Breaking

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ἐμμονική προώθηση τῆς εντὁμοφαγίας γιά τήν ὑγεία μας καί τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος!

Σχόλιο: Ποιός νά φανταζόταν ἄραγε ὅτι «γιά τήν τρέχουσα περιβαλλοντική καταστροφή εὐθύνεται ἡ παραγωγή τῶν κανονικῶν τροφίμων», δηλ. τό κρέας καί τό γάλα;

Ἐπίσης, πῶς τόσο καιρό μας διέφυγε καί δέν λάβαμε ὑπόψη ὅτι καταργῶντας τά κανονικά τρόφιμα θά κάνουμε «ὅ,τι καλύτερο γιά τήν ὑγεία μας» τρώγοντας, μεταξύ ἄλλων, μέδουσες καί φύκια;

Ὁ Henry Kissinger πρίν ἀπό χρόνια εἶχε δηλώσει: «Ἐλέγξτε τό πετρέλαιο καί θά ἐλέγχετε τά ἔθνη. Ἐλέγξτε τήν τροφή καί θά ἐλέγχετε τόν κόσμο»…

Ἄς διαβάσουμε τό παρακάτω κείμενο πού ἀποτελεῖ τήν ἐπιτομή τῆς ἐμμονικῆς προώθησης τῆς εντὁμοφαγίας ἀπό τούς ἀνθρώπους δῆθεν γιά τό καλό τῶν ἴδιων καί τοῦ πλανήτη…

Τό φαΐ τοῦ μέλλοντος θά τό φᾶμε ὁπωσδήποτε καί θά μᾶς ἀρέσει κιόλας. Θά εἶναι πλούσιο σέ πρωτεΐνες καί θά προέρχεται ἀπό ἔντομα. Θά ὑπάρχουν, ἐπίσης, ὅλα τά καλά: «κρέας» πού δέν θά εἶναι ζωικῆς προέλευσης, «ψάρια» ἐργαστηρίου καί «γάλα» φτιαγμένο ἀπό κύτταρα ζύμης. Θά… ἀλλάξουμε διατροφικές συνήθειες χάριν τοῦ κλίματος, ἀφοῦ γιά τήν τρέχουσα περιβαλλοντική καταστροφή εὐθύνεται ἡ παραγωγή τῶν κανονικῶν τροφίμων. Τά παραπάνω ἔγραψε ἡ οἰκολογικά εὐαισθητοποιημένη Corriere della Sera, ὑπογραμμίζοντας ὅτι τά νέα πιάτα θά ἔρθουν στό τραπέζι μας πολύ νωρίτερα ἀπό ὅσο φανταζόμαστε. Τά θαύματα αὐτά ἤδη γίνονται μέ τήν τεχνολογία. Τό πρᾶγμα ἐπείγει, διότι ἡ αὔξηση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καί ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος εἶναι οἱ δύο συνθῆκες πού ἐπιβάλλουν τήν ἀλλαγή στή δίαιτα τῶν ἀνθρώπων, ἔγραψαν οἱ Ἰταλοί. «Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε δέν μᾶς ἀρέσει».

Τό μενοῦ, λοιπόν, συρρικνώνεται. Ὀμως, «ἔτσι θά εἰσέλθει ἡ ἀνθρωπότητα σέ ἕνα βιώσιμο μέλλον, μέ τίς νέες τεχνολογίες πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τό πρόβλημα καί νά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο γιά τό περιβάλλον, τήν οἰκονομία καί τήν ὑγεία μας». Ἡ παραδοσιακή παραγωγή κρέατος, ψαριοῦ, γάλακτος καί τῶν παραγώγων τους θά ἐκλείψει.

Ἠδη ἀποτελεῖ γεγονός ἡ καλλιέργεια κρέατος καί ψαριῶν σέ βιοαντιδραστῆρες, μάλιστα στή Σαγκάη πωλεῖται ἀπό τό 2020 τό λεγόμενο «καθαρό κρέας», ἐνῶ στίς ΗΠΑ ἀναλόγως καλλιεργοῦν τόν σολομό καί μιά ἰσραηλινή startup ἔχει ἀναπτύξει παραγωγή γάλακτος μή προερχομένου ἀπό τίς ἀγελάδες καί τά αἰγοπρόβατα, ἀλλά μέσῳ ζύμωσης τροποποιημένων κυττάρων ζύμης. Στά πιάτα μας θά ὑπάρχουν ζωικά προϊόντα μέ χαμηλές περιβαλλοντικές ἐπιπτώσεις, ὅπως εἶναι οἱ τσοῦχτρες (μέδουσες) καί τά ἔντομα, ἐδέσματα πού καταναλώνουν ἐδῶ καί χρόνια μεγάλοι πληθυσμοί. Αὐτά, βάσει τῶν νέων τεχνολογικῶν καινοτομιῶν, θά γίνουν τροφές καί γιά τόν ὑπόλοιπο κόσμο. «Βέβαια, ὑπάρχει τό πρόβλημα τῆς ἀποδοχῆς τους ἀπό τούς καταναλωτές, κάτι πού πρέπει νά λυθεῖ ἄμεσα».

Καί τά λαχανικά πού παραδοσιακά καταναλώνουμε θά πρέπει ἐπίσης νά ὑποστοῦν τήν κατάλληλη «τεχνολογική παρέμβαση». Ἡ Corriere ὑποστηρίζει ὅτι ἀκόμη καί ἄν τό 100% τῶν γαιῶν πού τώρα σχετίζονται μέ τή ζωική παραγωγή (βοσκότοποι κ.λπ.) μετατραπεῖ σέ μποστάνι, «στά λαχανικά πρέπει νά ἐφαρμοστοῦν τεχνικές γενετικῆς βελτίωσης προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπιθυμητή βιωσιμότητα καί ἡ ἐπάρκεια γιά ὁλόκληρο τόν παγκόσμιο πληθυσμό». Οἱ καινοτομίες στή γεωργία εἶναι πολλές πιά.

Στήν Ὁλλανδία τό Autonomus Greenhouse Challenge λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο: εἶναι διεθνής πρόκληση μεταξύ startups γιά τή βελτίωση τῶν καλλιεργειῶν θερμοκηπίου μέσῳ τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης. «Θά μποροῦσε ἡ ”γενιά Ζ” (οἱ γεννημένοι ἀπό τό 1997 μέχρι τό 2013) νά παράγει τή δική της σαλάτα σέ οἰκιακά ὑδροπονικά συστήματα ἤ ντομάτες σέ κάθετο ἀστικό θερμοκήπιο πίσω ἀπό τό σπίτι».

Ἐπίσης, στά πιάτα μας θά εἰσχωρήσουν τά φύκια, ὑλικό δημοφιλές στήν κουζίνας τῆς Ἀπω Ἀνατολῆς. Τροποποιήσεις καί σέ ἀνθρώπινα κύτταρα «Πολλά βήματα προόδου ἔχουν γίνει μέ τή γενετική βελτίωση τῶν καλλιεργειῶν, μέ τό σύστημα Crispr/Cas9, τό ὁποῖο βασίζεται στή χρήση τῆς πρωτεΐνης Cas9, ἑνός εἴδους μοριακοῦ ψαλιδιοῦ ἱκανοῦ νά κόψει ἕνα στοχευμένο DNA, τό ὁποῖο μπορεῖ νά προγραμματιστεῖ γιά νά πραγματοποιήσει συγκεκριμένες τροποποιήσεις στό γονιδίωμα ἑνός κυττάρου, εἴτε ζώου εἴτε ἀνθρώπου εἴτε φυτοῦ. Μέσῳ αὐτῆς τῆς τεχνικῆς θά εἶναι δυνατή ἡ παραγωγή φυτῶν πλουσιότερων σέ θρεπτικά συστατικά, πού ἔχουν λιγότερη ἀνάγκη ἀπό λιπάσματα, φυτοφάρμακα καί νερό, ὥστε νά ἱκανοποιοῦνται ὅσο τό δυνατόν περισσότερο τά κριτήρια περιβαλλοντικῆς, οἰκονομικῆς καί διατροφικῆς βιωσιμότητας».

Τό ἀφιέρωμα τῆς Corriere στό φαΐ τοῦ μέλλοντός μας (καί ὄχι μόνο σέ αὐτό) κλείνει μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι «στίς χῶρες τῆς Δύσης ἡ τάση εἶναι ἤδη σέ ἐξέλιξη» καί «ἡ βιομηχανία τροφίμων προσπαθεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στήν αὐξανόμενη ζήτηση λαχανικῶν». Ὀσον ἀφορᾶ τίς «φυτικές δίαιτες», ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας ἐπικροτεῖ καί ἐπαυξάνει: «Ὑποστηρίζουμε τόν προσανατολισμό τῶν πληθυσμῶν πρός τίς ὑγιεινές φυτικές δίαιτες, πού μειώνουν ἤ ἐξαλείφουν τήν πρόσληψη ζωικῶν προϊόντων καί μεγιστοποιοῦν τίς εὐνοϊκές ἐπιπτώσεις τοῦ ὁλιστικοῦ μοντέλου One Health στήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, τῶν ζώων καί τοῦ περιβάλλοντος». Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ἄς κρατήσουμε τήν ὄρεξή μας γιά τό μέλλον…

orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου