχθρούς και διά Τον Χριστόν, τώρα, όχι αύριον, αύριον θα είναι αργά…

Διδαχή διά τον Χότζια:

Χότζια μου γιατί δέρνεις το γυιόν σου; Ερωτάει ο γείτονας παπάς.

Τον έπεμψα να φέρει νερό από την βρύση και τον έδερα να μην σπάσει την κούζα.

Μα δεν την έσπασε την κούζα γιατί να τον δέρεις;

Άμα την σπάσει και μετά γιατί να τον δέρω, αντερωτάει ο Χότζιας.

Τουτέστιν άμα κουνάει την αχλαδιά τον δέρνεις και την δέρνεις να νουθετιστεί, το ξύλον βγήκε από τον Παράδεισον, άσε που κάποιοι δεν νουθετούνται ούτε με το μέλι ούτε με το ξύδι, και πρέπει να προσφύγεις μυστικά με υπομονή σε υποσυνείδητον, υποσυναίσθητον, ασυνείδητον και ασυναίσθητον.

Υπάρχει περίπτωση ο Χότζιας να δέρει τον γυιόν του και να σπάσει την κούζα. Να τον δέρει και λόγω αυτού να προσέχει και να μην την σπάσει. Να μην τον δέρει και να προσέχει να μην την σπάσει και να μην την σπάσει. Να μην τον δέρει και να την σπάσει. Τετραπιθανότητα, αλλά άμα αφήνουμε τα πάντα εις την τύχη, τι θα μάθουμε; Αφού δεν θα προσπαθούμε, δεν θα μελετούμε δεν θα μάθουμε τίποτε ή θα μας μάθουν άλλοι άμεσα ή έμμεσα, συνεπώς πρέπει να μάθουμε και σημασία έχει τι μαθαίνουμε και πως το μαθαίνουμε.

Όταν ο άνεμος κουνάει το δενδρίλιον το δένουμε σε σταθερόν πάσσαλον, να το βοηθήσουμε, ειδικά αυτά που ξεραίνονται ή εξεριζώνονται ευκόλως.

Εις τους κίναιδους παλαιότερα έλεγαν: θα σου δώσω [δέρσιμον] να στήνεις να γίνεις άδρωπος….

Πειθαρχία με το ξύδι….

Πρέπει να γίνεται νουθεσία με το μέλι περισσότερον εις το μυαλόν, ή δε μη θα γίνουμε το Έθνος των πανππουσέτηδων ανεπιστρεπτί και σε τέτοιες περιπτώσεις σβύνει Θρησκεία και Ιστορία, τι τους ενδιαφέρει, αφού ο θεός είναι η τρύπα τους και δεν κοιτάνε αλλού…. Κοιτάνε πού θα μπίξουν και πού θα μπιχτούν…  

Διδαχή στα παιδιά τώρα, όχι κινούμενα σχέδια και ηλεκτρονικά και ευτράπελα και μαλθακά θηλυπρεπή και τα θελήματα διότι μαθαίνουν ότι όλα όσα ζητούν είναι σωστά και μαθαίνουν εις τα ανώμαλα γλυκυστικά….

Οι ερπετοειδείς είναι ανώμαλοι γενετικοί δαίμονες…. Η ανώμαλη σκέψη δημιουργεί ανώμαλη εξέλιξη και ανώμαλη προδιάθεση σε εκδήλωση. 

Παναγιώτης Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου